Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego dla usługi zarządzania energią.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu zarządzania energią. Zauważyć należy, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują odrębnie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług zarządzania energią. W ocenie tut. Organu, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, nie występuje żaden z przypadków powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych (nie jest to usługa wykonana częściowo, dla której to części określono zapłatę, czy usługa, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń). Zatem, należy zastosować przepis regulujący ogólny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. art. 19a ust. 1 ustawy. Wskazać należy, że moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje wprawdzie tego momentu, jednakże przyjąć należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Zatem, usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usług.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia Urządzenia/Maszyny w opisanych we wniosku zdarzeniach przyszłych nr 1, 2, 3, 4 i 5 oraz w zakresie ustalenia momentu nabycia przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych transakcji.
Fragment:
Pierwsza dostawa nastąpiła 11 kwietnia 2014 r., a ostatnia 1 maja 2014 r. (...) Z uwagi zatem na fakt, że faktura na całość zamówionego towaru została wystawiona przez kontrahenta w dniu 1 marca 2014 r., również w tym samym dniu (wystawienia faktury) powstał u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ”. Ad. 2.a.1. Niejednolita praktyka w zakresie ustalania obowiązku podatkowego w sytuacji wystawienia faktury przedwczesnej. Spółka pragnie nadmienić, że brak jest jednolitej praktyki określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy do wystawienia faktury końcowej doszło jeszcze przed dokonaniem dostawy. Według drugiego Stanowiska, którego Spółka nie podziela ale dla rzetelności wywodu przedstawia, w takim wypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy, i tak, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2013 roku (sygn, IBPP4/443-387/13/BP ) stwierdził, że: „ Należy przy tym zauważyć, że w przypadku wystawienia faktury przed faktyczną dostawą nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż w momencie wystawienia faktury towary te nie są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Obowiązek podatkowy powstanie w stosunku do faktur wystawionych po faktycznej dostawie towarów ”.
2017
4
sty

Istota:
Dopuszczalność wystawiania faktur w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet wewnąrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wystąpienie prawnopodatkowego skutku wystawienia takich faktur w postaci obowiązku podatkowego.
Fragment:
Przepis ten zobowiązuje podatnika rozliczającego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do rozpoznania obowiązku podatkowego 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, chyba że przed tym dniem podatnik, będący dostawcą towarów, wystawił fakturę. Wówczas bowiem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W wyniku ww. zmiany został uchylony art. 20 ust. 3 ustawy. Zatem w związku ze zmianami w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego wynikającymi ze zmiany przepisów unijnych, odstąpiono od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym otrzymanie zapłaty w trybie zaliczkowym nie rodzi obowiązku podatkowego. Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106n ustawy. Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. W świetle (...)
2016
31
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz termin rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności.
Fragment:
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż w zaistniałym stanie faktycznym z uwagi na dokonaną dostawę towarów, do której nie została przez sprzedającego wystawiona faktura, obowiązek podatkowy powstał w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na podstawie art. 86 ust. l0b pkt 2 tej ustawy, w związku z uwzględnieniem podatku należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, Spółka miała prawo do uwzględnienia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w wysokości podatku należnego równego podatkowi naliczonemu. Stosownie jednak do art. 86 ust. l0g ustawy, w związku z nieotrzymaniem w terminie trzech miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego faktury dokumentującej 5% wartości umówionej dostawy towarów, stanowiącej u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, obowiązany był do pomniejszenia o tę kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin, mogąc go ponownie ująć w rozliczeniu w którym otrzymał fakturę na brakująca kwotę.
2016
29
gru

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w usługach serwisowych.
Fragment:
Należy podkreślić, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE serii L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), dalej zwanej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma zupełnie znaczenia chwila wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jak wynika z powołanych przepisów, w analizowanej sprawie o wykonaniu usług pośrednictwa w usługach serwisowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług.
2016
21
gru

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego
Fragment:
Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce.
2016
17
gru

Istota:
Czy zgodnie z treścią opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych fizyczne transfery środków pieniężnych dokonywane w ramach cash poolingu podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę. Należy stwierdzić, że umowa cash poolingu, o której mowa we wniosku, pozostaje umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Umowa cash poolingu jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do przywołanej powyżej umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących w tej umowie podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Cash pooling polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków podmiotów należących do danej grupy nadwyżkami innych podmiotów należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków. W przypadku cash poolingu mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.
2016
17
gru

