IPPB2/415-40/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Królestwem Niderlandów. Zatem zyski uzyskane z tytułu transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę na rynku Forex oraz z innych instrumentów pochodnych, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
IPPB2/415-40/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. certyfikat rezydencji
 3. miejsce zamieszkania
 4. obowiązek podatkowy
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 7. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez rezydenta podatkowego Niderlandów od zysków z inwestycji na rynku Forex oraz innych instrumentów pochodnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez rezydenta podatkowego Niderlandów od zysków z inwestycji na rynku Forex oraz innych instrumentów pochodnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z małżonką od roku 2007 zamieszkuje w Holandii. Do Polski przyjeżdżają tylko na krótkie 2 tygodniowe wakacje 2 lub 3 razy w roku. Wnioskodawca wraz z małżonką pracują w Holandii. Tam też urodziły się im dzieci i tam też z nimi mieszkają. W Polsce Wnioskodawca wraz z małżonką posiadają mieszkanie, które stanowi ich współwłasność. Mieszkanie jest wynajmowane a za pieniądze uzyskane z najmu odprowadzany jest podatek do polskiego urzędu skarbowego.

W Holandii Wnioskodawca wraz z małżonką przebywają cały rok, za wyjątkiem krótkich urlopów. Także w bieżącym roku Wnioskodawca uzyskał certyfikat Holenderskiego Rezydenta Podatkowego wydany przez holenderski urząd podatkowy (Belastingdiest).

W styczniu bieżącego roku Wnioskodawca otworzył rachunek brokerski i zamierza zacząć inwestować na rynku FOREX oraz na rynku akcji, obligacji, kontraktów terminowych oraz innych instrumentów pochodnych.

Także w tym roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Gdzie Wnioskodawca powinien płacić podatek od zysków uzyskanych z inwestycji na rynku Forex i innych instrumentów pochodnych... W Polsce czy w Holandii...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania Wnioskodawca powinien płacić podatek od inwestycji na ww. rynkach w Holandii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz .U. z 2012 r., poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 3 ust. 1a. ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b ustawy stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką od roku 2007 zamieszkuje w Holandii. Do Polski przyjeżdżają tylko na krótkie 2 tygodniowe wakacje 2 lub 3 razy w roku. Wnioskodawca wraz z małżonką pracują w Holandii. Tam też urodziły się im dzieci i tam też z nimi mieszkają. W Polsce Wnioskodawca wraz z małżonką posiadają mieszkanie, które stanowi ich współwłasność. Mieszkanie jest wynajmowane a za pieniądze uzyskane z najmu odprowadzany jest podatek do polskiego urzędu skarbowego. W Holandii Wnioskodawca wraz z małżonką przebywają cały rok, za wyjątkiem krótkich urlopów. W bieżącym roku Wnioskodawca uzyskał certyfikat Holenderskiego Rezydenta Podatkowego wydany przez holenderski urząd podatkowy (Belastingdiest).

W styczniu bieżącego roku Wnioskodawca otworzył rachunek brokerski i zamierza zacząć inwestować na rynku FOREX oraz na rynku akcji, obligacji, kontraktów terminowych oraz innych instrumentów pochodnych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, gdzie Wnioskodawca powinien płacić podatek od zysków uzyskanych z inwestycji na rynku Forex i innych instrumentów pochodnych w Polsce czy w Holandii.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy uznać, że Wnioskodawca posiada od 2015 r. miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Holandii. W świetle powyższego w Polsce od 2015 r. Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą postanowienia Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120),

W myśl art. 13 ust. 4 Konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ust. 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W myśl art. 13 ust. 5 Konwencji postanowienia ust. 4 nie naruszają prawa każdego Umawiającego się Państwa do nałożenia zgodnie z własnym ustawodawstwem podatku od zysków z przeniesienia własności akcji lub praw do udziału w zyskach w spółce, której kapitał jest całkowicie lub częściowo podzielony na akcje (udziały) i która zgodnie z prawem tego Państwa posiada w tym Państwie siedzibę (np. Polska), osiągniętych przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (Niderlandy), i która miała miejsce zamieszkania w pierwszym Państwie (np. Polska) w ciągu ostatnich dziesięciu lat poprzedzających przeniesienie własności akcji (udziałów) lub praw do udziału w zyskach spółki. W przypadku gdy na podstawie prawa wewnętrznego pierwszego Umawiającego się Państwa (Polski) ustalony zostanie wymiar podatku od osoby z tytułu przeniesienia własności wymienionych wyżej akcji (udziałów) uznany za dokonany w czasie jej emigracji z pierwszego wymienionego Państwa (np. Polski), to powyższe postanowienie ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim część wymiaru pozostaje nieuregulowana.

Zatem w przypadku Wnioskodawcy, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, posiadającemu dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w Holandii i osiągającego tam dochody z tytułu inwestowania na rynku walutowym Forex oraz dochody z innych instrumentów pochodnych, Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania się z tych dochodów w Polsce i składania zeznania podatkowego – dochody te zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 Konwencji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast z tytułu inwestowania w akcje, spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 5 Konwencji, od zysków z przeniesienia własności akcji lub praw do udziału w zyskach w spółce akcyjnej, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując: Wnioskodawca zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Królestwem Niderlandów. Zatem zyski uzyskane z tytułu transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę na rynku Forex oraz z innych instrumentów pochodnych, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.