Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce
Fragment:
Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska dotychczas nie zawarła z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na to, że Polska nie podpisała z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2016
6
gru

Istota:
Czy umowa darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa małżonka Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5. Art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn normuje chwilę powstania obowiązku podatkowego. Jak stanowi treść ust. 1 pkt 4 tego artykułu obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Oznacza to, że również darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonana przez małżonka Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienia art. 4a ust. 1 pkt 1 będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej Organ przywołał tylko tą część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do uregulowań objętych ustawą o podatku od spadków i darowizn w zakresie pyt. oznaczonego we wniosku nr 3. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat za przechowywanie komórek macierzystych;
Fragment:
POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 - 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret czwarty ustawy o VAT wprowadza wyjątek od wyżej wymienionej zasady, zakładając, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług z zakresu ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli w ramach danej czynności opodatkowanej zastosowanie znajdzie regulacja szczególna przewidziana w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, to dokonanie części zapłaty w postaci przedpłaty, zaliczki, zadatku bądź raty przed dokonaniem dostawy bądź wykonaniem usługi nie wpłynie na powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT. PRZESŁANKI WARUNKUJĄCE POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Z CHWILĄ WYSTAWIENIA FAKTURY Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret czwarty ustawy o VAT uzależnia powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług od wystawienia faktury (przesłanka 1) z tytułu świadczenia usług z zakresu ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia (przesłanka 2).
2016
5
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych na rachunek powierniczy.
Fragment:
W literaturze podkreśla się, że obowiązek podatkowy powstaje tylko od takich płatności, które mają charakter definitywny. Dokonywane przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi płatności o charakterze zabezpieczającym, takie jak wpłaty na rachunek powierniczy, nie stanowią obrotu i nie kreują obowiązku podatkowego. Ponadto powstanie obowiązku podatkowego następuje w chwili otrzymania części należności przez podatnika, a nie jej zapłaty przez podmiot, na którego rzecz dokonywana jest dostawa lub świadczona jest usługa. Jest to istotne w przypadku obrotu bezgotówkowego, zwłaszcza przy płatności przelewem. W konsekwencji, obowiązek podatkowy w tym wypadku powstaje nie z chwilą obciążenia rachunku dłużnika, lecz z chwilą uznania na rachunku wierzyciela - podatnika.). W opisanej sprawie wpłata ma charakter zabezpieczający, co więcej, dokonywana jest na rachunek powierniczy podatnika, z którego podatnik nie może swobodnie korzystać. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek, przy czym określenie „ ma prawo dysponować ”, nie oddaje faktycznych uprawnień dewelopera do środków pozostających na rachunku.
2016
3
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych na rachunek powierniczy.
Fragment:
W literaturze podkreśla się, że obowiązek podatkowy powstaje tylko od takich płatności, które mają charakter definitywny. Dokonywane przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi płatności o charakterze zabezpieczającym, takie jak wpłaty na rachunek powierniczy, nie stanowią obrotu i nie kreują obowiązku podatkowego. Ponadto powstanie obowiązku podatkowego następuje w chwili otrzymania części należności przez podatnika, a nie jej zapłaty przez podmiot, na którego rzecz dokonywana jest dostawa lub świadczona jest usługa. Jest to istotne w przypadku obrotu bezgotówkowego, zwłaszcza przy płatności przelewem. W konsekwencji, obowiązek podatkowy w tym wypadku powstaje nie z chwilą obciążenia rachunku dłużnika, lecz z chwilą uznania na rachunku wierzyciela - podatnika.). W opisanej sprawie wpłata ma charakter zabezpieczający, co więcej, dokonywana jest na rachunek powierniczy podatnika, z którego podatnik nie może swobodnie korzystać. Deweloper nie ma prawa dysponować środkami wpłaconymi na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Środki te otrzyma bowiem dopiero z chwilą, gdy zostaną mu one wypłacone przez bank, gdy spełni warunki określone w umowie deweloperskiej, tj. przeniesie na rzecz nabywcy własność lokalu lub domu jednorodzinnego.
2016
3
gru

