Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem od podwykonawców usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy). Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy). Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
11
paź

Istota:
W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę (drugi podmiot w łańcuchu dostaw) zaliczki od ostatecznego (trzeciego w kolejności) podmiotu, dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego mają zastosowanie przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (jak wyżej wskazano, mamy do czynienia w tej sytuacji z transakcją wykazywaną w informacji podsumowującej jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Zatem w przedmiotowym przypadku otrzymanie zaliczki przez Wnioskodawcę nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. W art. 20 ustawy uregulowano natomiast moment powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Samo otrzymanie zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów nie powoduje natomiast powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. Jak wynika z wniosku, Spółka jest dostawcą urządzeń, systemów i usług do przetwórstwa drobiu, ryb, mięsa czerwonego oraz dalszego przetwórstwa.
2017
11
paź

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych ponad limity określone w umowie z NFZ lub bezumownie. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania świadczeń medycznych niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ.
Fragment:
Oznacza to, że zastosowanie w takim przypadku będzie miała ogólna zasada określania momentu powstania obowiązku podatkowego, wskazana w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Biorąc zatem pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych ponad limity określone w umowie z NFZ lub bezumownie powstaje z chwilą faktycznego wykonania tych usług. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ. Jak już wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę – usług medycznych. Oznacza to, że zastosowanie w przypadku usług medycznych będzie miała ogólna zasada określania momentu powstania obowiązku podatkowego, wskazana w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi nie został wprawdzie zdefiniowany w przepisach dotyczących podatku VAT, przyjąć jednakże należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę.
2017
11
paź

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Czy fakt bezpłatnego użytkowania mieszkania od córki spowoduje u Wnioskodawczyni okoliczność powstania obowiązku podatkowego? Czy w tym wypadku skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadne? Zdaniem Wnioskodawczyni, bezpłatne użytkowanie mieszkania od córki nie spowoduje okoliczności powstania obowiązku podatkowego, gdyż art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń od osób zaliczanych do I grupy podatkowej jest wolne od podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepisy ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku odsprzedaży wymienionych przez Wnioskodawcę usług. Wobec tego obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży tych usług na rzecz kontrahentów powstanie, co do zasady, z chwilą ich wykonania (należy wskazać że w tym przypadku moment wykonania usługi na rzecz ostatecznego beneficjenta jest tożsamy z momentem wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę na rzecz Wnioskodawcy, który w dalszej kolejności będzie daną usługę odsprzedawał). Jednak w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma przed wykonaniem usługi część należności o której mowa w art. 19 ust. 8 ustawy wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W konsekwencji, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych usług, a moment powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży usług pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług udokumentowanych fakturą pierwotną. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o przyznaniu budżetu marketingowego należało uznać za nieprawidłowe.
2017
9
paź

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Podsumowując tą część uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy, w opinii Wnioskodawcy usługa subskrypcji oprogramowania, w cenie którego wliczone jest udzielenie czasowej licencji, jak również wsparcie techniczne (przyznawane każdemu subskrybentowi) w trakcie jej trwania należy traktować na potrzeby określenia obowiązku podatkowego jako jedno świadczenie, w którym dominującym elementem jest udzielenie licencji. Obowiązek podatkowy Przepisy Ustawy o VAT nie zawierają regulacji szczególnej dotyczącej momentu powstawania obowiązku podatkowego z tytułu udzielania licencji na oprogramowanie komputerowe, która udzielana jest na czas określony. W konsekwencji, zastosowanie mają w tym przypadku reguły ogólne, mające zastosowanie do wszystkich usług nieobjętych regulacjami szczególnymi. Zasady ogólne dotyczące powstawania obowiązku podatkowego określone zostały w art. 19a ust. 1 -3 oraz w art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT. I tak, zgodnie z art. 19a ust. 1 -3 Ustawy o VAT: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi; w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
2017
6
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego.
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Dla określonych w art. 19a ust. 3 ustawy usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie w momencie ich wykonania, a więc z upływem każdego okresu, do którego płatności lub rozliczenia odnoszą. Jednakże w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Natomiast w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu bądź usług o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te usługi. We wniosku Wnioskodawca wskazał, że przy pomocy Szkoły oddaje najemcy (przedsiębiorcy) powierzchnię na ustawienie tablicy reklamowej przy ww.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconego wadium w ramach przetargu oraz wpłaty przez oferenta pozostałej części należności przed podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy z tytułu wpłaconego wadium w ramach przetargu z tytułu sprzedaży, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, tzn. wyboru i zatwierdzenia oferenta? Czy wpłata przez oferenta pozostałej części należności przed podpisaniem aktu notarialnego (dostawą towaru) rodzi obowiązek podatkowy VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie z art. 19a ust. 8 tej ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
2017
27
wrz

