IPPP3/4512-226/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia właściwej stawki podatku dla usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
IPPP3/4512-226/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 3. obowiązek podatkowy
 4. organ administracji rządowej
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oprogramowania – jest nieprawidłowe
 • ustalenia właściwej stawki podatku dla usługi modyfikacji oprogramowania oraz ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia właściwej stawki podatku dla usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12 maja 2015 r., złożonym w dniu 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zawarła umowę z podmiotem zagranicznym z Francji firmą M. nieposiadającym siedziby działalności oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Przedmiotem Umowy jest: „Modernizacja Interfejsu...”.

Umowa zostanie zrealizowana w trzech etapach na terytorium kraju.

Etap 1 - do 20 kwietnia 2015 r.

Etap 2 - do dnia 22 lipca 2015 r.

Etap 3 - do dnia 28 sierpnia 2015 r.

W ramach kolejnych etapów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac:

Etap 1:

 • Przygotowanie modyfikacji interfejsu E. w systemie A. na potrzeby przyłączenia środowiska testowego E.,
 • Uruchomienie przez Wykonawcę środowiska testowego E. na udostępnionej przez Zamawiającego tymczasowej infrastrukturze serwerowej,
 • Konfiguracja środowiska testowego oraz serwera mailowego E.,
 • Modyfikacja w systemie A.,
 • Przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów potwierdzających poprawne funkcjonowanie środowiska testowego E. i współpracę z systemem A..

Etap 2:

 • Objęcie opieką gwarancyjną elementów Etapu 1.
 • Przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów operacyjnych poprawności działania zmodernizowanego interfejsu E. na platformie testowej w terminie wskazanym przez Agencję eu...
 • Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń administratorów i trenerów/użytkowników w zakresie wprowadzonych modyfikacji w systemie A. oraz środowiska E.
 • Przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów operacyjnych poprawności działania zmodernizowanego interfejsu E. w środowisku produkcyjnym w terminie wskazanym przez Agencję eu...

Etap 3.

Objęcie opieką gwarancyjną elementów z etapów 1 i 2.

Całkowita wartość przedmiotu umowy opiewa na kwotę bez VAT 2 831 246,87 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć 87/100).

Wartość Etapu I opiewa na kwotę bez VAT 1 981 872,81 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 81/100).

Wartość Etapu II opiewa na kwotę bez VAT 283 124,69 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery 69/100).

Wartość Etapu III opiewa na kwotę bez VAT 566 249,37 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 37/100).

Po zakończeniu każdego z etapów wykonawca wystawi faktury bez podatku VAT.

Płatność za realizację przedmiotu umowy (etapy I, II i III) dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiającym w rozumieniu art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest Wnioskodawca, który jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i VAT UE. W załączeniu zaświadczenie Nr 327/2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotowa usługa polegająca na modyfikacji oprogramowania winna zostać opodatkowana podatkiem VAT przez Wnioskodawcę (organ administracji rządowej nieposiadający osobowości prawnej) i w przypadku pozytywnej odpowiedzi jaką stawkę VAT należy zastosować, kiedy powstaje obowiązek podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Obowiązek naliczenia podatku VAT należnego od faktury wystawionej w kwocie bez VAT spoczywa na usługodawcy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług „nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Zgodnie z definicją określoną art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 4. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku uznania przez organ, że Wnioskodawca winien opodatkować podatkiem VAT przedmiotową usługę jako import usług Wnioskodawca uważa, że należy zastosować stawkę 23% oraz rozpoznać obowiązek podatkowy po zrealizowaniu prac wykonanych w ramach danego etapu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • opodatkowania przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oprogramowania – jest nieprawidłowe
 • ustalenia właściwej stawki podatku dla usługi modyfikacji oprogramowania oraz ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem zagranicznym nieposiadającym siedziby działalności oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja Interfejsu ...”. Umowa zostanie zrealizowana w trzech etapach na terytorium kraju. W ramach kolejnych etapów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac. Etap 1: przygotowanie modyfikacji interfejsu E. w systemie A. na potrzeby przyłączenia środowiska testowego E., uruchomienie przez Wykonawcę środowiska testowego E. na udostępnionej przez Zamawiającego tymczasowej infrastrukturze serwerowej, konfiguracja środowiska testowego oraz serwera mailowego E., modyfikacja w systemie A., przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów potwierdzających poprawne funkcjonowanie środowiska testowego E. i współpracę z systemem A.. Etap 2: objęcie opieką gwarancyjną elementów etapu 1, przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów operacyjnych poprawności działania zmodernizowanego interfejsu E. na platformie testowej w terminie wskazanym przez Agencję, przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń administratorów i trenerów/użytkowników w zakresie wprowadzonych modyfikacji w systemie A. oraz środowiska E., przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testów operacyjnych poprawności działania zmodernizowanego interfejsu E. w środowisku produkcyjnym w terminie wskazanym przez Agencję. Etap 3: objęcie opieką gwarancyjną elementów z etapów 1 i 2. Po zakończeniu każdego z etapów wykonawca wystawi faktury bez podatku VAT. Płatność za realizację przedmiotu umowy (etapy I, II i III) dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i VAT UE.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy przedmiotowa usługa polegająca na modyfikacji oprogramowania winna zostać przez Wnioskodawcę opodatkowana podatkiem VAT.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 stanowi import usług.

