0113-KDIPT3.4011.415.2018.3.IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych zleceniobiorcom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 27 sierpnia 2018 r., uzupełnionym pismem złożonym za pomocą platformy ePUAP w dniu 25 października 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych zleceniobiorcom – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 października 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.415.2018.1.IL, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 18 października 2018 r. (data doręczenia 18 października 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym w dniu 25 października 2018 r., nadanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku:

Wnioskodawca wskazał, że Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (zgłoszenie 26 maja 1993 r.), który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 (VAT-R 26 maja 2008 r.). Biblioteka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Miejska Biblioteka Publiczna w ... w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. będzie realizować projekt „...”, finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ... realizowanego przez Akademię... w Polsce. Przedmiotem umowy jest wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych Biblioteki: wykłady i warsztaty dla mieszkańców miasta ... służące realizacji zadań statutowych z zakresu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców oraz upowszechniania dorobku kulturowego miasta i regionu.

Działania realizowane w ramach projektu służyć będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - nie będzie prowadzona sprzedaż materiałów ani usług, uczestnictwo w działaniach będzie dostępne nieodpłatnie dla ogółu mieszkańców miasta. W ramach działań Biblioteka dokona zakupu materiałów, usług oraz zawrze umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Za środki finansowe otrzymane z dotacji będą dokonywane zakupy od krajowych kontrahentów - nie ma w planie importu ani wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Umowa Dotacji zawiera zapis, że Dotowany zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach Umowy na m.in. „finansowanie podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku”- kwalifikowalny będzie ten podatek, którego nie można odzyskać lub odliczyć.

Biblioteka korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie odlicza podatku naliczonego, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W całości zapłaci należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług na podstawie otrzymanej faktury lub faktury korygującej. Podatek naliczony nie zostanie zwrócony przez właściwy urząd skarbowy.

W ogólnych warunkach Umowy Dotacji zawarta jest treść: „Dotacja udzielona przez Akademię pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z tym: zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów lub usług za środki Dotacji przysługuje zwrot podatku naliczonego, a nadto prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do wysokości 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki Dotacji, jak również zwolnienie z tego podatku nieodpłatnie świadczonych usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków Dotacji - w trybie i na zasadach określonych w stosownych rozporządzeniach Ministra Finansów”.

Zgodnie z zapisami umownymi Biblioteka zgłosi Umowę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, aby uzyskać zaświadczenie, że nabycie towarów i usług zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.).

Umowa Dotacji zostanie zgłoszona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (dotacje) będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto do konta podstawowego), prowadzony wyłącznie na potrzeby rozliczeń związanych z projektem.

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej realizowane będą usługi opracowania i druku materiałów informacyjnych i warsztatowych (plakaty, oznaczenia terenowe, materiały informacyjne, opracowania warsztatowe), usługa transportu eksponatów kolejowych, informacje o projekcie w mediach lokalnych. Planowane jest zawieranie umów z kontrahentami będącymi zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Umowy z nimi o świadczenie usług finansowanych ze środków pomocy zagranicznej będą zawierane na piśmie i przed rozpoczęciem świadczenia usług zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Płatność za te usługi w całości będzie się odbywała ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W planowanym budżecie projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ... ujęte zostały koszty umów-zlecenia zawieranymi z osobami fizycznymi na realizację zadań związanych z projektem. W celu poprawnego rozliczenia projektu konieczne jest ustalenie czy dochody zleceniobiorców korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W umowie zawartej pomiędzy Biblioteką a Stowarzyszeniem ...w Polsce Biblioteka występuje jako Dotowany i zgodnie z tą umową otrzymuje środki na realizację projektu. W związku z realizacją projektu Biblioteka będzie zlecać określone czynności osobom trzecim, będą to osoby fizyczne, niebędące pracownikami Biblioteki, nieprowadzące działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy Biblioteka będzie mieć prawo do zwrotu naliczonego podatku VAT jako jednostka dokonująca nabycia usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
  2. Czy kontrahenci, z którymi biblioteka zawrze umowy na świadczenie usług objętych projektem, będą mogli zastosować obniżoną stawkę podatku VAT do wysokości 0 % na świadczone przez nich usługi?
  3. Czy Biblioteka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może dokonać wypłaty dla osób fizycznych - dochody zleceniobiorców, którym biblioteka zleci czynności w ramach realizacji projektu - z uwzględnieniem zwolnienia tych dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 i 2 dotyczący podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku dochody ww. zleceniobiorców nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody zleceniobiorców, którym Biblioteka zleci określone czynności przy realizacji projektu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych dla umów, o których mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W planowanym budżecie projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ... ujęte zostały koszty umów-zleceń zawierane z osobami fizycznymi na realizację zadań związanych z projektem. W celu poprawnego rozliczenia projektu konieczne jest ustalenie czy dochody zleceniobiorców korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody ww. zleceniobiorców nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przesłankę negatywną wykluczającą te dochody ze zwolnienia, tj. zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 8 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Biblioteka w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. będzie realizować projekt „...”, finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ... realizowanego przez Akademię ... w Polsce. Przedmiotem umowy jest wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych Biblioteki: wykłady i warsztaty dla mieszkańców miasta służące realizacji zadań statutowych z zakresu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców oraz upowszechniania dorobku kulturowego miasta i regionu. W ramach działań Biblioteka dokona zakupu materiałów, usług oraz zawrze umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Umowa dotacji zostanie zgłoszona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (dotacje) będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto do konta podstawowego), prowadzony wyłącznie na potrzeby rozliczeń związanych z projektem. W planowanym budżecie projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ... ujęte zostały koszty umów-zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na realizację zadań związanych z projektem. W umowie zawartej pomiędzy Biblioteką a Stowarzyszeniem ... w Polsce Biblioteka występuje jako Dotowany i zgodnie z tą umową otrzymuje środki na realizację projektu. W związku z realizacją projektu Biblioteka będzie zlecać określone czynności osobom trzecim, będą to osoby fizyczne, niebędące pracownikami Biblioteki, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit. a) i b) tego przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka wymieniona przez ustawodawcę w lit. a) ww. przepisu dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki pochodzą od organizacji międzynarodowej udzielającej bezzwrotnej pomocy w ramach Programu. Jednakże dochód zleceniobiorcy, który zostanie uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie beneficjenta środków (Wnioskodawcy) pochodzących ze źródeł wymienionych w lit. a) przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie zostanie spełniona przesłanka określona w lit. b) tej regulacji. Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że to Wnioskodawca będzie bezpośrednio realizował projekt finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu „...” ... Fundacji ..., bowiem to Wnioskodawcy zostaną przydzielone środki finansowe na realizację projektu. Natomiast zatrudnieni przez Wnioskodawcę zleceniobiorcy wprawdzie będą wykonywać czynności związane z programem, jednakże będą to robić na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy zlecenia) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie zleceniobiorcy będący wykonawcami dzieła, będą realizować cel programu, jednak nie realizują programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez Wnioskodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem będzie Wnioskodawca, a nie Jego zleceniobiorcy.

W konsekwencji, wypłacane przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu umów-zleceń zawierane z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którym Wnioskodawca zleca zadania związane z projektem będą stanowiły dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których nie ma zastosowania zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia i przekazania zleceniobiorcom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy według ustalonego wzoru PIT-11.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1032) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.