Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, terminu wystawienia faktury w ramach procedury samofakturowania oraz wykazania w deklaracji VAT–7 oraz informacji podsumowującej usług świadczonych przez Wnioskodawcę

Fragment:

Zauważyć należy, że obowiązujące przepisy ustawy nie regulują odrębnie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług napraw gwarancyjnych. W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym nie występuje żaden z przypadków powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych (nie jest to usługa wykonana częściowo czy usługa, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, zapłata nie następuje przed dokonaniem usługi, nie jest to usługa wymieniona w art. 19a ust. 5 ustawy). Zatem należy zastosować przepis regulujący ogólny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. art. 19a ust. 1 ustawy. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w świetle powołanych przepisów wskazać należy, że określenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje wprawdzie tego momentu, jednakże przyjąć należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Zatem usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usług. O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter.

2018
22
gru

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji umowy komisu.

Fragment:

W świetle powołanych przepisów, obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie wydania towarów przez komitenta komisantowi, lecz dopiero w momencie otrzymania przez komitenta zapłaty za wydane towary w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jeżeli zatem komitent nie otrzyma zapłaty od komisanta lub otrzyma jedynie część zapłaty, wówczas obowiązek podatkowy nie powstanie lub powstanie wyłącznie w stosunku do otrzymanej części zapłaty. Tym samym – skoro dla wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego – to w stosunku do tych towarów nie może powstać obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji umów komisu, o których mowa we wniosku, będzie moment otrzymania przez Wnioskodawcę (Komitenta) od Komisanta całości lub części zapłaty za sprzedane przez niego towary. W konsekwencji, Spółka nie postępuje i nie będzie postępowała prawidłowo rozpoznając obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy (tj. z momentem dokonania dostawy), a nie na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy (tj. z momentem otrzymania całości lub części zapłaty).

2018
16
gru

Istota:

Powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Fragment:

W konsekwencji, postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości. Z powyższego wynika, że przepisy ustawy uzależniają dokonanie dostawy od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (władztwo ekonomiczne). Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wskazana powyżej regulacja jest zgodna z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres.

2018
13
gru

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego, fakturowanie dostaw oraz ustalenie właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote

Fragment:

Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Z powyższych regulacji wynika, iż data odpowiedniego kursu wymiany jest powiązana ściśle z datą powstania obowiązku podatkowego (wyjątek został przewidziany w art. 31a ust. 2 ustawy o VAT jedynie w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawienie faktury nie rodzi obowiązku podatkowego). Decydujące znaczenie dla stosowanego kursu przeliczenia ma zatem określenie momentu dokonania dostawy, a co za tym idzie, momentu powstania obowiązku podatkowego. Skoro zaś, jak przyjął Sąd w niniejszej sprawie, nie było podstaw do odmowy zastosowania art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, to w przypadku dostaw towarów, za które wynagrodzenie określone będzie w walucie obcej, do przeliczenia go na złote Wnioskodawca zasadnie przyjął, że powinien stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez NBP (lub kurs wymiany opublikowany przez EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów realizowanych w danym okresie.

2018
9
gru

Istota:

- uznanie transakcji za WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu na terytorium kraju na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy, - obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego WNT, powstanie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru na terytorium kraju ;- przeliczenia na złote kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania wyrażonej w walucie obcej należy dokonać na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy

Fragment:

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro (art. 31a ust. 1 ustawy). Odnosząc się do poruszonej przez Wnioskodawcę kwestii dotyczącej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wskazać należy, że przepisy regulujące kwestie rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, nie wymagają od podatników posiadania określonych dokumentów - jedynym dokumentem mającym wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest faktura. Również w przypadku określania podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, ustawodawca nie wskazuje dokumentu, na podstawie którego byłaby ona określana. W konsekwencji określając podstawę opodatkowania należy mieć na uwadze dane wynikające z dokumentów źródłowych (faktur, rachunków, paragonów itp.), z których będzie wynikała cena nabycia towarów (lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów).

2018
8
gru

Istota:

Opodatkowanie opłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tych czynności.

