Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy spadkobierca powinien zapłacić podatek od spadków i z tego tytułu złożyć stosowną deklarację podatkową
Fragment:
Z treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku nabycia spadku obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje − przy nabyciu w drodze dziedziczenia − z chwilą przyjęcia spadku. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 cyt. ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Zgodnie zatem z ww. przepisami obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku lub jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, z chwilą sporządzenia pisma, a w przypadku gdy pismem tym jest orzeczenie sądu, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże ustawy – stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2017
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług świadczonych przez podwykonawcę rozliczającego się metodą kasową.
Fragment:
W sytuacji, gdy świadczącym usługę budowlaną w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest tzw. „ mały podatnik ” rozliczający się metodą kasową, nie powoduje to u odbiorcy świadczonej usługi powstania obowiązku podatkowego na tych samych zasadach, jak u podatnika rozliczającego się metodą kasową. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych dla usług budowlanych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy. W związku z powyższym to, że świadczącym w przedmiotowej sprawie prace izolacyjne w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest podatnik rozliczający się metodą kasową, nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy. Zatem obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy powstał z chwilą wystawienia faktury, tj. w lutym 2017 r. Podsumowując w sytuacji, gdy na wystawionej fakturze poza adnotacją „ odwrotne obciążenie ” znajduje się również informacja „ metoda kasowa ”, obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia prac izolacyjnych od podwykonawcy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
3
sie

Istota:
Rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, świadczonych przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową.
Fragment:
W konsekwencji, w przypadku nabycia przez A. usługi montażu stolarki budowlanej od małego podatnika stosującego metodę kasową, obowiązek podatkowy po stronie A., w odniesieniu do takiej usługi, powstanie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 tj. z dniem uiszczenia zapłaty na rzecz usługodawcy. Okoliczność bowiem, iż mały podatnik, jako usługodawca, nie dokonuje rozliczenia podatku należnego nie powoduje, iż określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy dokonać zgodnie z przepisem art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT. Cytowany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż obowiązek podatkowy – w odniesieniu do dokonywanych przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową, dostaw towarów i świadczenia usług - powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Przepis ten nie uzależnia momentu powstania obowiązku podatkowego od tego, czy podatek należny od takiej usługi jest rozliczany przez usługodawcę czy też przez usługobiorcę; wystarczające jest spełnienie warunku, aby usługa została wykonana przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową. Okoliczność, kto rozlicza podatek należny, nie ma tutaj znaczenia. Innymi słowy, wskazany przepis wiąże kasowy moment powstania obowiązku podatkowego wyłącznie z faktem wykonania usługi przez małego podatnika, bez względu na to, czy podatek od tej usługi jest rozliczany przez usługobiorcę czy przez usługodawcę.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego
Fragment:
Wnioskodawca podlega w Polsce wyłącznie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. rozlicza się wyłącznie z dochodów osiągniętych na terytorium Polski). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - dalej „ Updof ”)), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 3 ust. 1a Updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a Updof osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
2017
29
lip

Istota:
Iż wniesienie wkładu do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy z tytułu umowy spółki (zmiany umowy) będzie ciążył na spółce komandytowej. Stawka podatku będzie wynosić 0,5% i będzie liczona od podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) lub lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładów do spółki komandytowej lub wartość wkładów powiększających jej majątek. Jeżeli zatem Wnioskodawca zamierza wnieść opisaną we wniosku zabudowaną nieruchomość do spółki komandytowej, to podstawę opodatkowania będzie stanowić łączna wartość nieruchomości, w wysokości określonej w umowie spółki (jej zmianie).
Fragment:
Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje założyć z innym lub innymi wspólnikami spółkę komandytową. Wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego, którego budowę zakończył w 2012 r. i zawiadomił stosowny urząd o zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania.
2017
19
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym i po planowanej przeprowadzce żony Wnioskodawcy i jednej córki Wnioskodawcy do Polski, Wnioskodawca powinien zostać uznany za osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), a co za tym idzie powinien podlegać w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie w opisanym stanie faktycznym sprzedaż w 2017 roku nieruchomości należącej do Wnioskodawcy położonej w Wielkiej Brytanii i nabytej przez Wnioskodawcę w 2008 roku nie stanowi po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn.zm.)?
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Reasumując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, aby można było mówić o podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce przez konkretnego podatnika, musi on posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też czas pobytu danej osoby na terytorium Polski powinien przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego Ponieważ od 2000 roku do dzisiaj ośrodek interesów życiowych i gospodarczych, a także pobyt na terytorium Polski Wnioskodawcy nie przekracza 183 dni rocznie to Wnioskodawca uważa, że powinien zostać uznany za osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania w Polsce, w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, a co za tym idzie powinien podlegać jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
2017
14
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku zbycia udziałów w prawie własności nieruchomości, brak obowiązku dokumentowania tej czynności fakturą VAT, obowiązek złożenia deklaracji VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Ad. 4 Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Ponadto w myśl ust. 8 powołanego wyżej przepisu jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Z przepisów tych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania (w tej części). Z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika zaś, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W Pana ocenie z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług istotne jest nie tyle przeniesienie prawa własności, tj. podpisanie aktu notarialnego sprzedaży udziałów w nieruchomości, ile przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (chodzi tutaj o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym) albo - jeśli przed tym zdarzeniem nastąpiła zapłata ceny sprzedaży - to kluczowy jest moment dokonania tejże zapłaty.
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych przez Wnioskodawcę usług turystyki w związku z otrzymanymi zaliczkami.
Fragment:
Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem obecna regulacja dotycząca obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług zawarta jest w treści art. 19a ust. 1 ustawy, z którego wynika, że obowiązek podatkowy również w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, powstaje z chwilą wykonania usługi. Jednocześnie do otrzymanych zaliczek stosować należy przywołany wyżej art. 19a ust. 8 tej ustawy, na podstawie którego, jeśli przed wykonaniem usługi została uiszczona całość lub część zapłaty należnej z tytułu wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstaje z tą chwilą w części otrzymanej zapłaty. Zatem w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi turystyki, podatnik powinien obliczyć kwotę podatku od otrzymanej zaliczki przy uwzględnieniu, że podstawą opodatkowania w tym przypadku, tak jak w przypadku wykonania usługi, jest również marża. W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, z uwagi na szczególną procedurę przy świadczeniu tych usług, w sytuacji gdy nie zostały jeszcze faktycznie poniesione koszty, podatnik powinien przyjąć marżę taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej usługi, obliczoną w oparciu o przewidywane koszty.
2017
8
lip

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi leasingu Wartości Niematerialnych i Prawnych, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej
Fragment:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umowy będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usługi bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umowy (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Wnioskodawcę)? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty? Zdaniem Wnioskodawcy. Stanowisko w zakresie pytania nr 1: Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usługi oddania WNiP do odpłatnego korzystania w ramach Umowy będzie powstawał: (i) z chwilą wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia tej usług bądź (ii) z chwilą upływu terminu płatności należności wynikających z Umowy (w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury VAT przez Wnioskodawcę). Stanowisko w zakresie pytania nr 2: Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w podatku VAT, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu opłaty za rozłożenie płatności w czasie oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty za rozłożenie płatności w czasie
Fragment:
Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41. Przepis art. 19a ust. 1 ustawy, określający zasadę ogólną powstawania obowiązku podatkowego, jest zgodny z art. 63 Dyrektywy, który przewiduje, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszej interpretacji, pobierana przez Wnioskodawcę opłata za rozłożenie płatności w czasie jako odrębne świadczenie od umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania jest usługą finansową korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
2017
5
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.