ILPB1/415-1461/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB1/415-1461/14-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małoletnich dzieci
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: „A” lub Spółka) prowadzi działalność usługową w zakresie oprogramowania i doradztwa w dziedzinie informatyki. Spółka zatrudnia kilka tysięcy pracowników, w tym osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Okres zatrudnienia obcokrajowców może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. W 2014 r. Spółka zatrudniała wielu obcokrajowców. Wśród nich osoby, które nie uzyskały numeru PESEL (służącego także do identyfikacji podatkowej). Jako pracodawca Spółka potrącała tym osobom i odprowadzała do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od osób fizycznych. W 2015 r. Spółka zobligowana będzie do sporządzenia i przesłania deklaracji PIT-11.

Zgodnie z brzmieniem art. 45ba ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o PDOF, deklaracje PIT-11 dotyczące dochodów osiągniętych w 2014 r. mogą być złożone organowi podatkowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Spółka zatrudnia powyżej 5 pracowników). Numer PESEL jest jednym z pól formularza, które musi zostać wypełnione, aby dokument został prawidłowo doręczony (potwierdzenie tego faktu Spółka uzyskała na infolinii).

Przygotowując się do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Spółka stwierdziła, że w przypadku niektórych obcokrajowców, którzy przestali być jej pracownikami i już opuścili Polskę nie posiada numeru PESEL. W związku z tym zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (telefonicznie) z pytaniem czy istnieje możliwość uzyskania dla takich osób numeru PESEL. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie ma konieczności uzyskiwania numeru PESEL dla obcokrajowców, którzy już opuścili Polskę (a pracowali na jej terenie w 2014 r.).

W tej sytuacji, nie posiadając numeru PESEL (niektórych) obcokrajowców, którzy byli pracownikami Spółki w 2014 r., Spółka nie będzie mogła spełnić obowiązku złożenia deklaracji PIT-11 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dla tych osób wprowadzonego przez art. 45ba ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.). Jednocześnie ustawodawca przewidział, że złożenie deklaracji PIT-11 w formie papierowej (dotychczasowej) będzie traktowane na równi z niezłożeniem deklaracji. Konsekwentnie, Spółka nie będzie mogła w żaden sposób spełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy, biorąc pod uwagę brak możliwości wysłania deklaracji PIT-11 drogą elektroniczną z powodu braku numeru PESEL, Spółka może skutecznie złożyć deklaracje PIT-11 w formie papierowej, co będzie oznaczało wypełnienie obowiązku nałożonego na pracodawców przez art. 39 ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku obcokrajowców dla których Spółka nie posiada numeru PESEL, może ona wypełnić obowiązek nałożony na nią w art. 39 ustawy o PDOF poprzez złożenie deklaracji PIT-11 w formie papierowej.

Powyżej wskazany sposób spełnienia obowiązku złożenia deklaracji PIT-11 jest w istocie jedynym możliwym sposobem złożenia tych deklaracji w przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL i już opuścili Polskę. Formularz PIT-11 nie zostanie prawidłowo doręczony do organu podatkowego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jeżeli nie będzie zawierał informacji o numerze PESEL (byłego) pracownika. Jednocześnie nie jest możliwe uzyskanie dla takiej osoby numeru PESEL. Zatem Spółka, nie ze swojej winy, nie ma możliwości wykonania nałożonego na nią obowiązku.

Wprowadzając obowiązek elektronicznego składania deklaracji PIT-11 ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której nie będzie możliwe wypełnienie tego obowiązku z powodu braku technicznej możliwości wysłania formularza elektronicznie w przypadku braku informacji o podatniku i niemożności uzyskania tej informacji. W związku z tym płatnicy tacy jak Spółka zostali pozbawieni możliwości wypełnienia ciążącego na nich obowiązku, co jest sprzeczne z zasadą państwa prawa. Jeżeli ustawodawca nakłada na podmioty (płatników) obowiązki musi zapewnić możliwość realizacji tego obowiązku. W przeciwnym wypadku płatnicy, mimo dołożenia wszelkich starań, narażeni będą na sankcje z tytułu niewykonania ciążących na nich obowiązków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Natomiast w myśl art. 45ba ust. 1 ww. ustawy, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Przy czym, stosownie do treści art. 45ba ust. 2 ww. ustawy, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Wyjątek od tej reguły określa art. 45ba ust. 3, który stanowi, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca (Spółka) zatrudniał więcej niż 5 pracowników, co oznacza, że jest zobowiązany do składania urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej informacji podatkowych, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przepisy tej ustawy, nie przewidują odstępstw od tej reguły.

W związku z tym, złożenie deklaracji PIT-11 w formie papierowej będzie sprzeczne z zasadami wynikającymi z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że postępując w ten sposób Wnioskodawca (Spółka) nie wypełni w sposób prawidłowy obowiązku wynikającego z treści art. 39 ust. 1 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.), płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6 (tj. płatnicy oraz inkasenci podatków i niepodatkowych należności budżetowych), są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy identyfikatorem podatkowym jest:

  1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Jednakże w dniu 10 grudnia 2014 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało „Komunikat dla płatników wysyłających informację za nierezydentów” o treści:

„W związku z mogącymi powstać trudnościami przy przesyłaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez płatników podatku PIT, w sytuacji gdy przesyłane informacje dotyczą osób niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce i nie posiadających polskiego identyfikatora podatkowego, Minister Finansów informuje, iż we wskazanych wyżej przypadkach w formularzach informacji płatnika PIT, w polu identyfikatora podatkowego NIP należy podać następujący ciąg cyfr: „9999999999". Tak podany zestaw danych będzie interpretowany przez systemy Administracji Podatkowej jako brak identyfikatora podatkowego dla osoby wskazanej w przekazywanej przez płatnika podatku PIT informacji”.

W związku z tym tut. Organ wskazuje, że postępując zgodnie z powyższą wskazówką Wnioskodawca (Spółka) wykona obowiązki określone w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo nieposiadania numeru PESEL byłego zatrudnionego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek płatnika
IPPB2/415-826/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

zeznanie podatkowe
IPPB4/415-613/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.