Fragment:

W kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego należy wskazać, że w przypadku opłat wnoszonych przez okres 20 lat w terminie do dnia 31 marca każdego roku, obowiązek podatkowy będzie powstawał – stosownie do art. 19a ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy – z końcem okresu, do którego odnoszą się płatności, tj. w przedmiotowej sprawie z dniem 31 grudnia danego roku. Przy czym, jeżeli przed dniem 31 grudnia Gmina otrzyma całość lub część opłaty, to wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy. Natomiast w przypadku braku otrzymania tej opłaty (lub jej pozostałej do zapłaty części) za dany rok, Gmina powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z końcem okresu, do którego odnoszą się te płatności, tj. z dniem 31 grudnia danego roku, w stosunku do całej opłaty (lub jej części). Natomiast w przypadku dokonania przez właściciela gruntu opłaty jednorazowej, obowiązek podatkowy powstanie – na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy - z chwilą jej wniesienia. Zatem stanowisko Gminy w odniesieniu do pytania nr 4 jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
7
gru

Istota:

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z ustanowieniem nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawczyni? Czy ustanowienie nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawczyni będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, okoliczność, że świadczenia okresowe wynikające z umowy nieodpłatnej renty, wypłacane będą od chwili jej ustanowienia tj. tym jak dojdzie do zawarcia Umowy, nie powoduje przesunięcia w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego. Decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego jest bowiem, w ocenie Wnioskodawczyni, chwila zawarcia umowy, niezależnie od terminu wypłaty świadczenia, co jednoznacznie reguluje przywołany powyżej art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PSiD. Wnioskodawczyni wskazała, że podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej sygn. IBPB-2-1/4515-21/15/MCZ wydanej w dniu 3 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „ obowiązek podatkowy przy umowie nieodpłatnej renty powstaje raz przy jej ustanowieniu i nie konkretyzuje się przy wypłacie renty za kolejny okres. Analogicznie, przy braku zwolnienia, obowiązek naliczenia i uiszczenia podatku powstaje już przy ustanowieniu renty, a nie przy wypłacie renty za kolejny okres ”. Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z ustanowieniem nieodpłatnej renty powstanie wyłącznie z chwilą jej ustanowienia przypadającą na dzień zawarcia Umowy nieodpłatnej renty. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawczyni, ustanowienie nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawczyni będzie podlegało zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn.

2018
6
gru

Istota:

W przedmiotowym przypadku, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, datą wykonania usługi jest data upływu każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc), za który Wnioskodawca otrzymuje raport rozliczeniowy, a nie data otrzymania raportu.

Fragment:

Przy czym należy wskazać, że dla usług mających miejsce świadczenia poza terytorium kraju obowiązek podatkowy nie powstaje. Niemniej jednak usługi świadczone poza terytorium kraju należy ujmować w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ustawy w dacie, w której powstawałby obowiązek podatkowy, gdyby usługi te były świadczone w Polsce oraz wykazywać w deklaracjach dla podatku od towarów i usług. Stosowanie bowiem do art. 109 ust. 3a ustawy podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem. Wnioskodawca we własnym zakresie wytworzył produkt, aplikację komputerową, którą wystawia na portalu internetowym należącym do firmy z Australii. Właściciel portalu zajmuje się promocją i sprzedażą produktu.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług realizowanych w międzynarodowym obrocie pocztowym.

Fragment:

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat końcowych i tranzytowych powstanie w miesiącu, w którym Wnioskodawca będzie w posiadaniu prawomocnych dokumentów, z których będzie wynikała faktyczna ilość, rodzaj i wartość wykonanych usług, czyli będzie znana podstawa opodatkowania. Momentem powstania obowiązku podatkowego nie będzie moment otrzymania przez Wnioskodawcę rachunków szczegółowych z tytułu opłat końcowych i tranzytowych. Ustawodawca w art. 19a ustawy nie uzależnił powstania obowiązku podatkowego od otrzymania od kontrahenta dokumentów takich jak np. rachunki szczegółowe, raporty, zestawienia. Zatem Spółka nie będzie postępować prawidłowo rozpoznając obowiązek podatkowy z tytułu wymiany przesyłek listowych opłat końcowych (wymiana przesyłek listowych bezpośrednio pomiędzy dwoma operatorami) oraz opłat tranzytowych (wymiana przesyłek listowych pomiędzy dwoma operatorami za pośrednictwem służb jednego lub kliku innych wyznaczonych operatorów) dopiero z chwilą otrzymania rachunków szczegółowych z tytułu opłat końcowych i tranzytowych. W przedmiotowym przypadku datą wykonania usługi jest data upływu każdego okresu rozliczeniowego, tj. roku , za który Wnioskodawca otrzymuje rachunki szczegółowe, a nie data otrzymania tych rachunków.

2018
29
lis

Istota:

Uznania świadczenia realizowanego przez Wnioskodawcę na rzecz Inwestora za jedno świadczenie kompleksowe oraz w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek oraz usług projektowych

Fragment:

Odnosząc się natomiast do kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją tego świadczenia należy stwierdzić, że w odniesieniu do prac projektowych zastosowanie znajdą przepisy art. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w tym przepisie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.