Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania przez użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym wpłat środków na tzw. e-portfel
Fragment:
Równocześnie w art. 19a ust. 8 ustawa stanowi, iż jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Odnosząc powyższe do zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego wniosku Spółka pragnie zauważyć, że nie każda płatność otrzymywana przez nią od użytkownika stacji ładowania powinna skutkować powstaniem po jej stronie obowiązku podatkowego w VAT. Należy bowiem mieć na uwadze, iż w myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT do powstania obowiązku podatkowego dojdzie wyłącznie w przypadku takich płatności, które mogą zostać uznane za całość lub część zapłaty za usługi wykonane przez Spółkę. Przy czym ustawa nie precyzuje, jakimi kryteriami należy kierować się przy określaniu, czy dana płatność uiszczana jest na poczet zapłaty z tytułu świadczenia usług, a w konsekwencji czy skutkuje ona powstaniem obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Niemniej jednak zgodnie z utartą linią interpretacyjną dla uznania otrzymanych płatności za skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego na zasadach określonych we wspomnianym przepisie niezbędne jest w szczególności, by płatność była powiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług określonymi w sposób wyraźny.
2017
22
cze

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług pośrednictwa i doradztwa handlowego świadczonych na rzecz kontrahenta holenderskiego, sposób ich dokumentowania, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, obowiązek wykazania tych czynności w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem tych usług.
Fragment:
W kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie wskazana powyżej ogólna zasada ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, ustawodawca nie przewidział bowiem szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług polegających na pośrednictwie i doradztwie handlowym. Tym samym w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ustawy, czyli z chwilą wykonania przedmiotowych usług, przy czym zaznaczyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera, ani nigdy nie zawierała, powołanego przez Spółkę „ art. 19e ”. Podzielić należy stanowisko Spółki w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla ww. usług zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy. Zatem podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca zapłatę, która Spółka otrzyma z tytuł sprzedaży przedmiotowych usług pośrednictwa i doradztwa handlowego. Jak słusznie stwierdzono we wniosku, w rozpatrywanej sprawie będą spełnione warunki, wskazane w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych ze świadczeniem przedmiotowych usług. Treść wniosku wskazuje (...)
2017
15
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym od 1 czerwca 2017 r.?
Fragment:
Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca zamierza podjąć pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Nie posiada na terenie Polski żony i dzieci i będzie chciał ułożyć sobie życie na terenie Wielkiej Brytanii. Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny należy uznać, że Wnioskodawca od l czerwca 2017 r. będzie miał ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z wyjazdem do Hongkongu
Fragment:
Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska dotychczas nie zawarła z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na to, że Polska nie podpisała z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2017
6
cze

Istota:
W którym momencie powstanie w Spółce obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca?
Fragment:
W którym momencie powstanie w Spółce obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca? Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2014 r. w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie określił w odrębnym przepisie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Zatem w opisanym stanie faktycznym zastosowania znajdą zasady określone w art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy. W sytuacji, gdy dokonywane jest nabycie towaru wraz z montażem od podatnika unijnego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 ustawy). Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zawarte w art. 19a ust. 8 ustawy, określenie „ z chwilą jej otrzymania ” w przypadku dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, zdaniem Spółki, należy rozumieć jako „ z chwilą dokonania zapłaty zaliczki ”. Dokonując wpłaty zaliczek na poczet dostawy towarów z montażem, Spółka wykaże obowiązek podatkowy w rozliczeniu za okresy, w których dokona zapłaty.
2017
3
cze

Istota:
Czy w przypadku dokonywania opisanych w zdarzeniu przyszłym dostaw lokali, właściwym dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment przeniesienia własności lokalu, dokonanego w formie aktu notarialnego?
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. W myśl cytowanych wyżej przepisów art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu dostawy lokali i budynków powstaje z chwilą dokonania dostawy tych budynków i lokali, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej
Fragment:
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 711, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wskazana powyżej regulacja jest zgodna z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą VAT, zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy.
2017
2
cze

Istota:
Skutki podatkowe w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
(...) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub w innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed Momentem podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka dzielona zobowiązana będzie do rozpoznania podatku należnego z tego tytułu, czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczone w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miał miejsce Moment podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona po Momencie podziału (tj. powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy), to Spółka przejmująca zobowiązana będzie do wystawienia tej faktury oraz rozpoznania podatku należnego z tego tytułu. Ad. 3 (stanowisko oznaczone we wniosku nr 13) W odniesieniu do podatku naliczonego, jeżeli zgodnie z ustawą o VAT obowiązek (...)
2017
27
maj

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie wpłat dokonanych przez nabywców lokali na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres. Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
23
maj

Istota:
Obowiązek podatkowy w związku z nabyciem w drodze zasiedzenia powstał w 2010 r., zatem upłynął już przewidziany w powołanym powyżej przepisie, art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, 5-letni termin. Oznacza to, iż zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia w drodze zasiedzenia nie powstało, przedawnieniu uległo bowiem prawo do jego ustalenia. W opisanej sytuacji nie będzie miało także miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia w drodze zasiedzenia powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie (art. 6 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy). Natomiast stosownie do treści art. 6 ust. 4 powołanej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Stosownie do art. 17a ust. 1 ww. ustawy podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
2017
20
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.