Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją programu lojalnościowego
Fragment:
(...) obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych przez nich w związku z udziałem w programie motywacyjnym? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawczyń wyrażonego w odpowiedni na pytanie nr 3 za prawidłowe, czy obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej wysokości przychodów uzyskanych przez Pracowników i Zleceniobiorców w związku z udziałem w programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 42a Ustawy o PIT (sporządzenie deklaracji PIT-8C) spoczywał będzie na Organizatorze? Zdaniem Zainteresowanych. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawczyń w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w przypadku opisanych zdarzeń przyszłych żadna z Wnioskodawczyń nie będzie pełniła obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy Agentów ze względu na fakt, że przychody osiągnięte z tytułu udziału w Programie motywacyjnym stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyń w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
8
lip

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika PDOF w związku z pokrywaniem przez Bank kosztów szkoleń animatorów organizowanych w celu należytego wykonania przez animatorów usług na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umów?
Fragment:
Wnioskodawca jako płatnik PDOF w związku z wydatkami ponoszonymi na szkolenia dla animatorów Bank pragnie wskazać iż zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy o PDOF, w szczególności art. 41 ust. 1 oraz 42 ust. 1 i 2, osoby prawne, które dokonują świadczeń m.in. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, zobligowane są do wypełnienia ciążących na nich obowiązków płatnika PDOF. Niemniej jednak, w ocenie Wnioskodawcy, w świetle argumentacji przytoczonej powyżej, po stronie animatorów nie powstanie przychód z tytułu pokrycia przez Wnioskodawcę kosztów omawianych szkoleń. Mając to na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika PDOF w związku z pokrywaniem przez Bank kosztów szkoleń animatorów organizowanych w celu należytego wykonania przez animatorów usług na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych
Fragment:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2c ustawy CIT na Banku będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych? Jeśli osoba fizyczna w Polsce nabędzie list zastawny pomimo ograniczeń przedstawionych w Opisie Zdarzenia Przyszłego, czy zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 4d Ustawy PIT na Banku będą ciągły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych? Niniejsza interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku z tytułu wypłat pożytków z listów zastawnych zarówno w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz osób fizycznych, jak i wypłat dokonywanych na rzecz osób prawnych. BRAK PŁATNIKA PRZY ZWOLNIENIU Z PODATKU Przede wszystkim, zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, „ płatnikiem ” jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 1462-IPPB4.4511.1365.2016.1.JM z dnia 10 lutego 2017 r. (data nadania 13 lutego 2017 r., data doręczenia 15 lutego 2017 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego. Pismem z dnia 21 lutego 2017 r. (data nadania 22 lutego 2017 r., data wpływu 24 lutego 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej także: Spółka). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest głównie wynajem i dzierżawa przyczep samochodowych. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z podmiotem zajmującym się m.in. sprzedażą detaliczną (dalej: „ Kontrahent ”). W ramach współpracy – na podstawie zawartej umowy – pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem powstaną następujące zobowiązania wzajemne: Wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do: nieodpłatnego (pod pewnymi warunkami) udostępniania (wypożyczania) przyczep na rzecz klientów Kontrahenta (dalej: „ Klienci ”), utrzymania przyczep w należytym stanie, przeszkolenia pracowników Kontrahenta, zapewnienia platformy rezerwacyjnej, która umożliwia Klientom wypożyczenie przyczep.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 3 września 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą zwanym dalej "Jednostką" o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu . Przedmiotem umowy jest określenie terminu oraz warunków realizacji przez Stypendystkę, stypendium doktorskiego, wysokości przyznanych Jednostce środków finansowych, warunków ich przekazywania i rozliczania. Zgodnie z ww. umową na realizację stypendium Dyrektor Centrum przyznał Jednostce decyzją z dnia 1 lipca 2014 r. środki finansowe w kwocie 112,576 zł, z których: środki w wysokości 36.000 zł przeznaczone są na stypendium doktorskie dla Stypendystki w wysokości 3.000 zł miesięcznie (wypłacone w 2014 i 2015 roku); środki w wysokości 72.576 zł przeznaczone są na pokrycie przez Stypendystkę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego (wypłacone w 2015 roku); środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (wypłacone w 2015 roku).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej zaliczenia do okresu pobytu zleceniobiorcy na teytorium Polski czasu przebywania w podróży służbowej poza jej granicami, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Firma świadcząca usługi w zakresie pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z zatrudnia na podstawie umowy zlecenie obywateli z Ukrainy i Białorusi. Obcokrajowcy Ci przebywają na terenie Polski do 183 dni, ale także powyżej 184 dnia. Nie przedstawią certyfikatu rezydencji w Polsce. Nie posiadają polskiego numeru NIP tylko ukraińskie. Nie podają w oświadczeniu dla zleceniobiorcy adresów zamieszkania na terenie Polski tylko ukraińskie. Są to osoby, które przebywają na terenie Polski do 183 dni i powyżej. Niektórzy z nich posiadają Kartę Polaka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik powinien (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej zaliczenia do okresu pobytu zleceniobiorcy na teytorium Polski czasu przebywania w podróży służbowej poza jej granicami, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Firma świadcząca usługi w zakresie pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z zatrudnia na podstawie umowy zlecenie obywateli z Ukrainy i Białorusi. Obcokrajowcy Ci przebywają na terenie Polski do 183 dni, ale także powyżej 184 dnia. Nie przedstawią certyfikatu rezydencji w Polsce. Nie posiadają polskiego numeru NIP tylko ukraińskie. Nie podają w oświadczeniu dla zleceniobiorcy adresów zamieszkania na terenie Polski tylko ukraińskie. Są to osoby, które przebywają na terenie Polski do 183 dni i powyżej. Niektórzy z nich posiadają Kartę Polaka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników w planie motywacyjnym
Fragment:
(...) obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne. Na powyższe nie ma także wpływu fakt, że Spółka polska zostanie jednak obciążana przez spółkę niemiecką kosztami K... w odniesieniu do pracowników polskiej spółki, którzy zdecydują się wziąć udział w K.... Warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. W konsekwencji w związku z nieodpłatnym otrzymaniem akcji Spółki niemieckiej lub nabyciem akcji Spółki niemieckiej po preferencyjnej cenie (poniżej wartości rynkowej) przez pracowników Wnioskodawcy oraz z tytułu otrzymania przez uczestnika wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na Wnioskodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z uwagi na to, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie wykonuje i nie będzie wykonywać wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest przez tutejszy organ podatkowy rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji spółki niemieckiej oraz w zakresie ewentualnego zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika związane z wprowadzeniem programu motywacyjnego.
Fragment:
W rezultacie z tytułu realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z jednostek uczestnictwa, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe po stronie Uprawnionych, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uprawnionych stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
2016
12
lip

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z udziałem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę z siedzibą w Szwajcarii
Fragment:
Zatem nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika, w tym również obowiązki informacyjne. Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, nieodpłatne otrzymanie przez Uczestników programu akcji Spółki Szwajcarskiej w dniu nabycia uprawnień/zakończenia okresu przetrzymywania akcji przyrzeczonych, nie rodzi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika w tym również obowiązków informacyjnych. Z uwagi na to, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie wykonywał, z tego tytułu, wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest rozpatrywanie przez tutejszy Organ w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu udziału w programie. Wobec tego tutejszy Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.