IBPP2/4512-371/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług marketingowych na rzecz S. I. Polska.
IBPP2/4512-371/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. usługi marketingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2015r. (data wpływu 21 kwietnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 1 lipca 2015r. (data wpływu 7 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług marketingowych na rzecz S. I. Polska – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług marketingowych na rzecz S. I. Polska.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 lipca 2015r. (data wpływu 7 lipca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 czerwca 2015r. znak: IBPP2/4512-371/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka E.F.R. Polska Sp. z o.o. (Spółka) jako autoryzowany dealer samochodów marki S. prowadzi działalność związaną ze sprzedażą tych samochodów, tj. dokonuje sprzedaży samochodów, naprawy i serwisu samochodów, sprzedaży części do samochodów, sprzedaży gadżetów do samochodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa nowe samochody za pośrednictwem wyłącznego importera samochodów marki S. - spółki S.I. Polska sp. z o.o. <dalej: „SIP”>. Nabywane przez Spółkę samochody sprzedawane są następnie ostatecznym nabywcom.

Podstawą działalności Spółki są umowy dealerska i handlowa, zawarte z SIP jako wyłącznym importerem samochodów marki S. na terytorium Polski.

W ramach zawartych umów Spółka oraz SIP mają obowiązek, wzajemnie wspierać obopólne interesy przy wykonywaniu swoich zadań, w szczególności aktywnie wspierać sprzedaż samochodów marki S., w tym brać udział w szeregu działaniach i akcjach marketingowych.

Działania marketingowe mogą w szczególności polegać na zamieszczaniu ogłoszeń reklamowych w prasie i telewizji, lub organizowaniu akcji marketingowych, które zostały uzgodnione z SIP.

Koszty działań marketingowych ponosi Spółka. Jeżeli jednak Spółka uzna, że dana akcja skierowana jest nie tylko na promocję samej Spółki, ale również promuje markę S. w Polsce, wówczas Spółka może wystąpić do SIP o zwrot części poniesionych przez siebie kosztów. Jednakże w takiej sytuacji, to od SIP zależy, czy zdaniem SIP dana akcja marketingowa została wykonana pośrednio na rzecz SIP. To wyłącznie SIP decyduje, że akcja marketingowa może przynieść SIP korzyści jako generalnemu importerowi, gdyż dana akcja marketingowa nie tyle promuje sama Spółkę (jako dealera samochodowego), ale również wpływa w na promocję marki S. jako takiej (może przyczynić się do wzrostu sprzedaży samochodów S. przez SIP w Polsce).

Aby wystąpić do SIP o zwrot części kosztów akcji marketingowej, Spółka musi sporządzić szczegółową dokumentację w tym zakresie (dokumentacja musi zawierać m.in.: opis akcji, okres jej trwania, zasady jej przeprowadzania, spis poniesionych kosztów, etc), w tym Spółka musi przedstawić dowody, że akcja marketingowa została faktycznie przeprowadzona (np. zdjęcia z akcji, kopie ogłoszeń w prasie, etc). Tak sporządzoną dokumentację Spółka przedstawia SIP.

SIP analizuje otrzymaną od Spółki dokumentację i jej wpływ na promocję marki S. w Polsce. Jeżeli SIP uzna, że dana akcja marketingowa przeprowadzona przez Spółkę, nie tylko promuje Spółkę, ale również może mieć wpływ na promocję marki S. w Polsce, SIP przekazuje Spółce informację o:

 • wyrażeniu zgody, że usługa w postaci akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP.
 • zaakceptowaniu wykonania usługi przez SIP.
 • wysokości wynagrodzenia jaką SIP może zapłacić za usługę świadczoną na rzecz SIP (w praktyce jest to część poniesionego przez Spółkę kosztu akcji marketingowej).

Taka zgoda ze strony SIP oznacza, że Spółka może wystawić na SIP fakturę za świadczoną na rzecz SIP usługę, na kwotę wynagrodzenia która została zaakceptowana przez SIP.