Zatem stosownie do wyżej cytowanego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w zw. z art. 2 pkt 9 ustawy usługi, do których stosuje się art. 28b gdy usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy natomiast usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju opodatkowuje usługobiorca rozpoznając import usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,

o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przy czym zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem organy władzy publicznej są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, jeśli wykonują czynności nałożone przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Oznacza to, że organ władzy publicznej nie jest podatnikiem w zakresie swojej działalności podstawowej (takiej jak np. czynności urzędowe). Natomiast wykonywanie transakcji w ramach czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkuje uznaniem organów publicznych za podatników podatku od towarów i usług. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest więc również organ władzy publicznej, jeżeli w stosunku do określonej czynności lub transakcji zachowuje się jak podmiot gospodarczy. Taki organ władzy publicznej jest traktowany tak samo jak każdy inny podmiot w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, wykraczających poza zadania nałożone odrębnymi przepisami.

Tym samym mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego uznać należy, że Wnioskodawca nabywając przedmiotowe usługi modyfikacji oprogramowania działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem zagranicznym nieposiadającym siedziby działalności oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja Interfejsu ...”. Wnioskodawca nabywając przedmiotowe usługi modernizacji oprogramowania zachowuje się jak podmiot gospodarczy. W świetle powołanego powyżej art. 15 ust. 6 ustawy należy uznać, że Wnioskodawca nie działa w charakterze urzędu obsługującego organ władzy publicznej, lecz występuje jako zwykły uczestnik obrotu gospodarczego. Wnioskodawca dokonując zakupu usług związanych z modyfikacją oprogramowania na podstawie umowy z podmiotem zagranicznym występuje w odniesieniu do wskazanych działań w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Tak więc w przedmiotowym przypadku usługobiorcą usługi modyfikacji oprogramowania jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy. Jednocześnie usługodawca tj. podmiot zagraniczny jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Przy czym stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowaw art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawcę należy uznać za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy. Ponadto wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania. Zatem względem przedmiotowych usług modyfikacji oprogramowania, znajdzie zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy.

Tym samym w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z usługami, do których stosuje się art. 28b ustawy a przy tym usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy natomiast usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będzie podatnikiem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązanym do rozliczenia i opodatkowania usługi modyfikacji oprogramowania jako importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Tym samym przedmiotowa usługa polegająca ma modyfikacji oprogramowania winna zostać opodatkowana podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia właściwej stawki podatku dla przedmiotowych usług modyfikacji oprogramowania.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy tym w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika zatem, że co do zasady zastosowanie znajduje podstawowa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, chyba że ustawodawca przewidział opodatkowanie danej czynności obniżoną stawką podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie dla przedmiotowych usług modyfikacji oprogramowania zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują bowiem obniżonej stawki podatku dla usług modyfikacji oprogramowania.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca winien opodatkować usługi polegające na modyfikacji oprogramowania podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zatem zgodnie z wyrażoną w powyższym przepisie zasadą ogólną obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług powstaje z chwilą wykonania usługi, chyba że w danym przypadku przewidziano szczególny moment powstawia obowiązku podatkowego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem zagranicznym, której przedmiotem jest modyfikacja oprogramowania. Umowa ta zostanie zrealizowania w trzech etapach na terytorium kraju. Po zakończeniu każdego z etapów wykonawca wystawi faktury bez podatku VAT. Płatność za realizację przedmiotu umowy (etapy I, II i III) dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Jak ustalono powyżej Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania przedmiotowej usługi usługi jako importu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Obowiązek podatkowy dla importu usług, co do zasady, powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązuje w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania przedmiotowych usług modyfikacji oprogramowania. Jak wskazano powyżej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, jeżeli nie zostały przewidziane szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zatem wskazana powyżej ogólna zasada ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Ustawodawca nie przewidział bowiem szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług polegających na modyfikacji oprogramowania. Tym samym w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania przedmiotowych usług tj. z chwilą wykonania prac na poszczególnych etapach realizacji opisanej we wniosku umowy.

Zatem Wnioskodawca winien rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z ogólną zasadą ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.