Obowiązek opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

2011
1
paź

Istota:

Czy pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji (zarządzanie procesem produkcji na rzecz spółki) implikuje obowiązek opodatkowania tej czynności podatkiem VAT?

Fragment:

Czy pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji (zarządzanie procesem produkcji na rzecz spółki) implikuje obowiązek opodatkowania tej czynności podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług zarządzania produkcją w spółce, na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, rodzi obowiązek opodatkowania tych czynności podatkiem VAT. Za takim stanowiskiem przemawia stan faktyczny i prawny sprawy, gdyż zarządzający ponosi tu, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, fakt ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich przez zleceniodawcę jest elementem decydującym o zastosowaniu dyspozycji tego przepisu. Poprzednio wymienione w tym przepisie elementy (warunki wykonywania usług, wynagrodzenie) mogą dotyczyć innych stosunków prawnych, regulowanych jakimikolwiek umowami. Ułożenie w taki sposób odpowiedzialności zarządzającego jest realizacją zasady swobodnego kształtowania umów w obrocie gospodarczym, co wynika z art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „ strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego ”.

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania usług związanych z działalnością gospodarczą.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Partnerstwo na rzecz Rozwoju powołane do realizacji Programu EXXXL działa poprzez utworzenie grupy podmiotów współpracujących ze sobą ściśle w zakresie realizacji wytyczonych ustawą i innymi przepisami celów, to zawarcie umowy z twórcą przez jednego z Partnerów i wykorzystanie autorskich praw majątkowych w celach wskazanych Programem EXXXL nie powoduje powstania obowiązku z tytułu podatku od towarów i usług. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach Programu EXXXL na podmiot uczestniczący w realizacji tego programu (Działania) nastąpiło odpłatnie przez Partnera, który został wytyczony przez Partnerstwo do wykonania czynności związanej z autorskim prawem majątkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie (...)