IPPP1/4512-559/15-3/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia obowiązku podatkowego dla wynajmu środków trwałych.
IPPP1/4512-559/15-3/KCinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. obowiązek podatkowy
  3. towar
  4. wynajem
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z pózn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112 poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia obowiązku podatkowego dla wynajmu środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia obowiązku podatkowego dla wynajmu środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). W przyszłości Spółka stanie się właścicielem środków trwałych, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą przez Spółkę oddane w odpłatne użytkowanie podmiotom trzecim, na potrzeby prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Wspomniane środki trwałe mogą zostać oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu / dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, tj. spełniającego warunki wskazane w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT).

Umowy mają zostać zawarte na czas oznaczony i zawierać będą postanowienie, iż usługa będzie rozliczana w ustalonych okresach rozliczeniowych (miesięcznych bądź kwartalnych, bądź rocznych).

Jednocześnie, strony umowy mogą uzgodnić w umowie, że najemca lub leasingobiorca będzie zobligowany do zapłaty z góry płatności należnych za kolejne okresy rozliczeniowe. Zaliczka byłaby płatna po podpisaniu umowy, w ustalonym przez strony terminie płatności.

W przypadku dokonania płatności na podstawie umowy z góry, Spółka najpóźniej z dniem upływu terminu płatności wystawi fakturę dokumentującą przysługującą jej zapłatę zaliczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w razie oddania przez Spółkę środków trwałych na podstawie umowy najmu / dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w momencie wystawienia faktury przez Spółkę, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności czynszu / raty leasingowej płatnych z góry za przyszłe okresy rozliczeniowe...

Stanowisko Wnioskodawcy;

Zdaniem Spółki, w razie oddania przez Spółkę środków trwałych na podstawie umowy najmu / dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w momencie wystawienia faktury przez Spółkę, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności czynszu / raty leasingowej płatnych z góry za przyszłe okresy rozliczeniowe.

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 lit b ustawy VAT obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą wystawienia faktury z tego tytułu.

Z kolei art. 19a ust. 7 ustawy VAT stanowi, iż w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 (a więc w przypadku usług najmu, dzierżawy i leasingu), gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 w przypadku usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.

Stosownie do art. 106i ust. 7 ustawy VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi i 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Należy przy tym zaznaczyć, iż przepis art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy VAT nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (czyli m.in. usług najmu, dzierżawy i leasingu), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy VAT).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, iż w przypadku otrzymania należności z tytułu najmu / dzierżawy lub leasingu, obowiązek podatkowy powinien powstać w dacie wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie zostanie wystawiona w terminie (tj. z upływem terminu płatności), to obowiązek podatkowy winien powstać z upływem terminu płatności.

Zatem w przypadku otrzymania przez Spółkę zgodnie z umową płatności za przyszłe okresy rozliczeniowe, skoro Spółka zgodnie z 106i ust. 7 i 8 ustawy VAT wystawi fakturę dokumentującą przysługującą jej należność z tytułu najmu / dzierżawy lub leasingu (wskazującą jakich okresów rozliczeniowych dana płatność ma dotyczyć), to w dacie wystawienia tej faktury Spółka winna rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT, co ze strony nabywcy skutkować będzie prawem do odliczenia podatku VAT wynikającego z tej faktury. Przy czym obowiązek ten winien być rozpoznany najpóźniej z upływem ustalonego w umowie terminu płatności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.