IPPP1/4512-131/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dotyczących Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów
IPPP1/4512-131/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania obowiązku podatkowego
 2. obowiązek podatkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dotyczących Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dotyczących Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką cywilną o nazwie X zajmującą się sprzedażą za pośrednictwem serwisu internetowego (o nazwie X.pl) prezentów uprawniających do wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, na realizację usług i zakup produktów.

Zamawiający zakupują od Wnioskodawcy usługi i produkty oferowane przez Partnerów Usługowych za pośrednictwem takich dokumentów jak Voucher, Pakiet, Gift Voucher.

Zgodnie z regulaminem korzystania z serwisu Wnioskodawcy:

 • Voucher – to dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) po zawarciu z Partnerem Usługowym umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera Usługowego ogólnych warunków umów lub regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.14 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) do domagania się od Partnera Usługowego otrzymania Prezentu określonego w Voucherze. Dodatkowo Voucher uprawnia do wymiany go na inny Voucher dostępny w ofercie X.pl zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie IV.7.
 • Gift Voucher – to dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do wymienienia go na wybrany przez siebie Voucher lub Pakiet.
 • Pakiet (np. ...) – to dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do wyboru jednego Vouchera ze zbioru co najmniej dwóch Voucherów. Cena dla Pakietów jest podawana jako cena jednostkowa za cały Pakiet, z zastrzeżeniem, że zrealizowany może być tylko jeden Voucher ze znajdujących się w Pakiecie.

Spółka realizuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (klienci instytucjonalni). W praktyce z dokumentów wydanych klientom instytucjonalnym, również korzystają osoby fizyczne, którym klient instytucjonalny przekazał te dokumenty. Wszyscy otrzymujący ww. dokumenty dalej zwani są przez Wnioskodawcę Obdarowanymi.

Wnioskodawca nabywa usługę lub produkt od swoich Partnerów Usługowych, z którymi nawiązał współpracę w momencie złożenia zamówienia przez Obdarowanego za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, a nie w dacie zakupu ww. dokumentów.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym regulaminem Wnioskodawca przyjmuje rezerwacje na zakupione produkty, usługi, obsługuje reklamacje oraz bierze odpowiedzialność za zawarcie umowy przez Obdarowanego z Partnerem Usługowym bez dodatkowych opłat.

W świetle powyższego Wnioskodawca jest więc stroną zawartej umowy.

Ważność Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności dokumentów maksymalnie o 3 miesiące, odpłatnie. W przypadku przeterminowania ww. dokumentów nie jest możliwa realizacja praw z nich wynikających, a środki pieniężne wpłacone w zamian za ich wydanie nie podlegają zwrotowi.

W ofercie serwisu prowadzonego przez Wnioskodawcę znajdują się usługi i produkty objęte różnymi stawkami VAT. Usługi lub towary, których dotyczą Vouchery znajdujące się w tym samym Pakiecie mogą być objęte różnymi stawkami VAT (np. w Pakiecie znajdują się Vouchery dotyczące wejścia na obiekty sportowe objęte stawką VAT 8% oraz usługi salonów SPA objęte stawką VAT 23%).

Jednocześnie w przypadku zapłaty Gift Voucherem za towar lub usługę, jeżeli wartość wydanego towaru lub usługi przekracza wartość Gift Vouchera dopłaca się różnicę, natomiast jeżeli wartość towaru lub usługi jest poniżej wartości, Zamawiający traci różnicę, gdyż nie jest ona mu w żadnej formie zwracana. Dodatkowo jeszcze raz trzeba podkreślić, że Gift Vouchery mogą zostać wymienione na Vouchery, które dotyczą usług objętych różnymi stawkami VAT.

Ponadto zgodnie z obowiązującym regulaminem, Obdarowani mają prawo do wymiany otrzymanego Vouchera, na inny Voucher, co w efekcie skutkuje możliwością zmiany usługi lub towaru określonego w Voucherze na inny, przy czym Voucher, na który dokonano wymiany może obejmować usługi lub produkty objęte inną stawką VAT niż pierwotnie wydany Voucher.

W celu zrealizowania praw wynikających z zakupionych/otrzymanych ww. dokumentów Obdarowani dokonują rezerwacji terminu na realizację konkretnego Prezentu, tj. usługi lub towaru zamawianej przez Wnioskodawcę u Partnerów Usługowych, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Wnioskodawcy.