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego od pobieranych przez Wnioskodawcę odrębnie od czynszu opłat od podnajemców za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, za korzystanie z telefonów i łączy internetowych oraz za korzystanie z parkingów
Fragment:
Konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży towaru czy usługi za świadczącego, jest powstanie obowiązku podatkowego. Trzeba mieć na uwadze, iż moment powstania obowiązku podatkowego został w ustawie szczegółowo uregulowany, co oznacza, iż ustawodawca nie pozostawia podatnikowi swobody w decydowaniu o chwili powstania obowiązku podatkowego. Taka swoboda prowadziłaby de facto do przesunięcia terminu płatności podatku. Ustawodawca nie wprowadził szczególnych przepisów, które określałyby moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku odsprzedaży towarów czy usług, dlatego też należy stosować zasady ogólne określone w art. 19 ustawy. Czynności te opodatkowane są w sposób właściwy dla ich rodzaju. Jak wyżej wskazano, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest uznawany za dokonującego sprzedaży ww. towarów i usług. Konsekwentnie Wnioskodawca jest uznawany za dokonującego sprzedaży, również w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Tak więc w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w niniejszej sprawie odnośnie odsprzedaży energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, korzystania z telefonów i łączy internetowych zastosowanie znajdzie cyt. wyżej art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, zatem w tym przypadku ma znaczenie termin płatności, określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Fragment:
Wobec powyższego, ma on obowiązek dokonania samo obliczenia podatku należnego z tego tytułu i wykazania go w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. Powyższy przepis zobowiązuje podatnika dokonującego rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia do rozpoznania obowiązku podatkowego 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że przed tym dniem podatnik podatku od wartości dodanej, będący dostawcą nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wystawił fakturę, gdyż wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce
Fragment:
(...) obowiązkowi podatkowemu w Polsce od tego dnia, a w konsekwencji w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2016, powinien wykazać wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium RP oraz, o ile okoliczności wskazane we wniosku nie uległyby znaczącej zmianie - w latach kolejnych będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy W świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie, przepis art. 3 ust. 2a UPDOF stanowi, że osoby fizyczne nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Zatem dla oceny zakresu obowiązku podatkowego w Polsce, konieczne jest ustalenie, czy w rozumieniu polskich przepisów podatkowych miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się na terytorium RP.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania nietransakcyjnego przemieszczenia towarów z Austrii do Polski jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towarów oraz określenia kwoty podatku naliczonego, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego towarów sprzedawanych w Polsce oraz w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla towarów sprzedawanych w Polsce
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy obowiązek podatkowy przy dostawie dokonanej na terytorium kraju powstaje w momencie pobrania towarów przez firmę X z podnajmowanego przez Wnioskodawcę magazynu. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 19a ust. 1 ustawy, dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów, co do zasady, istotny jest moment „ dokonania dostawy towarów ”. Zaznaczyć przy tym jednak należy, że przez „ dokonanie dostawy towarów ”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
2016
29
lis

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wpływu środków pieniężnych na otwarty rachunek powierniczy
Fragment:
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Natomiast, jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcą jest Spółką zajmującą się działalnością deweloperską, realizującą inwestycje polegające na budowaniu budynków wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego oraz zakładając, że okoliczności w nim przestawione nie ulegną zmianie, Wnioskodawca będzie podlegać w Polsce w roku 2016 oraz w latach następnych do momentu wyjazdu z ZEA ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?2) Czy w przypadku uznania Wnioskodawcę za osobę mającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w roku 2016 i w latach następnych będzie on mógł skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PDOF, w odniesieniu do dochodów ze stosunku pracy wypłaconych przez podmiot z siedzibą w ZEA, które zgodnie z Umową podlegają opodatkowaniu w ZEA?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jak z powyższego przepisu wynika, aby można było mówić o podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polskiej rezydencji podatkowej) dana osoba musi posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też czas pobytu danej osoby na terytorium Polski powinien przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego.
2016
28
lis

