1061-IPTPP2.4512.83.2016.6.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w niniejszej sprawie, powstaje zgodnie z zasadą opodatkowania zaliczki, w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy, jeśli przed wykonaniem usługi Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne na swój rachunek bankowy, jeśli – po wykonaniu usługi – to to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi wstępu na spektakl teatralny – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 674/16, uprawomocnionym w dniu 22 grudnia 2016 r. (data wpływu 16 stycznia 2017 r.), stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia – wg daty nadania – 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 28 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów na spektakle teatralne w sklepie internetowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą, w sytuacji gdy:

 • środki finansowe wpłyną na konto bankowe Wnioskodawcy przed wykonaniem usługi wstępu na spektakl – jest prawidłowe;
 • środki finansowe wpłyną na konto bankowe Wnioskodawcy po wykonaniu usługi wstępu na spektakl – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów na spektakle teatralne w sklepie internetowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2017 r.).

Teatr jest samorządową jednostką kultury. Działalność Teatru prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

 1. Teatr dokonuje sprzedaży biletów wstępu do instytucji kultury (teatru) na spektakl teatralny. Jedną z przyjętych form płatności jest płatność kartą płatniczą. W opisanym przypadku Teatr dokonuje sprzedaży wstępu do Teatru w terminie późniejszym, tak więc otrzymanie zapłaty następuje przed wykonaniem usługi wstępu.
 2. Inną przyjętą formą sprzedaży jest sprzedaż on-line w sklepie internetowym. W związku z tym, rodzajem sprzedaży Teatr zawarł umowę z ... S.A., o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. Klient dokonuje zakupu wstępu do instytucji kultury (teatru), na spektakl teatralny, poprzez złożenie zlecenia i dokonania płatności poprzez stronę .... . ... S.A. zobowiązuje się do przekazania Teatrowi zlecenia w terminie 15 minut od otrzymania tego zlecenia od klienta, natomiast środki pieniężne za zrealizowaną płatność przelewane są na konto teatru nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu płatności przez ... S.A. W opisanym przypadku sprzedaż dotyczy wstępu do teatru, w terminie późniejszym, tak więc otrzymanie zapłaty następuje przed wykonaniem usługi wstępu.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 1. Teatr jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Teatr zawarł umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych za sprzedaż biletów on-line z firmą ... S.A. Zgodnie z zawarta umową Teatr nie ma możliwości swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi wpłaconymi przez nabywców biletów na „usługi wstępu” na spektakle teatralne w chwili ich wpływu na konto pośrednika, tj. ... S.A. i nie może w dowolnym momencie dokonać wypłaty z konta pośrednika na swoje konto. Zgodnie z umową, firma ... przekazuje Teatrowi kwoty płatności za bilety sprzedane on-line w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności. Dopiero w momencie wpływu ww. płatności na rachunek bankowy Teatru, instytucja Wnioskodawcy może dysponować otrzymanymi środkami.

Zainteresowany przedstawia sposób dokonywania transakcji zakupu biletów wstępu w sklepie internetowym on-line. Klient dokonuje zakupu wstępu do instytucji kultury (teatru), na spektakl teatralny, poprzez złożenie zlecenia i dokonania płatności poprzez stronę .... Zgodnie z zawartą umową z ... S.A., firma ta zobowiązuje się do przekazania teatrowi druku zlecenia w terminie 15 minut od otrzymania tego zlecenia od klienta, natomiast środki pieniężne za zrealizowaną płatność przelewane są na konto teatru nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności przez ... S.A. Teatr do takiej transakcji otrzymuje następujące dokumenty:

 1. Na maila ... przychodzi Zamówienie ze Sklepu Internetowego. Zamówienie zawiera następujące dane:
  • imię i nazwisko, adres, E-mail telefon;
  • nazwa spektaklu;
  • data spektaklu;
  • ilość biletów;
  • cena brutto biletów;
  • sposób płatności: Przelew.
 1. Następnie na maila ... przychodzi Potwierdzenie transakcji przekazane ze Sklepu Internetowego (...) informujące o:
  • dacie transakcji;
  • formie płatności (przelew z jakiego banku przychodzi zapłata);
  • wskazuje odbiorcę wpłaty: Teatr im. ...;
  • dane wpłacającego (imię i nazwisko, adres. E-mail);
  • tytuł zamówienia;
  • opis zamówienia;
  • kwota brutto zamówienia.

