Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przekazywanie przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Modelem II
Fragment:
Z zacytowanych przepisów wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy: obliczenie podatku, pobranie od podatnika podatku, wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu, sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów, i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu. Przepisy te nie określają natomiast zasad przekazywania podatnikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników. W konsekwencji powyższego należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, ze zachowano wzór informacji PIT-11. Również przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji – PIT-11, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b ustawy Ordynacja podatkowa).
2018
22
mar

Istota:
Przekazywanie przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Modelem I Klasyfikacja podatków:
Fragment:
(...) obowiązków płatnika, wynikających z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Końcowo również należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.
2018
22
mar

Istota:
Czy na Wnioskodawcy jako płatniku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych spoczywa obowiązek naliczania, potrącania oraz deklarowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zapewnienia pracownikom Świadczeń, o których mowa w stanie faktycznym?
Fragment:
Nr 0114-KDIP3-3.4011.561.2017.1.JK3 (data nadania 26 stycznia 2018 r., data doręczenia 29 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów podróży – jest : prawidłowe – w części dotyczącej skutków podatkowych sfinansowania pracownikom usług gastronomicznych nabytych w związku ze spotkaniem z przedstawicielami kontrahentów, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów podróży. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.561. 2017.1.JK3 (data nadania 26 stycznia 2018 r., data doręczenia 29 stycznia 2018 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyczerpujące przedstawienie opisanego zdarzenia przyszłego w taki sposób, aby możliwe było wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 2 lutego 2018 r. (data nadania 5 lutego 2018 r., data wpływu 13 lutego 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje w przyszłości rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych lub tzw. „ okołobudowlanych ”, w tym montażowo – budowlanych na rzecz podmiotów działających w branży budowlanej lub deweloperskiej (dalej: „ Inwestycje budowlane ”).
2018
16
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem pracownikom zegarków z okazji obchodu jubileuszu 25-lecia istnienia zakładu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 20 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem pracownikom zegarków z okazji obchodu jubileuszu 25-lecia istnienia zakładu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem pracownikom zegarków z okazji obchodu jubileuszu 25-lecia istnienia zakładu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 15 lutego 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.23.2018.1.AA 0111-KDIB4.4015.28.2018.2BB na podstawie art. 169 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do wyjaśnienia, czy w związku ze złożonym wnioskiem Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów podatku od spadków i darowizn, czy też elementy stanowiska odnoszące się do przepisów podatku od spadków i darowizn są jedynie uzasadnieniem do zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i nie mają podlegać ocenie poprzez wydanie interpretacji indywidualnej - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2018
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do zleceniobiorcy przebywającego na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym, który nie udokumentował swojej rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem rezydencji, obowiązków płatnika w stosunku do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wyłącznie do 183 dnia „polskiego pobytu” w roku podatkowym, a po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, pobierania podatku na zasadach ogólnych, obowiązków płatnika w stosunku do obywateli Ukrainy (od 2018 roku), którzy złożą oświadczenie, że łączny czas przebywania na terenie Polski w roku podatkowym wyniesie powyżej 183 dni.
Fragment:
(...) obowiązków płatnika w stosunku do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wyłącznie do 183 dnia „ polskiego pobytu ” w roku podatkowym, a po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, pobierania podatku na zasadach ogólnych – jest nieprawidłowe, obowiązków płatnika w stosunku do obywateli Ukrainy (od 2018 roku), którzy złożą oświadczenie, że łączny czas przebywania na terenie Polski w roku podatkowym wyniesie powyżej 183 dni – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do zleceniobiorcy przebywającego na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym, który nie udokumentował swojej rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem rezydencji, w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wyłącznie do 183 dnia „ polskiego pobytu ” w roku podatkowym, a po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, pobierania podatku na zasadach ogólnych oraz w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do obywateli Ukrainy (od 2018 roku), którzy złożą oświadczenie, że łączny czas przebywania na terenie Polski w roku podatkowym wyniesie powyżej 183 dni.
2018
15
lut

