Obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych przez nabywców lokali na otwarty rachunek powierniczy.

Fragment:

ITPP1/4512- 652/15/DM podkreślił, iż „ dokonanie przez nabywcę wpłaty środków pieniężnych na rachunek powierniczy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. W przedmiotowej sytuacji obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, powstanie dopiero w momencie kiedy Spółka otrzyma wpłaty dokonywane przez nabywców na rachunek powierniczy, a więc z chwilą przeniesienia środków pieniężnych zgromadzonych przez bank z rachunku powierniczego na rachunek bankowy Spółki, tj. z chwilą otrzymania przez Spółkę tych środków, pod warunkiem, że wcześniej nie dojdzie do wydania lokalu/budynku ”. DIS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 24 października 2014 r., sygn. ITPP1/443- 899/14/MN uzasadnił także, że „ Dopiero w momencie, kiedy Wnioskodawca otrzyma wpłaty dokonywane przez nabywców lokali na otwarty rachunek powierniczy, a więc z chwilą przeniesienia środków pieniężnych zgromadzonych przez bank z otwartego rachunku powierniczego na rachunek bankowy Wnioskodawcy, powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą otrzymania przez Spółkę tych środków, pod warunkiem, że wcześniej nie dojdzie do wydania lokalu ”. Z przedstawionych powyżej interpretacji wynika, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania środków do swobodnego dysponowania Spółce.

2018
16
maj

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług spedycyjnych.

Fragment:

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług zawierają przepisy art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego na podstawie ww. przepisu istotne jest zdefiniowanie momentu, w którym usługa została wykonana. O tym czy dana usługa została wykonana decyduje jej charakter. Wobec powyższego, usługę uważa się za wykonaną w sytuacji, gdy usługodawca wykonał wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usług. W myśl art. 794 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. W § 2 ww. artykułu wskazano, że spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie. Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia (art. 796 Kodeksu cywilnego).

2018
10
maj

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 10.11.2016 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w Polsce - praktyka lekarska specjalistyczna. Działalność jest prowadzona w wynajętym gabinecie lekarskim. Wnioskodawca razem z żoną i dziećmi mieszka na stałe w Niemczech, tj. od 05.09.2002 r. Posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Przez cały okres zamieszkania w Niemczech pracuje jako lekarz, był zatrudniony w szpitalu, a od 01.02.2014 r. prowadzi w Niemczech działalność gospodarczą jako własna praktyka lekarska.

2018
10
maj

Istota:

Czy zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rodzi obowiązek podatkowy w tym podatku?

Fragment:

Czy zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rodzi obowiązek podatkowy w tym podatku? Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym zbycie nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. i nie rodzi obowiązku podatkowego w tym podatku. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2018
27
kwi

Istota:

Termin wystawienia faktury oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją robót budowlanych.

Fragment:

W myśl powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., realizowane przez Wnioskodawcę roboty budowlane wykonane w ramach podpisanej umowy, stanowią usługi budowlane lub budowlano-montażowe, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z regulacją art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, a w przypadku, gdy rezultaty prac przyjmowane są częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 znowelizowanej Ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. W sytuacji gdy Spółka nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, tj. z chwilą upływu 30. dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej lub jej części. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w każdym z powyższych przypadków obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury jest prawidłowe. Zaś stanowisko zgodnie z którym w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia podpisania dokumentu stanowiącego podstawę wystawienia faktury jest nieprawidłowe. W przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, niezwykle istotnym jest rozpoznanie momentu, w którym usługa została wykonana, czy też może zostać uznana za wykonaną.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki podatnika w związku z korektą PIT-11

Fragment:

