IPPP3/4512-663/15-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
IPPP3/4512-663/15-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 2. obowiązek podatkowy
 3. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w W. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 26 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe,
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Wniosek uzupełniony został w dniu 26 października 2015 r., (data wpływu 27 października 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach międzyrządowego programu F. (F.), Wnioskodawca zawarł umowę z amerykańską agencją rządową w Stanach Zjednoczonych na zakup sprzętu wojskowego. Amerykańska agencja rządowa dostarcza zakupiony sprzęt ze swoich zasobów lub zakupuje u producentów/dostawców. Nie są oni dla Inspektoratu Uzbrojenia stroną kontraktu i wystawiają fakturę handlową wskazującą jako płatnika amerykańską agencję rządową. Środki pieniężne na zakup sprzętu Wnioskodawca przekazuje przed dostawą (zgodnie z harmonogramem płatności zapisanym w umowie). Ze środków tych strona amerykańska dokonuje płatności na rzecz producentów, od których zakupiła dla Inspektoratu Uzbrojenia sprzęt. Dotychczas zakupiony sprzęt w ramach przedmiotowej umowy sprowadzany był do Polski bezpośrednio z USA. Zatem podatek od otrzymywanych dostaw Wnioskodawca uiszczał na granicy w momencie odprawy celnej.

W chwili obecnej Wnioskodawca otrzymał informację, że dostawa sprzętu uzbrojenia (tj. system anten do GPS) w ramach wyżej wymienionej umowy jest do odbioru bezpośrednio od producenta, który ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii - kraju Unii Europejskiej. W związku z powyższym dostawa sprzętu odbędzie się bezpośrednio z siedziby producenta w Wielkiej Brytanii do odbiorcy w Polsce.

Wnioskodawca dokonał płatności zgodnie z harmonogramem wynikającym z ww. umowy na rzecz amerykańskiej agencji rządowej w USA. Płatność na poczet realizacji przyszłych dostaw została dokonana 23 grudnia 2013 roku. W ramach tej płatności m.in. będzie rozliczana dostawa z Wielkiej Brytanii. Amerykańska agencja rządowa w Stanach Zjednoczonych, w imieniu Inspektoratu rozliczy się z producentem z Wielkiej Brytanii.

Faktura za wyprodukowany ww. sprzęt w Wielkiej Brytanii nie będzie wystawiona na Wnioskodawca, który nie jest stroną umowy zawartej z producentem, lecz na amerykańską agencję rządową. Środki, które zostały przesłane na poczet zakupionego sprzętu, będą rozliczone na podstawie specjalnego formularza rozliczeniowego "D", który Wnioskodawca otrzyma z amerykańskiej agencji rządowej.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową niemającą osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z pózn. zm.). W związku z realizowanymi zadaniami i umowami z kontrahentami unijnymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy, na podstawie art. 97 ust 1 ww. ustawy jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i posiada numer NIP.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że organizatorem transportu sprzętu wojskowego z terytorium Wielkiej Brytanii jest Wnioskodawca (Wnioskodawca).

Przeniesienie własności na Wnioskodawcę tj. nabycie praw do dysponowania jako właściciel sprzętu wojskowego – nastąpi na terytorium Wielkiej Brytanii.

Amerykańska agencja rządowa nie prowadzi działalności gospodarczej pojmowanej jako działalność realizująca zysk ani w USA ani w Wielkiej Brytanii ani tym bardziej w Polsce. Nie posiada na terytorium Wielkiej Brytanii ani w Polsce swojej siedziby.

Amerykańska agencja rządowa kupiła w ramach międzyrządowego programu F. (F.) u producenta amerykańskiego sprzęt wojskowy z przeznaczeniem do realizacji umowy F. nr X. z rządem RP. Dostawca amerykański zgłosił, że sprzęt będzie do odbioru w Wielkiej Brytanii, bo tu został wyprodukowany.

Amerykańska agencja rządowa nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca nie posiada informacji, czy producent, od którego nabywany jest przedmiotowy sprzęt, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym na terytorium Wielkiej Brytanii. Dla Inspektoratu Uzbrojenia stroną umowy X. jest amerykańska agencja rządowa, a dla niej kontrahentem jest producent/dostawca amerykański. Sam sprzęt został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w momencie dostawy z Wielkiej Brytanii do Polski sprzętu wojskowego zakupionego w ramach międzyrządowej umowy z amerykańską agencją rządową w USA, zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie od którego Wnioskodawca zobowiązany jest uregulować podatek VAT...
 2. Czy w tym przypadku, kiedy nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie i nie jest to import, można zastosować przepis wynikający z art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) i przyjąć obowiązek podatkowy w dniu dostawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku dostawy z Wielkiej Brytanii do Polski sprzętu wojskowego zakupionego w ramach międzyrządowej umowy z amerykańską agencją rządową w USA, nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, ponieważ nie są spełnione wszystkie warunki opisane w art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a mianowicie dokonujący dostawy nie jest podatnikiem od wartości dodanej.

Ad. 2.

