IPTPP2/443-723/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do faktur wystawionych w związku z obciążeniem spółdzielni kosztami związanymi z oświetleniem terenów.
IPTPP2/443-723/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. obowiązek podatkowy
 4. refakturowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do faktur wystawionych w związku z obciążeniem spółdzielni kosztami związanymi z oświetleniem terenów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do faktur wystawionych w związku z obciążeniem spółdzielni kosztami związanymi z oświetleniem terenów.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto ponosi koszty związane z oświetleniem ulic i placów położonych w granicach miasta. Są to koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Część punktów oświetleniowych znajduje się na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym, Miasto zawarło umowę ze wskazanym podmiotem odnośnie rozliczania kosztów zużytej energii elektrycznej oraz kosztów konserwacji punktów oświetleniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy koszty ponoszone przez Miasto na oświetlenie terenów należących do Spółdzielni będą w całości refundowane. Ustalenie wysokości kosztów nastąpi poprzez wyliczenie odpowiedniej proporcji, uwzględniającej ilość punktów oświetleniowych będących w zarządzie Spółdzielni. Na okoliczność rozliczeń, o których mowa, Miasto wystawia faktury:

 • za zużytą energię elektryczną i dystrybucję w okresach dwumiesięcznych,
 • za konserwację punktów oświetleniowych co miesiąc,

po otrzymaniu faktur odpowiednio z ... .

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem a Spółdzielnią faktury obciążeniowe są płatne w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego przyjęto następujące założenie:

  • faktura za energię elektryczną za okres 15.07-16.09.2014 r. zostanie wystawiona przez ... w dniu 24.09.2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 29.09.2014 r.),
  • fakturę obciążającą Spółdzielnię kosztami zużytej energii elektrycznej Miasto wystawi w dniu 03.10.2014 r.
   • faktura za dystrybucję energii elektrycznej za okres 15.07-28.09.2014 r. zostanie wystawiona przez ... w dniu 15.10.2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 27.10.2014 r.),
   • fakturę obciążającą Spółdzielnię kosztami dystrybucji energii elektrycznej Miasto wystawi w dniu 03.11.2014 r.
    • faktura za konserwację punktów oświetleniowych za 01.09-30.09.2014 r. zostanie wystawiona w dniu 15.10.2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 27.10.2014 r.),
    • fakturę obciążającą Spółdzielnię kosztami konserwacji punktów oświetleniowych Miasto wystawi w dniu 03.11.2014 r.

    W piśmie z dnia 26 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie wykonuje na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej innych czynności niż opisane we wniosku. Fakturę za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wystawia na dzień dzisiejszy... . Jednak należy zauważyć, że wykonawca usługi wyłaniany jest w drodze przetargu. Oznacza to, że w przyszłości konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego może zostać zlecona innemu podmiotowi.

    W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

    Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do faktur wystawionych na okoliczność obciążenia Spółdzielni kosztami związanymi z oświetleniem terenów będących w jej zarządzie...

    Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Od ogólnej zasady ustawa przewiduje szereg wyjątków m.in. w art. 19a ust. 5 pkt 4. W myśl powołanego przepisu prawa w przypadku:

    • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
    • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu bezprzewodowego

    obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

    Należy zauważyć, że dostawa energii elektrycznej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi dostawę towaru. Z kolei w przypadku dystrybucji energii elektrycznej mamy do czynienia ze świadczeniem usług co wynika z art. 3 ust. l ustawy Prawo energetyczne. Podobnie, usługę stanowi konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego.

    Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył usługę. Z tego wynika, że przy refakturowaniu usług, obowiązek podatkowy jest tożsamy z samą usługą, czyli powstaje tak, jakby usługa była świadczona przez odsprzedającego.

    Reasumując, ze względu na regulacje zawarte w art. 19a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku odsprzedaży kosztów zużytej energii elektrycznej i kosztów dystrybucji energii elektrycznej, obowiązek podatkowy powstanie z datą wystawienia faktury dokumentującej odsprzedaż towaru i usługi, czyli odpowiednio w październiku i listopadzie 2014 r.

    Z kolei, w przypadku konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi tj. we wrześniu 2014 r., co będzie się wiązało z koniecznością korekty deklaracji (fakturę za usługę konserwacji Miasto otrzymało po sporządzeniu deklaracji za ten miesiąc, fakturę obciążeniową wystawiło w listopadzie).

    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

    Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

    1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
    2. eksport towarów;
    3. import towarów na terytorium kraju;
    4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
    5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

    Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

    Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

    Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

    1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

    Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, niebędące dostawą towarów.

    Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

    W analizowanej sprawie warto wyjaśnić, że na podstawie art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

    Oznacza to, że podmiot odsprzedający daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inny podmiot, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

    Celem odsprzedaży jest zatem przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot sprzedający na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że sam danej usługi nie wykonał. W takim przypadku jest wystawiana zwykła faktura VAT przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie „w stanie nieprzetworzonym” odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

    Potwierdzeniem wyżej przedstawionego stanowiska, a tym samym implementacją prawa unijnego do prawa krajowego jest art. 8 ust. 2a ustawy. Według tego przepisu, w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

    Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

    Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

    Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

    Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

    Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

    Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

    Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

    Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

    Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

    W tym miejscu zauważyć należy, że w art. 19a ust. 5 ustawy ustawodawca w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla niektórych usług.

    I tak, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

    1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
    2. świadczenia usług:
     • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
     • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
     • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
     • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
     • stałej obsługi prawnej i biurowej,
     • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

    – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

    W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 6 ustawy).

    Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

    W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

    Zasady wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. regulują przepisy art. 106a – 106q ustawy.

    Jak stanowi art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

    Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

    W myśl art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać m.in.:

    1. datę wystawienia;
    2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
    3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
    4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
    5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
    6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
    7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
    8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
    9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
    10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
    11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
    12. stawkę podatku;
    13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
    14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
    15. kwotę należności ogółem.

    W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

    Zgodnie natomiast z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

    Na podstawie art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

    Natomiast jak stanowi art. 106i ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

    Z opisu sprawy wynika, że Gmina Miasto jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto ponosi koszty związane z oświetleniem ulic i placów położonych w granicach miasta. Są to koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Część punktów oświetleniowych znajduje się na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym, Miasto zawarło umowę ze wskazanym podmiotem odnośnie rozliczania kosztów zużytej energii elektrycznej oraz kosztów konserwacji punktów oświetleniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy koszty ponoszone przez Miasto na oświetlenie terenów należących do Spółdzielni będą w całości refundowane. Ustalenie wysokości kosztów nastąpi poprzez wyliczenie odpowiedniej proporcji, uwzględniającej ilość punktów oświetleniowych będących w zarządzie Spółdzielni. Na okoliczność rozliczeń, o których mowa, Miasto wystawia faktury za zużytą energię elektryczną i dystrybucję w okresach dwumiesięcznych oraz za konserwację punktów oświetleniowych co miesiąc, po otrzymaniu faktur odpowiednio z.... Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem a Spółdzielnią faktury obciążeniowe są płatne w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

    Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie wykonuje na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej innych czynności niż opisane we wniosku. Fakturę za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wystawia na dzień dzisiejszy.... Jednak należy zauważyć, że wykonawca usługi wyłaniany jest w drodze przetargu. Oznacza to, że w przyszłości konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego może zostać zlecona innemu podmiotowi.

    Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca przy obciążaniu Spółdzielni kosztami energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej i eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, będzie uznawany za dokonującego sprzedaży ww. towarów i usług.

    Jednocześnie wskazać należy, że łączna analiza przywołanych powyżej norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego oraz dokumentowania sprzedaży – prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, oraz świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

    Wobec powyższego, w przypadku obciążania Spółdzielni kosztami dostawy energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej obowiązek podatkowy należy ustalać tak jakby od początku odsprzedawany towar był dostarczony, a odsprzedawana usługa była wyświadczona, przez odsprzedającego. Zatem obowiązek podatkowy z tytuły obciążania Spółdzielni ww. kosztami powstanie na zasadach określonych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, czyli z dniem wystawienia faktury przez Wnioskodawcę. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności.

    Natomiast w sytuacji obciążania Spółdzielni kosztami eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego zastosowanie znajdzie ogólna zasada wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy. Tym samym, obowiązek podatkowy dla odsprzedaży usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego powstanie z chwilą wykonania ww. usługi. Należy wskazać, że w tym przypadku moment wykonania usługi na rzecz ostatecznego beneficjenta jest tożsamy z momentem wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę na rzecz Wnioskodawcy, który w dalszej kolejności będzie daną usługę odsprzedawał.

    Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

    Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

    Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

    Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

    Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

    energia elektryczna
    IPPP3/443-930/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

    moment powstania obowiązku podatkowego
    IPPP1/443-1134/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

    obowiązek podatkowy
    IBPP1/443-222/14/MS | Interpretacja indywidualna

    refakturowanie
    IPPB5/423-172/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

    © 2011-2018 Interpretacje.org
    StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
    Działy przedmiotowe
    Komentarze podatkowe
    Najnowsze interpretacje
    Aport
    Gmina
    Koszty uzyskania przychodów
    Najem
    Nieruchomości
    Obowiązek podatkowy
    Odszkodowania
    Pracownik
    Prawo do odliczenia
    Projekt
    Przedsiębiorstwa
    Przychód
    Różnice kursowe
    Sprzedaż
    Stawki podatku
    Świadczenie usług
    Udział
    Zwolnienia przedmiotowe
    Aktualności
    Informacje o serwisie
    Kanały RSS
    Reklama w serwisie
    Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.