Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.
Fragment:
W związku ze zmianami w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego wynikającymi ze zmiany przepisów unijnych odstąpiono od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów (otrzymanie tego rodzaju zapłaty nie rodzi już obowiązku podatkowego). W przypadku otrzymania zatem faktury zaliczkowej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia u polskiego podatnika nie powstaje obowiązek podatkowy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wystawienie faktur zaliczkowych przez firmę niemiecką nie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo należy wskazać, że wystawiona w dniu 29 września 2017 r. faktura przez firmę niemiecką na Wnioskodawcę została wystawiona nieprawidłowo. Zgodnie z zawartą umową trójstronną nabywcą towaru była firma leasingowa i to na nią powinna zostać wystawiona ww. faktura. Podsumowując, w przedmiotowej sprawie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
17
mar

Istota:
Rozpoznanie importu usług z tytułu przejęcia klienta oraz w zakresie rozliczenia tej transakcji
Fragment:
Mając na uwadze, że ustawodawca nie przewidział w przepisach ustawy o VAT szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług w zakresie transferu klienta. Wobec tego zastosowanie znajduje ogólna zasada określania momentu powstania obowiązku podatkowego, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE serii L Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny, w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Należy ponadto wskazać, że określenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Treść przepisu wspólnotowego - który w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego (co określa się w dyrektywach jako wymagalność podatku) - uwidacznia faktyczny charakter czynności skutkującej opodatkowaniem.
2018
10
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz ustalenia właściwego kursu do przeliczenia waluty obcej na złote.
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, »w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego: w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro«. Decydujące znaczenie dla stosowanego kursu przeliczenia ma zatem określenie momentu dokonania dostawy, a co za tym idzie, momentu powstania obowiązku podatkowego. Skoro zaś, jak przyjął Sąd w niniejszej sprawie, nie było podstaw do odmowy zastosowania art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, to w przypadku dostaw towarów, za które wynagrodzenie określone będzie w walucie obcej, do przeliczenia go na złote Spółka zasadnie przyjęła, że powinna stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez NBP (lub kurs wymiany opublikowany przez EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów realizowanych w danym okresie”. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy dla dostaw towarów dokonywanych przez Spółkę na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego będzie powstawał na zasadach określonych w art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy, tj. z upływem ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy przywołać zasadę ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z kolei na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie. Jednocześnie, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty – art. 19a ust. 6 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ust. 3 pkt 3b tego artykułu, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego. W myśl art. 4 pkt 1 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
2018
27
lut

Istota:
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług medycznych na rzecz NFZ oraz przy sprzedaży artykułów ortopedycznych i medycznych,
 • korekta podstawy opodatkowania w związku z zawyżeniem sprzedaży zwolnionej z VAT.
 • Fragment:
  Oznacza to, że postanowienia umowne w tej kwestii są niewątpliwie istotne, niemniej jednak należy mieć na uwadze charakter i specyfikę danego świadczenia, aby zapobiec możliwości manipulowania przez strony momentem wykonania danej usługi, a w konsekwencji nieuzasadnionego przesuwania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Dla określenia momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje sposób rozliczeń dokonywanych pomiędzy stronami zawartej umowy (tj. Wnioskodawcą i NFZ). Kwestie związane z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy kontrahentami z tytułu prowadzonej transakcji gospodarczej nie mają, co do zasady, wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych na rzecz NFZ powstaje z chwilą faktycznego ich wykonania, stosowanie do art. 19a ust. 1 ustawy, czyli z chwilą wykonania ostatniej czynności składającej się na ww. usługi. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług medycznych na rzecz NFZ, należało uznać za nieprawidłowe. Odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży artykułów ortopedycznych i medycznych wskazać należy, że z treści powołanych przepisów wynika, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.
  2018
  27
  lut

