IPPP3/443-783/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług.

Wniosek uzupełniony został w dniu 15 października 2014 r., (data wpływu 17 października 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 2 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 21 marca 2014 r. Wnioskodawca podpisał umowę podwykonawczą ze spółką A. SA na realizację usług informatycznych do umowy podpisanej między A. S.A. i Agencją (Agencja). Na podstawie ww. umowy Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz A. w ramach następujących grup usług:

 1. Grupa usług utrzymania środowisk (G1);
 2. Grupa usług zapewnienia jakości (G2);
 3. Grupa usług administrowania systemem informatycznym (G3);
 4. Grupa usług rozwoju (G4);
 5. Usługi zleceń operacyjnych.

Zgodnie z umową usługi będą świadczone w sposób ciągły przez okres 36 miesięcy od dnia wskazanego w protokole uruchomienia usług. Za świadczenie usług G1, G2 i G3 Strony ustaliły ryczałt miesięczny w wysokości 120.000 zł netto. Miesięczny ryczałt nie obejmuje usług rozwoju oraz zleceń operacyjnych, za które wynagrodzenie będzie ustalane indywidualnie, w zależności od aktualnych potrzeb i zgłoszeń A.

Zasady świadczenia usług zawarte w umowie przewidują, iż w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym Wnioskodawca świadczył ww. usługi, Wnioskodawca przedstawi A. raport miesięczny, który będzie się składać z raportów odrębnych dla każdej z ww. grup usług oraz zleceń operacyjnych. Raport miesięczny ma zawierać w szczególności: informacje dotyczące prac wykonanych w ramach każdej z grup usług, wykaz odebranych zleceń operacyjnych, wykaz utworów, do których autorskie prawa majątkowe przechodzą lub przejdą na A., inne informacje uzgodnione przez kierownika Wnioskodawcy i A.. Do raportu miesięcznego Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć kopie protokołów odbioru podpisanych w miesiącu, za który został przygotowany raport miesięczny, z wyłączeniem kopii protokołów odbioru podpisanych w ramach usług rozwoju. A. w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania raportu miesięcznego przeprowadza jego weryfikację i może zgłaszać uwagi.

Umowa przewiduje, iż wynagrodzenie za świadczenie ww. usług będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę po podpisaniu przez Strony raportu miesięcznego. W przypadku usług rozwoju i zleceń operacyjnych, podstawą wystawienia faktury VAT jest jedynie protokół odbioru podpisany przez A. bez zastrzeżeń.

Z uwagi na możliwość wnoszenia uwag do raportów miesięcznych ich podpisanie może nastąpić nawet kilka miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym świadczono ww. usługi. Dodatkowo, podpisanie protokołu przez A. może nastąpić jedynie w przypadku otrzymania podpisu i akceptacji pod raportem miesięcznym przygotowanym przez A. ze strony Agencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kiedy w świetle przepisów art. 19a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. usług ciągłych rozliczanych miesięcznie (grupy usług G1, G2 i G3), dla których określono miesięczny ryczałt w kwocie 120.000 zł netto oraz usług rozwoju i usług zleceń operacyjnych, tj.:

 • czy w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy będzie powstawał:
  1. dla grupy usług ciągłych rozliczanych miesięcznie (grupy usług G1, G2 i G3) – z upływem każdego okresu miesięcznego, do którego odnoszą się miesięczne płatności...
  2. dla usług rozwoju i usług zleceń operacyjnych - z dniem wykonania danej usługi, potwierdzonym odrębnym protokołem odbioru...
 • czy też dla obu grup usług wymienionych w punktach 1) i 2) powyżej obowiązek podatkowy będzie powstawał z dniem podpisania raportu miesięcznego przez A....

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż zarówno grupa usług ciągłych rozliczanych miesięcznym ryczałtem (grupy usług G1, G2 i G3), jak i usługi rozwoju i usługi zleceń operacyjnych podlegają procedurze odbioru w formie raportów miesięcznych przez A., zaś finalnie przez Agencję, Wnioskodawca uważa, iż obowiązek podatkowy VAT będzie powstawał w dniu podpisania raportu miesięcznego przez A.