Po otrzymaniu takiego potwierdzenia w czasie godzin pracy Kasy Biletowej, kasjerki drukują bilety wstępu na spektakl. Jeżeli potwierdzenie zostało przesłane na maila po godzinach pracy kasjerek bilet zostaje wydrukowany niezwłocznie w następnym dniu roboczym. Klient musi odebrać bilet w Kasie Biletowej w godzinach jej pracy, najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem przedstawienia. Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko oraz datę spektaklu. Zarówno druk zamówienia jak i potwierdzenia transakcji w sklepie internetowym nie daje prawa do skorzystania z usługi wstępu do Teatru na spektakl. Klient nie ma możliwości wydrukowania biletu wstępu w domu. Jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do skorzystania z usługi wstępu jest bilet, który klient musi odebrać w Kasie Biletowej.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Wnioskodawca ma wątpliwość co należy rozumieć przez moment otrzymania zapłaty, czy jest to:

 • data otrzymania ze sklepu internetowego maila z informacją o złożonym zamówieniu klienta, czy
 • data otrzymania ze sklepu internetowego maila informującego o potwierdzeniu transakcji informującej Teatr o: dacie transakcji, formie płatności, wskazującą odbiorcę wpłaty, dane wpłacającego, tytuł zamówienia, opis zamówienia, kwota brutto zamówienia, czy
 • data wpływu środków na rachunek bankowy Teatru, kiedy to Teatr staje się dopiero dysponentem otrzymanych środków z transakcji dokonanych za pomocą sklepu internetowego.

Często jeżeli wpłaty dokonane są przez klienta w piątek po południu lub w weekendy i święta, zamówienie i potwierdzenie transakcji z serwisu ... jest jednego dnia, natomiast wpływ na rachunek bankowy Teatru w następnym dniu roboczym a klient fizycznie odbiera bilet np. w dniu spektaklu. Teatr mimo otrzymania potwierdzania transakcji przelania środków na rachunek Teatru nie ma możliwości w tym dniu dysponowania środkami pieniężnymi, bo wpływają one dopiero na rachunek bankowy Teatru w następnym dniu roboczym.

Złożoność tego problemu przedstawia poniższy przykład:

 1. Zamówienie i potwierdzenie transakcji ze sklepu internetowego wpływa do Teatru na maila w dniu 29.04 o godz. 20:20, gdy kasjerzy Kasy Biletowej już nie pracują.
 2. Wpływ środków na konto bankowe Teatru w dniu 2.05.
 3. Dni: 30.04., 1.05., 2.05., 3.05., są dniami wolnymi od pracy. Pierwszy dzień pracy po dniach wolnych to 4.05., kiedy to kasjerki Kasy Biletowej wydrukowują bilety.
 4. Spektakl, na który zostały zakupione bilety ma się odbyć w dniu 10.05.

Tu powstaje wątpliwość, który dzień jest dniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług? Czy dzień 29.04., w którym doszło do zamówienia biletów i potwierdzenia transakcji, czy dzień otrzymania środków na rachunek bankowy Teatru, tj. 2.05.a może 4.05., kiedy zostały wydrukowane bilety i pozostawione do odbioru, czy może dzień odbioru biletu przez klienta?

Zgodnie np. z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-1411/13/JP z 13.02.2014 r., moment otrzymania zapłaty to wpływ środków pieniężnych na konto. Teatr stoi na stanowisku, że dopiero dzień wpływu na rachunek bankowy Teatru (otrzymanych przed dniem wystawienia spektaklu, traktowana jako zaliczka) jest momentem powstania obowiązku podatkowego, bo dopiero wtedy Teatr może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi.

W przypadku zakupu biletu na spektakl teatralny i zapłaty za tę transakcję kartami płatniczymi, zgodnie z zawartą umową z Bankiem ..., bank zobowiązuje się do przekazania na rachunek bankowy Teatru należnej kwoty płatności dokonanej przy użyciu terminala płatniczego następnego dnia roboczego po dacie dokonania transakcji. Teatr ma prawo swobodnego dysponowania tymi środkami w momencie ich wpływu na rachunek bankowy. Teatr stoi na stanowisku, że dopiero dzień wpływu na rachunek bankowy Teatru (środków otrzymanych na spektakl sprzedany przed dniem wystawienia spektaklu) jest momentem powstania obowiązku podatkowego, bo dopiero wtedy Teatr może swobodnie dysponować tymi środkami pieniężnymi. Jeżeli w dniu spektaklu następuje zapłata kartą płatniczą, obowiązek podatkowy powstaje w dniu spektaklu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowo Teatr identyfikuje moment powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT, w przypadku płatności kartą płatniczą, jako moment otrzymania zapłaty, tj. w chwili wpływu pobranej kwoty na konto bankowe Teatru, a nie w chwili zaewidencjonowania sprzedaży przy użyciu terminala płatniczego?
 2. Czy prawidłowo Teatr identyfikuje moment powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT, w przypadku sprzedaży w sklepie internetowym, jako moment otrzymania zapłaty, tj. z chwilą wpływu pobranej kwoty na konto bankowe Teatru, a nie przekazania przez firmę ... S.A. zlecenia w sklepie internetowym?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W sytuacji zapłaty należności kartą płatniczą, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Teatru. Dopiero wówczas mówimy o otrzymaniu zapłaty wykonania usług, wstępu do instytucji kultury (teatru) na spektakl teatralny, powodującym powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT. Teatr bowiem może dysponować środkami pieniężnymi zapłaconymi kartą płatniczą dopiero w momencie ich faktycznego uzyskania, tj. w momencie wpływu tych środków na rachunek bankowy.
 2. W sytuacji zapłaty należności w sklepie internetowym, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Teatru. Dopiero wówczas mówimy o otrzymaniu zapłaty tytułem wykonania usługi wstępu do instytucji kultury (teatru) spektakl teatralny, powodującym powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT. Teatr bowiem może dysponować środkami pieniężnymi zapłaconym, za pośrednictwem sklepu internetowego dopiero w momencie ich faktycznego uzyskania, tj. w momencie wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.