Istotne jest to, że SIP - co do zasady - nie wyraża zgody na świadczenie usług na rzecz SIP przed rozpoczęciem akcji marketingowej, ani w trakcie prowadzonych, działań marketingowych prowadzonych przez Spółkę. Jeżeli nawet SIP wstępnie wyrazi zgodę przed rozpoczęciem akcji marketingowej, to i tak ostateczna decyzja, co do akceptacji danej akcji możliwa jest wyłącznie po jej zakończeniu i przedłożeniu przez Spółkę wiarygodnych dokumentów dotyczących przeprowadzenia akcji marketingowej (dokumentów wskazujących na promocję marki S. w ramach akcji, szczegółów przeprowadzonej akcji, kosztów, etc).

SIP podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie ww. dokumentacji sporządzonej przez Spółkę z już przeprowadzonej akcji marketingowej. SIP akceptuje, że usługa została wykonana również na rzecz SIP, jeżeli Spółka wykaże, że akcja może mieć wpływ nie tylko na promocje Spółki jako dealera, ale akcja ma wpływ na promocje marki S. w Polsce.

Taką praktykę SIP uzasadnia tym, że nie może on z góry partycypować w kosztach akcji, która przyczyni się wyłącznie do promocji samej Spółki. Dopiero na podstawie efektów i dokumentacji z faktycznie przeprowadzonej akcji, SIP może dokonać analizy, czy akcja może być uznana za usługę świadczoną również na rzecz SIP. Ponadto, to Spółka a nie SIP jest zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej.

Do momentu, w którym Spółka nie otrzyma od SIP informacji, że usługa w postaci akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP oraz akceptacji tej usługi przez SIP, nie zachodzą podstawy wystawienia przez Spółkę na rzecz SIP jakiejkolwiek faktury, a tym bardziej żądania zwrotu jakichkolwiek kwot tytułem zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów akcji marketingowej. SIP może bowiem uznać, że przeprowadzona akcja marketingowa faktycznie przyczyniła się do promocji Spółki jako sprzedawcy i serwisanta samochodów, przez co zdaniem SIP usługa nie była świadczona na rzecz SIP, i SIP nie akceptuje tej usługi.

Z chwilą akceptacji przez SIP, że akcja marketingowa była również usługą świadczoną na rzecz SIP oraz akceptacji wykonania usługi, to wyłączenie SIP (jednostronnie) określa kwotę wynagrodzenia za usługę świadczoną na rzecz SIP. De facto jest to część poniesionych przez Spółkę kosztów w ramach akcji marketingowej. Przed uzyskaniem informacji od SIP, Spółka nie wie jaka to będzie kwota. Wysokość wynagrodzenia Spółki zależy bowiem od uznania SIP, w jakiej części akcji marketingowa przyczynia się do promocji marki S. jako takiej w Polsce. SIP dokonuje tutaj szacunku we własnym zakresie, bez udziału Spółki. Spółka nie ma możliwości negocjacji wysokości wynagrodzenia (kwoty zwrotu kosztów), jakim obciąży SIP.

Podsumowując, dopiero otrzymana przez Spółkę od SIP informacja, że:

 • usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP,
 • akceptacji wykonania usługi przez SIP,
 • oraz wysokości wynagrodzenia SIP (de facto część kosztu akcji marketingowej poniesionego przez Spółkę),

stanowi dla Spółki podstawę do wystawienia faktury VAT, obciążającej SIP.

W piśmie uzupełniającym z 1 lipca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i udzielił wyjaśnień w następujący sposób:

1.Jakie czynności składają się na wykonanie usługi marketingowej na rzecz S. I. Polska...

Obowiązkiem S. I. Polska Sp. z o.o. <dalej: SIP> jako generalnego importera samochodów marki S. w Polsce, jest dbanie o wizerunek globalny marki S. Wykonanie usługi marketingowej świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz SIP może odbyć się między innymi (ale nie tylko) poprzez następujące czynności:

 • umieszczanie informacji promocyjnych i reklamowych w prasie i innych mediach (telewizja, radio, Internet),
 • umieszczanie reklam na billboardach,
 • organizacja konkursów dla klientów, promujących sprzedaż samochodów marki S.,
 • organizacja wystaw samochodów marki S., oraz
 • inne czynności, które w sposób pozytywny kształtują wizerunek marki S. globalnie na rynku polskim.