Istota:
Czy zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od 1 stycznia 2012 r. do końca grudnia 2012 r., natomiast od dnia wyjazdu do Brazylii i zamieszkania tam, czyli od listopada 2012 r., w 2013 r., w 2014 r., w 2015 r. i w latach następnych Wnioskodawczyni podlegała i będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?(Wnioskodawczyni zaznacza, że od dnia 1 stycznia 2012 r. do końca grudnia 2012 r. nie osiągnęła żadnych dochodów w Polsce).
Fragment:
Natomiast art. 3 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). Polska dotychczas nie zawarła z Brazylią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem w takim przypadku dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).
2016
28
lis

Istota:
VAT - w zakresie obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Moment określenia obowiązku podatkowego dla tego rodzaju usług określa art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy, zgodnie z którym, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury. Stosownie do art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Z kolei prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie do ust. 10b pkt 1 ww. artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje (...)
2016
28
lis

Istota:
Możliwość zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za brata.
Fragment:
Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) – obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Stosownie do art. 5 ww. ustawy – zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Natomiast podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 cyt. ustawy). W myśl art. 7 § 1 ww. ustawy – podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 ww. ustawy – zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty. Z powyższego przepisu wynika, że zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 cyt. ustawy, z uwagi na osobisty charakter obowiązku podatkowego, powinna być z założenia dokonana przez samego podatnika.
2016
28
lis

Istota:
Rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług spedycji.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług spedycji może przyjąć, zgodnie z pkt 1.3 lit. g „ Regulaminu ” oraz pkt 6 i 7 zlecenia spedycyjnego, datę wystawienia faktury VAT. Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy, w oparciu o treść powołanych przepisów wskazać należy, że obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi. Zatem momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę usług spedycyjnych, jest moment wykonania usługi. O wykonaniu ww. usługi decyduje faktyczne wykonanie tej usługi. Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniował pojęcia „ wykonanie usługi ”. W języku potocznym rozumie się powszechnie, że usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi. Na gruncie prawa cywilnego, zgodnie z art. 794 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku od niektórych instytucji finansowych
Fragment:
W tym kontekście właściwe jest odwołanie się do pojęcia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jak wskazuje doktryna, obowiązek podatkowy powstaje samoistnie, jako stosunek prawnopodatkowy nieskonkretyzowany, wskutek wstąpienia podatnika w pole obowiązku podatkowego (zob. H. Dzwonkowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 2014 r.). Mając na uwadze, że podatek od niektórych instytucji finansowych należny jest za miesięczne okresy rozliczeniowe, obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje dla podmiotów będących jego podatnikami w pierwszym dniu miesiąca, którego podatek dotyczy. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od niektórych instytucji finansowych. W ramach prowadzonej działalności, w związku ze znacznymi obciążeniami finansowymi, X. zidentyfikował groźbę wystąpienia straty bilansowej, tj. przesłanki zobowiązującej zarząd X. do rozpoczęcia postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako kurator spadku ma obowiązek wpłat zaliczek na podatek dochodowy od wynajmu oraz składania rozliczeń rocznych?
Fragment:
(...) obowiązków podatkowych Wnioskodawcy w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku w sytuacji, gdy wchodzące w skład spadku nieruchomości są przedmiotem najmu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Wnioskodawcy w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku w sytuacji, gdy wchodzące w skład spadku nieruchomości są przedmiotem najmu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest radcą prawnym i został ustanowiony przez Sąd Rejonowy do pełnienia funkcji kuratora spadku. Do dnia sporządzenia wniosku nie jest ustalony krąg spadkobierców po zmarłym i w związku z tym przed ww. Sądem toczy się postępowanie w przedmiocie sprawowania nadzoru nad spadkiem nieobjętym i czynnościami kuratora. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jako kurator spadku Wnioskodawca ma obowiązek m.in. poszukiwania spadkobierców po zmarłym właścicielu nieruchomości, nawiązywania z nimi kontaktu oraz gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
Natomiast z tytułu wpłaty zaliczki na poczet przyszłego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie powstaję u polskiego podatnika obowiązek podatkowy. (...) W związku z powyższym, tylko wystawienie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rodzi powstanie obowiązku podatkowego. (...) ”. W konsekwencji, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, otrzymanie przez Wnioskodawcę faktur zaliczkowych/faktury zaliczkowej wystawionej przez kontrahenta nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2 W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że mają również miejsce sytuacje, w których kontrahent nie wystawia faktur „ końcowych ” dokumentujących faktyczną dostawę towarów. Ma to miejsce w przypadku, w którym kwota zaliczki zapłaconej przez Wnioskodawcę (wynikająca z wystawionych przed dostawą przez kontrahenta faktur zaliczkowych/faktury zaliczkowej) obejmuje 100% wartości zamówionych przez Wnioskodawcę towarów. W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie przytoczonego powyżej art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku w którym nie jest wystawiana przez kontrahenta faktura „ końcowa ” obowiązek podatkowy powstałe 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Wnioskodawcę.
2016
28
lis

