Obowiązek instalacji kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek instalacji kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
6
maj

Istota:

Sprzedaż samochodu, kasa rejestrująca.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, osoba fizyczna podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi doradztwa personalnego wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. W listopadzie 2013 roku Wnioskodawca sprzedał samochód osobowy będący środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej za kwotę 39 450 zł osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadził żadnej sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej poza tą jedną transakcją. Wnioskodawca nadal będzie świadczyć usługi wyłącznie dla firm. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z incydentalną sprzedażą samochodu osobowego powstanie obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzona będzie sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych... Zdaniem Wnioskodawcy przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej z powodu jednorazowej sprzedaży samochodu osobowego nie spowoduje obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

2012
3
lis

Istota:

Czy limit sprzedaży dla osób fizycznych (40 tysięcy złotych) będący podstawą do instalacji kasy fiskalnej możemy pomniejszyć o sprzedaż internetową dla osób fizycznych?

Fragment:

Z powyższej normy prawnej wprost wynika, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług. Przez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...). Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.

2012
9
sie

Istota:

W zakresie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej przy świadczeniu usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych PKWiU 36.00.20; usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków PKWiU 37.00.11; usług związanych z opróżnianiem i szamb i dołów gnilnych PKWiU 37.00.12.

Fragment:

Z kolei udział obrotów z tytułu świadczenia tych usług w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy osiągnięty w I półroczu 2011r. w wysokości 85,04% uprawnił Wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do końca 2011r. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 wym. rozporządzenia. Ponadto osiągnięty przez Wnioskodawcę ww. udział obrotów za rok 2011 w wysokości 80,59% uprawnił Wnioskodawcę na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia do korzystania ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem § 2 ww. przepisu. Należy zauważyć, że warunek określony w § 3 ust. 2 rozporządzenia dotyczy udziału obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej w obrotach ogółem określonych w art. 111 ust. 1 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku instalacji kasy rejestrującej należy uznać za prawidłowe. Dalsze korzystanie przez Wnioskodawcę do 31.12.2012 r. /tj. w zakresie czasowym wskazanym w rozporządzeniu z dn. 26.07.2010 r./ ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej uzależnione jest od ponownego ustalenia udziału usług wymienionych w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia w obrocie ogółem obejmującym sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, a mianowicie jeżeli udział przedmiotowych usług w sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2012 r. będzie wyższy niż 80 % - podatnik korzysta ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do końca 2012 r..

2012
3
lip

Istota:

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia: wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników; stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu; możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas; konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego; konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników. Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

2012
22
maj

Istota:

Zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Fragment:

Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania obrotu kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 31 ww. załącznika wymienione zostały zakwalifikowane pod symbolem PKWiU 94 – usługi świadczone przez organizacje członkowskie. Należy zaznaczyć, iż od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Tym samym od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Towarów i Usług z 2008 r.

2012
24
mar

Istota:

Zastosowanie sankcji z tytułu niedopełnienia obowiązku rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie.

Fragment:

Wyłączenie to zawarte zostało również w aktualnie obowiązującym (od dnia 1 stycznia 2011 r.) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). W myśl § 4 ust. 1 pkt 9 zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia. Jak wynika z opisu stanu faktycznego od dnia 1 września 2008 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w ramach której sprzedaje również wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe. Nie prowadził Pan ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, bowiem wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł.

2012
9
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca, pomimo zwolnienia od podatku VAT, ma obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Zgodnie z zapisem § 2 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia, w którym w poz. 26 wymieniono świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85). Natomiast od 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie (...)

2012
7
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wprowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z wykonywaniem czynności polegających na świadczeniu usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawie towarów ściśle z tymi usługami związanymi, na rzecz beneficjenta tej pomocy?

Fragment:

Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia: wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników; stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu; możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas; konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego; konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników. Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.

2011
29
gru

Istota:

Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej?

Fragment:

Nr 138, poz. 930). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2) . Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

2011
13
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej i czy wpływy z tytułu odpłatności wnoszone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (podopiecznych i ich rodziny) na rachunki bankowe i (rzadko) do kasy DPS należy rejestrować przy użyciu kas rejestrujących (kas lub drukarek fiskalnych), czy też na podstawie innych przepisów przysługuje zwolnienie „z takiej rejestracji wpływów”?

Fragment:

Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2) . Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli: zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.