0111-KDIB3-3.4012.95.2018.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z 30 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 30 maja 2018 r. (data wpływu 10 czerwca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 0111-KDIB3-3.4012.95.2018.1.MS z 22 maja 2018 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca chciałby się dowiedzieć jak potraktować i w którym miesiącu zaksięgować transakcję wewnątrzwspólnotowa, ponieważ kontrahent unijny wystawia Wnioskodawcy fakturę na towar z VAT-em obowiązującym w danym kraju, Wnioskodawca płaci za ten towar a potem w następnym miesiącu kontrahent wystawia Wnioskodawcy na ten sam towar fakturę korektę zerującą transakcję i nową fakturę z VAT-em zerowym. Wnioskodawca księguję taką transakcję jako wewnątrzwspólnotową w momencie wystawienia faktury na 0 procent VAT.

W piśmie z 30 maja 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 13 lutego 2018 r. kupił samochód osobowy Opel Insignia do dalszej odsprzedaży od kontrahenta unijnego. Po transakcji w dniu 13 lutego 2018 r. została wystawiona faktura z naliczonym podatkiem VAT 19%. Jednak dnia 20 marca 2018 r. kontrahent sporządził korektę na cały zakup samochodu i tego samego dnia czyli 20 marca 2018 r. wystawił nową fakturę na zakup przedmiotowego samochodu tylko z zerowym VAT-em.

Samochód przyjechał do kraju dnia 06 marca 2018 r. Faktury Wnioskodawca otrzymał w dniu wystawienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania faktury z 0 VAT-em czyli 20 marca 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów na terytorium kraju,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. la stosuje się odpowiednio (art. 20 ust. 5 ustawy).

Powyższy przepis zobowiązuje podatnika dokonującego rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia do rozpoznania obowiązku podatkowego 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że przed tym dniem podatnik podatku od wartości dodanej, będący dostawcą nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wystawił fakturę, gdyż wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca 13 lutego 2018 r. w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego kupił samochód osobowy Opel Insignia do dalszej odsprzedaży od kontrahenta unijnego. W tym samym dniu, tj. 13 lutego 2018 r. została wystawiona faktura z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 19%. Przedmiotowa fakturę Wnioskodawca otrzymał w dniu jej wystawienia natomiast samochód przyjechał do kraju 6 marca 2018 r.

Następnie 20 marca 2018 r. kontrahent sporządził korektę na cały zakup samochodu i tego samego dnia czyli 20 marca 2018 r. wystawił nową fakturę na zakup przedmiotowego samochodu tylko z zerowym VAT-em, którą Wnioskodawca otrzymał również w tym samym dniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia w którym miesiącu w przedmiotowym stanie faktycznym powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

Jak już wskazano obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zatem w przypadku wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Natomiast w przypadku gdy podatnik podatku od wartości dodanej nie wystawił faktury przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, obowiązek podatkowy powstaje z upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył towar w jednym z krajów UE. Kontrahent wystawił fakturę w dniu 13 lutego 2018 r., natomiast przywóz do kraju samochodu miał miejsce 6 marca 2018 r.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dla celów ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego winien stosować przepis art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Tym samym w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku obowiązek podatkowy z tytułu nabycia samochodu osobowego powstał w miesiącu lutym 2018 r., tj. w miesiącu wystawienia przez kontrahenta faktury pierwotnej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania faktury z zerowym VAT-em czyli 20 marca 2018 r. jest nieprawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji była tylko kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym przez Wnioskodawcę samochodu osobowego, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.