IPPP1/4512-880/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dofinansowanie do dotacji do jabłek przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego – obrót, stawka, obowiązek podatkowy.
IPPP1/4512-880/15-4/AWinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. obrót
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 września 2015 r. (doręczone w dniu 8 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego:

 • w części odnoszącej się do pytania Nr 1 wniosku - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie pytań Nr 2 i 3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 września 2015 r. - doręczone Wnioskodawcy w dniu 8 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swoim gospodarstwie Wnioskodawca produkuje owoce i warzywa m.in. jabłka. W związku z wprowadzeniem przez rząd Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizm zapewniający możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie Wnioskodawca postanowił skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Wnioskodawca spełnił szereg warunków określonych w przepisach, w szczególności par. 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz 1190).

Wnioskodawca wycofał ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonał ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania i dostarczył odpowiednim transportem do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności).

Wnioskodawca uzyskał z tego tytułu stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Następnie Wnioskodawca złożył odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do Agencji Rynku Rolnego, która przeprowadziła pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy jaką Wnioskodawca może otrzymać określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Pomoc zostaje obliczona jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane owoce oraz dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców. Wnioskodawca otrzymał decyzję administracyjną wydaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przyznającą pomoc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego pomoc, o której mowa w opisie stanu faktycznego stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług ...
 2. Jeżeli ww. otrzymana pomoc stanowiłaby podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług to jaką stawkę podatku należałoby zastosować w stosunku do dopłat do wycofania owoców, dopłat do kosztów transportu oraz dopłat do kosztów sortowania i pakowania ...
 3. Jeżeli ww. otrzymana pomoc stanowiłaby podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług to kiedy powstaje obowiązek podatkowy ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Otrzymana pomoc zarówno do owoców jak i kosztów pakowania oraz kosztów transportu nie stanowi podstawy opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Otrzymana pomoc stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę tj. kosztów produkcji, sortowania oraz dostawy do odpowiednich podmiotów tj. banków żywności i nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnej dostawy towarów.
 2. Jeżeli ww. otrzymana pomoc stanowiłaby podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług to w stosunku do całej kwoty pomocy z tytułu wycofania owoców, sortowania, pakowania oraz transportu należałoby zastosować stawkę w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Jeżeli ww. otrzymana pomoc stanowiłaby podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania całości lub części pomocy, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w zakresie pytania Nr 1 oraz prawidłowe w odniesieniu do pytań Nr 2 i 3.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę zapłaty (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dotacji za element podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany prowadzi gospodarstwo rolne, w którym produkuje owoce i warzywa m.in. jabłka. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie Wnioskodawca postanowił skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji. Wnioskodawca wycofał ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonał ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania i dostarczył odpowiednim transportem do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności). Wnioskodawca uzyskał z tego tytułu stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców do uprawnionych jednostek organizacyjnych. Następnie Zainteresowany złożył odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do Agencji Rynku Rolnego, która przeprowadziła pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Jak wskazał Wnioskodawca pomoc jest obliczona jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane owoce oraz dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców.

W związku z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy otrzymane dofinansowanie do wycofanych i przekazanych do banku żywności owoców, jak i kosztów pakowania, sortowania i transportu zwiększa obrót gospodarstwa.

W omawianej sytuacji Zainteresowany dokonując przekazania owoców na rzecz banku żywności w istocie dokonuje odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą wynagrodzeniem jest dopłata przekazywana za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego przez Unię Europejską w ramach pomocy.

Wysokość pomocy finansowej jaką producent owoców może otrzymać określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, pomoc jest obliczana jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane z rynku owoce natomiast dopłata do kosztów sortowania i pakowania ustalona dla 1 tony owoców wynosi 187,70 Euro.