Płatnik uznał, że zwolnienie z obowiązku podatkowego oraz konieczności zapłacenia składek do ZUS było błędne i odprowadził zaległą zaliczkę na poczet podatku dochodowego w wysokości 18% od zaniżonego przychodu oraz składki zdrowotne i społeczne. W treści pisma płatnik wezwał Wnioskodawcę do złożenia korekty zeznań rocznych we właściwym Urzędzie Skarbowym. W myśl art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Odpowiedzialność podatnika za niektóre zobowiązania ogranicza jednak art. 26a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego treścią, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Zatem w sytuacji, gdy przepisy prawa podatkowego przewidują pobór zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika, odpowiedzialność za niepobranie zaliczki na podatek lub jej niewpłacenie w terminie, co do zasady ponosi płatnik, a tylko wyjątkowo podatnik. Sytuacja taka ma miejsce, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej, albo podatek nie został pobrany z winy podatnika.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawczyni w 1987 r. wraz z mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (wykup od spółdzielni mieszkaniowej w ramach ustroju wspólności małżeńskiej). W 2001 r. Wnioskodawczyni rozwiodła się z mężem, jednakże nie doszło do podziału majątku wspólnego. W dniu 9 października 2008 r. zmarł były małżonek Wnioskodawczyni, a spadek w całości na podstawie ustawy nabył wspólny syn. W związku z tym od tego momentu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przypadało w wysokości 1/2 udziału Wnioskodawczyni oraz w wysokości 1/2 udziału synowi Wnioskodawczyni.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jakiej chwili w odniesieniu do Wnioskodawczyni, która jest współwłaścicielem w 1/4 części wynajmowanych przez pozostałych spadkobierców lokali powstaje obowiązek podatkowy z tytułu czynszów płaconych za wynajmowane lokale, w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni faktycznie nie otrzymuje od najemców żadnego czynszu, a czynsze pobierają pozostali współspadkobiercy? Zdaniem Wnioskodawczyni po jej stronie do chwili obecnej nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynszów najmu pobieranych przez pozostałych spadkobierców z lokali wchodzących w skład masy spadkowej. Wnioskodawczyni nie była stroną tych umów, nie uzyskuje też nawet części kwot czynszów z tytułu najmu przedmiotowych lokali. Zgodnie z art. 16 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. Biorąc pod uwagę treść wskazanego przepisu Wnioskodawczyni do chwili obecnej nie uzyskała żadnego przychodu, skoro powstanie przychodu w takiej sytuacji powiązane jest z dniem zapłaty.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz korekty podatku należnego

Fragment:

Z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wynika, że otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi w szczególności przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty rodzi obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania pieniędzy w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Pozostałe przepisy art. 19a ustawy o VAT ustalające moment powstania obowiązku podatkowego nie będą miały zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Z analizy przepisu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wynika, że w sytuacji gdy usługodawca otrzyma część lub całość wynagrodzenia za usługi które mają zostać wykonane w terminie późniejszym niż otrzymanie wynagrodzenia zrodzi to po jego stronie obowiązek podatkowy. Obowiązek ten powstaje jeżeli otrzymana zapłata dotyczy konkretnego świadczenia, które ma być wykonane przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy. Jeżeli usługodawca otrzyma część lub całość wynagrodzenia i nie można stwierdzić jakie dokładnie przyszłe świadczenie zostało przedpłacone nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego. Przepis ten, jako szczególny, powinien być ściśle interpretowany co oznacza, że można go stosować jedynie do ściśle określonych zdarzeń, jakim jest otrzymanie wynagrodzenia przed wykonaniem świadczenia, które musi być określone co do przedmiotu świadczenia, wynagrodzenia, stawki podatku VAT. Za taką wykładnią tego przepisu przemawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych.

2018
16
kwi

Istota:

Powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty środków pieniężnych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz z tytułu zadatku

Fragment:

Natomiast z tytułu wpłacanych przez nabywców w związku z zawarciem umowy deweloperskiej kwot na poczet ceny sprzedaży lokali na otwarty rachunek powierniczy, u Wnioskodawcy (jako posiadacza rachunku) obowiązek podatkowy nie powstanie w momencie wpływu tych wpłat na rachunek powierniczy. Powyższe nie jest zależne ani od tego czy jest to kwota przeksięgowana czyli ta, która była potraktowana jako zadatek czy też kwota wpłacona przez osoby, z którymi Wnioskodawca nie zawierał umowy rezerwacyjnej. Dopiero w momencie, kiedy Wnioskodawca otrzyma wpłaty dokonywane przez nabywców lokali na otwarty rachunek powierniczy, a więc z chwilą przeniesienia środków pieniężnych zgromadzonych przez bank z otwartego rachunku powierniczego na rachunek bankowy Wnioskodawcy, powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą otrzymania przez Spółkę tych środków, pod warunkiem, że wcześniej nie dojdzie do wydania lokalu. Reasumując, w opisanej we wniosku sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu wpłat dokonywanych przez nabywców na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nie powstaje w momencie ich wpływu na rachunek powierniczy. Wobec powyższego Stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązku podatkowego z tytułu kwot wpłacanych na otwarty rachunek powierniczy jest prawidłowe.