Obowiązek barwienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek barwienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815), który wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2005 roku ma zastosowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do celów żeglugi objętego procedurą dopuszczenia do obrotu (w imporcie) i zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie przed 17 czerwca 2005 roku, a nie odsprzedanego odbiorcom posiadającym jednostki pływające po dniu 17 czerwca 2005 roku.

Fragment:

(...) P O ST A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie utrzymuje w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-SN-ZH-9110-64/05/ET z dnia 25 sierpnia 2005 roku. U Z A S A D N I E N I E Firma XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 17 czerwca 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku było pytanie, czy przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815), który wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2005 roku ma (...)