IPPP1/4512-943/15-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
IPPP1/4512-943/15-4/MPeinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. wykonanie usługi
  3. zapłata
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) uzupełnione w dniu 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność usługową m.in związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z) w tym usług sadzenia i przycinania krzewów ozdobnych. Spółka wykonuje usługi zagospodarowania terenów zieleni w ramach projektów inwestycji budowlanych. W szczególności Spółka zobowiązała się jako podwykonawca do wykonania prac polegających na gospodarce istniejącym drzewostanem i zielenią wyszczególnionych w załączniku do umowy, w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie ciągu ulic z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową i dwoma jezdniami ulic. Zakres robót, do których zobowiązał się Wnioskodawca w ramach umowy objął wycinkę drzew i krzewów, ochronę istniejącej zieleni oraz sadzenie i pielęgnację drzew, krzewów i zakładanie trawników. W ramach umowy w Protokole z Negocjacji uzgodniono, że prace wykonawcy będą rozliczane na koniec każdego miesiąca, a podstawą do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT będzie Certyfikat Płatności oraz Protokół Odbioru. Płatność następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych dla wykonanych robót. Wnioskodawca jako podwykonawca zobowiązał się w ramach umowy do wykonywania prac, których stawka wynosi 8% VAT zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod pozycją nr 176.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Certyfikat Płatności wystawiany jest przez Generalnego Wykonawcę po przedstawieniu przez podwykonawcę (w tym przypadku Wnioskodawcę) na koniec okresu rozliczeniowego Protokołu obmiaru wykonanych robót. Generalny Wykonawca zatwierdza otrzymany od Podwykonawcy obmiar wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym.

Wnioskodawca wskazał, że Certyfikat Płatności nie jest każdorazowo wystawiany ostatniego dnia miesiąca. Certyfikat Płatności Faktury wystawiany jest przez Generalnego Wykonawcę w określonym terminie po zatwierdzeniu przez Generalnego Wykonawcę otrzymanego od Podwykonawcy obmiaru wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. Co do zasady w umowach brak jest informacji w zakresie terminu zatwierdzenia przez Generalnego Wykonawcy otrzymanego od Podwykonawcy obmiaru wykonanych robót.

W niniejszym uzupełnieniu wniosku wskazano również, że protokół odbioru nie jest wystawiany w tym samym czasie co Certyfikat Płatności. Ponadto w przypadku nie osiągnięcia przez Podwykonawcę stanu zaawansowania robót przewidzianego w Harmonogramie generalny Wykonawca może być uprawniony do wstrzymania zatwierdzenia wykonanych prac do czasu wykonania całości robót objętych harmonogramem dla danego miesiąca roboczego, tj. okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, gdzie wykonanie usługi nastąpi w miesięcznych etapach, których fakturowanie odbędzie się na podstawie Certyfikatu Płatności momentem powstania obowiązku podatkowego będzie moment wydania Certyfikatu Płatności czy też moment wydania Protokołu Odbioru, jeżeli prace wykonywane są comiesięcznymi etapami i każdorazowo co miesiąc określana jest kwota zapłaty do zafakturowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że opisany stan faktyczny stanowi podstawę do stwierdzenia, iż moment powstania obowiązku podatkowego to moment wydania Certyfikatu Płatności, który tożsamy jest z momentem wykonania przez Wnioskodawcę usługi.

Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT stanowi bowiem, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi.

Z kolei zgodnie art. 19a ust. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do wykonanych częściowo usług, usługę uważa się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi dla której to części określono zapłatę.

W przytoczonym przez Wnioskodawcę stanie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca wykonuje usługę miesięcznymi etapami, co do których każdorazowo co miesiąc określano zapłatę oraz wystawiano fakturę VAT. W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 2 momentem wykonania usługi jest wydanie Certyfikatu Płatności.

Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 1 za moment powstania obowiązku podatkowego uważa się moment wykonania usługi, który w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nastąpił każdorazowo w momencie wydania Certyfikatu Płatności.

Ustawa o VAT nie definiuje momentu wykonania usługi, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba, że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa, regulujący zasady wykonywania danego rodzaju dostaw i usług.

