Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Obowiązek płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej zaliczenia do okresu pobytu zleceniobiorcy na teytorium Polski czasu przebywania w podróży służbowej poza jej granicami, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Firma świadcząca usługi w zakresie pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z zatrudnia na podstawie umowy zlecenie obywateli z Ukrainy i Białorusi. Obcokrajowcy Ci przebywają na terenie Polski do 183 dni, ale także powyżej 184 dnia. Nie przedstawią certyfikatu rezydencji w Polsce. Nie posiadają polskiego numeru NIP tylko ukraińskie. Nie podają w oświadczeniu dla zleceniobiorcy adresów zamieszkania na terenie Polski tylko ukraińskie. Są to osoby, które przebywają na terenie Polski do 183 dni i powyżej. Niektórzy z nich posiadają Kartę Polaka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik powinien (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej zaliczenia do okresu pobytu zleceniobiorcy na teytorium Polski czasu przebywania w podróży służbowej poza jej granicami, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Firma świadcząca usługi w zakresie pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z zatrudnia na podstawie umowy zlecenie obywateli z Ukrainy i Białorusi. Obcokrajowcy Ci przebywają na terenie Polski do 183 dni, ale także powyżej 184 dnia. Nie przedstawią certyfikatu rezydencji w Polsce. Nie posiadają polskiego numeru NIP tylko ukraińskie. Nie podają w oświadczeniu dla zleceniobiorcy adresów zamieszkania na terenie Polski tylko ukraińskie. Są to osoby, które przebywają na terenie Polski do 183 dni i powyżej. Niektórzy z nich posiadają Kartę Polaka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników w planie motywacyjnym
Fragment:
(...) obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne. Na powyższe nie ma także wpływu fakt, że Spółka polska zostanie jednak obciążana przez spółkę niemiecką kosztami K... w odniesieniu do pracowników polskiej spółki, którzy zdecydują się wziąć udział w K.... Warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. W konsekwencji w związku z nieodpłatnym otrzymaniem akcji Spółki niemieckiej lub nabyciem akcji Spółki niemieckiej po preferencyjnej cenie (poniżej wartości rynkowej) przez pracowników Wnioskodawcy oraz z tytułu otrzymania przez uczestnika wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na Wnioskodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z uwagi na to, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie wykonuje i nie będzie wykonywać wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest przez tutejszy organ podatkowy rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji spółki niemieckiej oraz w zakresie ewentualnego zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika związane z wprowadzeniem programu motywacyjnego.
Fragment:
W rezultacie z tytułu realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z jednostek uczestnictwa, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe po stronie Uprawnionych, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uprawnionych stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
2016
12
lip

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z udziałem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę z siedzibą w Szwajcarii
Fragment:
Zatem nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika, w tym również obowiązki informacyjne. Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, nieodpłatne otrzymanie przez Uczestników programu akcji Spółki Szwajcarskiej w dniu nabycia uprawnień/zakończenia okresu przetrzymywania akcji przyrzeczonych, nie rodzi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika w tym również obowiązków informacyjnych. Z uwagi na to, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie wykonywał, z tego tytułu, wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest rozpatrywanie przez tutejszy Organ w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu udziału w programie. Wobec tego tutejszy Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
lip

Istota:
Obowiązki płatnika związane z wprowadzeniem programu motywacyjnego
Fragment:
Zatem nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika, w tym również obowiązki informacyjne. Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, nieodpłatne otrzymanie przez Uczestników programu akcji, sfinansowanych Składką Dodatkową przez Wnioskodawcę nie rodzi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika w tym również obowiązków informacyjnych. Z uwagi na to, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie wykonywał, z tego tytułu, wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest rozpatrywanie przez tutejszy Organ w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu udziału w programie. Wobec tego tutejszy Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przy czym, ww. przepisy prawa podatkowego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w złożonym wniosku.
2016
6
maj

Istota:
Obowiązki płatnika związane z uczestnikiem pracowników Spółki w programie motywacyjnym.
Fragment:
Reasumując, stwierdzić należy, że: Przyznanie Opcji nie spowoduje po stronie Uczestników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na moment jego otrzymania i tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika. Przychód uzyskany przez Uczestników w związku z realizacją Opcji powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięty dochód podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Na Spółce ciążył będzie jedynie obowiązek wystawienia Uczestnikom imiennych informacji PIT-8C, stosownie do treści art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.
2016
28
kwi

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C). Zdaniem Spółki, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C).
2016
17
kwi

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C). Zdaniem Spółki, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C).
2016
17
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika oraz kwalifikacja do źródła przychodu w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego Akcji Fantomowych.
Fragment:
W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania Akcji Fantomowych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez Uczestnika. Na Spółce będą jednak ciążyły obowiązki informacyjne (PIT-8C) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego Akcji Fantomowych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym skutków podatkowych w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego Kuponów Bonusowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.
2016
3
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.