IPPP1/4512-595/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wsparcia, nadzoru, serwisu
IPPP1/4512-595/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania obowiązku podatkowego
 2. obowiązek podatkowy
 3. usługi wsparcia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wsparcia, nadzoru, serwisu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wsparcia, nadzoru, serwisu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej „Spółka”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych, których odbiorcami są głównie duże i małe przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji publicznej. Do podstawowych obszarów działalności firmy należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, audyt i testowanie oprogramowania, dostarczanie infrastruktury informatycznej, a także outsourcing informatyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT, polegających m.in. na:

 1. świadczeniu usług wsparcia, nadzoru, serwisu itp. w pewnych pojedynczych okresach czasu (tj. przykładowo umowa / zamówienie dotyczy jednego roku, brak jest w umowie / zamówieniu ustalonych następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń, zaś usługa płatna jest jednorazowo);
 2. świadczeniu usług sprzedaży i udzielania licencji lub pokrewnych praw autorskich, również na jednorazowe okresy czasu (okresy roczne / kwartalne lub bezterminowo - umowa / zamówienie w powyższych przypadkach również dotyczy pojedynczego okresu i jednorazowej płatności, brak jest w umowie / zamówieniu ustalonych następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń).

Ad 1)

Świadczone przez Spółkę usługi wsparcia, nadzoru, serwisu itp. są usługami o charakterze ciągłym - polegającymi na stałym i powtarzalnym świadczeniu Spółki na rzecz klienta. Usługi te świadczone są nieprzerwanie przez okres trwania umowy (wykonywania usługi), w ramach których Spółka musi często zapewnić samą gotowość do jej wykonania. Natura tych usług nie pozwala na wyodrębnienie odrębnych i samodzielnych czynności czy etapów wchodzących w skład usług.

Ad 2)

Istotą świadczonych przez Spółkę usług udzielania licencji (w tym na korzystanie z programów komputerowych) jest przekazanie prawa do korzystania z utworu na rzecz licencjobiorcy na pewien okres czasu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w zakresie usług scharakteryzowanych w ramach pkt 1) stanu faktycznego, tj. usług wsparcia, nadzoru, serwisu itp. świadczonych w pojedynczych okresach czasu, z tytułu których przewidziana jest jednorazowa płatność...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Od 1 stycznia 2014 roku ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami; dalej: „ustawa o VAT”) dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 roku, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie bowiem z art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi (usługę uznaje się za zrealizowaną w przypadku wykonania części usługi, za którą określono zapłatę).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy o częściowym wykonaniu usługi oraz przepis art. 19a ust. 3 zd. 1 ustawy o VAT nie znajdą zastosowania do analizowanego stanu faktycznego, jako że analizowane usługi mają charakter ciągły, a także w ramach przedmiotowych usług nie zostały ustalone następujące po sobie terminy płatności i rozliczeń.

W świetle powyższego istotną kwestią jest to, co należy uznać za moment wykonania usługi, a więc moment powstania obowiązku podatkowego dla celów VAT w sytuacjach świadczenia usług wsparcia, nadzoru, serwisu itp. w pewnych pojedynczych okresach czasu.

W ocenie Spółki, w przypadku powyżej wskazanych usług za moment wykonania usługi należy uznać ostatni dzień okresu, w którym dana usługa jest świadczona (czyli przykładowo w przypadku usługi wsparcia świadczonej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. momentem powstania obowiązku podatkowego będzie 31 grudnia 2014 r.). W przypadku, gdyby Spółka otrzymała przed tym dniem zapłatę za powyższą usługę obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania płatności przez Spółkę na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, który wskazuje, że jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę (...), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Wskazać w tym miejscu bowiem należy, że powszechnie przyjmuje się, że momentem wykonania usługi jest moment wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Uznanie usługi serwisu, nadzoru, utrzymania itp. za wykonaną z końcem okresu, którego dotyczy wynika z faktu, że dopiero z końcem okresu, którego powyższe usługi dotyczą wszelkie czynności składające się faktycznie na przedmiotową usługę można uznać za wykonane.

W tym miejscu należy wskazać, że w zdaniu 2 art. 19a ust. 3 ustawy o VAT zostało wskazane, że usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jak wynika z powyższego przepisu obowiązek uznania usługi za wykonaną, a tym samym konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi znajdzie zastosowanie wyłącznie do usług:

 • świadczonych w sposób ciągły,
 • przez okres dłuższy niż rok,
 • dla których w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń.

