IBPB-1-3/4510-151/16/AB | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych podmiotom podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-151/16/ABinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą z budżetu gminy dotacji celowej w formie refundacji kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych podmiotom podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą z budżetu gminy dotacji celowej w formie refundacji kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych podmiotom podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Miejska X podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu „...”. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł. Przy czym, na koszty kwalifikowane mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

W dniu 16 lipca 2013 r. Rada Miejska w X, podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu „...” w zakresie zmiany definicji „Wnioskodawcy”. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Obie uchwały dotyczą I etapu udzielania dotacji, gdzie uprawnionymi do uzyskania dotacji były osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy X, do którego zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do 31 grudnia 2015 r.

Podstawę do podjęcia uchwał, a zarazem udzielenia dotacji stanowią przepisy art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 403 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w X, z 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

W dniu 10 marca 2015 r. Rada Miejska w X podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu „...”. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosiła 45% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł. Przy czym, koszty kwalifikowane to koszty faktycznie poniesione na budowę przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu, na które składają się: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, koszty dokumentacji powykonawczej. Podatek VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy kiedy został faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania.

Uchwała ta dotyczy II etapu udzielania dotacji, gdzie uprawnionymi do uzyskania dotacji są: gminne lub powiatowe osoby prawne oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy X, na której zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne do 30 września 2015 r. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Podstawę do podjęcia uchwały, a zarazem udzielenia dotacji stanowią przepisy art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W dniu 27 października 2015 r. Rada Miejska w X, podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu „...”, w zakresie zmiany definicji „Wnioskodawca” oraz w zakresie zmiany warunków otrzymania dotacji przez Wnioskodawcę, mówiącym o terminie wybudowanego przyłącza do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT -8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja celowa, bądź to dotacja celowa w formie refundacji (dofinansowanie) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dotację z budżetu gminy, w myśl podjętych przez Radę Miejską uchwał.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne są od podatku dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, również zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia z ochroną wód. Także, zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29 ,31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazane do wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1 i 2 może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. Podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców.
 2. Jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa odpowiednio Rada Gminy lub Rada Powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska). Zatem, biorąc pod uwagę powyższe zdarzenie, jak i przytoczone przepisy, Wnioskodawca uważa, że udzielając przez gminę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. budowy przyłączy kanalizacyjnych, przychód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, na Gminie nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C, w związku z przekazaniem uprawnionym osobom przedmiotowej dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisami prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, jest m.in. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ustawa o pdop”), w której w Rozdziale 6 Pobór podatku, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych ciąży na podatnikach. W szczególności, są oni zobligowani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (art. 25 ustawy o pdop) oraz składania urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i wpłaty podatku należnego (art. 27 ustawy o pdop). Wyjątek od powyższej zasady tzw. samoobliczenia (samowymiaru) podatku dochodowego dotyczy należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, w przypadku których ustawodawca nałożył obowiązki płatnika na podmioty wypłacające te należności.

I tak, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pdop (zdanie pierwsze), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o pdop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania (...).

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 (tj. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) – informacje o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2 oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

-sporządzone według ustalonego wzoru. (...)

Art. 26a tej ustawy stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Jednocześnie należy wskazać, że należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, na które wskazuje art. 26 ust. 1 omawianej ustawy, dotyczą:

 • opodatkowania określonych kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1, uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, tj. osiąganych przez podatników nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 21 ust.1);
 • opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1).

Tylko wypłata tych kategorii należności wiąże się z nadaniem wypłacającej je osobie prawnej statusu płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, co tym samym nakłada na nią obowiązek obliczenia i poboru należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie dokonywał wypłat z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od dotacji celowych wypłaconych przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi, tytułem dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Nawet gdyby osoby opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z otrzymaną refundacją kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, o których mowa we wniosku, uzyskały przychód podlegający opodatkowaniu, to na Wnioskodawcy nie ciążyłyby obowiązki płatnika.

Ponadto należy wskazać, że formularz PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Jako podstawę prawną wskazano w nim art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Zatem ww. informację otrzymują osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym informacji PIT-8C nie sporządza się dla podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od kwot wypłaconych refundacji kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, ani obowiązek wystawiania informacji PIT-8C w stosunku do podmiotów otrzymujących dofinansowanie, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż Wnioskodawca wskazał we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek płatnika
ILPB2/4511-1-1302/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

przychód
IBPB-1-2/4510-17/16/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.