2.W oparciu o jakie czynniki Wnioskodawca wykazuje, że akcja marketingowa może mieć wpływ nie tylko na promocję Wnioskodawcy jako dealera, ale akcja ma wpływ na promocję marki S. w Polsce...

Ponieważ - jak wskazano wyżej - obowiązkiem SIP jako importera jest dbanie o wizerunek marki S., do czynników takich należy prezentacja marki S. Aby uznać, że dana akcja marketingowa ma wpływ na promocję marki S. w Polsce:

 • dana czynność (np. reklama na bilbordzie lub w Internecie) musi zawierać nazwę i logo S., którego dysponentem jest SIP,
 • dana czynność (np. reklama) musi zawierać logotypy i znaki graficzne, które są opracowane i udostępniane przez SIP,
 • dana czynność musi promować markę lub samochód S..

Nie spełnienie warunków w zakresie układu i formy reklamy wskazanej przez SIP eliminuje możliwość uznania przez SIP, że akcja ma wpływ na promocję marki S. w Polsce.

3.Czy wymienione we wniosku trzy informacje związane z wykonaniem usługi marketingowej, tj.

 • informacja, że usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP,
 • informacja o akceptacji wykonania usługi przez SIP,
 • informacja o wysokości wynagrodzenia SIP (de facto część kosztu akcji marketingowej poniesionego przez Spółkę),

Wnioskodawca otrzymuje w tym samym czasie (jakim) czy też informacje te otrzymuje w odstępach czasowych...

Wnioskodawca otrzymuje wszystkie wyżej wymienione informacje od SIP jednocześnie, w terminie do około 30 dni od przedłożenia przez Wnioskodawcę do SIP dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej akcji marketingowej. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na decyzję SIP co do partycypacji przez SIP w kosztach danej akcji, jak również nie ma żadnego wpływu na czas podjęcia takiej decyzji.

SIP w celu podjęcia decyzji, wymaga szczegółowego udokumentowania akcji marketingowej. Dlatego też często, już po przedłożeniu przez Wnioskodawcę dokumentacji, SIP prosi o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, np. zdjęć lub informacji jak przebiegała dana akcja. SIP dopiero po zgromadzeniu całego materiału, odejmuje decyzję. Przy czym Wnioskodawca podkreśla, że nie ma żadnego wpływu na treść podejmowanej decyzji przez SIP, tzn. o tym czy dana czynność w sposób pozytywny kształtują wizerunek globalnej marki S. Wnioskodawca nie ma również żadnego wpływu na wysokość kwoty jaką SIP zgodzi się zapłacić Wnioskodawcy, za wykonane czynności.

4.Czy S. I. Polska Sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju...

Tak, spółka ta jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, podtrzymuję wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej stanowisko Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obowiązek podatkowy z tytułu usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji marketingowej przez Spółkę na rzecz SIP, w opisanym stanie faktycznym, powstaje z chwilą otrzymania przez Spółkę od SIP informacji, że:

usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP,

akceptacji wykonania usługi przez SIP,

oraz wysokości wynagrodzenia SIP (de facto część kosztu akcji marketingowej poniesionego przez Spółkę).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji marketingowej przez Spółkę na rzecz SIP, w opisanym stanie faktycznym, powstaje z chwilą otrzymania przez Spółkę od SIP informacji, że:

 • usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP,
 • akceptacji wykonania usługi przez SIP,
 • oraz wysokości wynagrodzenia SIP (de facto część kosztu akcji marketingowej poniesionego przez Spółkę).

UZASADNIENIE STANOWISKA SPÓŁKI

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury.

Aby ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług marketingowych należy odnieść się do ogólnej zasady wyrażonej w art. 19a ust. 1 UPTU, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Unormowanie zawarte w art. 19a ust. 1 UPTU pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm.).

W przypadku opisanym przez Spółkę, nie występuje żaden z przypadków powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych (nie jest to usługa wykonana częściowo czy usługa, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, zapłata nie następuje przed dokonaniem usługi, nie jest to usługa wymieniona w ust. 5 ww. art. 19a ustawy, itd.).

Przepisy UPTU nie zawierają definicji „wykonania usługi”. W takiej sytuacji, powszechnie akceptowalnym podejściem jest posłużenie się wykładnią językową bazującą na definicji słowa wykonanie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006), „wykonać” oznacza w szczególności „spełnić jakąś czynność”.

