IPPB4/415-509/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Obowiązek podatkowy
IPPB4/415-509/14-3/JKinterpretacja indywidualna
 1. Ukraina
 2. miejsce zamieszkania
 3. obowiązek podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, pracownikiem spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (Spółka). W Spółce zatrudniony jest również małżonek Wnioskodawczyni. W sierpniu 2013 r. Wnioskodawczyni oraz Jej małżonek zostali zatrudnieni w ukraińskim przedstawicielstwie Spółki (Przedstawicielstwo). Praca była wykonywana na terytorium Ukrainy na podstawie umowy o pracę, zawartej z Przedstawicielstwem zgodnie z przepisami obowiązującymi na Ukrainie. Planowany okres zatrudnienia Wnioskodawczyni oraz małżonka w Przedstawicielstwie do 3 lat. W okresie zatrudnienia w Przedstawicielstwie Wnioskodawczyni oraz małżonek przebywali na urlopie bezpłatnym w Spółce. Wnioskodawczyni przeprowadziła się wraz z rodziną na Ukrainę w sierpniu 2013 r. Na wniosek Wnioskodawczyni, w dniu 27 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB4/415-545/13-6/JK2, w której uznał za prawidłowe stanowisko, że w związku z przeprowadzką i podjęciem pracy na Ukrainie Wnioskodawczyni będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wskutek czego nie będzie miała obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych od Przedstawicielstwa za pracę na Ukrainie. Po przeprowadzce Wnioskodawczyni wraz z rodziną zamieszkała w mieszkaniu wynajętym na Ukrainie w Kijowie. Mieszkanie to służyło realizacji potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni oraz członków jej rodziny. Dzieci Wnioskodawczyni zostały zapisane do szkoły w Kijowie, do której uczęszczały w roku szkolnym 2013/2014. Stosownie do przepisów podatkowych obowiązujących na Ukrainie, od wynagrodzeń wypłacanych Wnioskodawczyni i małżonkowi Przedstawicielstwo dokonywało potrąceń podatku dochodowego należnego na Ukrainie. W lipcu 2013 r. Oddział Główny Ministerstwa Dochodów w Kijowie nadał Wnioskodawczyni oraz małżonkowi numer identyfikacji podatkowej na Ukrainie stanowiący formalne potwierdzenie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie. Wnioskodawczyni oraz małżonek uzyskali również dokument wydany przez Ministerstwo Ekonomicznego Rozwoju i Handlu Ukrainy potwierdzający legalne zatrudnienie na Ukrainie. Dokument został wydany z okresem ważności do 3 września 2016 r. W okresie zamieszkania na Ukrainie Wnioskodawca oraz małżonek posiadali rachunki bankowe zarówno na Ukrainie, jak również w Polsce. Po przeprowadzce na Ukrainę posiadana przez Wnioskodawczynię i małżonka nieruchomość położona w Polsce pozostała niezamieszkała. Wywiązując się z obowiązków ewidencyjnych, w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. Wnioskodawczyni wykazała adres zamieszkania na Ukrainie. Aktualna, trudna sytuacja polityczna na Ukrainie i groźba konfliktu zbrojnego w tym kraju, stwarzająca realne zagrożenie dla życia i zdrowia, zmusiła Wnioskodawczynię i małżonka do konieczności rezygnacji z pracy na Ukrainie i przeprowadzki wraz z rodziną do Polski. W konsekwencji, 31 maja 2014 r. Wnioskodawczyni zakończyła pracę w Przedstawicielstwie i wyjechała do Polski, a od 1 czerwca 2014 r. podjęła ponownie pracę w Spółce. Małżonek i dzieci przeprowadzą się do Polski i dołączą do Wnioskodawczyni w lipcu 2014 r. Małżonek podejmie pracę w Polsce w drugiej połowie lipca 2014 r. Wnioskodawczyni i małżonek planują zamknąć posiadane rachunki bankowe na Ukrainie w lipcu 2014 r. Do momentu przeprowadzki do Polski Wnioskodawczyni oraz małżonek będą posiadali tytuł prawny do mieszkania wynajętego w Kijowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w okresie od sierpnia 2013 r. do momentu ponownej przeprowadzki Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem i dziećmi do Polski, Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w okresie od sierpnia 2013 r. do momentu ponownej przeprowadzki Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem i dziećmi do Polski, Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pdof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o pdof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o pdof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ustawy, przepisy art. 3 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W rozumieniu art. 4 polsko – ukraińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, „określenie osoba miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu uzyskiwanego tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w danym Państwie.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 polsko – ukraińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli stosownie do postanowień ust. 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określony według następujących zasad:

 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek jej interesów życiowych);
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle zazwyczaj przebywa;
 3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;
 4. jeżeli jest ona obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

Mając na względzie kryteria wynikający wprost z uregulowań ustawy o pdof, jak również polsko – ukraińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania Wnioskodawczyni podkreśla, że od sierpnia 2013 r. do dnia ponownej przeprowadzki do Polski członków najbliższej rodziny, co nastąpi w lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni posiadała centrum interesów życiowych na Ukrainie. Świadczą o tym, następujące okoliczności:

 • przeprowadzka na Ukrainę wraz z małżonkiem i dziećmi;
 • zameldowanie w mieszkaniu wynajętym na Ukrainie, służącym realizacji potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni oraz członków jej rodziny w związku z przeprowadzką na Ukrainę;
 • zawarcie umowy o pracę przez Wnioskodawczynię oraz małżonka z Przedstawicielstwem na okres 3 lat i wykonywanie pracy na rzecz tego podmiotu na terytorium Ukrainy, z jednoczesnym uzyskaniem urlopu bezpłatnego w Spółce na planowany okres zamieszkiwania na Ukrainie;
 • uzyskanie zezwolenia na pracę na Ukrainie do 3 września 2016 r. potwierdzającego zamiar zamieszkania Wnioskodawczyni na Ukrainie przez okres 3 lat;
 • uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej na Ukrainie stanowiące formalne potwierdzenie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie;
 • zgłoszenie ukraińskiego adresu zamieszkania w zeznaniu podatkowym PIT-37 złożonym za 2013 r.;
 • zapisanie i uczęszczanie dzieci w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły na Ukrainie;
 • przeprowadzka z Ukrainy do Polski podyktowana wyłącznie aktualną sytuacją polityczną w tym kraju i realnym zagrożeniem życia i zdrowia Wnioskodawczyni oraz członków jej najbliższej rodziny;
 • podjęcie działań zmierzających do przeniesienia centrum interesów życiowych z Ukrainy do Polski w lipcu 2014 r. (rozwiązanie umowy najmu mieszkania w Kijowie, zamknięcie rachunków bankowych na Ukrainie, przeprowadzka małżonka wraz z dziećmi do Polski.

W konsekwencji powyższego uznać należy, że od sierpnia 2013 r. do dnia przeprowadzki do Polski członków najbliższej rodziny, co nastąpi w lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy o pdof. Natomiast od dnia przeprowadzki do Polski członków najbliższej rodziny, Wnioskodawczyni będzie posiadała centrum interesów życiowych w Polsce, wobec czego od tej daty będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Powyższy wniosek jest zbieżny ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawartym w interpretacji z dnia 27 listopada 2013 r. Nr IPPB4/415-545/13-6/JK2, wydanej na wniosek Wnioskodawczyni, złożony w sierpniu 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o je j wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.