IBPB-2-1/4515-147/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez spadkobiercę akcji, które spadkodawca sprzedał przed śmiercią podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
IBPB-2-1/4515-147/15/DPinterpretacja indywidualna
  1. nabycie spadku
  2. objęcie (nabycie) akcji
  3. obowiązek podatkowy
  4. powstanie obowiązku podatkowego
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 6 i 8 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 24 września 2015 r. znak: IBPB-2-2/4518-5/15/MM wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 6 października 2015 r. (uiszczenie opłaty) oraz 8 października 2015 r. (pozostałe braki formalne). Wnioskodawczyni wskazała również, że wniosek „dotyczy interpretacji indywidualnej w przedmiocie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia spadku przez spadkobiercę”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią po zmarłym w listopadzie 2011 r. bracie. Brat Wnioskodawczyni posiadał papiery wartościowe w kwocie 84.786,69 zł (w tym koszty uzyskania 838,44 zł).

Przed śmiercią, tj. w lipcu 2011 r. brat Wnioskodawczyni zlikwidował rachunek. Wnioskodawczyni posiada na to dokument na nazwisko Z. S. z Domu Inwestycyjnego B.

Wnioskodawczyni przyjęła spadek w lutym 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni jako spadkobierca (I grupa) ma obowiązek zapłacenia podatku, w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako spadkobierca I grupy nie powinna płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę.

W zakresie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przez spadkodawcę papierów wartościowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Z uwagi na śmierć spadkodawcy, która nastąpiła w 2011 r. w niniejszej interpretacji indywidualnej powołano przepisy w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera regulacji dotyczących spadku, w związku z tym należy odwołać się do uregulowań zawartych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

W myśl art. 922 § 1 ww. Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Z art. 924 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 ww. Kodeksu).

Stosownie do art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje - przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z ww. przepisami obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku lub jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, z chwilą sporządzenia pisma, a w przypadku gdy pismem tym jest orzeczenie sądu, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią po zmarłym w listopadzie 2011 r. bracie. Brat Wnioskodawczyni posiadał papiery wartościowe w kwocie 84.786,69 zł.

Przed śmiercią, tj. w lipcu 2011 r. brat Wnioskodawczyni zlikwidował rachunek. Wnioskodawczyni posiada na to dokument na nazwisko Z. S. z Domu Inwestycyjnego B.

Wnioskodawczyni przyjęła spadek w lutym 2012 r.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega m.in. nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne tytułem dziedziczenia. Z uwagi na fakt, że spadkodawca (brat Wnioskodawczyni) w momencie śmierci nie był już właścicielem papierów wartościowych (zlikwidował rachunek), nie mogły one wejść do masy spadkowej, tj. spadkobierca (Wnioskodawczyni) w związku z przyjęciem spadku nie nabyła przedmiotowych papierów wartościowych. Należy więc wskazać, że skoro Wnioskodawczyni w spadku po bracie nie otrzymała papierów wartościowych to tym samym nie może być mowy o opodatkowaniu ich nabycia podatkiem od spadków i darowizn.

Reasumując, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia papierów wartościowych po zmarłym bracie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.