ILPB2/4511-1-1302/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej również „Spółką”) zamierza zorganizować dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów program motywacyjny (dalej jako: „Program”), przy czym uczestnictwo w Programie będzie dla ww. osób uprawnionych dobrowolne.

Program ma na celu podniesienie zaangażowania uprawnionych w realizację celów strategicznych Spółki; zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności uprawnionych za wyniki i rozwój Spółki; wzrost wartości rynkowej Spółki i jej konkurencyjności.

Program został wprowadzony uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki, na potrzeby którego Wnioskodawca opracował Regulamin.

Regulamin ten zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie.

Zgodnie z Programem, Spółka przyznaje członkom zarządu warunkowe, niezbywalne prawo do otrzymania Jednostek w sposób nieodpłatny. Jednostki przyznane uprawnionym będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe, o których mowa art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w art. 5a pkt 13 ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof).

W ramach Programu przypisana zostanie poszczególnym uprawnionym określona, wynikająca z Regulaminu, ilość Jednostek uczestnictwa w Programie.

Jednostki te będą miały przypisaną wartość docelową zależną od wartości Instrumentu Bazowego.

W momencie przyznawania realna wartość każdej Jednostki Uczestnictwa wynosić będzie 0 PLN, a uprawnieni nie będą mogli ich w żaden sposób zbyć, obciążyć lub przenieść jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich aż do momentu realizacji.

Docelowa Wartość Jednostek będzie zależna od wartości Instrumentu Bazowego w danym roku kalendarzowym trwania Programu odpowiadającemu roku obrotowemu Spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że jako Instrument Bazowy w Regulaminie określi osiągnięcie przez Spółkę w danym roku kalendarzowym zysku netto powiększonego o amortyzację, skorygowanego o różnice kursowe bilansowe (tj. wyliczone na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości) na poziomie większym od wartości uchwalonej przez Spółkę w corocznej uchwale.

Wartość Instrumentu Bazowego będzie podstawą ustalenia Docelowej Wartości Jednostek, w oparciu o dane ujęte w corocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy, które to zostaną potwierdzone przez biegłego rewidenta.

Wnioskodawca zaznacza, że jedynie wystąpienie Instrumentu Bazowego wg wartości określonych w uchwale będzie implikować uprawnionym prawo do realizacji Jednostek, tj. do wypłaty pieniężnej odpowiadającej równowartości Docelowej Wartości wynikającej ze wszystkich posiadanych przez Uprawnionego Jednostek. Roszczenie to nie będzie mogło być kierowane do Spółki na podstawie innych relacji prawnych łączących uprawnionych ze Spółką, a w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie, umowy zlecenia etc.

Jedyną podstawą normatywną realizacji Jednostek, tj. otrzymania wypłaty gotówkowej w ramach Programu będzie posiadanie Jednostek przez podmiot uprawniony Regulaminem i uchwałą Spółki.

Wnioskodawca informuje także, że każdej Jednostce przypisany będzie udział odpowiadający 0,5% Instrumentu Bazowego. Ponadto, Jednostki nie będą dawały uprawnionym żadnych praw korporacyjnych, prawa do dywidendy, ani innych uprawnień niż wynikające z wypłaty pieniężnej z tytułu posiadanych Jednostek w ramach uczestnictwa w Programie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy z tytułu uczestnictwa w Programie i realizacji Jednostek powstanie po stronie uprawnionych przychód podatkowy z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updopf, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT, a w konsekwencji czego na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika tego podatku, a jedynie obowiązek przesłania imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 updof (PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu uczestnictwa w Programie i realizacji Jednostek powstanie po stronie uprawnionych przychód podatkowy z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updopf, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT, a w konsekwencji czego na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika tego podatku, a jedynie obowiązek przesłania imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 updof (PIT-8C).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i okoliczności prawne Wnioskodawca jest zdania, że przyznane nieodpłatnie członkom zarządu Jednostki implikujące prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z ich realizacji w ramach organizowanego przez Spółkę Programu, który uzależniony jest od Instrumentu Bazowego, uniemożliwia traktowanie przyznanego uprawnionym prawa w kategorii przychodu w rozumieniu updof, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tej ustawy.

Uwzględniając powyższe, Spółka uważa, że samo przyznanie Jednostek jako pochodnego instrumentu finansowego po spełnieniu warunków Programu nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu, bowiem w momencie ich przyznania uprawnionym nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści, zatem na Spółce nie ciążą żadne obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne.

Natomiast niewątpliwie w momencie realizacji Jednostek wynikających z Regulaminu na zasadach tam wskazanych, po stronie uprawnionych powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Jak stanowi art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z póżn. zm.).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest zatem to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych.