Wskazane okoliczności sprawy oraz zapisy rozporządzenia UE pozwalają na uznanie, że przekazywana dopłata jest zapłatą na dokonaną dostawę. Co prawda dostawa towarów jest dokonywana na rzecz innych podmiotów, niż te które dokonują płatności, jednak charakter wyliczenia należności dla gospodarstwa przesądza o uznaniu, że Agencja Rynku Rolnego przekazując dopłaty w imieniu Unii Europejskiej w istocie przekazuje należność za dostawę, transport, oraz koszty pakowania i sortowania owoców. Jak wskazano wyżej jedynie dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w omawianej sytuacji przekazywana dopłata uzależniona jest od ilości przekazanych owoców, koszty transportu od odległości jak również należność przekazywana za pakowanie i sortowanie owoców jest zależna od ilości jabłek. Tym samym należy uznać, że otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do przekazywanych owoców, kosztów transportu i pakowania oraz sortowania winny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią należność za wykonane przez Zainteresowanego czynności na rzecz jednostek organizacyjnych (banków żywności), są zapłatą za cenę przekazywanych owoców. Zatem wskazane dopłaty winny być uwzględniane w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. Stanowią obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Zainteresowany uważa, że otrzymane dofinansowanie do jabłek przekazanych na rzecz banków żywności oraz do kosztów transportu, pakowania i sortowania należy opodatkować jedną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Ze wskazanej regulacji wynika, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy lub osoby trzeciej. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć otrzymaną przez zbywcę należność za towary, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Co istotne, aby móc wskazać, że dane świadczenie jest złożone winno się ono składać z rożnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie złożone składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania czynności głównego, na które składają się różne czynności pomocnicze. Natomiast czynność należy uznać za pomocniczą jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania czynności zasadniczej. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez czynności pomocniczej czynności głównej.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności i są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług.

W przypadku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wyróżnić można kilka elementów składowych: dostawę jabłek, sortowanie i pakowanie oraz transport do banków żywności. Niewątpliwie jednak, świadczeniem wiodącym jest dostawa towarów tj. jabłek. Pozostałe czynności wykonywane przez Zainteresowanego nie stanowią dla odbiorcy towaru celu samego w sobie i nie powinny być traktowane jako świadczenia odrębne (niezależne).

Zatem w przypadku dostawy jabłek za podstawę opodatkowania należy uznać całość otrzymanego dofinansowania od Agencji Rynku Rolnego. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć otrzymaną dopłatę do jabłek a także wszystkie inne elementy, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dopłata do transportu oraz pakowania i sortowania).

W odniesieniu do stawki podatku VAT do dokonywanej dostawy towarów jabłek (dofinansowania) należy przywołać art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie dyspozycji art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku Nr 10 do ustawy w poz. 3 zostały wymienione owoce ziarnkowe i pestkowe sklasyfikowane w PKWiU 01.24.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z pózn. zm.). Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w sekcji A zostały zapisane produkty rolnictwa, leśnictw, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające. Sekcja ta obejmuje m. in rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego. W grupowaniu 01.24 obejmującym owoce ziarnkowe i pestkowe w zawarto jabłka PKWiU 01.24.10.

Zatem wskazane wyjaśnienie prowadzi do uznania, że dokonywana przez Zainteresowanego dostawa jabłek wraz z kosztami transportu, pakowania oraz sortowania, za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę w postaci dofinansowania z Agencji Rynku Rolnego winna być opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dopłaty otrzymanej do dostawy jabłek przekazanych na rzecz banków żywności wraz z dopłatą do kosztów transportu, pakowania i sortowania.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Dodatkowo przepis art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, wprowadza szczególny moment powstania obowiązku podatkowego stanowiąc, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 6 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Wskazane przepisy prowadzą do uznania, że Zainteresowany poprawnie wskazał moment powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanej dopłaty do jabłek oraz kosztów transportu, pakowania i sortowania, tj z chwilą otrzymania całości lub części pomocy – zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy.

Zaprezentowane okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego pozwalają na uznanie, że Wnioskodawca zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie w stosunku do pytania Nr 1 oraz prawidłowe stanowisko w zakresie pytania Nr 2 i 3.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.