W tym wypadku moment wykonania usługi określony został właśnie przy pomocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a jej Kontrahentami w Protokole z Negocjacji, który stanowi załącznik do umowy oraz na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług o których mowa w art. 19a ust. 2, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Z treści przepisu wynika, że warunkiem do stwierdzenia, że usługa została częściowo przyjęta jest określenie zapłaty. Oznacza to, że w przypadku opisanego stanu faktycznego sam fakt fizycznego realizowania usługi nie pozwala na stwierdzenie, że usługa została wykonana w rozumieniu art. 19a ust. 2 ustawy o VAT. Może się bowiem okazać, że prace nie zostaną zatwierdzone, a w konsekwencji nie zostanie określona zapłata. Dopiero więc w momencie wydania Certyfikatu Płatności, określającego wartość zapłaty można mówić o wykonaniu usługi w części w sensie jej częściowego przyjęcia wskazanego w art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, od którego to momentu powinno się liczyć termin wystawienia faktury VAT decydujący o momencie powstania obowiązku podatkowego. Takie podejście jest zgodne z treścią art. 29a ust. 1 ustawy o VAT określającego sposoby ustalania podstawy opodatkowania. Ustawodawca stanowi, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

W opinii Wnioskodawcy prawidłowe określenie momentu wykonania usług zagospodarowania terenów zieleni ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług zieleniarskich będzie więc decydować każdorazowo Certyfikat Płatności, świadczący o faktycznym wykonaniu usługi. To na jego podstawie wystawiana będzie faktura. Usługi zagospodarowania terenów zieleni świadczone przez Spółkę na podstawie warunków podpisanej umowy mają charakter usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń za usługi wykonywane częściami w terminach miesięcznych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 2 w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Jeśli prace nie zostaną zatwierdzone, to nie zostanie określona zapłata. W momencie wydania Certyfikatu Płatności, określającego wartość zapłaty nastąpi moment określenia zapłaty i wykonania usługi w części w sensie wskazanym w art. 19a ust. 2 ustawy o VAT. Protokół odbioru potwierdza fakt wykonania tych usług i stanowi podstawę do rozliczenia finansowego między stronami umowy, jednak nie przesądza o terminie i zakresie ich wykonania. O pewnym momencie wykonania usługi świadczyć może tylko Certyfikat Płatności, na podstawie którego określana jest zapłata i wystawiana jest faktura VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, towarami zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zatem dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, co wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem prowadzącym działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym sadzenia i przycinania krzewów ozdobnych. Spółka wykonuje usługi zagospodarowania terenów zieleni w ramach projektów inwestycji budowlanych. W ramach umowy Wnioskodawca jako podwykonawca zobowiązał się do wycinki drzew i krzewów, ochrony istniejącej zieleni oraz sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i zakładania trawników. W ramach umowy w Protokole z Negocjacji uzgodniono, że prace wykonawcy będą rozliczane na koniec każdego miesiąca, a podstawą do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT będzie Certyfikat Płatności oraz Protokół Odbioru. Płatność następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych dla wykonanych robót.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Certyfikat Płatności wystawiany jest przez Generalnego Wykonawcę po przedstawieniu przez Wnioskodawcę na koniec okresu rozliczeniowego Protokołu obmiaru wykonanych robót. Generalny Wykonawca zatwierdza otrzymany od Wnioskodawcy obmiar wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wskazał, że Certyfikat Płatności nie jest każdorazowo wystawiany ostatniego dnia miesiąca. Certyfikat Płatności Faktury wystawiany jest przez Generalnego Wykonawcę w określonym terminie po zatwierdzeniu przez Generalnego Wykonawcę otrzymanego od Podwykonawcy - Wnioskodawcy obmiaru wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. Co do zasady w umowach brak jest informacji w zakresie terminu zatwierdzenia przez Generalnego Wykonawcy otrzymanego od Podwykonawcy obmiaru wykonanych robót. Protokół odbioru nie jest wystawiany w tym samym czasie co Certyfikat Płatności. Ponadto w przypadku nie osiągnięcia przez Podwykonawcę stanu zaawansowania robót przewidzianego w Harmonogramie generalny Wykonawca może być uprawniony do wstrzymania zatwierdzenia wykonanych prac do czasu wykonania całości robót objętych harmonogramem dla danego miesiąca roboczego, tj. okresu rozliczeniowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w opisanym stanie faktycznym, gdzie wykonanie usługi nastąpi w miesięcznych etapach, których fakturowanie odbędzie się na podstawie Certyfikatu Płatności momentem powstania obowiązku podatkowego będzie moment wydania Certyfikatu Płatności czy też moment wydania Protokołu Odbioru, jeżeli prace wykonywane są comiesięcznymi etapami i każdorazowo co miesiąc określana jest kwota zapłaty do zafakturowania.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji, gdy dana usługa jest przyjmowana częściowo – obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jednocześnie powyższe przepisy nie uzależniają powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury.

