ILPB2/4511-1-1166/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-1166/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. program motywacyjny
 3. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) prowadzi działalność w zakresie hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych (tzw. produktów FMCG).

W ramach strategii biznesowej Spółka podejmuje szereg działań, które wspierają bezpośrednio lub pośrednio sprzedaż produktów Spółki.

W konsekwencji. Wnioskodawca stosuje różne formy wspomagania sprzedaży w tym m.in. organizuje programy motywacyjne, programy bonusowe, akcje sprzedaży premiowej oraz konkursy (dalej łącznie: Akcje).

Niniejsze Akcje są skierowane do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracujących ze Spółką (dalej: Uczestnicy).

Zasady Akcji każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach danej Akcji, które:

 • w przypadku programów motywacyjnych i bonusowych, sprzedaży premiowej określają m.in. (i) jakie towary są objęte taką Akcją, (ii) w jakim okresie, (iii) jakie są warunki uzyskania nagrody w ramach danej Akcji, itp.;
 • w przypadku konkursów określają m.in. (i) organizatora Akcji czyli Spółkę, (ii) czas trwania Akcji, (iii) zasady rywalizacji, (iv) przedmiot rywalizacji, tj. zadanie do wykonania w ramach Akcji, (v) kryteria wyłonienia zwycięzców, (vi) nagrody i sposób ich wydawania, itp.

Na potrzeby przeprowadzenia poszczególnych Akcji, Spółka ustala jednolite warunki i zasady uczestnictwa dla wszystkich Uczestników biorących udział w danych Akcjach. Uczestnictwo w Akcjach jest dobrowolne i jest uzależnione od spełnienia odpowiednich warunków przewidzianych w ramach danej Akcji.

Spółka chciałaby dodatkowo wskazać, że w przypadku organizowanych konkursów zadania konkursowe są różnorakie. Mogą one bowiem dotyczyć rywalizacji w takich dziedzinach jak m.in. nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo i sport, a także rywalizacji w zakresie uzyskania przez Uczestników poszczególnych konkursów odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych lub zakupowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie Akcji.

Uczestnicy Akcji organizowanych przez Spółkę mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne o wartościach nieprzekraczających kwoty 760 zł, jak również o wartościach przewyższających wskazaną kwotę (dalej łącznie: Nagrody). Przy czym w przypadku otrzymania nagrody rzeczowej zdarzają się przypadki, gdzie oprócz nagrody rzeczowej Uczestnik Akcji otrzyma również nagrodę pieniężną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z organizowaniem Akcji na rzecz Uczestników i przekazywaniem przez Spółkę na rzecz Uczestników Nagród z tytułu uczestnictwa w Akcjach, na Wnioskodawcy ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z organizowaniem Akcji na rzecz Uczestników i przekazywaniem przez Spółkę na ich rzecz Nagród z tytułu udziału w takich Akcjach, na Wnioskodawcy nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Poszczególne źródła przychodów zostały przez ustawodawcę wymienione enumeratywnie w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

Wśród nich, w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, jako źródło przychodów ustawodawca wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z kolei, pod pojęciem działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PDOF, rozumie się działalność zarobkową: (a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, (c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nic są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

Jednocześnie, w przepisie art. 14 ust. 1 ustawy o PDOF ustawodawca wskazał, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle powyższych przepisów oraz uwzględniając fakt, że Akcje skierowane są wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a więc w przypadku gdyby dany Uczestnik nie był osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie mógłby wziąć udziału w Akcjach organizowanych przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, należy dojść do wniosku, że Nagrody uzyskiwane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Akcjach stanowią źródło przychodów jakim jest prowadzona przez nich pozarolnicza działalność gospodarcza. Uzyskanie bowiem Nagrody wynika z charakteru stosunku łączącego Wnioskodawcę z danym Uczestnikiem, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona przez obydwie jego strony.

Konsekwencją przyjęcia powyższego twierdzenia jest, w opinii Wnioskodawcy, uznanie, że Nagrody otrzymane przez Uczestników podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych dla tego źródła przychodów stosownie do wybranej przez Uczestnika metody opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. według skali podatkowej, liniowo lub ryczałtowo).

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że przyjęcie odmiennego stanowiska spowodowałoby nierówne traktowanie podmiotów będących podatnikami na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w stosunku do których otrzymywane Nagrody zawsze traktowane byłyby jako przychód z działalności gospodarczej.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości uznania, że Nagrody otrzymywane przez Uczestników (a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) stanowią inne niż działalność gospodarcza źródło przychodów.

Zdaniem Spółki, skoro Uczestnicy Akcji w związku z otrzymaniem Nagród uzyskują przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to będą oni zobowiązani do doliczenia wartości takiej Nagrody otrzymanej od Spółki do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami, stosownie do wybranej formy opodatkowania. Tym samym nie ma konieczności analizowania innych przepisów ustawy o PDOF, dotyczących m.in. zwolnienia z podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 traktującego o wygranych w konkursach oraz nagrodach otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej, czy też zasad ich opodatkowania zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% wynikających z art. 30 ust. 1 pkt 2.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania podatku dochodowego od przekazywanych Nagród. Dodatkowo, na Wnioskodawcy nie będzie również ciążył obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C wynikający z treści art. 42a ustawy o PDOF, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powyższy bowiem obowiązek dotyczyłby wyłącznie sytuacji, gdzie przekazywane Nagrody uznane byłyby za przychód z innych źródeł co miałoby przykładowo miejsce w przypadku gdyby odbiorcami Nagród były osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, co nie ma miejsca w omawianym przypadku.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-932/14/ESZ), w której organ podatkowy stwierdził, że: (...) skoro otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne, których wypłata zgodnie z regulaminem konkursowym jest uwarunkowana założeniem własnej działalności gospodarczej, w sposób (w zakresie) opisany(m) w przedstawionym w konkursie biznesplanie, to środki te winny zostać zaliczone do przychodów ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane, według zasad właściwych dla tego źródła przychodów. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawczyni biorąc udział w ww. konkursie zdawała sobie sprawę, że warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej będzie założenie własnej działalności gospodarczej, a skoro wygraną w konkursie, tj. nagrodę pieniężną, otrzymała w związku z działalnością gospodarczą, którą zobowiązana jest założyć i nagroda ta jest z tą działalnością ściśle związana, to uzyskany przez nią przychód z tego tytułu, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-579/14/MM), w której organ podatkowy stwierdził, że: Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i gdy przekazywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej, wówczas dla tej osoby – stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej niekorzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania. W tym przypadku na Wnioskodawcy również nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. (sygn. IPPB1/415-853/14-2/EC), w której organ podatkowy stwierdził, że: Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie będzie występowała w roli płatnika.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-342/15/BK), w której organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie i odstąpił od uzasadnienia prawnego stanowiska podatnika, a tym samym potwierdził, że: (...) jeżeli beneficjentem świadczenia (nagrody) w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, to Wnioskodawca będący organizatorem tej sprzedaży nie będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 updof do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Wnioskodawca byłby natomiast zobowiązany do pobrania takiego podatku, gdyby beneficjentem świadczenia (odbiorcą nagrody) była osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z organizowaniem Akcji na rzecz Uczestników (którymi będą osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą), i przekazywaniem przez Spółkę na rzecz Uczestników Nagród z tytułu wygranych w ramach prowadzonych przez Spółkę Akcji, na Wnioskodawcy nie ciążą i nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że interpretacje powołane we wniosku wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy:

 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji;
 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.