Ponieważ Jednostki stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, należy potwierdzić, że realizacja przez uprawnionych praw wynikających z ich realizacji, po spełnieniu warunków, w drodze rozliczenia pieniężnego powoduje powstanie po stronie członków zarządu przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Stosownie do art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, że do rozliczenia przychodu, w tym złożenia zeznania i zapłaty zryczałtowanego 19% podatku zobowiązany jest podmiot uprawniony. W tym zakresie na Spółce nie ciążą zatem obowiązki płatnika.

W myśl art. 39 ust. 3 updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (informacje PIT-8C).

Zgodnie zatem z treścią powołanego art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz Zarządu spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe odnajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o nr ILPB2/415-839/13-4/WM; z dnia 3 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/415-1188/08/13-12/S/SP, z dnia 2 lipca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/415-288/13-4/MK; z dnia 16 maja 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/415-129/14-4/MG; czy z dnia 10 lipca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/4511-472/15-2/KW1.

Reasumując:

 • na moment przyznania nieodpłatnie przez Spółkę na rzecz uprawnionych Jednostki w ramach Programu nie generują obowiązków właściwych dla płatnika, ani obowiązków informacyjnych z tym związanych;
 • w momencie realizacji Jednostek po stronie uprawnionych powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof. Do rozliczenia przychodu, w tym złożenia zeznania i zapłaty zryczałtowanego podatku zobowiązany jest uprawniony. W tym zakresie na Spółce nie ciążą zatem obowiązki płatnika. Na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz członków zarządu spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 updof.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W tym kontekście rozważenia wymagają skutki przyznania uprawnionym Jednostek. Jednostki te będą miały przypisaną wartość docelową zależną od wartości Instrumentu Bazowego. W momencie przyznawania realna wartość każdej Jednostki Uczestnictwa wynosić będzie 0 PLN, a uprawnieni nie będą mogli ich w żaden sposób zbyć, obciążyć lub przenieść jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich aż do momentu realizacji. Docelowa Wartość Jednostek będzie zależna od wartości Instrumentu Bazowego w danym roku kalendarzowym trwania Programu odpowiadającemu roku obrotowemu Spółki. Wartość Instrumentu Bazowego będzie podstawą ustalenia Docelowej Wartości Jednostek, w oparciu o dane ujęte w corocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy, które to zostaną potwierdzone przez biegłego rewidenta. Jedynie wystąpienie Instrumentu Bazowego wg wartości określonych w uchwale będzie implikować uprawnionym prawo do realizacji Jednostek, tj. do wypłaty pieniężnej odpowiadającej równowartości Docelowej Wartości wynikającej ze wszystkich posiadanych przez Uprawnionego Jednostek. Roszczenie to nie będzie mogło być kierowane do Spółki na podstawie innych relacji prawnych łączących uprawnionych ze Spółką, a w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie, umowy zlecenia etc. Jedyną podstawą normatywną realizacji Jednostek, tj. otrzymania wypłaty gotówkowej w ramach Programu będzie posiadanie Jednostek przez podmiot uprawniony Regulaminem i uchwałą Spółki. Jednostki przyznane uprawnionym będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe, o których mowa art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kontekście powyższych wyjaśnień stwierdzić należy, że samo przyznanie Uprawnionym pochodnych instrumentów finansowych (Jednostek Uczestnictwa) – po spełnieniu warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu.

Zatem otrzymanie Jednostek Uczestnictwa w ramach programu motywacyjnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że w momencie ich przyznania nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uprawnionym wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Otrzymanie Jednostek Uczestnictwa stwarza potencjalną tylko możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu pochodnych instrumentów finansowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Z analizy wniosku wynika, że Uprawnionym przyznawane zostały Jednostki (stanowiące pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu ww. przepisu) uprawniające do wypłaty pieniężnej odpowiadającej równowartości Docelowej Wartości wynikającej ze wszystkich posiadanych przez Uprawnionego Jednostek Uczestnictwa.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Uprawnieni osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa powyżej.

Reasumując, stwierdzić należy, że przyznanie w ramach programu motywacyjnego Jednostek Uczestnictwa stanowiących pochodne instrumenty finansowe – w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji Jednostek Uczestnictwa, a więc w momencie wypłaty pieniężnej odpowiadającej równowartości Docelowej Wartości wynikającej ze wszystkich posiadanych przez Uprawnionych Jednostek Uczestnictwa. W konsekwencji przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno na moment przyznania Jednostek Uczestnictwa, jak również w chwili ich realizacji. Zastrzec jednakże należy, że na Spółce będą jednak ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez Uprawnionych Jednostek Uczestnictwa.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.