IPPP1/443-71/12-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług przez biegłego sądowego na rzecz prokuratur i sądów powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2012r. (data wpływu 23.01.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonywaniem czynności przez biegłego sądowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonywaniem czynności przez biegłego sądowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z profilem działalności gospodarczej B. (Pracownia diagnostyki sądowej) Wnioskodawca prowadzi m.in. usługi identyfikacyjne dla klientów prywatnych, ale również dla instytucji państwowych takich jak sądy czy też prokuratury.

Ponieważ faktury wystawione przez B. dla tych instytucji mogą być opłacone dopiero po zakończeniu prowadzonych postępowań pojawia się pewna trudność związana z odprowadzaniem podatku VAT-7 do Urzędu Skarbowego przez B. Niejednokrotnie rozprawy sądowe, po których zapadają decyzje o płatności odbywają się wiele tygodni a nawet miesięcy po wykonaniu usługi (opinie biegłego sądowego), a płatność otrzymywana jest czasem z wielomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty wystawienia faktury VAT. Niezależnie od takiego stanu rzeczy, firma B., pomimo że nie otrzymywała zapłaty za wykonanie usługi, zobowiązana była dotychczas do płacenia podatku VAT w ustawowo przewidzianych terminach.

Zapytanie dotyczy usług:

  • Genetyczne badania ojcostwa,
  • Genetyczne badania kryminalistyczne w zakresie medycyny sądowej,
  • Opinii biegłego w zakresie identyfikacji genetycznej oraz biochemicznej.

Zapisy rozporządzenia, w sprawie których wystosowano prośbę o wydanie opinii:

Rozdział 2 Inne terminy powstania obowiązku podatkowego:

  • § 3.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług punkt 2 mówi o szczególnym momencie postania obowiązku podatkowego Inne terminy powstania obowiązku podatkowego, gdzie § 3.1. Informuje, że w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.
  • § 3.2. W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. (Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) <Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392, Rozdział 2>.
  • § 3.3. W przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) <Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392, Rozdział 2>.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako biegły sądowy Wnioskodawca może płacić podatek VAT w momencie zapłaty faktury przez organ państwowy (sąd, prokuratura)...

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku B. płatność podatku VAT-7 winna być uiszczana dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawione faktury od instytucji państwowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ) - zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jednakże, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi przez ten podmiot - art. 19 ust. 4 ww. ustawy.

W myśl art. 19 ust. 22 ww. ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

I tak, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ww. art. 19 ust. 22 cyt. ustawy o VAT Minister Finansów w rozdziale 2 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, określił inne terminy powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 cyt. rozporządzenia w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pracownię diagnostyki sądowej, gdzie wykonuje m.in. usługi identyfikacyjne dla klientów prywatnych, ale również dla instytucji państwowych takich jak sądy czy też prokuratury.

Ponieważ faktury wystawione przez B. dla tych instytucji mogą być opłacone dopiero po zakończeniu prowadzonych postępowań pojawia się pewna trudność związana z odprowadzaniem podatku VAT-7 do Urzędu Skarbowego przez B. Niejednokrotnie rozprawy sądowe, po których zapadają decyzje o płatności odbywają się wiele tygodni a nawet miesięcy po wykonaniu usługi (opinie biegłego sądowego), a płatność otrzymywana jest czasem z wielomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty wystawienia faktury VAT.

W związku z powyższym wnioskodawca ma wątpliwości, czy jako biegły sądowy może płacić podatek VAT w momencie zapłaty faktury przez organ państwowy (sąd, prokuratura). W cyt. wyżej przepisie § 3 ust. 2 rozporządzenia enumeratywnie wymieniono podmioty, na rzecz których świadczenie usług m.in. przez osoby fizyczne, objęte jest szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Tymi podmiotami są sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe lub prokuratury.

Skoro zatem ustawodawca w ww. przepisie wyszczególnił następujące podmioty: sądy powszechne, administracyjne, wojskowe lub prokuratury, to wyłącznie przy świadczeniu przez Wnioskodawcę na zlecenie tych podmiotów, określonych przepisem czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, (w przedstawionym stanie faktycznym usług biegłego sądowego polegających na usługach przeprowadzania genetycznego badania ojcostwa, genetycznego badania kryminalistycznego w zakresie medycyny sądowej oraz opinii biegłego w zakresie identyfikacji genetycznej oraz biochemicznej), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia ww. usług przez biegłego sądowego na rzecz prokuratur i sądów powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.