Daną usługę można uznać za spełnioną (wykonaną), jeśli dokonujący jej podmiot zrealizował wszystkie działania składające się na określony rodzaj czynności, tj. zrealizował wszystkie elementy składowe usługi. W opisanym przez Spółkę stanie faktycznym akceptacja przez SIP jest niezbędnym i koniecznym elementem usługi na rzecz SIP (jest to warunek sine qua non usługi).

Proces weryfikacji przez SIP akcji marketingowej przeprowadzonej przez Spółkę, jest nieodłącznym elementem usługi pomiędzy Spółką i SIP.

Do momentu w którym Spółka nie otrzyma od SIP informacji, że usługa w postaci akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP oraz zaakceptowania tej usługi przez SIP, nie można mówić, że Spółka wykonała usługę na rzecz SIP. Bez akceptacji ze strony SIP, Spółka nie ma podstaw do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia za usługę na rzecz SIP. Co więcej, Spółka nie wie nawet jaką kwotą mogłaby obciążyć SIP.

Dlatego też w przedmiotowej sytuacji, z wykonaniem usługi na rzecz SIP mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy SIP przekaże Spółce informacje, że:

 • usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP,
 • usługę tą SIP akceptuje, oraz
 • SIP ustali wysokość należnego Spółce wynagrodzenia.

Dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji od SIP, Spółka ma prawo wystawić fakturę VAT. Zgodnie z art. 106i ust. 1 UPTU, Spółka wystawi fakturę VAT na SIP nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. W opisanym przez Spółkę przypadku oznacza to, że Spółka wystawi fakturę VAT na SIP nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzyma ww. akceptację od SIP.

W świetle powyższego, zaprezentowane przez Spółkę stanowisko jest prawidłowe. Spółka wnosi o jego potwierdzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług zawiera przepis art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE seria L Nr 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny, w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Treść przepisu wspólnotowego - który w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego (co określa się w dyrektywach jako wymagalność podatku) - uwidacznia faktyczny charakter czynności skutkującej opodatkowaniem. Zarówno w prawie krajowym, jak i w przepisach dyrektyw, zasadniczy skutek podatkowy przypisuje się więc faktycznym, ekonomicznym aspektom czynności, jako istotnym z punktu widzenia skutków podatkowych, wskazując, że pojęcia takie, jak „wydanie towaru”, czy „wykonanie usługi” należy rozumieć jako czynności faktyczne, pamiętając o autonomii prawa podatkowego, zwłaszcza w stosunku do prawa cywilnego.

Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, wskazuje, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.

Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy o VAT określają wprost ten moment.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106i ust. 1ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podstawą działalności Wnioskodawcy są umowy dealerska i handlowa, zawarte z SIP jako wyłącznym importerem samochodów marki S. na terytorium Polski.

Obowiązkiem S. I. Polska Sp. z o.o. jako generalnego importera samochodów marki S. w Polsce, jest dbanie o wizerunek globalny marki S. Wykonanie usługi marketingowej świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz SIP może odbyć się między innymi (ale nie tylko) poprzez następujące czynności:

 • umieszczanie informacji promocyjnych i reklamowych w prasie i innych mediach (telewizja, radio, Internet),
 • umieszczanie reklam na billboardach,
 • organizacja konkursów dla klientów, promujących sprzedaż samochodów marki S.,
 • organizacja wystaw samochodów marki S., oraz
 • inne czynności, które w sposób pozytywny kształtują wizerunek marki S. globalnie na rynku polskim.

Wnioskodawca jest podmiotem zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej.

Koszty działań marketingowych ponosi Wnioskodawca. Jeżeli jednak Wnioskodawca uzna, że dana akcja skierowana jest nie tylko na promocję samego Wnioskodawcy, ale również promuje markę S. w Polsce, wówczas Wnioskodawca może wystąpić do SIP o zwrot części poniesionych przez siebie kosztów.