Wiedząc, iż w tym przypadku nie występuje również import towarów, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 7 ww. ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (w tym przypadku USA) na terytorium kraju - Wnioskodawca powinien przyjąć za dzień powstania obowiązku podatkowego - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r, Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) - tj. datę w której zostanie dokonana dostawa sprzętu do Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe,
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy). Przez terytorium państwa członkowskiego, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy, rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
   - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że w ramach międzyrządowego programu F. (F.), zawarł umowę Nr X. z amerykańską agencją rządową w Stanach Zjednoczonych na zakup sprzętu wojskowego. Amerykańska agencja rządowa dostarcza zakupiony sprzęt ze swoich zasobów lub zakupuje u producentów/dostawców. Nie są oni dla Inspektoratu Uzbrojenia stroną kontraktu i wystawiają fakturę handlową wskazującą jako płatnika amerykańską agencję rządową.

Dostawa sprzętu uzbrojenia (tj. system anten do GPS) w ramach wyżej wymienionej umowy jest do odbioru bezpośrednio od producenta, który ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii - kraju Unii Europejskiej. W związku z powyższym dostawa sprzętu odbędzie się bezpośrednio z siedziby producenta w Wielkiej Brytanii do odbiorcy w Polsce.

Faktura za wyprodukowany ww. sprzęt w Wielkiej Brytanii nie będzie wystawiona na Wnioskodawca, który nie jest stroną umowy zawartej z producentem, lecz na amerykańską agencję rządową.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową niemającą osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z realizowanymi zadaniami i umowami z kontrahentami unijnymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy, na podstawie art. 97 ust 1 ww. ustawy jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i posiada numer NIP.

W uzupełnieniu dodano, że przeniesienie własności na Wnioskodawcę tj. nabycie praw do dysponowania jako właściciel sprzętu wojskowego – nastąpi na terytorium Wielkiej Brytanii. Amerykańska agencja rządowa nie prowadzi działalności gospodarczej pojmowanej jako działalność realizująca zysk ani w USA ani w Wielkiej Brytanii ani tym bardziej w Polsce. Nie posiada na terytorium Wielkiej Brytanii ani w Polsce swojej siedziby. Amerykańska agencja rządowa kupiła w ramach międzyrządowego programu F. (F.) u producenta amerykańskiego sprzęt wojskowy z przeznaczeniem do realizacji umowy F. nr X. z rządem RP. Dostawca amerykański zgłosił, że sprzęt będzie do odbioru w Wielkiej Brytanii, bo tu został wyprodukowany. Amerykańska agencja rządowa nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w momencie dostawy z Wielkiej Brytanii do Polski sprzętu wojskowego zakupionego w ramach międzyrządowej umowy z amerykańską agencją rządową w USA, zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie od którego Wnioskodawca zobowiązany jest uregulować podatek VAT.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy wymaga spełnienia dwóch warunków:

 • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa, a po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie gra tu roli, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz;
 • po drugie nabywca musi być podatnikiem podatku VAT, podatku od wartości dodanej, a nabywane towary służą działalności gospodarczej nabywcy, albo nabywca musi być osobą prawną niebędącą podatnikiem jak i też dostawca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Zatem nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, jeżeli nabywane towary nie służą działalności gospodarczej nabywcy.

Podobnie nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy podatnik podatku od wartości dodanej przemieszcza towary z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium Polski, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nabyte, ale towary te nie mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W przedstawionych okolicznościach sprawy w wyniku transakcji dochodzi do przemieszczenia towaru pomiędzy dwoma państwami członkowskimi (Wielką Brytanią i Polską). Organizatorem transportu sprzętu wojskowego z terytorium Wielkiej Brytanii jest Wnioskodawca (Wnioskodawca). Przeniesienie własności na Wnioskodawcę, tj. nabycie praw do dysponowania jako właściciel sprzętu wojskowego – nastąpi na terytorium Wielkiej Brytanii. Przy tym, Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy. Zatem nabywany w ramach międzyrządowego programu F. wojskowy sprzęt uzbrojenia (tj. system anten do GPS), nie służy działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wobec tego, skoro nabywany sprzęt nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej, to nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zatem w momencie dostawy z Wielkiej Brytanii do Polski sprzętu wojskowego zakupionego w ramach międzyrządowej umowy z amerykańską agencją rządową w USA, nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie, od którego Wnioskodawca zobowiązany jest uregulować podatek VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 należało uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca powziął również wątpliwości, czy w przypadku, gdy w analizowanej sytuacji nie będzie miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ani import, można zastosować przepis art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług i przyjąć obowiązek podatkowy w dniu dostawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zatem obowiązek podatkowy powstaje tylko i wyłącznie w stosunku do podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku na terytorium kraju.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, przywóz towarów do Polski następuje z terytorium Wielkiej Brytanii. Zatem w przedstawionym zdarzeniu nie występuje import towarów o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o VAT, gdyż przywóz towarów nie następuje z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Ponadto, jak wskazano wyżej w przedmiotowej sprawie Inspektorat nie jest zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zatem skoro w analizowanej sytuacji nabycie przez Wnioskodawca w ramach umowy Nr X. z amerykańską agencją rządową w Stanach Zjednoczonych sprzętu wojskowego (tj. systemu anten do GPS) nie będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy też importu nie wystąpi obowiązek podatkowy.

Tym samym w przedmiotowym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 19a ustawy.

Wobec tego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikat, w którym stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT.

Zaznaczenia więc wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego i wywiera skutki podatkowoprawne za okresy rozliczeniowe do czasu (momentu) kiedy rozliczenia zostaną scentralizowane.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszwie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
ILPP1/4512-1-436/15-2/AI | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
IPPP3/4512-597/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.