ILPB2/4511-1-147/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego.
ILPB2/4511-1-147/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. rozwód
 3. wspólność ustawowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 9 lutego 2015 r. (data wpływu: 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł związek małżeński 30 kwietnia 1987 r. W trakcie trwania małżeństwa formalnie tylko Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, a także w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Żona Zainteresowanego uzyskiwała tylko przychód z renty.

Dnia 3 lutego 1997 r. została zawarta umowa o rozdzielności majątkowej.

Od 2000 r. prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza zaczęła przynosić znaczne zyski. Zainteresowany przelewał na rachunki bankowe żony znaczne kwoty środków pieniężnych w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Przelewy środków odbywały się w znacznych kwotach – po kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Na przykład 30 września 2002 r. Wnioskodawca wpłacił na rachunek bankowy żony kwotę 200 000,00 złotych.

Dnia 3 czerwca 2010 r. Zainteresowany złożył pozew o rozwód. Sąd Okręgowy rozwiązał małżeństwo Wnioskodawcy. Postępowanie sądowe zakończyło się wyrokiem Sądu Apelacyjnego, w którym Sąd utrzymał wyrok Sądu I Instancji.

Dnia 9 listopada 2012 r. Wnioskodawca zwrócił się do byłej żony o zwrot wpłaconych na jej rachunek środków pieniężnych. Była żona odmówiła zwrotu pieniędzy.

Dnia 10 maja 2013 r. Zainteresowany złożył pozew do Sadu Rejonowego o zapłatę kwoty 10 000,00 zł z 200 000,00 zł wpłaconych 30 września 2002 r. na rachunek bankowy byłej żony. Jako podstawę swego roszczenia Wnioskodawca wskazał, że umówił się z byłą żoną, że będzie wpłacał na jej rachunek bankowy środki pieniężne w postaci depozytów. Była żona wskazała, że otrzymała środki w formie darowizny.

Sąd Rejonowy w dniu 9 maja 2014 r. oddalił powództwo Wnioskodawcy wskazując, że Zainteresowany przekazując tak znaczne kwoty gotówki działał w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisu art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zdaniem Sądu, środki finansowe były lokowane w rozmaity sposób.

W wyniku rozstrzygnięcia apelacji Wnioskodawcy od wyroku Sądu I Instancji Sąd Okręgowy oddalił apelację Zainteresowanego, potwierdzając stanowisko przedstawione w wyroku Sądu I Instancji. Sąd Okręgowy uznał, że kwoty przekazane na rzecz byłej żony miały charakter kwot inwestycyjnych, które mogła inwestować w celu uzyskania dodatkowego przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w wyniku opisanych powyżej zdarzeń w stosunku do Wnioskodawcy zachodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wyniku opisanych powyżej zdarzeń w stosunku do Wnioskodawcy zachodzi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego wniosek został załatwiony odrębnym pismem z 8 maja 2015 r. nr ILPB2/4515-1-10/15-2/WS.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – stosunki między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego, w szczególności małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przepis ten nie wyłącza jednak opodatkowania przesunięć majątkowych pomiędzy małżonkami dokonywanych już po ustanowieniu rozdzielności majątków. Takie przesunięcia majątkowe – w szczególności przelewy środków pieniężnych związane z celami inwestycyjnymi – winny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez osobę uzyskująca takie przysporzenie majątkowe i czerpiącą z tego tytułu dochód, tj. przez byłą małżonkę Wnioskodawcy.

Podsumowując, zdaniem Zainteresowanego, w analizowanym przypadku na Wnioskodawcy jako osobie dokonującej przelewu nie ciążą żadne obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Zainteresowanego, to osoba, która otrzymała przysporzenie, tj. była małżonka winna dokonać odpowiedniego zgłoszenia w zakresie uzyskania środków pieniężnych oraz opodatkowania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony)
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 9. inne źródła.

Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany w czasie trwania związku małżeńskiego przekazywał na rzecz byłej żony środki pieniężne. Dnia 3 lutego 1997 r. ówcześni małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej.

Reasumując, stwierdzić należy, że z tytułu opisanych we wniosku zdarzeń nie powstał po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy, gdyż przekazanie ww. środków pieniężnych na rzecz byłej żony nie mieści się w katalogu źródeł przychodu, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, iż z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę – jedną ze stron czynności opisanych we wniosku, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiej strony, tj. byłej żony Wnioskodawcy.

Była żona Zainteresowanego, chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.