W świetle powyższego dopiero w momencie realizacji praw wynikających z ww. dokumentów, tj. zamówienia za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Wnioskodawcy, Obdarowany określa usługę lub towar, na które zostały przeznaczone środki pieniężne wpłacone przez Zamawiającego, w tym momencie również Wnioskodawca zamawia u Partnera Usługowego konkretną usługę bądź produkt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, czy w momencie wydania Vouchera, Gift Vouchera, Pakietu, tj. w momencie, kiedy nie jest jeszcze znany przedmiot zakupionej usługi lub towaru, czy w momencie realizacji przez Obdarowanego praw wynikających z ww. dokumentów, tj. zapłaty ww. dokumentami za zamawiane usługi, towary...
 2. Czy obowiązek w podatku od towarów i usług powstanie w przypadku nie skorzystania przez Obdarowanego z praw wynikających z ww. dokumentów, tj. przeterminowania ważności dokumentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności sprzedaży Vouchera, Gift Vouchera, Pakietu nie można utożsamiać z dostawą towarów, ani świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dalej zwanej ustawą o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, powstanie dopiero w momencie realizacji praw wynikających z posiadanych dokumentów przez Obdarowanych, czyli w momencie rezerwacji terminu na realizację Prezentu za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, tj. w tym momencie uznać należy, że Wnioskodawca płaci ww. dokumentami za zamawiane usługi, towary. Wówczas również Obdarowany określa usługę lub towar, na który przeznaczone zostały wcześniej wpłacone środki pieniężne przez Zamawiającego. W świetle powyższego w tym momencie u Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy dla celów podatku VAT.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nie skorzystania przez Obdarowanego z praw wynikających z ww. dokumentów, tj. upływu terminu ważności ww. dokumentów, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w ogóle nie powstanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Zasady natomiast dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z ogólną zasadą określoną w ww. przepisie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć Vouchera, Gift Vouchera, Pakietu, niemniej jednak należy wskazać, że ww. dokumenty są jedynie znakami legitymacyjnymi – dowodami uprawniającymi do odbioru określonych świadczeń – wydania wskazanego towaru lub skorzystania z usługi (Voucher, Pakiet), zapłaty za określone świadczenia (Gift Voucher). Dlatego też ww. dokumenty nie mieszczą się w definicji towaru i w definicji usług w rozumieniu ustawy o VAT.

W konsekwencji zatem, sama czynność wydania ww. dokumentów nie powinna być utożsamiana z odpłatnym świadczeniem usług.

Przepis art. 19a ustawy o VAT przewiduje wyjątki od ogólnej reguły momentu powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W tym miejscu wskazać należy, że wydanie przez Wnioskodawcę przedmiotowych dokumentów uprawniających do nabycia określonej usługi, uzależnione jest od dokonania przez Zamawiających wpłat w wysokości najczęściej 100% ceny. Jednakże zgodnie z regulaminem w przypadku wymiany Vouchera na inny Voucher może zdarzyć się tak, że Obdarowany zobowiązany jest do dopłaty różnicy w cenie.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o VAT ani definicji zaliczki ani przedpłaty. W tym zakresie pomocniczo posiłkować się można definicją słownikową. Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego PWN” (http://sjp.pwn.pl/" class="dcae" target="_blank" rel="nofollow">www.sjp.pwn.pl) zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Natomiast przedpłata to określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru lub usługi, wypłacona z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przedpłata to część ceny towaru (lub usługi), wpłacona w celu uzyskania gwarancji jego zakupu (lub wykonania usługi) w określonym terminie.

Zgodnie z powyższym, aby zapłatę na poczet przyszłej należności uznać za zaliczkę, w tym przypadku zazwyczaj w 100%, musi ona być powiązana z konkretną transakcją. Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt I FSK 932/08. Ww. Sąd uznał, że „dla uznania wpłaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usług, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie miały woli dokonywania jego zmian w przyszłości”.

Na podstawie Gift Vouchera Obdarowany nabywa prawo do żądania do wymienienia go na wybrany przez siebie Voucher lub Pakiet.

Na podstawie Pakietu Obdarowany nabywa prawo do żądania do realizacji jednego z Voucherów znajdujących się w Pakiecie.

Natomiast na podstawie Vouchera Obdarowany nabywa prawo do żądania konkretnej usługi lub towaru, przy czym zgodnie z regulaminem i na zasadach w nim określonych, Obdarowany ma prawo do wymiany otrzymanego Vouchera, na inny Voucher zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Wnioskodawcy.

