Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

Fragment:

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług ochrony osób i mienia. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że łączna analiza przywołanych norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak też dokumentowania sprzedaży – prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy z tytułu wskazanych usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Innymi słowy, o tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. dostaw świadczonych przez Wnioskodawcę decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem powstania obowiązku podatkowego jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. Tym samym, obowiązek podatkowy z tytułu usług ochrony osób i mienia należy określić na zasadach szczególnych, zgodnie z powołanym art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca udokumentuje świadczoną usługę poprzez wystawienie faktury, z zachowaniem terminów określonych przepisami art. 106i ust. 3 pkt 4 cyt. ustawy – obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowa interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem pytania Wnioskodawcy, natomiast inne kwestie przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

Fragment:

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług ochrony osób i mienia. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że łączna analiza przywołanych norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak też dokumentowania sprzedaży – prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy z tytułu wskazanych usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Zatem, o tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem powstania obowiązku podatkowego jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. Tym samym, obowiązek podatkowy z tytułu usług ochrony osób i mienia należy określić na zasadach szczególnych, zgodnie z powołanym art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca udokumentuje świadczoną usługę poprzez wystawienie faktury, z zachowaniem terminów określonych przepisami art. 106i ust. 3 pkt 4 cyt. ustawy – obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowa interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem pytania Wnioskodawcy, natomiast inne kwestie przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

2018
7
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconego wadium.

Fragment:

Z chwilą wpłaty przez wybranego oferenta pozostałej części należności na poczet ceny sprzedaży praw do nieruchomości (tj. prawa własności/prawa użytkowania wieczystego), powstaje obowiązek podatkowy co do otrzymanej zaliczki. Sporządzenie aktu notarialnego po całkowitej zapłacie ceny nieruchomości, nie rodzi już żadnych obowiązków podatkowych VAT. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie ma pewności, że oferent wyłoniony w rozstrzygniętym przetargu jako nabywca nieruchomości, ostatecznie nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działki gruntu nr 3/51 i nr 3/59, bowiem w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu przez SSE, wadium wpłacone przed przetargiem przez oferenta, będzie podlegało zwrotowi na jego rzecz. Może więc dojść do sytuacji, gdy prawa do nieruchomości nabędzie podmiot, który jest uprawniony do wykonania pierwokupu, czyli inny, niż oferent wybrany w przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W opinii Gminy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, wadium przekształci się w zaliczkę i powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do kwoty wadium. W przypadku nie skorzystania przez uprawnioną SSE z przysługującego jej prawa pierwokupu, podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca praw do nieruchomości, będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy pozostałej części ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.

2018
7
lip

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz ustalenie właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote w celu określenia podstawy opodatkowania.

Fragment:

W myśl art. 31a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Przepis art. 31a ustawy znajduje zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania każdej odrębnej usługi transportowej. Zatem odpowiadając na zadane pytanie, jeżeli wynagrodzenie z tytułu opisanych usług transportowych określone jest w walucie (...)

2018
7
lip

Istota:

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług projektowych. Należy wskazać, że zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi. Oznacza to, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Natomiast w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, o których mowa w ust. 2 powołanego artykułu, należy wskazać, że obowiązek podatkowy – w przypadku wykonania usługi częściowej – powstaje właśnie w tej części. Usługę przyjmowaną częściowo (określoną część podzielnej w sensie gospodarczym usługi) uważa się za wykonaną w odniesieniu do tej części usługi, dla której to określono zapłatę. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Jak stanowi art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
3
lip

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego - Bułgaria.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). W związku z powyższym, mając na uwadze opisany stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy uznać, że Wnioskodawca w 2017 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) posiadał/będzie posiadał ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Republiką Bułgarii. Świadczy o tym fakt, że Wnioskodawca posiada/będzie posiadał tam grupę znajomych z czasów młodzieńczych podróży, także w tym kraju prowadzi swoje życie towarzyskie. Wszelkie dochody z pracy wykonywanej na terenie Republiki Bułgarii wpływają /będą wpływały na zagraniczny rachunek bankowy.

2018
23
cze

Istota:

Uznanie, że dokonanie przez Kontrahenta wpłaty kwoty Kaucji na zabezpieczenie wynagrodzeń na Rachunek Bankowy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu.

Fragment:

W związku z tym obowiązek podatkowy nie może powstać w momencie wpłaty Kaucji na zabezpieczenie wynagrodzeń, tj. zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT. To oznacza, że obowiązek podatkowy w VAT powinien powstać zgodnie z art. 19a ust. 1 w związku z ust. 3 Ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi wynikającej z Umów lub w przypadku, gdy usługa będzie wykonywana okresowo, z końcem każdego z okresów rozliczeniowych. Stanowisko, które potwierdza brak powstania obowiązku podatkowego w momencie wpłaty kaucji zostało przedstawione między innymi w: interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lutego 2018 roku (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.806.2017.2.RH), w której organ stwierdził, że: „Jak bowiem wskazuje Wnioskodawca to „ po wywiązaniu się z warunków zamówienia i po zrealizowaniu dostaw, celem uniknięcia dodatkowych operacji bankowych na tych samych środkach pieniężnych Kupujący upoważni Sprzedawcę do zaliczenia (przekwalifikowania) kaucji gwarancyjnej na poczet zapłaty faktury za dostarczony towar w ramach umowy ”. Tym samym, obowiązek podatkowy – w okolicznościach niniejszej sprawy – powstaje każdorazowo z chwilą dokonania dostaw towaru, (...)

2018
13
cze

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Fragment:

Natomiast w przypadku gdy podatnik podatku od wartości dodanej nie wystawił faktury przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, obowiązek podatkowy powstaje z upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył towar w jednym z krajów UE. Kontrahent wystawił fakturę w dniu 13 lutego 2018 r., natomiast przywóz do kraju samochodu miał miejsce 6 marca 2018 r. Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dla celów ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego winien stosować przepis art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Tym samym w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku obowiązek podatkowy z tytułu nabycia samochodu osobowego powstał w miesiącu lutym 2018 r., tj. w miesiącu wystawienia przez kontrahenta faktury pierwotnej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania faktury z zerowym VAT-em czyli 20 marca 2018 r. jest nieprawidłowe. Przedmiotem niniejszej interpretacji była tylko kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym przez Wnioskodawcę samochodu osobowego, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie.

2018
13
cze

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowanie 8% stawki podatku VAT przy dostawie Nieruchomości.

Fragment:

W tak przedstawionym opisie sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy, z tytułu dostawy części Nieruchomości (z wyjątkiem Lokalu A), zgodnie z przedstawionymi postanowieniami Umowy Przedwstępnej oraz Porozumienia. Odnosząc się do powołanych wyżej przepisów należy wskazać, że w przypadku dostawy nieruchomości, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie, co oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości powstaje z chwilą dokonania jej dostawy. Natomiast jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy – powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Należy wskazać, że w przypadku nieruchomości, co do zasady ostateczna umowa sprzedaży następuje poprzez podpisanie aktu notarialnego i w tym dniu powstaje obowiązek podatkowy. Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy części Nieruchomości powstanie w momencie dokonania dostawy tej Nieruchomości, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, czyli jak wskazał Wnioskodawca w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

2018
2
cze

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego należy przyjąć, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Wnioskodawca miał w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, natomiast od 1 września 2017 r. ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy – w związku z tym w rozliczeniu za 2017 r. Wnioskodawca nie musi wykazywać dochodów z pracy w D. Chiny w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.?

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).