Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw wodoru.
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. W tym miejscu zauważyć należy, że w art. 19a ust. 5 ustawy, ustawodawca w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla niektórych usług. I tak, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Natomiast art. 19a ust. 7 ustawy stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
2017
16
gru

Istota:
Rozpoznanie i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego z tytułu WNT. Realizacja tego prawa będzie przysługiwała Spółce pod warunkiem, że otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy; wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazuje się na druku VAT-7 w poz. 23 podstawa opodatkowania w zł, poz. 24 podatek należny w zł, jako rozliczenie podatku należnego oraz w poz. 45 wartość netto w zł i poz. 46 podatek naliczony w zł, WNT należy wykazać w części D informacji (VAT-UE) bez zaznaczania, że jest to transakcja trójstronna. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczone oraz wykazania WNT w deklaracji VAT-7, nieprawidłowe w zakresie rozpoznania WNT na podstawie art. 11 ustawy o VAT, oraz wykazania WNT w informacji podsumowującej.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie określenia skutków w podatku VAT w związku z zawartą z Gminą umową dotyczącą utrzymania sieci deszczowej kanalizacji
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia na Gminę części poniesionych kosztów powstanie w terminach rozliczeń ustalonych pomiędzy stronami w przyszłej umowie tj. w terminie 14 dni od otrzymania faktur od wykonawców robót i usług lub dokonania opłat środowiskowych. W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy wskazać, że przepisy ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku odsprzedaży (refakturowania) usług. W konsekwencji, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług dokumentowanych refakturami powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych usług, a moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług udokumentowanych fakturą pierwotną. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia na Gminę części poniesionych kosztów powstanie w terminach rozliczeń ustalonych pomiędzy stronami w przyszłej umowie tj. w terminie 14 dni od otrzymania faktur od wykonawców robót i usług lub dokonania opłat środowiskowych, należało uznać za nieprawidłowe.
2017
9
gru

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umów będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usługi bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umów (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Spółkę)? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej? Stanowisko Wnioskodawcy: 1. stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1: W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umów będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usługi bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umów (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Spółkę). 2. stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2: W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej. 3. uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1: W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.
2017
7
gru

Istota:
Dla określenia powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zastosowanie znajdzie przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.
Fragment:
W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie dla określenia powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zastosowanie znajdzie przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Przy czym w przypadku jeżeli przed wykonaniem usługi szkoleniowej Wnioskodawca otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty w myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Odnosząc się zatem do płatności jednorazowych płatnych z góry przed zakończeniem kursu należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą ich otrzymania przez Wnioskodawcę. Natomiast w przypadku płatności jednorazowych płatnych z dołu należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zostaną one dokonane po zakończeniu usługi szkoleniowej, obowiązek podatkowy dla świadczonej usługi szkoleniowej powstaje z chwilą jej wykonania. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku wprowadzenia okresów rozliczeniowych w umowach (lub regulaminach) kursów, obowiązek podatkowy powstanie co do zasady z chwilą upływu tego okresu rozliczeniowego, jest nieprawidłowe.
2017
7
gru

Istota:
Wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi oddania wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu finansowego oraz stwierdzenia, czy ww. obowiązek podatkowy będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umów będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usługi bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umów (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Spółkę)? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej? Zdaniem Wnioskodawcy: W opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umów będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usługi bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umów (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Spółkę). W opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej.
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W związku z tym, że w świetle art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla usług najmu (podnajmu) powstaje z chwilą wystawienia faktury, należy uwzględnić regulacje dotyczące wystawiania faktur przewidziane w powołanej ustawie. W myśl cytowanego wyżej art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku m.in. świadczenia usług najmu (podnajmu), gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Na mocy art. 106i ust. 3 pkt 4 tej ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Należy więc stwierdzić, że obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstanie zgodnie z powołanym art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT z chwilą wystawienia faktur VAT, tj. 31 marca 2017 r. nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie w indywidualnej interpretacji podatkowej, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług z związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub w innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka dzielona zobowiązana będzie do rozpoznania podatku należnego z tego tytułu, czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona po Momencie podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka przejmująca zobowiązana będzie do wystawienia tej faktury oraz rozpoznania podatku należnego z tego tytułu. Ad. 13 W odniesieniu do podatku naliczonego, jeżeli zgodnie z ustawą o VAT obowiązek podatkowy w odniesieniu do wykonanych (...)
2017
6
gru

Istota:
W przedstawionych okolicznościach sprawy, obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, przyjmując, że otrzymanie raportu bądź zapłata wynagrodzenia określa zakończenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu świadczenia Usług obowiązek podatkowy, pomimo upływu umownego okresu rozliczeniowego, powinien zostać rozpoznany dopiero gdy znana będzie kwota należna Wnioskodawcy z tytułu świadczonych Usług należało uznać za prawidłowe.
Fragment:
W niniejszej sprawie dla rozstrzygnięcia momentu obowiązku podatkowego odwołać należy się do definicji zobowiązania podatkowego oraz sposobu, który ustawodawca wskazał podatnikowi do ustalenia podstawy opodatkowania. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca z przyczyn od niego niezależnych, nie ma możliwości określenia wysokości zobowiązania podatkowego w terminie do rozliczenia podatku wynikającym z momentu powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady w przypadku, w którym dochodzi do wykonania odpłatnej usługi, na gruncie podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe powstaną w tym samym momencie (ustawodawca wiąże obowiązek zapłaty podatku z konkretnymi, wyznaczonymi prawem czynnościami, np. wykonaniem usługi). Konkretyzacja obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe związana jest z zaistnieniem wszystkich przesłanek niezbędnych do obliczenia podatku. Z ww. przepisu art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. W przypadku podatku od towarów i usług zastosowanie znajduje również art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. zobowiązanie podatkowe w tym podatku powstaje z dniem zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego w podatku VAT. 1.1. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT „ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (...) ”. Art. 19a ust. 8 ustawy o VAT T stanowi, iż „ jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (...), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (...) ”. Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, w odniesieniu do świadczenia usług, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje – zasadniczo – w momencie faktycznego wykonania usługi. Za „ moment wykonania usługi ” należy przyjąć sytuację, w której dokonane zostały wszystkie świadczenia, do których usługodawca był zobowiązany w ramach zawartego stosunku prawnego. Z kolei art. 19a ust. 8 ustawy o VAT zawiera regulację szczególną, zgodnie z którą w przypadku gdy całość lub część płatności następuje przed wykonaniem usługi, wówczas obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 1.2. Zdaniem Wnioskodawcy, (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności odroczenia płatności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Przepis art. 19a ust. 1 ustawy, określający zasadę ogólną powstawania obowiązku podatkowego, jest zgodny z art. 63 Dyrektywy, który przewiduje, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszym wniosku o interpretację, pobierana przez Spółkę opłata za rozłożenie płatności w czasie jako odrębne świadczenie od dostawy towaru lub świadczenia usług jest usługą finansową korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy od podwykonawców będących małymi podatnikami, rozliczających się metodą kasową.
Fragment:
Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy od podwykonawców będących małymi podatnikami, rozliczających się metodą kasową. W kontekście powyższego należy wskazać, że według art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Jak stanowi art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych (...)
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.