W związku z tym w momencie sprzedaży nie jest możliwe określenie jaką usługę lub towar zamówi Obdarowany.

Mając na uwadze powyższe zapłata za wydanie ww. dokumentów, zdaniem Wnioskodawcy, nie może być traktowana jako zaliczka na poczet konkretnej usługi lub towaru, gdyż w dacie zapłaty nie jest ona przez Strony ostatecznie określona.

W ocenie Wnioskodawcy, dopiero w momencie realizacji praw wynikających z ww. dokumentów, tj. w momencie rezerwacji terminu realizacji Prezentu za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, tj. zapłaty ww. dokumentem za usługę i gdy Obdarowany nie ma już prawa ani woli zmiany wybranej przez siebie usługi bądź towaru, Wnioskodawca będzie miał obowiązek rozpoznania obrotu dla celów podatku VAT, gdyż kwotę otrzymaną będzie można powiązać z usługą, która będzie wykonana na rzecz Obdarowanego.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają w tej kwestii pozytywne interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP1/443-412/14/LSz z dnia 28 lipca 2014 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-150/14-2/RR z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku niezrealizowania praw wynikających z ww. dokumentów, tj. w terminie 12 miesięcy ważności ww. dokumentów, kiedy to Obdarowany w ogóle nie zamówi konkretnej usługi obowiązek w podatku od towarów i usług w ogóle nie powstanie. Wnioskodawca bowiem w związku z przedawnieniem ww. dokumentów nie będzie już zobowiązany do dokonania jakichkolwiek dostaw towarów lub wykonania usług, jak również nie będzie możliwe przypisanie danej wpłaty do przyszłej usługi lub towaru.

W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy w miesiącu przedawnienia ww. dokumentów, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania tylko przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymanych środków pieniężnych za wydanie ww. dokumentów.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 i w art. 8 ww. ustawy o VAT. I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art . 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art . 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art . 7 (...).

Sprzedażą w rozumieniu cyt. ustawy jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia.

Pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług należy rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Tym samym, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie, w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą za pośrednictwem serwisu internetowego prezentów uprawniających do wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, na realizację usług i zakup produktów. Zamawiający zakupują od Spółki usługi i produkty oferowane przez Partnerów Usługowych za pośrednictwem takich dokumentów jak Voucher, Pakiet, Gift Voucher, które są dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy objętej regulaminem. Wszyscy otrzymujący ww. dokumenty zwani są przez Spółkę Obdarowanymi. Spółka nabywa usługę lub produkt od swoich Partnerów Usługowych, z którymi nawiązała współpracę w momencie złożenia zamówienia przez Obdarowanego za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, a nie w dacie zakupu ww. dokumentów. Dodatkowo Wnioskodawca przyjmuje rezerwacje na zakupione produkty, usługi, obsługuje reklamacje oraz bierze odpowiedzialność za zawarcie umowy przez Obdarowanego z Partnerem Usługowym bez dodatkowych opłat, Spółka jest więc stroną zawartej umowy. Ważność Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera wynosi 12 miesięcy, za odpłatnością istnieje jednak możliwość przedłużenia terminu ważności dokumentów maksymalnie o 3 miesiące. W przypadku przeterminowania ww. dokumentów nie jest możliwa realizacja praw z nich wynikających, a środki pieniężne wpłacone w zamian za ich wydanie nie podlegają zwrotowi. W ofercie serwisu prowadzonego przez Spółkę znajdują się usługi i produkty objęte różnymi stawkami VAT. Obdarowani mają prawo do wymiany otrzymanego Vouchera, na inny Voucher, co w efekcie skutkuje możliwością zmiany usługi lub towaru określonego w Voucherze na inny, przy czym Voucher, na który dokonano wymiany może obejmować usługi lub produkty objęte inną stawką VAT niż pierwotnie wydany Voucher. W celu zrealizowania praw wynikających z zakupionych/otrzymanych ww. dokumentów Obdarowani dokonują rezerwacji terminu na realizację konkretnego Prezentu, tj. usługi lub towaru zamawianej przez Spółkę u Partnerów Usługowych, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Wnioskodawcy. W świetle powyższego dopiero w momencie realizacji praw wynikających z ww. dokumentów, tj. zamówienia za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, Obdarowany określa usługę lub towar, na które zostały przeznaczone środki pieniężne wpłacone przez Zamawiającego, w tym momencie również Spółka zamawia u Partnera Usługowego konkretną usługę bądź produkt.