Ustawodawca, w art. 19a ust. 2 ustawy określił „umowne” wykonanie usługi w sytuacji gdy usługa (podzielna w sensie gospodarczym) została podzielona na części. W takim przypadku usługę przyjmowaną częściowo uznaje się za wykonaną po zrealizowaniu każdej części. Warunkiem jest, aby dla danej części usługi określona została zapłata.

O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług. Ponadto, stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługę miesięcznymi etapami, co do których każdorazowo co miesiąc określano zapłatę oraz wystawiano fakturę VAT. Prace wykonawcy będą rozliczane na koniec każdego miesiąca, a podstawą do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT będzie Certyfikat Płatności oraz Protokół Odbioru. Certyfikat Płatności wystawiany jest przez Generalnego Wykonawcę po przedstawieniu przez Wnioskodawcę na koniec okresu rozliczeniowego Protokołu obmiaru wykonanych robót. Generalny Wykonawca zatwierdza otrzymany od Wnioskodawcy obmiar wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wskazał, że Certyfikat Płatności nie jest każdorazowo wystawiany ostatniego dnia miesiąca lecz w określonym terminie po zatwierdzeniu przez Generalnego Wykonawcę otrzymanego od Wnioskodawcy obmiaru wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. Co do zasady w umowach brak jest informacji w zakresie terminu zatwierdzenia przez Generalnego Wykonawcy otrzymanego od Podwykonawcy obmiaru wykonanych robót. Protokół odbioru nie jest wystawiany w tym samym czasie co Certyfikat Płatności. Ponadto w przypadku nie osiągnięcia przez Podwykonawcę stanu zaawansowania robót przewidzianego w Harmonogramie generalny Wykonawca może być uprawniony do wstrzymania zatwierdzenia wykonanych prac do czasu wykonania całości robót objętych harmonogramem dla danego miesiąca roboczego, tj. okresu rozliczeniowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania obowiązku podatkowego to moment wydania Certyfikatu Płatności, który tożsamy jest z momentem wykonania przez Wnioskodawcę usługi. Jednak analiza przedstawionego opisu sprawy i przepisów obowiązujących w tym zakresie prowadzi do stwierdzenia, że stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii jest nieprawidłowe. Wnioskodawca wykonanie usługi utożsamia z momentem wydania Certyfikatu Płatności, jednakże należy wskazać, że o wykonaniu usług decyduje faktyczne ich wykonanie, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie wydania Certyfikatu Płatności, który potwierdza prawo do ubiegania się o zapłatę.

Jak już wcześniej wskazano „wykonanie usługi” następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany był świadczący usługę oraz zgłoszenie tego faktu zleceniodawcy, z wezwaniem go do odbioru wykonanych prac. Natomiast sporządzenie i podpisanie przez strony np. protokołu odbioru czy certyfikatu płatności stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi. Moment wykonania usługi lub jej części nie został wprawdzie zdefiniowany w przepisach dotyczących podatku VAT, jednak przyjąć należy, że momentem wykonania usługi lub jej części jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę.

Z okoliczności sprawy wynika, że usługa wykonywana jest przez Wnioskodawcę miesięcznymi etapami, co do których każdorazowo co miesiąc określano zapłatę. A zatem, w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę usług powstanie na zasadach ogólnych określonych w przepisie art. 19a ust. 2 ustawy tj. z momentem wykonania przez Wnioskodawcę części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny momentu powstania obowiązku podatkowego dla opisanych we wniosku czynności, a więc dla usług zagospodarowania terenów zieleni. Obowiązek podatkowy w przypadku tych usług powstaje zatem na zasadach ogólnych, tj. z momentem wykonania przez Wnioskodawcę części usługi, dla której to części określono zapłatę. Jak zaś wskazano wyżej, za wykonanie usługi w niniejszej sprawie należy uznać moment wykonania danego etapu usługi określonego w umowie, bądź całej usługi, a nie datę wydania Certyfikatu Płatności.

Tym samym uznać należy, że w odniesieniu do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawca przedstawił nieprawidłowe stanowisko.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni wykonywanej przez Wnioskodawcę jako podwykonawca, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.