IBPBII/1/436-336/09/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przy dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, w wyniku którego do powstającej spółki nie zostaje wniesiony nowy majątek poza majątkiem poprzednio posiadanym przez wspólników spółki cywilnej, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009r. (data wpływu do Organu – 23 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zobowiązania podatkowego z tytułu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2009r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zobowiązania podatkowego z tytułu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wraz z drugą osobą jest wspólnikiem Spółki cywilnej. Spółka złożyła wniosek o przekształcenie w Spółkę komandytową. W wyniku przekształcenia powstała Spółka komandytowa a wspólnicy pozostali ci sami. W efekcie przekształcenia majątek Spółki pozostał na niezmienionym poziomie a zatem nie nastąpiło zwiększenie majątku Spółki. Pomimo to notariusz sporządzający zmianę umowy pobrał od wspólników 0,5% podatek od czynności cywilnoprawnych, który wyliczył na podstawie bilansu Spółki cywilnej. Naliczony i pobrany podatek wyniósł 15 406 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji Spółka, a raczej jej wspólnicy powinni zostać obciążeni podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem wnioskodawczyni, w przypadku zmiany umowy Spółki cywilnej za jaką jest uważane przekształcenie Spółek, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega zmiana umowy, przy której nie nastąpiło zwiększenie majątku Spółki. Według wnioskodawczyni, przy zmianie umowy spółki opodatkowana jest wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość podwyższonego kapitału zakładowego, co w przedstawionej sytuacji nie wystąpiło.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) tej ustawy stanowi przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni – wspólnik Spółki cywilnej wraz z drugim wspólnikiem dokonali przekształcenia tejże Spółki w Spółkę komandytową. Ze stanu faktycznego wynika również, że wartość majątku Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia jest taka sama, jak wartość majątku Spółki cywilnej przed przekształceniem.

Z uwagi na powyższe, jeżeli w wyniku przekształcenia Spółki cywilnej w Spółkę komandytową istotnie nie zwiększył się majątek nowo powstałej Spółki komandytowej w stosunku do majątku Spółki cywilnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego dokonanie tej czynności nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec tego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla wnioskodawczyni. Stosownie do powyższego wspólnik spółki wnioskodawczyni chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.