Jeżeli którykolwiek z ww. warunków nie zostanie spełniony, wówczas art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

Zatem, jeżeli usługa wsparcia informatycznego, która nie jest rozliczana w okresach rozliczeniowych lecz jednorazowo, będzie wykonywana przez okres nie dłuższy niż rok, wówczas niezależnie od tego czy termin płatności upłynie w danym roku podatkowym, czy też nie, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego z upływem tego roku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT. Powyższe wynika z faktu, że nie zostanie spełniony warunek świadczenia usługi przez okres dłuższy niż rok.

Przykładowo:

Spółka w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. będzie świadczyła w sposób ciągły usługę wsparcia informatycznego. Termin płatności za całość usługi zostanie ustalony między stronami na dzień 30 stycznia 2015 r. W takim przypadku:

 • jeżeli klient dokona zapłaty w terminie płatności - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania zapłaty (30 stycznia 2015 r.),
 • jeżeli klient nie zapłaci w terminie płatności ani do dnia zakończenia usługi - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania usługi (28 lutego 2015 r.).

Gdyby Spółka w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. świadczyła w sposób ciągły usługę wsparcia informatycznego, zaś termin płatności za całość usługi został ustalony między stronami na dzień 1 grudnia 2014 r. W takim przypadku:

 • jeżeli klient dokona zapłaty w terminie płatności - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT,tj. w momencie otrzymania zapłaty (1 grudnia 2014 r.),
 • jeżeli klient nie zapłaci w terminie płatności ani do dnia zakończenia usługi - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania usługi (28 lutego 2015 r.).

Jeżeli natomiast usługa wsparcia informatycznego, która nie jest rozliczana w okresach rozliczeniowych lecz jednorazowo, będzie wykonywana przez okres dłuższy niż rok, wówczas Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT, tj. z upływem danego roku podatkowego tylko wówczas, gdy termin płatności nie upłynie w tym roku podatkowym. Powyższa zasada znajdzie zastosowanie do każdego roku podatkowego, w którym nie upływają terminy płatności lub rozliczeń.

Jeżeli natomiast w danym roku podatkowym upłynie termin płatności, wówczas obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 1, tj. w momencie wykonania usługi. Jeżeli jednak Spółka przed wykonaniem usługi otrzyma całość lub część zapłaty, wówczas obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykładowo:

Spółka w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. (24 miesiące) będzie świadczyła w sposób ciągły usługi wsparcia informatycznego. Termin płatności za całość usługi zostanie ustalony między stronami na dzień 30 listopada 2014 r. W takim przypadku:

 • jeżeli klient dokona zapłaty w terminie płatności - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania zapłaty (30 listopada 2014 r.),
 • jeżeli klient nie zapłaci w terminie płatności ani do końca 2014 r.-Spółka nie rozpozna obowiązku podatkowego w 2014 r.,
 • jeżeli klient ureguluje płatność w 2015 r.-Spółka rozpozna obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania zapłaty,
 • jeżeli klient nie ureguluje płatności do dnia zakończenia świadczenia usługi - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w VAT na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT z upływem 2015 r. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia za usługę, która proporcjonalnie przypada na okres, którego koniec wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego (16/24 wynagrodzenia za usługę) oraz na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie zakończenia wykonywania usługi (31 sierpnia 2016 r.) w stosunku do pozostałej części.

Spółka w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. (24 miesiące) będzie świadczyła w sposób ciągły usługi wsparcia informatycznego. Termin płatności za całość usługi zostanie ustalony między stronami na dzień 28 lutego 2015 r.

W takim przypadku:

 • jeżeli klient dokona zapłaty w terminie płatności - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy z upływem 2014 r. na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia za usługę, która proporcjonalnie przypada na okres, którego koniec wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego (tj. 4/24 wynagrodzenia za usługę) oraz na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania zapłaty (28 lutego 2015 r.) w odniesieniu do pozostałej części,
 • jeżeli klient nie zapłaci w terminie płatności ani do końca 2015 r. — Spółka rozpozna obowiązek podatkowy z upływem 2014 r. na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia za usługę, która proporcjonalnie przypada na okres, którego koniec wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego (tj. koniec roku 2014, 4/24 wynagrodzenia za usługę). Spółka nie rozpozna natomiast obowiązku podatkowego w 2015 r.,
 • jeżeli klient ureguluje płatność w 2016 r. przed zakończeniem świadczenia usługi - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy z upływem 2014 r. na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia za usługę, która proporcjonalnie przypada na okres, którego koniec wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego (tj. 4/24 wynagrodzenia za usługę) oraz na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania zapłaty w odniesieniu do pozostałej części,
 • jeżeli klient nie ureguluje płatności do dnia zakończenia świadczenia usługi - Spółka rozpozna obowiązek podatkowy z upływem 2014 r. na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia za usługę, która proporcjonalnie przypada na okres, którego koniec wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego (tj. 4/24 wynagrodzenia za usługę) oraz na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania usługi (31 sierpnia 2016 r.) w odniesieniu do pozostałej części.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 1, tj. w momencie wykonania usługi. Jeżeli jednak Spółka przed wykonaniem usługi otrzyma całość lub część zapłaty, wówczas obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Powyższe zaprezentowane podejście zostało potwierdzone interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1370/13-2/AW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego przepisu, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych. Do podstawowych obszarów działalności firmy należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, audyt i testowanie oprogramowania, dostarczanie infrastruktury informatycznej, a także outsourcing informatyczny.

