IPTPP2/4512-364/15-7/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
IPTPP2/4512-364/15-7/IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obowiązek podatkowy
 3. usługi kompleksowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) i z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego:

 • z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach eksportu towarów – jest nieprawidłowe,
 • z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kosztów matrycy jako element sprzedaży opakowań i zastosowania stawki 0% oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 24 sierpnia 2015 r. i z dnia 29 września 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wpłatę brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (Wnioskodawca) zajmuje się produkcją specjalistycznych opakowań do produktów spożywczych. Opakowania są produkowane m.in. dla klientów spoza Polski. Wyprodukowane towary są wysyłane za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo w ramach eksportu towarów. Sprzedaż opakowań jest opodatkowana stawką 0%.

Spółka na zlecenie klientów produkuje opakowania według ustalonego wzoru (modelu) określonego w umowie z klientem. Rozpoczynając produkcję dla nowego klienta albo dla nowego wzoru opakowań Spółka zamawia u podmiotu zewnętrznego matrycę do produkcji opakowań. Matryca ta służy do produkcji konkretnego wzoru opakowań. Zamówienie matrycy jest bezpośrednio związane z realizacją umowy w zakresie produkcji opakowań dla konkretnego klienta.

Matryce stanowią własność Spółki. O wykorzystaniu matryc w czasie produkcji i po jej zakończeniu decyduje Spółka. Matryce nie wyjeżdżają z Polski i nie są przekazywane klientom. Matryca będzie wykorzystywana przez Spółkę aż do jej fizycznego zużycia albo po zakończeniu produkcji określonego typu opakowań matryca będzie archiwizowana w Spółce.

Po otrzymaniu matryc Spółka rozpoczyna produkcję opakowań w okresie od 2 do 4 tygodni. Opakowania mogą być wysyłane do klienta (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów) jednorazowo lub partiami. Wysyłanie towarów może następować w dłuższym czasie i według zmiennych ilości.

Koszt produkcji matrycy jest elementem składowym kosztów ponoszonych przez Spółka w związku z produkcją opakowań dla klientów. Zgodnie z umowami koszt ten obciąża klienta. Klient jest obciążany kosztami matrycy w drodze faktury. Koszt matryc stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów) albo jest dokumentowany na fakturze wystawionej oddzielnie.

W pismach stanowiących uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Klienci spoza Polski, na rzecz których Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw, o których mowa we wniosku posiadają właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla klienta (nabywcy), zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Nadto doprecyzowując przedstawiony opis sprawy Wnioskodawca:

 1. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy w przypadku dokumentowania kosztów matryc na fakturze wystawionej oddzielnie:
  1. faktura ta jest wystawiana przed dokonaniem dostawy opakowań...
  2. faktura ta dokumentuje całość kosztów matryc poniesionych przez Wnioskodawcę...
  3. zapłata należności wynikającej z tej faktury następuje przed dokonaniem dostawy opakowań...”
  wskazał, iż:
  1. Tak, faktura jest wystawiana przed dokonaniem dostawy.
  2. Tak, chociaż zdarzają się przypadki upustu na matrycach (w przypadku reklamacji lub przeniesienia biznesu z innego miejsca).
  3. Nie, zapłata następuje zgodnie z terminem płatności danego klienta, chyba że klient ma warunki płatności „przedpłata” - wtedy płaci z góry za całość przed produkcją.
 1. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy w przypadku, gdy koszt matryc stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań, to czy:
  1. koszt matryc uwzględniony na tej fakturze jest proporcjonalny do dokonanych dostaw opakowań, wyprodukowanych na tej matrycy...
  2. koszt matryc uwzględniony na tej fakturze dotyczy całości kosztów matryc poniesionych przez Wnioskodawcę...
  wskazał, iż:
  1. Nie, koszt matryc jest fakturowany w całości, a wywołanie na fakturze może obejmować np. 50% zamówienia.
  2. Tak, koszt matryc uwzględniony na fakturze dotyczy całości kosztów matryc poniesionych przez Wnioskodawcę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia klienta kosztami matryc... (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na wstępie należy wskazać, że Spółka wnosiła już o wydanie interpretacji indywidualnej związanej z matrycami i otrzymała interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2015 roku (sygn. IPTPP2/443-775/14-4/IR). Przy czym tamten wniosek dotyczył czynności dostawy towarów (matryc), który to stan faktyczny może wystąpić w przyszłości, natomiast przedmiotowy wniosek dotyczy sytuacji, gdy nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania matrycami jak właściciel (cały czas pozostają we władaniu Wnioskodawcy).

W przypadku świadczeń złożonych skutki podatkowe w podatku VAT należy ustalać dla całego świadczenia zgodnie z zasadami opodatkowania świadczenia dominującego (głównego). Dotyczy to m.in. stawek podatku, miejsca świadczenia oraz obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Zasada to ma zastosowanie także do eksportu towarów. Obowiązek podatkowy z tytułu eksportu opakowań powstaje w momencie dokonania dostawy opakowań.

Zatem obowiązek podatkowy w przypadku obciążenia kosztami matryc powinien powstawać w momencie dokonania dostawy pierwszej partii opakowań wyprodukowanych na tej matrycy.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy opakowań.

