ILPP4/443-329/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki na poczet WDT i wystawienie faktury VAT.
ILPP4/443-329/14-2/BAinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  3. zaliczka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktur VAT oraz powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktur VAT oraz powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części (wg PKD 2007 – 2511Z). Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Spółka jest również zarejestrowana, jako podatnik VAT-UE pod numerem NIP – nadanym w dniu 21 kwietnia 2004 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT). Spółka ma zamiar podpisać długoterminowy kontrakt na dostawy WDT wielkogabartytowych konstrukcji stalowych dla koncernu międzynarodowego posiadającego oddziały w różnych państwach Unii Europejskiej, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w krajach Unii Europejskiej. Produkcja i dostawy poszczególnych produktów będą się odbywały na podstawie dwustronnie uzgodnionych jednostkowych zamówień. Z uwagi na specyfikę produktu, Spółka będzie otrzymywała zaliczki na poczet realizacji poszczególnych etapów produkcji w ramach każdego z zamówień. Wynagrodzenie za realizację całego zamówienia zostanie rozliczone w fakturze końcowej z wyszczególnieniem wcześniej wpłaconych zaliczek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wyżej opisanego zdarzenia przyszłego na otrzymane zaliczki dotyczące WDT Spółka powinna wystawiać faktury VAT oraz czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczek na poczet WDT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie sprawy w związku z otrzymywaniem zaliczek na WDT nie powstanie obowiązek podatkowy w tym zakresie, nie ma więc obowiązku wystawienia faktur na otrzymane zaliczki na poczet WDT. Stąd też Spółka nie będzie dokumentowała otrzymania zaliczek fakturą VAT i nie będzie ich wykazywała w rejestrze sprzedaży ani w deklaracji VAT-7. Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze dokumentującej faktyczną dostawę wyrobu wg zamówienia. Sprzedaż w pełnej wartości (wraz z zaliczkami) będzie wykazana przez Spółkę w rejestrach sprzedaży i w deklaracji VAT-7 dopiero za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy, tj. w momencie wystawienia faktury VAT na dostawę wyrobu nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania faktycznej dostawy zamówionego wyrobu.

Argumenty do zajęcia stanowiska przez Spółkę

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342; dalej: „ustawa zmieniająca”), uległy zmianie ust. 1 i 5 art. 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami – dalej: ustawa VAT), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 20 ust. 1 ustawy VAT otrzymał brzmienie: „W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a”.

Należy wyraźnie podkreślić, że ustawa zmieniająca uchyliła przepis art. 20 ust. 3 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy przy WDT powstawał w stosunku do całości lub części zapłaty otrzymanej przez Spółkę, przed dostawą w wypadku wystawienia faktury.

A zatem w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma odpowiednika przepisu art. 20 ust. 3 ustawy VAT, który nakazywałby opodatkowywanie otrzymanych zaliczek przed dokonaniem WDT.

Takie samo stanowisko zostało zaprezentowane również przez Janusza Zubrzyckiego w Leksykonie VAT 2013 (wydawnictwo Unimex, Wrocław 2013).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jest ona również zarejestrowana jako podatnik VAT-UE, pod numerem NIP – nadanym w dniu 21 kwietnia 2004 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Spółka ma zamiar podpisać długoterminowy kontrakt na wewnątrzwspólnotowe dostawy wielkogabartytowych konstrukcji stalowych dla koncernu międzynarodowego posiadającego oddziały w różnych państwach Unii Europejskiej, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w krajach Unii Europejskiej. Produkcja i dostawy poszczególnych produktów będą się odbywały na podstawie dwustronnie uzgodnionych jednostkowych zamówień. Z uwagi na specyfikę produktu, Spółka będzie otrzymywała zaliczki na poczet realizacji poszczególnych etapów produkcji w ramach każdego z zamówień.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy).

Jednym z zastrzeżeń do zasady ogólnej wskazanej powyżej jest art. 20 ustawy, który określa moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W związku z koniecznością dostosowania przepisów wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010 r., str. 1), ustawodawca krajowy dokonał z dniem 1 stycznia 2013 r. zmian w art. 20 ust. 1-3 oraz 5-7 ustawy.

Wprowadzone zmiany miały na celu zapewnienie jednolitości danych zawartych w informacjach podsumowujących i terminowości wymiany danych dokonywanych przy pomocy tych informacji podsumowujących.

Dla uporządkowania i lepszej czytelności art. 20 ustawy, dokonano jego częściowej przebudowy.

W związku ze zmianami w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego wynikającymi ze zmiany przepisów unijnych, odstąpiono od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów (otrzymanie tego rodzaju zapłaty nie rodzi już obowiązku podatkowego).

I tak, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy – w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Do czasu upływu tego terminu, wystawienie faktury dokumentującej przedmiotową transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia. Jeśli jednak do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury

Zatem – skoro w myśl obowiązujących przepisów – otrzymanie zaliczki przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, to w związku z otrzymywaniem zaliczek na poczet przyszłej danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka nie będzie miała obowiązku wystawiania faktur z tytułu otrzymania od kontrahenta zaliczek na poczet tej transakcji.

Podsumowując, otrzymanie zaliczek przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego i w związku z ich otrzymaniem Spółka nie będzie miała obowiązku wystawiania faktur VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Spółki. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
IPPP1/443-919/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
IPPP3/443-573/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

zaliczka
IPPB1/415-907/14-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.