  Istota:
  W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz złożenia zeznania podatkowego za 2017 r.
  Fragment:
  Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Biorąc pod uwagę fakt, że ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi od dnia 6 marca 2017 r. łączą Wnioskodawcę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, stwierdzić należy, że od momentu wyjazdu na stałe do ZEA oraz przeniesienia ośrodka interesów życiowych, Wnioskodawca w tym okresie posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w ZEA.
  2018
  27
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego w związku z wykonywanymi czynnościami dotyczącymi realizacji umowy polegającej na kompleksowym i kompletnym wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych na budowie wskazanej w umowie, w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz w zakresie terminu wystawienia faktury.
  Fragment:
  Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług zawiera przepis art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast art. 19a ust. 8 ustawy wskazuje, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres.
  2018
  17
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania dostaw towarów wraz z ich montażem za świadczenia kompleksowe oraz w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych świadczeń.
  Fragment:
  Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, w której Wnioskodawca otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy – wtedy obowiązek podatkowy powstaje w tej dacie i dotyczy otrzymanej zapłaty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT) ”. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą faktycznego wykonania przez Wnioskodawcę wszystkich czynności przewidzianych umową, a więc z dniem wykonania montażu po dokonaniu ostatniej dostawy towarów (dokonania dostawy z montażem, która jest przedmiotem jego świadczenia). Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę częściowych płatności przed dokonaniem dostawy towarów z montażem, powstaje na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, z chwilą wpłacenia ww. płatności. Dokonując zatem całościowej oceny stanowiska Wnioskodawcy należy stwierdzić, że jest ono nieprawidłowe, ponieważ niewłaściwie zamierza on rozpoznać obowiązek podatkowy w dacie realizacji każdej części/partii towaru do kontrahenta, jako dacie dokonania dostawy. Reasumując, obowiązek podatkowy w przypadku dostaw z montażem nie należy identyfikować w dacie dostarczenia każdej części/partii towaru, lecz po zakończeniu realizacji całej umowy tzn. w dacie postawienia zmontowanego towaru do faktycznej dyspozycji klienta (dacie przejścia korzyści, ryzyk i ciężarów związanych ze zmontowanym, gotowym do używania towarem), chyba że Wnioskodawca wcześniej otrzyma zapłatę – w takim wypadku w dacie otrzymania tejże zapłaty.
  2018
  17
  lut

  Istota:
  W zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy od podwykonawców będących małymi podatnikami rozliczającymi się metoda kasową
  Fragment:
  Prowadzi to więc do wniosku, iż w sytuacji dotyczącej rozliczania obowiązku podatkowego na zasadach odwrotnego obciążenia zastosowanie znajdą ogólne zasady rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych, gdyż podmiot zobowiązany do rozpoznania tego obowiązku nie rozlicza się z podatku VAT metodą kasową. Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 18 sierpnia 2017 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowego (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.375.2017.1.AT). Zgodnie z treścią powołanej interpretacji: „W sytuacji, gdy świadczącym usługę budowlaną w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest tzw. „ mały podatnik ” rozliczający się metodą kasową, nie powoduje to u odbiorcy świadczonej usługi powstania obowiązku podatkowego na tych samych zasadach, jak u podatnika rozliczającego się metodą kasową. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych dla usług budowlanych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy.” Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.136.2017.1.RD. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy - w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Spółki przez podwykonawców będących małymi podatnikami, którzy wybrali metodę kasową, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - powstaje z chwilą wystawienia faktury na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a Ustawy VAT, niezależnie od momentu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
  2018
  17
  lut

  Istota:
  W zakresie skutków podatkowych wypłaty emerytury z Republiki Malty
  Fragment:
  Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy, wskazać należy, że spełnia przesłanki pozwalające uznać Go za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Wielkiej Brytanii, gdyż w Wielkiej Brytanii mieszka od końca 2005 r., świadczy pracę i rozlicza podatek dochodowy według przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, posiada rachunek bankowy i polisy ubezpieczeniowe na życie. Natomiast w Polsce mieszka jego żona, z którą ożenił się w 2014 r. Małżonka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.
  2018
  9
  lut
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.