Zdaniem Wnioskodawcy należy wskazać, że Spółka nie powinna ustalać obowiązku podatkowego z tytułu obciążania kosztami matryc proporcjonalnie do dokonanych dostaw opakowań wyprodukowanych na tej matrycy. Jak wskazano w stanie faktycznym matryca będzie służyła do realizacji zamówień dla określonego klienta. Jedna matryca może służyć realizacji kilku partii zamówień opakowań. Matryca może być wykorzystywana aż do jej fizycznego zużycia. W związku z tym nie można przyporządkować dostawy matrycy proporcjonalnie do dostaw opakowań, ponieważ w momencie dostawy matrycy nie wiadomo ile będzie dostaw opakowań i jakiej będą one wielkości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego:
 • z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach eksportu towarów – jest nieprawidłowe,
 • z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 5a ustawy.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę). Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych;

Z kolei przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 – w myśl art. 13 ust. 1 ustawy - rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Art. 13 ust. 6 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy Spółka (Wnioskodawca) będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jako podatnik VAT-UE zajmuje się produkcją specjalistycznych opakowań do produktów spożywczych. Spółka na zlecenie klientów produkuje opakowania według ustalonego wzoru (modelu) określonego w umowie z klientem. Rozpoczynając produkcję dla nowego klienta albo dla nowego wzoru opakowań Spółka zamawia u podmiotu zewnętrznego matrycę do produkcji opakowań. Matryca ta służy do produkcji konkretnego wzoru opakowań. Zamówienie matrycy jest bezpośrednio związane z realizacją umowy w zakresie produkcji opakowań dla konkretnego klienta. Matryce stanowią własność Spółki, o wykorzystaniu matryc w czasie produkcji i po jej zakończeniu decyduje Spółka. Matryce nie wyjeżdżają z Polski i nie są przekazywane klientom. Matryca będzie wykorzystywana przez Spółkę aż do jej fizycznego zużycia albo po zakończeniu produkcji określonego typu opakowań matryca będzie archiwizowana w Spółce. Koszt produkcji matrycy jest elementem składowym kosztów ponoszonych przez Spółka w związku z produkcją opakowań dla klientów. Zgodnie z umowami koszt ten obciąża klienta. Całość kosztów matrycy stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów) albo jest dokumentowana na fakturze wystawionej oddzielnie przed dokonaniem dostawy opakowań. Zapłata należności wynikającej z faktury wystawionej oddzielnie dokumentującej koszty matrycy nie następuje przed dokonaniem dostawy opakowań.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii uznania kosztów matrycy jako elementu sprzedaży opakowań i zastosowania stawki 0% w interpretacji indywidualnej IPTPP2/4512-364/15-5/IR stwierdzono, iż w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym (złożonym), którego podstawowym i zasadniczym (głównym) celem jest dostawa towaru – opakowania. Natomiast obciążenie klienta kosztami matrycy jako świadczenie usługi realizowane w ramach zawartej z klientem umowy w zakresie produkcji opakowań ma charakter pomocniczy w stosunku do dostawy towaru. Przedmiotowa usługa nie ma charakteru samoistnego, nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do zrealizowania (umożliwienia) produkcji i sprzedaży opakowań.

Tym samym uznano, iż obciążenie klienta kosztami matrycy stanowi element sprzedaży opakowań jako część świadczenia złożonego i podlega opodatkowaniu taką samą stawką podatku (tj. 0%) co świadczenie główne, którym jest dostawa towarów realizowana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów.

W związku z powyższym, udzielając odpowiedzi na pytanie oznaczone jako nr 2 w kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia klienta kosztami matryc wskazać należy, iż zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy).

W świetle art. 20 ust. 1 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia w zakresie uznania przedstawionych w opisie sprawy czynności za jedno kompleksowe świadczenie stwierdzić należy, iż w okolicznościach niniejszej sprawy obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia klienta kosztami matryc powstanie na tych samych zasadach co dostawa towarów realizowana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 20 ust. 1 ustawy) albo eksportu towarów (art. 19a ust. 1 ustawy z uwzględnieniem art. 19a ust. 8 ustawy).

Wobec powyższego, skoro - jak wskazał Wnioskodawca - koszt matryc stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów) albo jest dokumentowany na fakturze wystawionej oddzielnie wskazać należy:

W przypadku, gdy całość kosztów matryc poniesionych przez Wnioskodawcę stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań w ramach eksportu towarów, to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów udokumentowanej przedmiotową fakturą.

Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdy całość kosztów matryc stanowi jedną z pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż opakowań, to stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia ww. faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Z kolei w przypadku dokumentowania całości kosztów matryc na fakturze wystawionej oddzielnie przed dokonaniem dostawy opakowań w ramach eksportu, to uznać należy, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą dokonania dostawy pierwszej partii opakowań wyprodukowanych na tej matrycy. Bowiem jak wyżej wskazano przedmiotowa usługa nie ma charakteru samoistnego lecz jest środkiem pomocniczym umożliwiającym zrealizowanie sprzedaży opakowań. Stanowi zatem element sprzedaży opakowań jako część świadczenia złożonego i dzieli los prawny świadczenia głównego jakim, w okolicznościach niniejszej sprawy jest dostawa towarów.

Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdy całość kosztów matryc dokumentowana jest na fakturze wystawionej oddzielnie przed dokonaniem dostawy opakowań, to uznać należy, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej dostawę pierwszej partii opakowań wyprodukowanych na tej matrycy, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Jednocześnie wskazać należy, że w sytuacji wystąpienia przedpłaty przed dokonaniem dostawy w ramach eksportu towarów, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania ww. przedpłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Natomiast otrzymanie przedpłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie rodzi obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach eksportu towarów, należało uznać za nieprawidłowe. Wnioskodawca bowiem we własnym stanowisku nie uwzględnił treści art. 19a ust. 8 ustawy, stanowiącego o obowiązku podatkowym w odniesieniu do otrzymanej przed dokonaniem dostawy towaru całości lub części zapłaty (przedpłaty). Natomiast w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia klienta kosztami matrycy stanowiącymi element dostawy opakowań realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo tut. Organ informuje, iż w zakresie uznania kosztów matrycy jako element sprzedaży opakowań i zastosowania stawki 0% wydano odrębną interpretację Nr IPTPP2/4512-364/15-5/IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.