Aby wystąpić do SIP o zwrot części kosztów akcji marketingowej, Wnioskodawca musi sporządzić szczegółową dokumentację w tym zakresie (dokumentacja musi zawierać m.in.: opis akcji, okres jej trwania, zasady jej przeprowadzania, spis poniesionych kosztów, etc), w tym Wnioskodawca musi przedstawić dowody, że akcja marketingowa została faktycznie przeprowadzona (np. zdjęcia z akcji, kopie ogłoszeń w prasie, etc). Tak sporządzoną dokumentację Spółka przedstawia SIP.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego dla wyżej opisanej usługi.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy stwierdzić, że prawidłowe określenie momentu wykonania usługi ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.

W oparciu o treść powołanych przepisów wskazać należy, że obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi. Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniował pojęcia „wykonanie usługi”.

W języku potocznym rozumie się powszechnie, że usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o wykonaniu usług marketingowych na rzecz S.I. Polska decyduje faktyczne wykonanie tych usług, łącznie z czynnościami, które są elementem świadczonych usług. Istotnym w rozpoznawanej sprawie jest, że to Wnioskodawca jest zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej, a nie SIP.

S.I. Polska – co do zasady nie wyraża zgody na świadczenie usług na jego rzecz przed rozpoczęciem akcji marketingowej ani w trakcie prowadzonych działań marketingowych przez Wnioskodawcę. SIP nie zamawia usługi marketingowej, a jedynie może być dodatkowym beneficjentem usługi w ściśle określonych sytuacjach. Aby rozstrzygnąć czy dana akcja marketingowa ma wpływ na promocję marki S. w Polsce:

 • dana czynność musi zawierać logotypy i znaki graficzne, które są opracowane i udostępnione prze SIP,
 • dana czynność musi zawierać nazwę i logo S., którego dysponentem jest SIP,
 • dana czynność musi promować markę lub samochód S.

Niespełnienie warunków w zakresie układu i formy reklamy wskazanej przez SIP eliminuje możliwość uznania przez SIP, że akcja ma wpływ na promocję marki S. w Polsce. W celu wykazania, że akcja miała wpływ na promocję marki S. Wnioskodawca musi sporządzić szczegółową dokumentację, która potwierdza, że akcja marketingowa została przeprowadzona, a zatem że usługa została wykonana w tym zakresie (dokumentacja musi zawierać m.in.: opis akcji, okres jej trwania, zasady jej przeprowadzania, spis poniesionych kosztów, etc). Wnioskodawca musi przedstawić dowody, że akcja marketingowa została faktycznie przeprowadzona (np. zdjęcia z akcji, kopie ogłoszeń w prasie, etc). Tak sporządzoną dokumentację Spółka przedstawia S. I. Polska (SIP).

S.I. Polska przed przystąpieniem Wnioskodawcy do działań marketingowych nie zgłasza (nie zamawia) usług marketingowych, natomiast dopiero po zakończeniu tych działań wyraża zgodę (akceptuje) część działań reklamowych, które mogą mieć wpływ na promocję marki S. Zatem należy uznać, że w tej konkretnej sprawie, momentem identyfikującym wykonanie usługi marketingowej jest moment otrzymania przez Wnioskodawcę od S.I. Polska (SIP) informacji o:

 • wyrażeniu zgody, że usługa w postaci danej akcji marketingowej została wykonana również na rzecz SIP, wraz z akceptacją wykonania usługi przez SIP oraz informacji o wysokości wynagrodzenia określonego przez SIP należnego Wnioskodawcy (w praktyce jest to część poniesionego przez Spółkę kosztu akcji marketingowej).

Mając na uwadze przedstawione szczegółowe okoliczności w jakich następuje wykonanie usługi marketingowej, należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę wymienionych powyżej informacji, z których wynika, że SIP zaakceptowało przeprowadzoną akcję marketingową. W opisanej sytuacji dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji od S. I. Polska (SIP), nastąpi wykonanie usługi marketingowej na rzecz S. I. Polska.

Wówczas Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawca wystawi fakturę VAT na S. I. Polska nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. W opisanym przez Wnioskodawcę przypadku oznacza to, że Wnioskodawca wystawi fakturę VAT nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzyma ww. akceptację o wykonaniu usługi od S.I. Polska.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku stan faktyczny i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ILPP4/4512-1-368/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

usługi marketingowe
IPPP1/4512-967/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.