W odniesieniu do przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku transakcji dotyczących Voucherów, Gift Voucherów i Pakietów, a także w przypadku nie skorzystania przez Obdarowanego z praw wynikających z ww. dokumentów (tj. przeterminowania ważności dokumentów).

Zasady dotyczące ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego zawarte zostały w art. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 8 powołanego artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: „Voucher”, „Gift Voucher” czy „Pakiet”, o których mowa w opisie stanu faktycznego. Wnioskodawca wskazał, że są to dokumenty potwierdzające zawarcie umowy objętej regulaminem, uprawniające do zakupu od Spółki produktów i usług oferowanych przez Partnerów Usługowych. Dokumenty te są zatem jedynie znakami legitymacyjnymi – dowodami uprawniającymi do odbioru określonego świadczenia (wydania wskazanego towaru lub skorzystania z usługi). Dokumenty te same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb, nie stanowią więc autonomicznego świadczenia.

Dlatego też bezspornym jest, że wskazane wyżej dokumenty nie mieszczą się w definicji towaru, jak i w definicji usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie są dowodami uprawniającymi do uzyskania określonego świadczenia – Prezentu. W konsekwencji zatem, sama czynność odpłatnego wydania Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów nie może być utożsamiana z odpłatną dostawą towarów czy odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Zauważyć należy, że ww. dokumenty uprawniają do skorzystania z bliżej nieokreślonego świadczenia, regulamin pozwala bowiem na zmianę towaru lub usługi określonych w voucherze na inne z wielu oferowanych, przy czym na etapie sprzedaży tych dokumentów niemożliwe jest określenie rodzaju towaru czy usługi i stawki podatku, którą wybrane świadczenie będzie opodatkowane. Z powyższej analizy wynika, że czynność odpłatnego wydania wskazanych dokumentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto, dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów nie stanowi ani zapłaty, ani przedpłaty, zaliczki czy zadatku. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: http://sjp.pwn.pl/) „zapłata” to «uiszczenie należności za coś», «należność za coś», „przedpłata” to «określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie», z kolei „zaliczką” jest «część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności» a „zadatkiem” «część należności wpłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy».

Z powyższych definicji wynika, że aby opłatę na poczet przyszłej należności uznać za wynagrodzenie w formie przedpłaty, zaliczki czy zadatku, musi ona być powiązana z konkretną transakcją. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi. Zamawiający nabywa od Spółki jedynie Voucher, Gift Voucher bądź Pakiet i dokonuje za nie zapłaty, wpłacając odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub za z góry ustaloną usługę. Jak bowiem wskazała Spółka, obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera na inny. W momencie zapłaty przyszła transakcja nie jest szczegółowo określona – nie jest znany jej przedmiot, cena ani stawka podatku. Ponadto, w sytuacji, gdy wartość wydanego w zamian za wskazane dokumenty towaru lub usługi przekracza wartość dokumentu, Zamawiający dopłaca różnicę, natomiast jeżeli wartość towaru lub usługi jest poniżej wartości Vouchera – Zamawiający traci różnicę, gdyż nie jest mu ona w żaden sposób zwracana.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę Voucherów, Gift Voucherów oraz Pakietów, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Spółka otrzymuje w związku z odpłatnym przekazaniem tych dokumentów swoim klientom, nie stanowią przedpłaty, zaliczki czy zadatku, w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W tej sytuacji nie występuje więc obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Należy przy tym podkreślić, że dotyczy to również sytuacji, gdy wskazane dokumenty nie zostaną wykorzystane w wymaganym terminie i utracą swoją ważność z uwagi na upływ terminu, na jaki zostały wydane. W takim przypadku nie dojdzie w ogóle do dostawy towarów czy świadczenia usług.

Do dostawy towarów lub do wyświadczenia usługi dojdzie dopiero w momencie realizacji opisanych dokumentów, tj. zapłaty Voucherem, Gift Voucherem oraz Pakietem za wybrane przez Obdarowanego świadczenia. Wydanie towarów lub świadczenie usług za ww. dokumenty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych według odpowiednich stawek podatku. Dopiero wtedy dojdzie zatem do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania obowiązku podatkowego
IPTPP4/4512-170/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPTPP2/4512-164/15-7/JSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.