Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych zleceniobiorcom

Fragment:

(...) obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych zleceniobiorcom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 października 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.415.2018.1.IL, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 18 października 2018 r. (data doręczenia 18 października 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym w dniu 25 października 2018 r., nadanym za pośrednictwem platformy ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku: Wnioskodawca wskazał, że Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (zgłoszenie 26 maja 1993 r.), który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 (VAT-R 26 maja 2008 r.).

2018
1
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu uczestnictwa w obchodach jubileuszowych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej, która jest globalną firmą biotechnologiczną zajmującą się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych w obszarze leczenia nowotworów, zaburzeń zapalnych o podłożu immunologicznym, zwłaszcza tych jednostek chorobowych, w których dostępność terapii jest wciąż ograniczona. Działalność Wnioskodawcy koncentruje się w następujących obszarach: Opracowywanie, badanie oraz wdrażanie innowacyjnych terapii w zakresie chorób nowotworowych oraz innych poważnych schorzeń zapalnych o podłożu immunologicznym. Priorytetem Spółki w najbliższej przyszłości jest skoncentrowanie wysiłków na projektach badawczo-rozwojowych, których celem jest przekształcenie dotychczas śmiertelnych chorób w schorzenia przewlekłe lub uleczalne.

2018
29
cze

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy, gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 oraz nr 4 w części odnoszącej się do pytania nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej oraz outsourcingu usług. Z uwagi na sytuację na rynku pracy i coraz większe problemy z pozyskaniem współpracowników wśród polskich obywateli, Wnioskodawczyni coraz częściej musi rekrutować i zatrudniać osoby będące obywatelami innych państwa, obecnie głównie z Ukrainy (dalej również: zleceniobiorcy). Celem Wnioskodawczyni jest zawieranie umów zlecenia z obywatelami Ukrainy, które będą zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, natomiast obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2018
29
cze

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy, gdy zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 oraz nr 4 w części odnoszącej się do pytania nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej oraz outsourcingu usług. Z uwagi na sytuację na rynku pracy i coraz większe problemy z pozyskaniem współpracowników wśród polskich obywateli, Wnioskodawczyni coraz częściej musi rekrutować i zatrudniać osoby będące obywatelami innych państwa, obecnie głównie z Ukrainy (dalej również: zleceniobiorcy). Celem Wnioskodawczyni jest zawieranie umów zlecenia z obywatelami Ukrainy, które będą zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, natomiast obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2018
29
cze

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy, gdy zleceniobiorca złoży trzeci rodzaj oświadczenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 oraz nr 4 w części odnoszącej się do pytania nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej oraz outsourcingu usług. Z uwagi na sytuację na rynku pracy i coraz większe problemy z pozyskaniem współpracowników wśród polskich obywateli, Wnioskodawczyni coraz częściej musi rekrutować i zatrudniać osoby będące obywatelami innych państwa, obecnie głównie z Ukrainy (dalej również: zleceniobiorcy). Celem Wnioskodawczyni jest zawieranie umów zlecenia z obywatelami Ukrainy, które będą zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, natomiast obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2018
16
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom okolicznościowych medali w kształcie sztabki złota związanych z 25-leciem Spółki

Fragment:

Osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej może być wyłącznie osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny, który może powodować określone konsekwencje w zakresie prawa podatkowego. ” W przypadku Wnioskodawcy rozstrzygnięcie składanego wniosku może wywołać u niego konsekwencje w zakresie potencjalnych obowiązków płatnika zdefiniowanych w prawie podatkowym. Jeżeli w konsekwencji dokonania darowizn część osób obdarowanych (osoby będące pracownikami Spółki) uzyskałoby przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu stosunku pracy, to na Wnioskodawcy, zgodnie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ciążyłyby obowiązki płatnika w zakresie pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, należy przyjąć, że w ww. zakresie potencjalne obowiązki podatkowe Wnioskodawcy w związku z darowiznami, uzasadniają uznanie Spółki za podmiot zainteresowany, uprawniony do złożenia wniosku o interpretacją indywidualną. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 przyporządkowanego do stanu prawnego Spółka stoi na stanowisku, że w stosunku do osób dla których Wnioskodawca jest pracodawcą, w przypadku przekazania tym osobom medali okolicznościowych związanych z jubileuszem Spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Biorąc po uwagę opisany powyżej stan faktyczny, powołane powyżej przepisy prawa (...)

2018
20
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków produkcji rolnej członkom grupy producentów rolnych

Fragment:

Jednak, aby mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, natomiast, aby taki przychód wystąpił Spółdzielnia, a dokładnie Jej Zgromadzenie Członków, winna podjąć uchwałę o podziale zysku. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nieodpłatne przekazanie środków produkcji rolnej nie nastąpiło na mocy uprzednio podjętej uchwały Zgromadzenia o podziale zysku, lecz na podstawie uchwały o przeznaczeniu zysku na zakup środków produkcji przeznaczonych na rozwój Spółdzielni – w związku z tym na Spółdzielni nie ciąży obowiązek płatnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą: gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej – mogą organizować się w grupy (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne – część ubezpieczonego – odprowadzonej przez Wnioskodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wywiązania się z obowiązku płatnika składek na ubezpieczenia społeczne stanowi dla ubezpieczonych dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia dla ubezpieczonych i urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C?

Fragment:

Czy wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne – część ubezpieczonego – odprowadzonej przez Wnioskodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wywiązania się z obowiązku płatnika składek na ubezpieczenia społeczne stanowi dla ubezpieczonych dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia dla ubezpieczonych i urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne – część ubezpieczonego – odprowadzonej przez Wnioskodawcę do ZUS w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi dla ubezpieczonych dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również wystawiania dla byłych zleceniobiorców informacji PIT-8C w odniesieniu do odprowadzonej zaległej składki na ubezpieczenie społeczne – w części ubezpieczonego. Wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne, odprowadzonej przez Wnioskodawcę, jako płatnika składek, nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odprowadzenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowi bowiem świadczenia na rzecz pracownika, lecz realizację obowiązku publicznoprawnego Wnioskodawcy.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie właściwej kwalifikacji nabywanych przez Wnioskodawcę usług oraz w zakresie wykonywania obowiązków płatnika

Fragment:

(...) obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie właściwej kwalifikacji nabywanych przez Wnioskodawcę usług oraz w zakresie wykonywania obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca nabywa od podmiotu trzeciego usługi utrzymania funkcjonalności oprogramowania, zapewnienia jego prawidłowego działania i użytkowania, bieżącej konserwacji oraz dostosowania jego użyteczności do aktualnych potrzeb biznesowych. Usługi są wykonywane przez kontrahenta z Indii („ Kontrahent ”) w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług związanych z utrzymaniem oprogramowania. Kontrahent jest nie jest polskim rezydentem podatkowym. Usługi wykonywane przez Kontrahenta na podstawie tej to usługi utrzymania oprogramowania w toku jego bieżącego użytkowania przez Spółkę oraz usługi wsparcia w obsłudze aplikacji. Przedmiotem usług świadczonych przez Kontrahenta jest wdrożenie i utrzymanie oprogramowania oraz tworzenie i konserwacja aplikacji.

2018
22
mar

Istota:

Przekazywanie przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Modelem II

Fragment:

Z zacytowanych przepisów wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy: obliczenie podatku, pobranie od podatnika podatku, wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu, sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów, i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu. Przepisy te nie określają natomiast zasad przekazywania podatnikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników. W konsekwencji powyższego należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, ze zachowano wzór informacji PIT-11. Również przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji – PIT-11, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b ustawy Ordynacja podatkowa).