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie: uznania czynności wykonania instalacji fotowoltaicznych za świadczenie usług na rzecz mieszkańców, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców na poczet kosztów uczestnictwa w projekcie, zastosowania stawek 8% i 23% na usługi zaprojektowania, montażu i wykonania instalacji fotowoltaicznych, braku opodatkowania otrzymanych dotacji z NFOŚGW, braku obowiązku opodatkowania VAT czynności oddania w bezpłatne użytkowanie przez Miasto instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie 3 lat od zakończenia projektu, braku obowiązku opodatkowania podatkiem czynności przekazania przez Miasto prawa własności instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców po okresie 3 lat jej bezpłatnego użytkowania oraz braku obowiązku naliczania podatku od towarów i usług od odsetek w związku ze sprzedażą na raty oraz obowiązku podatkowego od usług budowy przez Miasto instalacji fotowoltaicznych.
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie natomiast art. 19a ust 8 ustawy, tj. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Kwoty uiszczane przez mieszkańców będą bowiem stanowiły zapłatę, w związku z otrzymaniem których po stronie Miasta powstanie obowiązek podatkowy. Wykonanie przez Miasto usług nastąpi (zgodnie z harmonogramem) po upływie 3 lat, tj. po upływie okresu trwałości projektu. Zatem w stosunku do płatności dokonywanych po wykonaniu usługi obowiązek podatkowy powstanie z momentem jej wykonania. W związku z powyższym stanowisko Miasta w zakresie pytania nr 8 i 9 uznać należy za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych przez Wnioskodawcę usług turystyki w związku z otrzymanymi zaliczkami lub przedpłatami.
Fragment:
Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem, obecna regulacja dotycząca obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług zawarta jest w treści art. 19a ust. 1 ustawy, z którego wynika, że obowiązek podatkowy również w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, powstaje z chwilą wykonania usługi. Jednocześnie do otrzymanych zaliczek stosować należy przywołany wyżej art. 19a ust. 8 ustawy, na podstawie którego, jeśli przed wykonaniem usługi została uiszczona całość lub część zapłaty należnej z tytułu wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstaje z tą chwilą w części otrzymanej zapłaty. Zatem w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi turystyki, podatnik powinien obliczyć kwotę podatku od otrzymanej zaliczki lub przedpłaty przy uwzględnieniu, że podstawą opodatkowania w tym przypadku, tak jak w przypadku wykonania usługi, jest również marża. W momencie otrzymania zaliczki lub przedpłaty na poczet usługi turystyki, z uwagi na szczególną procedurę przy świadczeniu tych usług, w sytuacji gdy nie zostały jeszcze faktycznie poniesione koszty, podatnik powinien przyjąć marżę taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej usługi, obliczoną w oparciu o przewidywane koszty.
2017
23
wrz

Istota:
Obowiązek podatkowy w przypadku zużycia zapasów wyrobów węglowych; rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów węglowych.
Fragment:
(...) obowiązku podatkowego, w tym samym i zobowiązania podatkowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z zużyciem od 1 lipca 2017 r. zapasu wyrobów węglowych zakupionych do 30 czerwca 2017 r. nie powstanie u niego obowiązek podatkowy jest prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca w związku z tym, iż nie spełni warunków określonych w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r. ma wątpliwości odnośnie terminu rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów węglowych. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego; -za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 1), 2), 2a), 3) i 3a) ustawy w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza (...)
2017
20
wrz

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla nadwykonań świadczeń medycznych.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadwykonań świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę, opisanych w złożonym wniosku, a więc usług medycznych w warunkach szpitalnych, leczniczych. Oznacza to, że zastosowanie w takim przypadku będzie miała ogólna zasada określania momentu powstania obowiązku podatkowego, wskazana w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Biorąc zatem pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do nadwykonań świadczeń usług medycznych z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii powstaje z chwilą faktycznego wykonania tych usług. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) jest prawidłowe. W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadwykonań świadczeń usług medycznych pozostałych. Z opisu sprawy wynika, że nadwykonania świadczeń wymienione w pkt c (pozostałe) NFZ finansuje uznaniowo tj. w drodze negocjacji umowy (aneksu do umowy podpisywanego w okresie po wykonaniu świadczenia).
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego odnośnie wynagrodzenia wypłacanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych z siedzibą w Szwajcarii.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 1a updof, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.