Istota:
Jeżeli umowa cash poolingu nie przyjmie charakteru żadnej z czynności wymienionych w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę. Należy stwierdzić, że umowa cash poolingu, o której mowa we wniosku, pozostaje umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Umowa cash poolingu jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do przywołanej powyżej umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących w tej umowie podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Cash pooling polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków podmiotów należących do danej grupy nadwyżkami innych podmiotów należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków. W przypadku cash poolingu mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu oraz sprzedaży usług serwisowych/abonamentowych oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu importu usług
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Ww. przepisy regulują zarówno moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczenia przez podatnika usług na terytorium kraju, jak i moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Ustawa o VAT nie zawiera obecnie żadnych szczególnych regulacji określających moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. W świetle powyższego, w przypadku importu usług obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje: z dniem wykonania usługi nabywanej przez podatnika, jeżeli przed tym dniem podatnik nie dokonuje zapłaty całości lub części wynagrodzenia z tego tytułu, z dniem dokonania zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu nabycia usługi, jeśli poprzedza on dzień wykonania usługi, albo w przypadku, gdy przed dniem wykonania usługi nabywca dokonuje zapłaty części kwoty należnej z tytułu jej zakupu, w stosunku do zapłaconej części wynagrodzenia obowiązek podatkowy powstaje w dniu dokonania jej zapłaty, a w stosunku do pozostałej części, w dniu wykonania usługi.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu oraz sprzedaży usług serwisowych/abonamentowych oraz prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Ww. przepisy regulują zarówno moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczenia przez podatnika usług na terytorium kraju, jak i moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Ustawa o VAT nie zawiera obecnie żadnych szczególnych regulacji określających moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. W świetle powyższego, w przypadku importu usług obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje: z dniem wykonania usługi nabywanej przez podatnika, jeżeli przed tym dniem podatnik nie dokonuje zapłaty całości lub części wynagrodzenia z tego tytułu, z dniem dokonania zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu nabycia usługi, jeśli poprzedza on dzień wykonania usługi, albo w przypadku, gdy przed dniem wykonania usługi nabywca dokonuje zapłaty części kwoty należnej z tytułu jej zakupu, w stosunku do zapłaconej części wynagrodzenia obowiązek podatkowy powstaje w dniu dokonania jej zapłaty, a w stosunku do pozostałej części, w dniu wykonania usługi.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanych działek.
Opodatkowanie działek, dla których plan zagospodarowania dopuszcza budowę sieci infrastruktury technicznej.
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży ww. działek, na które zawarto umowę przedwstępną, a ich wydanie nastąpi w terminie późniejszym.
Fragment:
Odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego należy stwierdzić, że skoro w kwietniu 2016 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia przedmiotowych działek na kupujących, należy uznać, że w tym momencie nastąpiła ich dostawa w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek powstał w dniu podpisania aktu notarialnego sprzedaży. W konsekwencji, dostawa ta winna zostać udokumentowana fakturą i rozliczona w deklaracji za okres rozliczeniowy za miesiąc kwiecień 2016 r. Wobec powyższego stanowisko Spółki w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia własności nieruchomości i obowiązku podatkowego w podatku VAT związanego z przeniesieniem własności tej nieruchomości
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do kwestii obowiązku podatkowego w podatku VAT związanego z przeniesieniem własności nieruchomości z Wnioskodawcy na Skarb Państwa będącym skutkiem przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego należy wskazać, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jak stanowi art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie. Stosownie do art. 19a ust. 6 ww. ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Powyższa regulacja wskazana w art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT odnosi się również do sytuacji opisanej we wniosku, tzn. przeniesienia własności nieruchomości z Wnioskodawcy na Skarb Państwa będącej skutkiem przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w zamian za odszkodowanie. Zatem w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, obowiązek podatkowy w podatku VAT związany z ww. przeniesieniem własności nieruchomości powstanie w dacie, w której Wnioskodawca otrzyma całość albo część odszkodowania wypłaconego w związku z dokonanym przejęciem przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości należącej do Wnioskodawcy.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce
Fragment:
Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska dotychczas nie zawarła z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na to, że Polska nie podpisała z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2016
6
gru

Istota:
Czy umowa darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa małżonka Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5. Art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn normuje chwilę powstania obowiązku podatkowego. Jak stanowi treść ust. 1 pkt 4 tego artykułu obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Oznacza to, że również darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonana przez małżonka Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienia art. 4a ust. 1 pkt 1 będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej Organ przywołał tylko tą część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do uregulowań objętych ustawą o podatku od spadków i darowizn w zakresie pyt. oznaczonego we wniosku nr 3. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.