Obowiązek obywatelski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek obywatelski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lip

Istota:

Czy przychód radnego stanowiący dietę na podstawie uchwały budżetowej rady miejskiej, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (t.j. Dz. U. Nr 61. poz. 710) jest wydatkiem określonym w granicach do 1.987.27 zł (por. § 3 pkt 2 w/w rozporządzenia) - z tytułu pełnionych przez radnego funkcji na podstawie art. 24 i art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 12014 r poz. 594 z późn. zm. dalej „u.s.g.”) - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej „u.p.d.o.f.”)?

Fragment:

Wykonywanie tych zadań nie jest bowiem realizacją obowiązku obywatelskiego, ale obowiązków nałożonych przez organ gminy w związku z realizacją zadań własnych gminy, a kwoty otrzymywane przez radnych stanowią wynagrodzenie za udział w pracach instytucji samorządowych. W związku z powyższym Wnioskodawca obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

2013
15
sty

Istota:

Jak należy opodatkować zwrócone syndykowi przez Sąd wydatki?

Fragment:

Jeśli chodzi o wyraz „ obywatelski ”, to oznacza on „ obowiązek obywatelski, prawa obywatelskie, Komitet, Sąd obywatelski, Straż obywatelską zorganizowaną z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom, jako instytucje tymczasowe ”. Za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych” (Podatkowe Komentarze Becka – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Rok 2006, pod redakcją J. Marciniuka). Jak wynika z powyższego, z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji, np. radnego, posła, czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej).

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie pozaetatowego członka kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej (ryczałt) winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Na podstawie § 9 tego rozporządzenia miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi 75 % miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium. Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Źródłem przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 5 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy opodatkowywać zryczałtowaną rekomtensatę za utracone zarobki wypłacane osobom wezwanym przez organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczacych powszechnego obowiazku obrony?

Fragment:

Zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, w tym również wypłacona osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwym organem w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, jest przychodem z innych źródeł nie podlegającym zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Przewidziane w art. 21, art. 52. art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia dochodów od podatku dochodowego nie dotyczą wypłaty rekompensaty za utracone zarobki. W postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego nieprawidłowo wskazano przepis art. 21 ust.1 pkt 16 lit.”b” updf jako podstawę prawną zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconych rekompensat za utracone zarobki, gdyż przepis ten dotyczy zgodnie z jego brzmieniem zwolnienia z opodatkowania wyłącznie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Natomiast przedmiotem postanowienia jest rekompensata za utracone zarobki stanowiąca przychód z innych źródeł nie podlegający zwolnieniu od opodatkowania. Natomiast zwrot kosztów przejazdu jest przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust.1 pkt 16 lit.”b” updf według którego diety oraz inne należności za czas podróży wypłacane osoby niebędącej pracownikiem są wolne od podatku, jeżeli spełniają warunki określone w ust. 13 tego artykułu.

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba uzyskująca dochody z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich z uwagi na pełnioną funkcję członka rady osiedla jest podatnikiem od towarów i usług?

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności : z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. W związku z powyższym jeżeli wykonywane przez Pana czynności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej spełniają warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przeciwnym razie czynności wymienione przez Pana we wniosku z dnia 13.05.2004 podlegają opodatkowaniu stawką 22% zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Odpowiedzi z zakresu podatku od towarów i usług dokonano w oparciu o przepisy obowiązujące wg stanu na dzień 01.06.2004r.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich odnosi się więc do zadań publicznych i państwowych, a nie czynności związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą osoby prawnej, choćby miały charakter „społeczny”, tzn. nie wiążący się z zatrudnieniem. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr x w S. działa przy STBS „W.” Sp. z o.o. w S., tj. jednostce prowadzącej działalność gospodarczą posiadającej status osoby prawnej. W związku z powyższym, pobierane przez przewodniczącego zarządu wspólnoty wypłaty - choćby w uchwale wspólnoty były nazwane ryczałtem - nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Reasumując, do przychodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego zarządu nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej ustawy podatkowej. Przychody te są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy i płatnik jest obowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20 %. W świetle powyższego stanowisko zawarte w piśmie z dnia 20.10.2003 r. jest nieaktualne.