IPPB2/415-826/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z przekazywaniem Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej premii z tytułu nabycia określonej w regulaminie ilości lub wartości usług płatniczych
IPPB2/415-826/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. obowiązek płatnika
 3. programy
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia27 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z przekazywaniem Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej premii z tytułu nabycia określonej w regulaminie ilości lub wartości usług płatniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z przekazywaniem Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej premii z tytułu nabycia określonej w regulaminie ilości lub wartości usług płatniczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank w ramach wykonywanej działalności świadczy klientom szereg czynności bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.).

Jedną z czynności bankowych jest świadczenie usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych, polegających na umożliwieniu wykonania przez Klienta transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej (debetowej, kredytowej, obciążeniowej, przedpłaconej) będącej instrumentem płatniczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych.

W działalności Banku występują dwa typy produktów, w których Klient otrzymuje od Banku świadczenie związane z korzystaniem z produktu finansowego.

 1. Klienci nie prowadzący działalności gospodarczej.

W celu zachęcenia Klientów do aktywnego wykorzystywania kart płatniczych w procesie obiegu pieniądza, czyli zwiększenia wolumenu transakcji, tj. wolumenu nabycia usługi płatniczej wykonywanej przez Bank, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży, Bank nagradza dokonywanie transakcji przy użyciu karty płatniczej poprzez przyznawanie Klientom premii pieniężnej, stanowiącej równowartość ustalonego każdorazowo w regulaminie procentu łącznej ilości lub wartości transakcji dokonanych przy użyciu karty płatniczej u danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy premiowane usługi korzystania z kart płatniczych oferowane są osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (osoby prywatne, konsumenci), podstawą naliczania premii może być zarówno łączna wartość wszystkich transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej, jak również łączna wartość określonego rodzaju transakcji.

 1. Klienci będący przedsiębiorcami, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku Klientów, będących przedsiębiorcami (w tym segmencie są zarówno jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości gospodarczej, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) karty kredytowe wydawane są przez Bank wraz z ustalanym indywidualnie limitem kredytowym. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, Klient zobowiązany jest do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w związku z prowadzeniem której ma być wykorzystywany przyznany limit kredytowy z użyciem karty kredytowej. Premiowane, poprzez uzyskanie określonego w regulaminie zwrotu części poniesionych wydatków, są wyłącznie transakcje z użyciem kart kredytowych z wykorzystaniem limitu przyznanego dla prowadzonej działalności, dokonane na stacjach paliw w Polsce, w okresie danego cyklu rozliczeniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy premie przekazywane Klientom, użytkownikom kart płatniczych, będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, z tytułu nabycia od Banku określonej w regulaminie ilości lub wartości usług płatniczych, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. stanowić będą przychód kwalifikowany jako nagroda ze sprzedaży premiowej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej „updof”), a w konsekwencji Bank pełnił będzie funkcję płatnika zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
 2. Czy zwroty, przekazywane od dnia 1 stycznia 2015 r., Klientom – przedsiębiorcom, będącym użytkownikami kart kredytowych, będą stanowić przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 updof, a zatem na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4b updof...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 1. W odniesieniu do pytania Nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie pytania Nr 1.

W opinii Banku, nagradzanie Klientów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (osoby prywatne, konsumenci), poprzez przyznawanie premii uzależnionych od używania kart płatniczych Banku, będzie stanowić dla tych osób przychód, do którego ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Wartość uzyskanego przychodu (dochodu) w postaci premii pieniężnych stanowić będzie przychód z tytułu sprzedaży premiowej usług świadczonych przez Bank, podlegający co do zasady opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%, pobieranym przez Bank, jako płatnika podatku na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, Bank pragnie zwrócić uwagę, iż nagradzanie Klientów przyznawanymi premiami ma na celu zachęcenie Klientów do aktywnego wykorzystywania kart płatniczych w procesie obiegu pieniądza, czyli zwiększenie wolumenu transakcji, a w konsekwencji wolumenu nabycia usługi płatniczej wykonywanej przez Bank. Przyznawanie Klientom premii pieniężnej jest uzależnione od łącznej ilości lub wartości transakcji dokonanych przy użyciu karty płatniczej w danym okresie rozliczeniowym, a więc każdorazowo nabycia usługi płatniczej. Przedstawiony stan faktyczny odpowiada zatem przyjętej w orzecznictwie wykładni pojęcia „sprzedaż premiowa”, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 lutego 2014 r. o sygn. I SA/Gd 1683/13, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. o sygn. III SA/Wa 2889/13, odwołującej się do potocznego rozumienia słowa „sprzedaż” pojmowanej jako oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy (Wielki Słownik Języka Polskiego wydanie internetowe). Również pozostała metoda wykładni potwierdza konieczność szerszego rozumienia pojęcia sprzedaż użytego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, w szczególności począwszy od 1 stycznia 2015 r., zarówno w odniesieniu do sprzedaży towarów, jak również sprzedaży usług. W odniesieniu, do pojęcia „premiowa”, premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie. Pogląd ten również znajduje ugruntowane potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i w odniesieniu do działań Banku, opisanych we wniosku, niewątpliwie nagroda jest przyznawana w związku z takimi zachowaniami Klienta, które wiążą się z odpłatnym korzystaniem z usług Banku.

Podsumowując, do będących przedmiotem wniosku premii (nagród) wypłacanych przez Bank w związku ze sprzedażą premiową usług płatniczych, nie znajdzie zastosowania obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b updof, z uwagi na fakt, iż zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, jako przepis odnoszący się do szczególnego rodzaju sprzedaży, jaką jest sprzedaż premiowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.