Istota:
Należy stwierdzić, że w 2010 r. Wnioskodawca podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na fakt posiadania centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce. Tym samym, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Polski od całości uzyskanych przez siebie dochodów. Zatem, dochody uzyskane z tytułu pracy na terytorium Szwajcarii podlegają wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowych (PIT-36) składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochody te zostały osiągnięte.
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Uznanie osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy, nie przesądza o uznaniu tej osoby, za osobę podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b ustawy stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
(...) obowiązek podatkowy. Jednak nawet wystawienie faktury przed ww. momentem udostępnienia przez Producenta możliwości korzystania z usług objętych Subskrypcją użytkownikowi końcowemu, nie wpływa na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy zaprezentowanego we wniosku, gdyż Wnioskodawca wiąże uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z okresem, w którym powstał zgodnie z powyższym obowiązek podatkowy, a nie w którym wystawiono fakturę. Dystrybutor zagraniczny, o którym mowa w opisie sprawy jest podmiotem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca nie nabywa Subskrypcji bezpośrednio od Producenta. Zgodnie z opisem stanu faktycznego wskazanym we wniosku „ Wnioskodawca dokonuje zakupu Subskrypcji od innego dystrybutora z siedzibą w Polsce lub zagranicą ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jaką datę należy przyjąć u Wnioskodawcy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu (i) importu usług Subskrypcji przeznaczonej dla Klienta innego niż Wnioskodawca oraz (ii) importu usług Subskrypcji (...)
2016
28
lis

Istota:
Udostępnianie pomieszczeń biurowych między jednostami budżetowym
Fragment:
Biorąc po uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w stosunku do dokonywanych przez Wnioskodawcę czynności: przeniesienia na nabywcę kosztów usługi użytkowania pomieszczeń biurowych i miejsca postojowego, opłat wynikających ze zużycia mediów, tj. wody, energii elektrycznej i cieplnej itp. oraz usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz nabywcy. Jeżeli Wnioskodawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy – powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. W odniesieniu do przenoszenia na nabywcę pozostałych kosztów, dla których ustawa nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego należy kierować się zasadą ogólną, określoną w art. 19a ust. 1 ustawy, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przepisy nie przewidują szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy. W konsekwencji, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług dokumentowanych refakturami powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych usług, a moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług udokumentowanych fakturą pierwotną.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy bez zaświadczeń z pierwszej pracy (ok. 700 euro) Wnioskodawczyni może zadeklarować sumę wynagrodzeń rozliczając się z tych pieniędzy?2) Czy pieniądze otrzymane z X. podlegają rozliczeniu? A jeśli tak, to czy należy zrobić to z całości tzn. z części „na życie” plus „na mieszkanie” czy tylko z „na życie”?
Fragment:
Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z treści wniosku wynika, że w 2015 r. Wnioskodawczyni pracowała w restauracji w Niemczech na tzw. mini job, od którego nie są odprowadzane żadne składki ani podatki. Następnie Wnioskodawczyni podjęła pracę na Bawarii początkowo na mini job a następnie midi job, Od 1 lipca 2015 r. odprowadzane są wszystkie składki oprócz podatku otrzymując jednocześnie wsparcie finansowe z X. „ na życie ” plus „ na mieszkanie ”. Miejscem zamieszkania do celów podatkowych w 2015 r. jest Polska, gdyż w styczniu i lutym pobrała tu zasiłek dla bezrobotnych.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.