Istota:
Do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie ma zastosowania art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. z tego tytułu nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11. Zatem jak słusznie zauważył Wnioskodawca w PIT-11 nie wykazuje się przychodu, od którego naliczono podatek ryczałtowy w wysokości 70% jak i naliczonej i odprowadzonej kwoty podatku zryczałtowanego. Odnosząc się natomiast do kwestii wykazania składki ZUS i składki zdrowotnej w informacji PIT-11, które zostały potrącone od kwoty, od której naliczono podatek zryczałtowany wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabraniają ich wykazywania w tej informacji. Składkę zdrowotną płatnik może wykazać do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Fragment:
Nr KDIP3-3.4011.394.2017.1.JK2 (data nadania 6 listopada 2017 r., data doręczenia 31 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest: prawidłowe – w odniesieniu do sposobu wykazywania danych w informacji PIT-11, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 października 2017 r. Nr KDIP3-3.4011.394.2017.1.JK2 (data nadania 6 listopada 2017 r., data doręczenia 31 października 2017 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 3 listopada 2017 r. (data nadania 6 listopada 2017 r., data wpływu 8 listopada 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca wypłaca odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia na podstawie kontraktu menedżerskiego, który nie miał charakteru umowy o pracę, ale był umową o świadczenie usług. Odszkodowanie wypłacane z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu kontraktu menedżerskiego, który miał charakter umowy o świadczenie usług, jest uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne menedżera.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nierezydentowi informacji IFT-1R w formie elektronicznej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nierezydentowi informacji IFT-1R w formie elektronicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nierezydentowi informacji IFT-1R w formie elektronicznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Bank jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bank prowadzi działalność w Oddziałach zlokalizowanych na terenie całej Polski, gdzie obsługuje również Klientów nierezydentów - co oznacza, że za 2017 rok Bank będzie zobowiązany do wystawienia około 5 tys. informacji IFT-1R. Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy PIT ma obowiązek sporządzać i przesyłać podatnikom informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania na formularzu IFT-1R. Do tej pory, w sytuacji, gdy wystawienie informacji 1FT-1R było konieczne, Spółka informacje takie drukowała i wysyłała podatnikom w formie papierowej.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Fragment:
Z zacytowanych przepisów wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy: obliczenie podatku pobranie od podatnika podatku wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu. Przepisy te nie określają natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym w Spółce na podstawie umowy o pracę oraz osobom współpracującym ze Spółką na podstawie umów zlecenia) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników. W konsekwencji powyższego należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, ze zachowano wzór informacji PIT-11.
2018
18
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2017 r. (data wpływu 24 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (...) S.A. (zwana dalej także: Wnioskodawcą, Spółką) jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją maszyn i urządzeń dla sektora górniczego oraz świadczącym usługi dla górnictwa hutnictwa. Spółka zamierza zorganizować piknik rodzinny dla pracowników oraz członków ich rodzin (współmałżonków lub partnerów oraz dzieci). W związku z organizacją pikniku, Spółka poniesie w szczególności wydatki związane z: wynajęciem ośrodka wypoczynkowego wraz z obsługą ochrony (zabezpieczenie terenu); przewozem uczestników (wynajem autokarów) do miejsca pikniku i z powrotem; usługą cateringową; występem zespołu muzycznego (koncert); obsługą pikniku w zakresie organizacji gier i zabaw dla dzieci (animatorzy), udostępnieniem dmuchanych zamków/zjeżdżalni dla dzieci, placu zabaw itp.; ubezpieczeniem uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, udostępnieniem energii elektrycznej dla celów obsługi pikniku.
2017
30
paź

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją programu lojalnościowego
Fragment:
(...) obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych przez nich w związku z udziałem w programie motywacyjnym? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawczyń wyrażonego w odpowiedni na pytanie nr 3 za prawidłowe, czy obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej wysokości przychodów uzyskanych przez Pracowników i Zleceniobiorców w związku z udziałem w programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 42a Ustawy o PIT (sporządzenie deklaracji PIT-8C) spoczywał będzie na Organizatorze? Zdaniem Zainteresowanych. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawczyń w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w przypadku opisanych zdarzeń przyszłych żadna z Wnioskodawczyń nie będzie pełniła obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy Agentów ze względu na fakt, że przychody osiągnięte z tytułu udziału w Programie motywacyjnym stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyń w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
8
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.