Zdaniem Wnioskodawcy raport miesięczny, zawierający dla poszczególnych grup usług m.in.: listę wykonanych zgłoszeń, listę wykonanych instalacji, listę pomiarów parametrów utrzymywanych środowisk, listę przestojów w działaniu utrzymywanych środowisk, listę odbytych konsultacji, poziom jakości grupy usługi wraz z danymi dotyczącymi warunków wykonywania usługi, listę wykonanych usług administracyjnych w systemie informatycznych Agencji, listę wykonanych usług rozwoju i modyfikacji oraz listę usług zleceń operacyjnych, tj. usług niestandardowych prac objętych zakresem usług G1, G2 i G3 (usługi rozliczane miesięcznym ryczałtem) jest częścią wykonywanych usług przez Wnioskodawcę i dopiero po jego wykonaniu i pozytywnym odbiorze przez A. (finalnie Agencja) zostają wykonane wszelkie działania i zobowiązania przewidziane w umowie ze strony Wnioskodawcy na rzecz A.. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż raport obejmuje miesięczne okresy rozliczeniowe, zaś jego podpisanie i przyjęcie przez A. następuje nawet kilkadziesiąt dni lub kilka miesięcy po zakończeniu miesiąca, za który sporządzono raport miesięczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towary – to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego przepisu, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi – art. 19a ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz A. w ramach następujących grup usług:

 1. Grupa usług utrzymania środowisk (G1);
 2. Grupa usług zapewnienia jakości (G2);
 3. Grupa usług administrowania systemem informatycznym (G3);
 4. Grupa usług rozwoju (G4);
 5. Usługi zleceń operacyjnych.

Zgodnie z umową usługi będą świadczone w sposób ciągły przez okres 36 miesięcy od dnia wskazanego w protokole uruchomienia usług. Za świadczenie usług G1, G2 i G3 Strony ustaliły ryczałt miesięczny w wysokości 120.000 zł netto. Miesięczny ryczałt nie obejmuje usług rozwoju oraz zleceń operacyjnych. Ponadto zgodnie z umową, w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym Wnioskodawca świadczył ww. usługi, Wnioskodawca przedstawi A. raport miesięczny, który będzie się składać z raportów odrębnych dla każdej z ww. grup usług oraz zleceń operacyjnych. A. w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania raportu miesięcznego przeprowadza jego weryfikację i może zgłaszać uwagi.

Umowa przewiduje również, że wynagrodzenie za świadczenie ww. usług będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę po podpisaniu przez Strony raportu miesięcznego.

W przypadku usług rozwoju i zleceń operacyjnych, podstawą wystawienia faktury VAT jest jedynie protokół odbioru podpisany przez A. bez zastrzeżeń.

Z uwagi na możliwość wnoszenia uwag do raportów miesięcznych ich podpisanie może nastąpić nawet kilka miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym świadczono ww. usługi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia ww. usług ciągłych rozliczanych miesięcznie (grupy usług G1, G2 i G3), dla których określono miesięczny ryczałt w kwocie 120.000 zł netto oraz usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Dla określonych w art. 19a ust. 3 ustawy usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie w momencie ich wykonania, a więc z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Jednakże w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, że art. 19a ust. 3 ustawy ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń”, czyli takiej usługi, która jest zwykle wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.

Z okoliczności sprawy wynika, że usługi z grupy usług utrzymania środowisk (G1), usługi z grupy usług zapewnienia jakości (G2) oraz usługi z grupy usług administrowania systemem informatycznym (G3) rozliczane są w ustalonych okresach rozliczeniowych (miesiąc). Za świadczenie usług G1, G2 i G3 Strony ustaliły ryczałt miesięczny w wysokości 120.000 zł netto.

Z uwagi na przedstawiony powyżej opis sprawy należy stwierdzić, że skoro strony umowy ustaliły płatność za usługi utrzymania środowisk (G1), usługi zapewnienia jakości (G2) oraz usługi administrowania systemem informatycznym (G3), w okresach rozliczeniowych (miesiąc) w formie ryczałtu, a Wnioskodawca zobowiązany jest do określonego zachowania przez czas trwania tych usług to obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy w związku z ich świadczeniem powstanie zgodnie z dyspozycją ww. art. 19 ust. 3 ustawy, tj. z upływem każdego okresu rozliczeniowego do którego odnoszą się płatności.

