0114-KDIP1-1.4012.465.2018.2.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania Kampanii Leadowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 10 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania Kampanii Leadowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania Kampanii Leadowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT domem mediowym świadczącym na rzecz swoich klientów usługi polegające na planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług mediowych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych, itp.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie planowania i organizowania kampanii reklamowych w Internecie (marketing internetowy) Wnioskodawca będzie zajmował się również pośrednictwem w pozyskiwaniu leadów sprzedażowych na rzecz swoich Klientów za wynagrodzeniem (tzw. „Kampanie leadowe”). Leady będzie sprzedawał Wnioskodawcy (dalej: „Dostawca”).

Przez pojęcie „lead sprzedażowy” można rozumieć „konsumenta, jednostkę lub firmę, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą. W marketingu internetowym leadem sprzedażowym staje się osoba, która pozostawiła na stronie internetowej danej firmy, swoje dane kontaktowe lub z którą firma skontaktowała się w dowolny inny sposób. Dlatego bardzo często wysiłki marketerów zmierzają do zachęcenia konsumenta do odwiedzenia odpowiedniej strony docelowej (poprzez reklamy, promocję w mediach społecznościowych, emailing lub inne działania marketingowe), a następnie do skłonienia konkretnej osoby, firmy lub instytucji do udostępnienia swoich danych lub innych wartościowych informacji na swój temat.” (por. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lead_sprzeda%C5%BCowy#cite_note-1; Bartosz Małecki. Marketing i Reklama w Internecie, Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Źródło: http://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/3570a391605a8575fa475bad543eb2fd.pdf) może to być dowolny kontakt (do klienta lub od klienta), przygotowanie oferty, podpisanie umowy, podpisanie umowy wyłącznie z nowym klientem itp.

Generowanie leada to pozostawienie danych u Dostawcy lub u klienta. W tym drugim przypadku Dostawca ma informację na podstawie ID leada. Do wygenerowania leada dojdzie zwykle w sytuacji, gdy anonimowy do tej pory odbiorca przekazu marketingowego ujawnia dane na swój temat - np. email lub numer telefonu (generowanie leada).

Do walidacji leada dojdzie natomiast w sytuacji gdy system weryfikujący sprawdzi poprawność danych - np. email, numer telefonu zostawionych przez tego odbiorcę przekazu marketingowego (walidacja leada).

Dostawca generuje raport z wygenerowanymi leadami a klient go weryfikuje, czyli waliduje - sprawdza, czy faktycznie w jego systemie jest taki lead lub dzwoni do konsumentów.

W zależności od ustaleń z poszczególnymi Klientami mogą zostać przyjęte różne kryteria, co do przyjęcia czy dany lead zostanie prawidłowo wygenerowany lub prawidłowo zwalidowany. Do zwalidowania leadów dochodzi często dopiero w okresie rozliczeniowym następującym po okresie generowania leadów.

Okres trwania Kampanii leadowych ustalany jest każdorazowo z poszczególnymi Klientami np. w Media Planie. Kampania leadowa trwa przez okres kilku miesięcy, a strony zazwyczaj ustalają następujące po sobie terminy comiesięcznych rozliczeń.

W zależności od ustaleń z poszczególnymi Klientami lub Dostawcami, Wnioskodawca rozlicza się z Klientem lub Dostawcą za okres generowania leadów (I) lub za zwalidowane leady (II). Informacja o wybranym przez strony sposobie rozliczenia Kampanii leadowej tj. czy Klient płaci Wnioskodawcy wynagrodzenie za okres generowania leadów (I), czy też dopiero w okresie gdy leady zostały zwalidowane (II), może być w ujęta w Media Planie, zleceniu lub w inny sposób.

W relacji z klientem Wnioskodawca świadczy usługi reklamowe w danym okresie, a generowanie leadów następuje wskutek emisji reklam w internecie. Wartość tej usługi określana jest na podstawie generowania leadów (model I) lub zwalidowania leadów (model II). Może się jednak zdarzyć, że rozliczenie będzie zbliżone do rozliczenia telewizyjnej kampanii reklamowej, w której klient zleca domowi mediowemu emisję reklam w danym okresie, ale cena znana jest dopiero później na podstawie monitoringów w oparciu o osiągnięte oglądalności.

