0114-KDIP3-3.4011.321.2018.5.JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2018 r. (data wpływu 6 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr 0114-KDIP3-3.4011.321.2018.1.JK2 (data nadania 8 sierpnia 2018 r., data doręczenia 21 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 20 września 2018 r. Nr KDIP3-3.4011.321.2018.2.JK2 (data nadania 25 września 2018 r., data doręczenia 1 października 2018 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data nadania 28 sierpnia 2018 r., data wpływu 31 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 6 października 2018 r. (data wpływu 12 października 2018 r.) Wnioskodawca dokonał uzupełnienia wniosku w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem australijskim, stale mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca jest od 2018 roku - zawodnikiem profesjonalnym w sporcie żużlowym, zatrudnionym na podstawie Kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego, przez Klub Sportowy S.A. Wynagrodzenie Wnioskodawcy, przewidziane tym kontraktem, składa się z następujących składników: wynagrodzenie za podpisanie kontraktu, wynagrodzenie na przygotowanie się do sezonu (przygotowanie sprzętowe i fizyczne) oraz wynagrodzenia za zdobyte punkty meczowe. Wnioskodawca - jako posiadający swe centrum życiowe w Wielkiej Brytanii (Anglia) - podlega umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, łączącej Rzeczpospolitą Polskę z Królestwem Wielkiej Brytanii (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.). W treści tej konwencji jest przesądzone, że - "Bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14 niniejszej Konwencji, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie”.

W uzupełnieniu z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu 31 sierpnia 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że przedstawił swój certyfikat rezydencji Klubowi Sportowemu. Certyfikat ten jest datowany na dzień 23 lutego 2016 roku. Pobyt Wnioskodawcy będzie trwał mniej niż 183 dni w roku podatkowym. Od marca 2017 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uprawiania sportu żużlowego przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wypłata wynagrodzenia przez Klub Sportowy następuje na rzecz „J. Limited” (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Wnioskodawca wszystkie swoje dochody (za zdobyte punkty, ze sponsoringu i działalności marketingowej) otrzymuje poprzez ww. spółkę, lecz wszystkie te dochody są ściśle związane z działalnością sportową Wnioskodawcy.

Ponadto w uzupełnieniu z dnia 6 października 2018 r. (data wpływu 12 października 2018 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że na mocy postanowień Kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego, łączącego Wnioskodawcę z Klubem Sportowym S.A., uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia od Klubu Sportowego S A. jest Wnioskodawca J. Ltd (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Przedmiotowy Kontrakt jest podpisany pomiędzy Wnioskodawcą a Klubem Sportowym S.A. Pieniądze z Klubu Sportowego S.A. są wypłacane na rachunek bankowy J. Ltd, następnie Spółka ta wypłaca wynagrodzenie za pracę Wnioskodawcy (Dyrektorowi Spółki).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca, nieposiadający miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polsce, przebywający na terytorium RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym, osiągający dochody z działalności gospodarczej poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podlega obowiązkowi podatkowemu w RP?
 2. Czy klub sportowy dokonujący wypłaty z tytułu wymienionego w art. 29 ust. 1 pkt 2 PDOFizU, podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, po uzyskaniu od tego kontrahenta, stosownego certyfikatu rezydencji, potwierdzającego, że przedmiotowy dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu na podstawie postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej, może nie potrącać i odprowadzać podatku od dokonywanej wypłaty?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1) Wnioskodawca, nieposiadający miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polsce, przebywający na terytorium RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym, osiągający dochody z działalności gospodarczej poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Brytanii, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w RP.

Ad. 2)

Klub sportowy dokonujący wypłaty z tytułu wymienionego w art. 29 ust. 1 pkt 2 PDOFizU, podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, po uzyskaniu od tego kontrahenta, stosownego certyfikatu rezydencji, potwierdzającego, że przedmiotowy dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu na podstawie postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej, może nie potrącać i odprowadzać podatku od dokonywanej wypłaty.

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, w ramach ograniczonego obowiązku podatkowego, nalicza się od przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności m.in. sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek te jest ryczałtowy i jest równy 20% takiego przychodu danego podatnika.

Postanowienia zawarte w art. 29 PDOFizU znajdują zastosowanie, jeśli przychód został uzyskany:

 1. na terytorium Polski (por. art. 3 ust. 2b PDOFizU);
 2. przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a PDOFizU, czyli podlegającego w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jednak z uwagi na fakt, że przepis art. 29 ust. 2 PDOFizU przewiduje stosowanie stawek podatku zryczałtowanego wynikających z ust. 1 tego artykułu z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, możliwe są sytuacje, w których płatnik zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy pobierze ten podatek przy zastosowaniu stawki niższej lub w ogóle go nie pobierze. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz niepobranie podatku zgodnie z taką umową, możliwe jest jednak pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem - certyfikatem rezydencji. Certyfikat taki jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych i powinien być wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2d ustawy o PIT, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1 (m.in. przychody uzyskane przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ogólnie określonych należności licencyjnych - z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, a także z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych), jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1-6.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a analizowany warunek stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium RP centrum interesów życiowych.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem australijskim, stale mieszkającym w Wielkiej Brytanii (Anglia) i posiadającym tam swe centrum życiowe. Od 2018 roku jest zawodnikiem profesjonalnym w sporcie żużlowym, zatrudnionym na podstawie Kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego, przez Klub Sportowy S.A. Wynagrodzenie Wnioskodawcy, przewidziane tym kontraktem, składa się z następujących składników: wynagrodzenie za podpisanie kontraktu, wynagrodzenie na przygotowanie się o sezonu (przygotowanie sprzętowe i fizyczne) oraz wynagrodzenia za zdobyte punkty meczowe. Pobyt Wnioskodawcy w Polsce będzie trwał mniej niż 183 dni w roku podatkowym. Od marca 2017 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uprawiania sportu żużlowego przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wypłata wynagrodzenia przez Klub Sportowy następuje na rzecz „J. Limited” (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Wnioskodawca wszystkie swoje dochody (za zdobyte punkty, ze sponsoringu i działalności marketingowej) otrzymuje poprzez ww. spółkę, lecz wszystkie te dochody są ściśle związane z działalnością sportową Wnioskodawcy. Na mocy postanowień Kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego, łączącego Wnioskodawcę z Klubem Sportowym S.A., uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia od Klubu Sportowego S A. jest Wnioskodawca R. L. (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Przedmiotowy Kontrakt jest podpisany pomiędzy Wnioskodawca R.L. a Klubem Sportowym S.A. Pieniądze z Klubu Sportowego S.A. są wypłacane na rachunek bankowy Wnioskodawca R. L., następnie Spółka ta wypłaca wynagrodzenie za pracę Wnioskodawcy (Dyrektorowi Spółki).

W związku z powyższym, mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy uznać, że Wnioskodawca posiada ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Wielką Brytanią. Świadczy o tym stałe zamieszkiwanie Wnioskodawcy na terytorium Wielkiej Brytanii i posiadanie tam centrum życiowego. Ponadto pobyt Wnioskodawcy w Polsce będzie trwał mniej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zatem mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Wnioskodawca w świetle ww. przepisów spełnia przesłanki pozwalające go uznać za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii oraz podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy, budzi kwestia czy jako osoba nie nieposiadająca miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polsce, przebywający na terytorium RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym, osiągający dochody z działalności gospodarczej poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podlega obowiązkowi podatkowemu w RP oraz czy klub sportowy dokonujący wypłaty z tytułu wymienionego w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może nie potrącać i odprowadzać podatku od dokonywanej wypłaty.

Jak wynika z treści art. 1 omawianej ustawy, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Katalog dochodów (przychodów) wymienionych w cytowanym wyżej art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest katalogiem zamkniętym; wymienia jedynie przykładowe, najczęściej podejmowane czynności służące uzyskaniu przychodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zasada dotycząca ograniczonego obowiązku podatkowego wyrażona jest w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, natomiast ust. 2b podaje tylko przykładowe rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie jest to wyliczenie wyczerpujące.

W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie art. 3 wskazano, że zmiana ma na celu jedynie „doprecyzowanie pojęcia dochodów”. Tak więc, ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie źródła. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczpospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Cytowany uprzednio art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że opodatkowaniu podlega dochód (przychód) osiągnięty na terytorium Polski. Jest to generalna zasada, według której ustala się, jaki dochód podlega opodatkowaniu w Polsce. Decyduje o tym miejsce osiągania dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usługi. O źródle dochodów położonych w Polsce można mówić wtedy, gdy takie źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Polski lub, gdy źródłem dochodu są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne będące nierezydentami reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

 1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu; towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

Stosownie do art. 29 ust. 2 tej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów, w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ze stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia od Klubu Sportowego S.A. jest J. Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Pieniądze z Klubu Sportowego S.A. są wypłacane na rachunek bankowy J. Ltd, następnie Spółka ta wypłaca wynagrodzenie za pracę Wnioskodawcy (Dyrektorowi Spółki).

Wyjaśnić należy, że zasady opodatkowania na podstawie art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczą tylko sytuacji, w których dochód jest uzyskany na terytorium RP przez nierezydenta będącego osoba fizyczną. Natomiast w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie nie otrzymuje osoba fizyczna, lecz wypłata wynagrodzenia przez Klub Sportowy następuje na rzecz „J. Limited” (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) . Zatem należy wskazać, że powyższy przepis art. 29 nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie. Tym samym klub sportowy w odniesieniu do Wnioskodawcy jako osoby fizycznej nie będzie pełnił obowiązków płatnika, tj. nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieposiadająca miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytoriom RP. Przedmiotowe wynagrodzenie jest wypłacane przez Klub Sportowy na rzecz Spółki zagranicznej (odpowiednik polskiej spółki z o.o.), zatem w sprawie nie ma zastosowania art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie podlega opodatkowaniu w Polsce z tego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano w całości za nieprawidłowe, z uwagi na odmienne uzasadnienie prawne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe postępowanie są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.