Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem australijskim, stale mieszkającym w Wielkiej Brytanii (Anglia) i posiadającym tam swe centrum życiowe. Od 2018 roku jest zawodnikiem profesjonalnym w sporcie żużlowym, zatrudnionym na podstawie Kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego, przez Klub Sportowy S.A. Wynagrodzenie Wnioskodawcy, przewidziane tym kontraktem, składa się z następujących składników: wynagrodzenie za podpisanie kontraktu, wynagrodzenie na przygotowanie się o sezonu (przygotowanie sprzętowe i fizyczne) oraz wynagrodzenia za zdobyte punkty meczowe.

2018
13
paź

Istota:

Określenie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przy tym wskazać należy, że według Komentarza do Modelowej Konwencji OECD posiadanie stałego ogniska domowego oznacza, że osoba fizyczna urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki czas. Zgodnie z Komentarzem, istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, dbałość o ognisko domowe, co należy rozumieć, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie, w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na pobyt, który z różnych względów może mieć charakter krótkotrwały.

2018
13
paź

Istota:

Obowiązek podatkowy

Fragment:

Czy Wnioskodawca podlegał w Polsce w 2017 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? Zdaniem Wnioskodawcy, podlegał on w Polsce w 2017 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co szczegółowo uzasadnia poniżej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej „ ustawa o PIT ”), osoby fizyczne podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia ich źródeł (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, osobę fizyczną uważa się za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski w przypadku gdy posiada na jej terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub gdy osoba ta przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, to – zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT – podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na jej terytorium (ograniczony obowiązek podatkowy), za które – w myśl art. 3 ust. 2b ustawy o PIT – uważa się m.in. dochody (przychody) z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia ze wskazanych tytułów.

2018
5
paź

Istota:

Brak obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów w związku z wystawieniem faktur zaliczkowych przez dostawcę.

Fragment:

W związku ze zmianami w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego wynikającymi ze zmiany przepisów unijnych odstąpiono od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów (otrzymanie tego rodzaju zapłaty nie rodzi już obowiązku podatkowego). W przypadku otrzymania zatem faktury zaliczkowej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u polskiego podatnika nie powstaje obowiązek podatkowy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wystawienie przez dostawców faktur zaliczkowych dotyczących płatności zaliczkowych na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie powoduje po stronie Spółki powstania obowiązku podatkowego w chwili ich wystawienia. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że przed tym dniem dostawca Spółki wystawił fakturę końcową dokumentującą dokonaną dostawę, gdyż wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury. Podsumowując, w opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów nie powstaje w dacie wystawienia przez dostawcę towarów Faktur Zaliczkowych.

2018
1
paź

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania Kampanii Leadowej

Fragment:

(...) obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, że wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość wygenerowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako I), powstanie na koniec okresu rozliczeniowego, w którym generowane będą leady. Ad 2 Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług opisanych we wniosku (tj. z tytułu wykonania Kampanii leadowej), jeżeli z Media Planu, zlecenia lub innego dokumentu określającego zasady rozliczeń z Klientem wynikać będzie, że wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy kalkulowane będzie w oparciu o ilość zwalidowanych leadów w danym okresie rozliczeniowym (sytuacja oznaczona jako II), powstanie na koniec okresu rozliczeniowego, w którym walidowane będą leady (poznany zostanie efekt prac i wysokość wynagrodzenia). Uzasadnienie Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2018
26
wrz

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanych usług napraw gwarancyjnych.

Fragment:

Oznacza to, że postanowienia umowne w tej kwestii niewątpliwie są istotne, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na charakter i specyfikę danego świadczenia, aby zapobiec możliwości manipulowania przez strony umowy momentem wykonania danej usługi, a w konsekwencji nieuzasadnionego przesuwania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Wskazać należy, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują odrębnie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług napraw gwarancyjnych. W sytuacji opisanej we wniosku nie występuje żaden z przypadków powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych (nie jest to usługa wykonana częściowo czy usługa, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, zapłata nie następuje przed dokonaniem usługi, nie jest to także usługa wymieniona w art. 19a ust. 5 ustawy). Zatem w analizowanej sprawie należy zastosować przepis regulujący ogólny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. art. 19a ust. 1 ustawy. Podkreślić należy, że określenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje wprawdzie tego momentu, jednakże wskazać należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Zatem usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usług.

2018
22
wrz

Istota:

Obowiązek podatkowy w związku z wygraną w kasynie.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). Stosownie do art. 4 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), określenie (...)

2018
19
wrz

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług licencyjnych.

Fragment:

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że moment powstania obowiązku podatkowego powinien być określony z uwzględnieniem czasu potrzebnego na udokumentowanie zdarzeń niezbędnych dla ustalenia podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy tzn. jest uzależniony od przedstawienia przez podmiot korporacyjny raportu sprzedaży, na bazie którego Wnioskodawca ustali kwotę wynagrodzenia. Momentem powstania obowiązku podatkowego nie będzie moment udostępnienia Spółce przez ww. podmiot raportu rozliczeniowego. Ustawodawca w art. 19a ustawy nie uzależnił powstania obowiązku podatkowego od otrzymania od kontrahenta dokumentów takich jak np. raporty sprzedaży. Ponieważ z przedstawionego we wniosku stanu wynika, że ustalone są terminy rozliczeń to dla przedmiotowych usług momentem wykonania usługi jest koniec okresu, za który mają nastąpić płatności zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy. Zatem Spółka nie będzie postępować prawidłowo rozpoznając obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług udzielania licencji na sprzedawane gry wideo dopiero z chwilą otrzymania/udostępnienia raportu sprzedaży i wystawiając fakturę w niezwłocznie po otrzymaniu/udostępnieniu tego raportu. W przedmiotowym przypadku datą wykonania usługi jest data upływu każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał), za który Spółka otrzymuje raport rozliczeniowy, a nie data otrzymania raportu od podmiotu korporacyjnego.

2018
7
wrz

Istota:

W zakresie określenia, czy pozyskanie kryptowaluty w ramach procesu wydobywania powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego

Fragment:

Jednocześnie nadmienić należy, że w kontekście zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia dot. określenia, czy pozyskanie kryptowaluty w ramach procesu wydobywania powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego. Nie była tym samym przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży kryptowaluty. Ponadto zauważyć należy, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległo brzmienie art. 12 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tych przepisów, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy). Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ww. ustawy).

2018
6
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z przedstawionego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż ośrodek interesów osobistych, w postaci rodziny (żony), która w okresie wykonywania usług przebywa wraz z Wnioskodawcą za granicą, został przeniesiony w tym okresie poza terytorium Polski. Analizując stopień powiązań gospodarczych Wnioskodawcy z Polską, nie można się jednak zgodzić z jego stanowiskiem, iż w okresie wykonywania kontraktu, ośrodek jego interesów gospodarczych został przeniesiony na Ukrainę. Poza granicami Polski Wnioskodawca wykonywał w tym okresie usługi na podstawie zawartego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kontraktu, będącą jego głównym (choć nie jedynym) źródłem przychodów.