W przypadku internetowych kampanii mediowych miernikiem jest natomiast zaistnienie okoliczności pozwalających na zwalidowanie leadu. Z tego powodu, w niektórych przypadkach stosowany też będzie trzeci sposób rozliczeń (sytuacja III) między Wnioskodawcą a Klientem, w którym Wnioskodawca wystawi najpierw na rzecz Klienta rozliczenie (fakturę) za dany okres rozliczeniowy za leady wg wartości leadów wygenerowanych, a następnie wystawi za ten sam okres rozliczenie korygujące (fakturę korygującą) wg wartości leadów zwalidowanych (III). Powód takiego działania będzie następujący:

Dostawca dostarczy Wnioskodawcy leady wg wartości zwalidowanej, którą będzie w stanie określić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym leady będą generowane. Przykładowo: leady generowane w listopadzie są walidowane do 15 grudnia. W związku z tym Wnioskodawca wystawi po 15 grudnia rozliczenie korygujące (fakturę korygująca) na rzecz swojego Klienta tak aby wartość Kampanii leadowej za dany okres odzwierciedlała wartość wg leadów zwalidowanych. Dostawca jako moment wykonania usługi uznawał będzie w tych przypadkach datę walidacji (a więc wg przykładu wg Dostawcy miesiącem wykonania jego usługi będzie sierpień).

Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości oraz jest obowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego. Dniem bilansowym jest dla Wnioskodawcy 31 grudnia, a rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. W jakim momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, że wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość wygenerowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako I)? (pytanie we wniosku oznaczone nr 4)
  2. W jakim momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, ze wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość zwalidowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako II)? (pytanie we wniosku oznaczone nr 5)

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, że wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość wygenerowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako I), powstanie na koniec okresu rozliczeniowego, w którym generowane będą leady.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, że wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość zwalidowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako II), powstanie na koniec okresu rozliczeniowego, w którym walidowane będą leady (poznany zostanie efekt prac i wysokość wynagrodzenia).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis ten odnosi się m.in. do usług starannego działania, gdzie faktyczny efekt wykonanych prac powinien być potwierdzony przez strony. Jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo, to znaczy umowa przewiduje częściowe odbiory poszczególnych etapów usług i cykliczne za nie zapłaty, za moment wykonania usługi w rozumieniu art. 19a ust. 2 ustawy o VAT należy uznać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi, doszło do faktycznego zakończenia części prac i zgłosił ją nabywcy do odbioru. Jeżeli natomiast istotnym elementem wykonania określonej części umowy jest prawidłowość funkcjonowania danego etapu usługi, uznaje się ją w rozumieniu art. 19a ust. 2 ustawy o VAT za wykonaną w tej części, gdy wykonawca zgłosi ten etap usługi do odbioru, uznając, że spełnia ona wymóg prawidłowości funkcjonowania. Wymóg prawidłowości działania należy w przypadku usług objętych pytaniem oznaczonym we wniosku nr 5) rozumieć jako zwalidowanie leada.

Stosownie zaś do treści art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, okres trwania Kampanii leadowych ustalany będzie każdorazowo z poszczególnymi Klientami np. w Media Planie. Kampania leadowa trwać będzie przez okres kilku miesięcy, a strony ustalą następujące po sobie terminy np. comiesięcznych rozliczeń.

W związku z powyższym należy przyjąć, że skoro strony (tj. Wnioskodawca i Klient) zdecydują się na rozliczanie Kampanii leadowej w comiesięcznych okresach rozliczeniowych, to zastosowanie znajdzie w tym przypadku wyżej wskazana regulacja art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którą usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Biorąc natomiast pod uwagę, że strony ustalą, że Klient płaci Wnioskodawcy wynagrodzenie za okres generowania leadów, to w tej sytuacji obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania na rzecz Klienta Kampanii leadowej, powstanie stosownie do treści art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, z upływem każdego okresu generowania leadów, do którego odnoszą się te rozliczenia.

Natomiast w przypadku ustalenia przez strony, że Klient płaci Wnioskodawcy wynagrodzenie w okresie gdy leady zostały zwalidowane, to w tej sytuacji obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania na rzecz Klienta Kampanii leadowej, powstanie stosownie do treści art. 19a ust. 2 ustawy o VAT w momencie zwalidowania leadów, dla których określono cenę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług (pytanie nr 4 i nr 5 złożonego wniosku). Nadmienia się również, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie zadanych pytań i przedstawionego stanowiska odnośnie podatku od towarów i usług. Inne kwestie nieobjęte pytaniem, w szczególności kwestia obowiązku podatkowego w przypadku trzeciego sposobu rozliczeń nie może być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzona.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.