Obowiązek opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Obowiązek opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2016
29
lis

Istota:
Czy pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji (zarządzanie procesem produkcji na rzecz spółki) implikuje obowiązek opodatkowania tej czynności podatkiem VAT?
Fragment:
Czy pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji (zarządzanie procesem produkcji na rzecz spółki) implikuje obowiązek opodatkowania tej czynności podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług zarządzania produkcją w spółce, na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, rodzi obowiązek opodatkowania tych czynności podatkiem VAT. Za takim stanowiskiem przemawia stan faktyczny i prawny sprawy, gdyż zarządzający ponosi tu, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, fakt ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich przez zleceniodawcę jest elementem decydującym o zastosowaniu dyspozycji tego przepisu. Poprzednio wymienione w tym przepisie elementy (warunki wykonywania usług, wynagrodzenie) mogą dotyczyć innych stosunków prawnych, regulowanych jakimikolwiek umowami. Ułożenie w taki sposób odpowiedzialności zarządzającego jest realizacją zasady swobodnego kształtowania umów w obrocie gospodarczym, co wynika z art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „ strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego ”.
2011
1
paź

Istota:
Obowiązek opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania usług związanych z działalnością gospodarczą.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Partnerstwo na rzecz Rozwoju powołane do realizacji Programu EXXXL działa poprzez utworzenie grupy podmiotów współpracujących ze sobą ściśle w zakresie realizacji wytyczonych ustawą i innymi przepisami celów, to zawarcie umowy z twórcą przez jednego z Partnerów i wykorzystanie autorskich praw majątkowych w celach wskazanych Programem EXXXL nie powoduje powstania obowiązku z tytułu podatku od towarów i usług. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach Programu EXXXL na podmiot uczestniczący w realizacji tego programu (Działania) nastąpiło odpłatnie przez Partnera, który został wytyczony przez Partnerstwo do wykonania czynności związanej z autorskim prawem majątkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.