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy m.in. usługi wsparcia, nadzoru, serwisu itp. w pewnych pojedynczych okresach czasu (tj. przykładowo umowa/zamówienie dotyczy jednego roku, brak jest w umowie/zamówieniu ustalonych następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń, zaś usługa płatna jest jednorazowo). Ww. usługi wsparcia, nadzoru, serwisu są usługami o charakterze ciągłym – polegającym na stałym i powtarzalnym świadczeniu Spółki na rzecz klienta. Usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres trwania umowy, w ramach których Spółka musi często zapewnić samą gotowość do jej wykonania. Natura tych usług nie pozwala na wyodrębnienie odrębnych i samodzielnych czynności czy etapów wchodzących w skład usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług wsparcia, nadzoru, serwisu, świadczonych w pojedynczych okresach czasu, z tytułu których przewidziana jest jednorazowa płatność.

Powołany wyżej art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, usługę uznaje się za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy). Ponadto należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach ustawa wskazuje „umowne” zasady uznania danej usługi za wykonaną. Określone w art. 19a ust. 3 ustawy usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 8 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje również w momencie otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Należy jednak wskazać, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określony przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług. Ponadto stosownie do art. 353 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, pozwala stwierdzić, że w opisanym przypadku art. 19a ust. 2 ustawy nie znajdzie zastosowania, ponieważ przepis ten dotyczy jedynie tych usług, które są usługami podzielnymi w sensie gospodarczym, np. usługi transportowe, spedycyjne, czy przeładunkowe. Jak wskazał Wnioskodawca, natura świadczonych usług wsparcia, nadzoru, serwisu, nie pozwala na wyodrębnienie odrębnych i samodzielnych czynności czy etapów wchodzących w skład tych usług. W niniejszej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 19a ust. 3 zd. pierwsze ustawy, gdyż strony nie uzgodniły w umowie następujących po sobie terminów płatności i rozliczeń.

Tym samym w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy należy rozpoznać na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy oraz art. 19a ust. 3 zd. drugie ustawy, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 8 ustawy, tj. z momentem wykonania usługi w przypadku gdy jest świadczona nie dłużej niż rok, bądź upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi, w przypadku gdy jest świadczona dłużej niż rok, jeżeli w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, bądź z chwilą otrzymania zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Moment wykonania usługi należy rozumieć, jako chwilę, w której wszystkie czynności składające się na daną usługę zostaną zrealizowane przez usługodawcę. Zatem w odniesieniu do usług wsparcia, serwisu i nadzoru, za moment ich wykonania w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy należy uznać dzień zakończenia okresu, na który została zawarta umowa, ponieważ okres obowiązywania umowy jest czasem, w którym Spółka ma obowiązek spełniania świadczeń na rzecz usługobiorcy. Natomiast w przypadku gdy usługa jest wykonywana przez okres dłuższy niż rok i w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, momentem wykonania usługi będzie – w myśl art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy – upływ każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi.

W konsekwencji w analizowanej sprawie należy stwierdzić, że:

 • w odniesieniu do usług wsparcia informatycznego, rozliczanych jednorazowo, wykonywanych przez okres nie dłuższy niż rok, obowiązek podatkowy należy rozpoznać na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania usługi, rozumianym jako dzień zakończenia okresu umowy, lub na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, tj. w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi (w odniesieniu do otrzymanej kwoty);
 • w odniesieniu do usług wsparcia, rozliczanych jednorazowo, wykonywanych przez okres dłuższy niż rok obowiązek podatkowy należy rozpoznać w zależności od konkretnego przypadku:
  • na podstawie art. 19 ust. 3 zd. drugie w związku z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia usługi, jeżeli w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy w momencie wykonania usługi rozumianym jako dzień zakończenia okresu umowy, w przypadku gdy w danym roku upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, tj w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wsparcia, nadzoru, serwisu, natomiast w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji lub pokrewnych praw autorskich zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania obowiązku podatkowego
IBPP1/443-508/14/MS | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
ILPP1/4512-1-383/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

usługi wsparcia
IPPP1/4512-246/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.