W dniu 4 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie przepisu § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), wydał interpretację indywidualną 1061-IPTPP2.4512.83.2016.1.SM, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) Wnioskodawca wystąpił z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidulanej nr 1061-IPTPP2.4512.83.2016.1.SM z dnia 4 maja 2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzając, że brak jest podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Powyższa interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r. została zaskarżona przez Wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wyrokiem z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 674/16 uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 16 stycznia 2017 r. do tut. Organu wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 674/16 wraz z aktami sprawy.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku WSA w Łodzi z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 674/16, w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów na spektakle teatralne w sklepie internetowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą, w sytuacji gdy:

 • środki finansowe wpłyną na konto bankowe Wnioskodawcy przed wykonaniem usługi wstępu na spektakl – jest prawidłowe;
 • środki finansowe wpłyną na konto bankowe Wnioskodawcy po wykonaniu usługi wstępu na spektakl – jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt ścisłego powiązania ze sobą zagadnień objętych pytaniami 1-2, tut. Organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Według art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 ustawy, formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 674/16 stwierdził, że „(...) wykonaniem usługi w zakreślonym przez stronę stanie faktycznym jest odbycie spektaklu teatralnego. Usługą nie jest sprzedanie biletu uprawniającego do wejścia na spektakl, lecz udział w tym spektaklu w charakterze widza. Internetowa sprzedaż biletów jest tylko formą ułatwienia podjęcia decyzji o udziale w spektaklu i zachęcenia potencjalnego widza do takiego udziału”.

Ponadto, jak wskazał Sąd sytuacja przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji nie różni się w skutkach podatkowoprawnych od nabycia biletu na przedstawienie teatralne w ramach przedsprzedaży, np. w kasie teatru, lub wyspecjalizowanej firmie stacjonarnej. Jedyna odmienność i to pozostająca bez wpływu dla skutków podatkowych polega na tym, że potencjalny nabywca, by nabyć bilet, musi wyjść z domu, czego unika kupując go on-line. Nie zmienia to jednak zasadniczej, z punktu widzenia ustawy o VAT, okoliczności, że w obu przytoczonych sytuacjach dochodzi do zapłaty, a więc otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi.

W konsekwencji Sąd uznał, że korzystając z tej internetowej formy zapewnienia sobie udziału w przedstawieniu teatralnym nabywca dokonuje zapłaty ceny przed wykonaniem usługi, co oznacza, że zastosowanie ma wyjątek od zasady generalnej zamieszczony w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W ocenie Sądu, sprzedaż biletu nigdy nie może być uznana za wykonanie usługi. Zakupiony bilet jest tylko i wyłącznie materialnym dowodem tego, że wykonanie usługi ma charakter odpłatny. To właśnie odpłatność świadczonej usługi w ocenie Sądu a nie jej wykonanie jest ucieleśniona biletem otrzymanym przez nabywcę.

Jak stwierdził Sąd określił, że zakup biletu w sklepie internetowym, o którym mowa we wniosku o wydanie interpretacji, następuje przed wykonaniem usługi, dlatego uznać należy, że w omawianej sytuacji dochodzi do sprzedaży zaliczkowej, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy.

Przy czym jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 21 marca 2017 r. będącym uzupełnieniem opisu sprawy, Teatr nie ma możliwości swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi wpłaconymi przez nabywców biletów na „usługi wstępu” na spektakle teatralne w chwili ich wpływu na konto pośrednika, tj. ... S.A., i nie może w dowolnym momencie dokonać wypłaty z konta pośrednika na swoje konto. Także, w przypadku zakupu biletu na spektakl teatralny i zapłaty za tę transakcję kartami płatniczymi dopiero w momencie wpływu ww. płatności na rachunek bankowy Teatru, Wnioskodawca może dysponować otrzymanymi środkami.

Wobec powyższego za moment otrzymania środków pieniężnych z tytułu zakupu biletu na spektakl teatralny w okolicznościach niniejszej sprawy należy uznać moment wpływu tych środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

A zatem, jeżeli przed wykonaniem usługi Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne na swój rachunek bankowy, to moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu nastąpi w dniu wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z zasadą opodatkowania zaliczki, w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy.

W sytuacji zaś, gdy Wnioskodawca otrzyma środki finansowe za bilet na swój rachunek bankowy po wykonaniu usługi to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi wstępu na spektakl teatralny, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów, w sytuacji gdy środki finansowe wpłyną na konto bankowe Teatru przed wykonaniem usługi wstępu na spektakl jest prawidłowe.

Natomiast, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów, w sytuacji gdy środki finansowe wpłyną na konto bankowe Wnioskodawcy po wykonaniu usługi wstępu na spektakl należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.