Wnioskodawca, moment upływu okresu rozliczeniowego dla świadczonych usług utrzymania środowisk (G1), usług zapewnienia jakości (G2) oraz usług administrowania systemem informatycznym (G3), utożsamia z momentem podpisania raportu miesięcznego przez kontrahenta.

W opisie sprawy Spółka podnosi, że zgodnie z umową w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym Wnioskodawca świadczył ww. usługi, Wnioskodawca przedstawi A. raport miesięczny, który będzie się składać z raportów odrębnych dla każdej z ww. grup usług.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji, przy usługach rozliczanych okresowo, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zatem, w opisanej we wniosku sytuacji, w odniesieniu do świadczonych usług utrzymania środowisk (G1), usług zapewnienia jakości (G2) oraz usług administrowania systemem informatycznym (G3), okresem rozliczeniowym jest okres czasu, do którego odnosi się sporządzany raport miesięczny, a nie jak podnosi Wnioskodawca moment podpisania przez Strony tego raportu.

Wskazać należy, że w omawianej sprawie strony ustaliły okresy rozliczeniowe, w których świadczone są usługi informatyczne z grupy usług utrzymania środowisk (G1), z grupy usług zapewnienia jakości (G2) oraz z grupy usług administrowania systemem informatycznym (G3). Jest to miesiąc, gdyż do takiego okresu odnosi się otrzymywane wynagrodzenie w formie ryczałtu. Informacje jakie zawierają sporządzane raporty miesięczne w odniesieniu do każdej z wymienionych grup usług, (tj. lista wykonanych zgłoszeń, lista wykonanych instalacji, lista pomiarów parametrów utrzymywanych środowisk, lista przestojów w działaniu utrzymywanych środowisk, lista odbytych konsultacji, poziom jakości grupy usługi wraz z danymi dotyczącymi warunków wykonywania usługi, a także lista wykonanych usług administracyjnych w systemie informatycznych Agencji), potwierdzają jedynie wykonanie tych usług w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast podpisanie przez kontrahenta (A.) ww. raportów miesięcznych jest jedynie elementem niezbędnym do dokonania rozliczenia między stronami umowy, jednakże ten sposób kalkulacji wynagrodzenia nie może wpłynąć na moment powstania obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów prawa oraz nie może go przesunąć do chwili otrzymania informacji od kontrahenta.

Ze względu na ww. okoliczności sprawy należy uznać, że obowiązek podatkowy dla grupy usług ciągłych rozliczanych miesięcznie (grupy usług G1, G2 i G3) powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, z upływem każdego okresu miesięcznego, do którego odnoszą się miesięczne płatności.

Z opisu sprawy wynika, że umówiona kwota miesięcznego ryczałtu nie obejmuje opisanych we wniosku usług rozwoju (G4) oraz usług zleceń operacyjnych. Zatem w przypadku świadczenia tych usług, nie następują ściśle określone terminy płatności lub rozliczeń. Podkreślić należy, że w przypadku terminów płatności określona musi być kwota, która w danym terminie płatności ma być wypłacona. Tymczasem w przypadku, gdy strony umawiają się na odbiór poszczególnych prac wykonanych w danym okresie (na przykład w miesiącu), to kwota płatności określana jest na podstawie przedłożonego raportu miesięcznego wskazującego kwoty, do których Spółka uważa się za uprawnioną. Nie można więc stwierdzić, że w przypadku gdy zamawiający odbiera prace wykonane w danym okresie (na przykład w miesiącu), to terminy płatności oraz terminy rozliczeń zostały określone. Zatem, w odniesieniu do świadczonych przez Spółkę usług rozwoju (G4) oraz usług zleceń operacyjnych, nie znajdzie zastosowania art. 19a ust. 3 ustawy.

Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi nie są usługami o charakterze ciągłym, nie są usługami dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności, umowy nie będą przewidywać okresów rozliczeniowych, nie są też usługami przyjmowanymi częściowo. Poza tym z opisu sprawy wynika, że wynagrodzenie za świadczenie ww. usług będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę po podpisaniu przez Strony raportu miesięcznego. Wobec tego obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych przez Spółkę usług rozwoju (G4) oraz usług zleceń operacyjnych powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. w chwili wykonania tych usług.

Wnioskodawca również moment wykonania usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych, utożsamia z momentem podpisania raportu miesięcznego (protokołu odbioru) przez kontrahenta.

Zgodnie z opisem sprawy, raport miesięczny sporządzany w odniesieniu do usług rozwoju (G4) ma zawierać w szczególności listę wykonanych usług rozwoju i modyfikacji tj. usług niestandardowych prac objętych zakresem usług G1, G2 i G3 (usługi rozliczane miesięcznym ryczałtem). Podobnie protokół odbioru w odniesieniu do usług zleceń operacyjnych ma zawierać w szczególności: listę usług zleceń operacyjnych, tj. usług niestandardowych prac objętych zakresem usług G1, G2 i G3 (usługi rozliczane miesięcznym ryczałtem). Do raportu miesięcznego Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć kopie protokołów odbioru podpisanych w miesiącu, za który został przygotowany raport miesięczny, z wyłączeniem kopii protokołów odbioru podpisanych w ramach usług rozwoju.

Umowa przewiduje, że wynagrodzenie za świadczenie usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych, będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Podkreślić należy, że moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje wprawdzie tego momentu, jednakże przyjąć należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę.

W ocenie tut. Organu „wykonanie usługi” następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany był świadczący usługę. Natomiast sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu odbioru, w przypadku usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych, stanowi jedynie potwierdzenie wykonania tych usług.

Moment wykonania usługi lub jej części nie został wprawdzie zdefiniowany w przepisach dotyczących podatku VAT, przyjąć jednakże należy, że momentem wykonania usługi lub jej części jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Ustalenie zakresu świadczonej usługi i w konsekwencji momentu jej wykonania powinno następować w sposób obiektywny. Przy określaniu chwili wykonania usługi należy mieć na uwadze specyfikę danej usługi i obowiązki ciążące na stronach umowy, w szczególności rodzaj i charakter składających się na daną usługę czynności.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z dniem faktycznego wykonania usługi, natomiast ewentualne postanowienia umowne o uznaniu świadczenia za zrealizowane, pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług. Jak już wcześniej wskazano, sposób wzajemnych rozliczeń, czy też postanowień umownych nie może wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego.

Zauważyć należy, że jak wskazano we wniosku, weryfikacja wykonanych usług rozwoju (G4) oraz wykonanych usług zleceń operacyjnych odbywa się na podstawie sporządzonego protokołu odbioru tych usług. Przy czym, w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym Wnioskodawca świadczył ww. usługi, Wnioskodawca przedstawi A. raport miesięczny, który będzie się składać z raportów odrębnych dla każdej z ww. grup usług oraz zleceń operacyjnych.

Okoliczność, że A. przeprowadza weryfikację i może zgłaszać uwagi co do sporządzonego przez Spółkę miesięcznego zestawienia z wykonania poszczególnych usług rozwoju (G4), oraz wykonanych usług zleceń operacyjnych, nie przesądza o tym, że usługi te zostały wykonane w dniu podpisania ww. raportu bez zastrzeżeń. Nie można łączyć momentu podpisania sporządzonego przez Spółkę ww. zestawienia z momentem wykonania poszczególnych usług rozwoju (G4), oraz wykonanych usług zleceń operacyjnych.

A zatem, w przedstawionych we wniosku okolicznościach sprawy nie sposób podzielić wyrażonego we wniosku stanowiska, że w przypadku świadczenia przedmiotowych usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT będzie powstawał w dniu podpisania raportu miesięcznego protokołu odbioru przez A..

Jeszcze raz należy podkreślić, że czynności podpisania raportu miesięcznego nie można utożsamiać z terminem faktycznego wykonania tych usługi z którym powiązany jest moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy.

Wobec tego, w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy będzie powstawał dla usług rozwoju (G4) i usług zleceń operacyjnych na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą faktycznego wykonania danej usługi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.