0114-KDIP4.4012.144.2018.1.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakresie określenia momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. W jej ramach Wnioskodawca posiada zawartych szereg umów m.in. z deweloperami zajmującymi się obrotem/sprzedażą nieruchomości. W oparciu o ww. umowy Spółka świadczy usługi mające na celu, co do zasady, doprowadzenie do zawarcia przez danego dewelopera umowy z (potencjalnym) klientem (w szczególności tzw. umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy przedwstępnej do jednej z ww. umów).

Transakcje realizowane przez Spółkę w ramach ww. działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług [dalej: VAT] według właściwych stawek (generalnie według podstawowej stawki, tj. obecnie 23%). W związku z powyższym Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w relacjach z jednym z deweloperów [dalej: Deweloper] Wnioskodawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania na własny koszt czynności organizacyjno - marketingowych mających na celu doprowadzenie do zawarcia z Deweloperem przez klientów pozyskanych przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży nieruchomości, która może być poprzedzona umową deweloperską w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego lub umową przedwstępną, o jakiej mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Strony umowy będą uznawać usługę za wykonaną po osiągnięciu rezultatu w postaci (i) zawarcia przez Dewelopera określonej umowy z klientem (tzw. umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy przedwstępnej), oraz (ii) uiszczenia przez klienta na rzecz Dewelopera określonej części ceny za nieruchomość.

Wynagrodzenie należne Spółce od Dewelopera będzie miało charakter prowizyjny, uzależniony od ceny nieruchomości sprzedanej przy udziale Wnioskodawcy (wynagrodzenie jako określony procent ceny netto sprzedawanej nieruchomości).

Wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę na rzecz Dewelopera. Data sprzedaży na fakturze będzie datą" wykonania usługi pośrednictwa tj. datą zaksięgowania na koncie dewelopera 10 % wpłaty Klienta lub datą zawarcia umowy deweloperskiej lub datą umowy przedwstępnej , w zależności która z dat jest datą późniejszą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dewelopera momentem wykonania Usług będzie moment, w którym zostanie uzyskany rezultat, co do którego osiągnięcia Spółka zobowiąże się w umowie, w postaci doprowadzenia do (i) zawarcia przez Dewelopera określonej umowy z klientem (tzw. umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy przedwstępnej) oraz (ii) zapłaty przez klienta ustalonej części ceny za nieruchomość, co w konsekwencji wyznaczy także moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu Usług (spełnienie ww. dwóch warunków łącznie)?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dewelopera momentem wykonania Usług będzie moment, w którym zostanie uzyskany rezultat, co do którego osiągnięcia Spółka zobowiąże się w umowie, w postaci doprowadzenia do (i) zawarcia przez Dewelopera określonej umowy z klientem oraz (ii) zapłaty przez klienta ustalonej części ceny za nieruchomość, co w konsekwencji wyznaczy także moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu Usług (zostaną spełnione dwa warunki łącznie).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na gruncie regulacji VAT podatnik wykonujący czynności podlegające zakresowi tego opodatkowania zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Zasady dotyczące określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT zostały uregulowane przede wszystkim w art. 19a ustawy VAT. Zasada ogólna w tym zakresie wynika z art. 19a ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi/dokonania dostawy towarów. Zasada ta winna znaleźć zastosowanie w odniesieniu do Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dewelopera na podstawie zawartej z nim umowy.

Stąd, dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu Usług zasadnicze znaczenie ma określenie momentu ich wykonania.

W orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych przyjmuje się, iż określenie momentu wykonania usługi powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek, z uwzględnieniem specyfiki i charakteru danej usługi.

Jak wskazano, Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Dewelopera będą się składać z szeregu czynności, które mają doprowadzić do ostatecznego rezultatu/efektu w postaci (i) zawarcia przez Dewelopera stosownej umowy z nabywcą nieruchomości pozyskanym przez Wnioskodawcę (które to czynności będą w szczególności obejmować poszukiwanie potencjalnych klientów i przekazywanie im rzetelnej informacji o nieruchomości, organizowanie i przeprowadzanie spotkań z klientami, prezentowanie warunków sprzedaży nieruchomości wraz z dokumentacją w postaci wzorów umów czy prospektu informacyjnego) oraz (ii) zapłaty przez tegoż nabywcę na rzecz Dewelopera określonej części ceny nieruchomości.

Niniejsze wskazuje, iż zobowiązanie Spółki przybierze postać zobowiązania kwalifikowanego na gruncie prawa cywilnego jako tzw. zobowiązanie rezultatu, tj. zobowiązania, które ma polegać na osiągnięciu określonego z góry rezultatu. Celem zawarcia umowy między Spółką a Deweloperem będzie doprowadzenie do takiego stanu, w którym klient zawrze stosowną umowę z Deweloperem i wpłaci na jego rzecz określoną część ustalonej ceny nieruchomości.

W rezultacie, prowizja nie będzie należna Spółce, jeżeli nabywca nie zapłaci na rzecz Dewelopera określonej części ceny nieruchomości i/lub nie zawrze umowy deweloperskiej/przedwstępnej i/lub umowy te ulegną rozwiązaniu albo nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Przy takiej konstrukcji umowy do uznania przez Dewelopera Usługi świadczonej przez Wnioskodawcę za wykonaną dojdzie jedynie w przypadku osiągnięcia takiego rezultatu jak wskazany powyżej.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, iż dopiero w momencie zawarcia umowy między Deweloperem a nabywcą nieruchomości oraz wpłaty przez klienta należnych środków na rzecz Dewelopera, dojdzie do jej wykonania. W rezultacie, to ten moment wyznaczać będzie moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu Usług po stronie Spółki.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Dewelopera momentem ich wykonania będzie moment, w którym zostanie uzyskany rezultat, co do którego osiągnięcia Spółka zobowiąże się w umowie, w postaci doprowadzenia do (i) zawarcia przez Dewelopera określonej umowy z klientem (tzw. umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy przedwstępnej) oraz (ii) zapłaty przez klienta na rzecz Dewelopera określonej części ceny za nieruchomość, co w konsekwencji wyznaczy także moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu Usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.