IBPB-2-1/4515-193/15/HK | Interpretacja indywidualna

Czy wpłaty środków pieniężnych, dokonywanych przez rodziców na konto założone na imię małoletniego dziecka, mieszkającego z rodzicami, nieuzyskującego żadnych dochodów, dokonywane w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, skoro nie mieszczą się w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
IBPB-2-1/4515-193/15/HKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek alimentacyjny
 2. przelew bankowy
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 01 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 15 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wpłaty środków pieniężnych przez rodziców na rachunek bankowy małoletniego dziecka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wpłaty środków pieniężnych przez rodziców na rachunek bankowy małoletniego dziecka.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 22 stycznia 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Uzupełnienia dokonano pismem z 10 lutego 2016 r., które wpłynęło do Biura 15 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Rodzice Wnioskodawcy pozostają w małżeńskiej wspólności majątkowej. Wychowują dwoje niepełnoletnich dzieci, które mieszkają z nimi – Wnioskodawcę (czyli siedemnastoletniego syna) i czternastoletnią siostrę Wnioskodawcy.

Zarówno Wnioskodawca jak i jego siostra nie uzyskują żadnych dochodów.

Wnioskodawca uczy się w liceum ogólnokształcącym, jego siostra uczy się w gimnazjum.

Rodzice Wnioskodawcy posiadają wspólne konto bankowe, na które wpływają ich wynagrodzenia za pracę.

W dniu 11 marca 2013 r. – za zgodą rodziców Wnioskodawcy, jako jego opiekunów prawnych otwarty został dla Wnioskodawcy rachunek bankowy – Wnioskodawca miał wówczas 15 lat. Kiedy rodzice wyrazili zgodę na otwarcie dla Wnioskodawcy rachunku bankowego, kierowali się głównie tym, że chcieli na tym koncie gromadzić środki finansowe na dalsze utrzymanie i kształcenie Wnioskodawcy i jego siostry, a S. proponował korzystniejsze oprocentowanie środków na rachunku, niż bank prowadzący wspólne konto rodziców Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nigdy nie korzystał bezpośrednio z pieniędzy zgromadzonych na koncie w S., korzystał z nich pośrednio, poprzez wydatki rodziców ponoszone na jego utrzymanie ze środków zgromadzonych na tym koncie.

Rodzice Wnioskodawcy, chcąc uzyskać korzystniejsze oprocentowanie pieniędzy gromadzonych przez nich na dalsze utrzymanie i wykształcenie Wnioskodawcy i jego siostry, po sukcesywnym likwidowaniu lokat na ich wspólnym koncie bankowym, dokonali następujących przelewów z tego konta na konto prowadzone przez S. na imię i nazwisko Wnioskodawcy: 13 marca 2013 r. – na kwotę 200,00 zł, 13 marca 2013 r. – na kwotę 3.371,89 zł, 08 maja 2013 r. – na kwotę 32.700,00 zł, 08 maja 2013 r. – na kwotę 27.300,00 zł, 22 maja 2013 r. – na kwotę 2.000,00 zł, 22 maja 2013 r. – na kwotę 3.000,00 zł, 13 lutego 2014 r. – na kwotę 11.000,00 zł, 03 kwietnia 2014 r. – na kwotę 4.000,00 zł.

Wszystkie przelewy rodzice Wnioskodawcy opisali jako „wpłata własna” lub „wpłata na konto”.

Między rodzicami a Wnioskodawcą nie zostały zawarte umowy darowizny, dotyczące środków pieniężnych przelanych przez nich z ich wspólnego konta bankowego na konto prowadzone przez S. na imię i nazwisko Wnioskodawcy – nie zawarli takich umów ani w formie pisemnej, ani w formie ustnej.

Dokonując tych przelewów rodzice nie traktowali ich też jako spełnienie przyrzeczonego świadczenia w trybie darowizny, lecz jako wypełnienie ich powinności w ramach obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci – Wnioskodawcy i jego siostry. W związku z tym nigdy nie doszło do złożenia przez rodziców oświadczenia darczyńcy o darowaniu na rzecz Wnioskodawcy opisanych powyżej środków pieniężnych, ani do złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Ani Wnioskodawca, ani jego rodzice, nigdy nie traktowali opisanych powyżej środków pieniężnych jako stanowiących własność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w treści uzupełnienia wniosku z 10 lutego 2016 r doprecyzował stan faktyczny wskazując, że:

 1. Przelewy pieniężne opisane we wniosku dokonywane były tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego – nie była to darowizna ani żaden inny tytuł wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 2. Rodzice założyli konto na imię Wnioskodawcy w celu gromadzenia na nim środków na dalsze utrzymanie i kształcenie Wnioskodawcy oraz jego siostry, celem nauczania go posługiwania się różnymi instrumentami bankowymi (kartą płatniczą, bankowością internetową); ich celem nie było przysporzenie majątku na rzecz Wnioskodawcy; zgodnie z umową zawartą z bankiem Wnioskodawca mógł samodzielnie dysponować środkami na tym rachunku, ale nigdy tego nie robił, realizował operacje w bankowości internetowej zgodnie z poleceniem rodziców i pod ich nadzorem; rodzice skorzystali z oferty konta dla młodych ze względu na korzystniejsze oprocentowanie oszczędności – tu przelewali pieniądze z innych likwidowanych, mniej opłacalnych lokat.
 3. Zgodnie z umową konta dla młodych dla Wnioskodawcy wydana była karta płatnicza i hasła dostępu do bankowości internetowej, teoretycznie to Wnioskodawca mógł wypłacać środki pieniężne z przedmiotowego rachunku, ale nigdy nie robił tego samodzielnie, zawsze pod nadzorem rodziców, a z karty bankomatowej nie mógł korzystać ponieważ zablokowała mu się na samym początku w wyniku błędu. W najbliższej przyszłości, jeszcze przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę pełnoletności, środki na przedmiotowym rachunku, w związku z zakończeniem terminów lokat, przelane zostaną na konto rodziców.
 4. Środki pieniężne gromadzone były przez rodziców Wnioskodawcy na przedmiotowym rachunku głównie z myślą o przyszłości i dalszym kształceniu Wnioskodawcy i jego siostry na studiach, kiedy jednak brakło środków na bieżące potrzeby rodziny, na polecenie rodziców i pod ich kontrolą Wnioskodawca dokonywał przelewów nie tylko na bezpośrednie potrzeby swoje i siostry, na przykład z tych pieniędzy został dokonany przelew za samochód używany przez matkę Wnioskodawcy (w czerwcu 2014 r.).
 5. W związku z wpłacaniem przez rodziców Wnioskodawcy pieniędzy na konto założone na imię Wnioskodawcy nie były składane zgłoszenia na druku SD-Z2.
W związku z powyższym, po przeformułowaniu, zadano następujące pytanie:

Czy wpłaty środków pieniężnych, dokonywanych przez rodziców na konto założone na imię małoletniego dziecka, mieszkającego z rodzicami, nieuzyskującego żadnych dochodów, dokonywane w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego wynikającego z Kodeksu rodzinnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, skoro nie mieszczą się w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Wnioskodawca uważa, że wpłaty środków pieniężnych dokonywane przez jego rodziców na konto założone przez nich na jego imię, jako ich niepełnoletniego dziecka, dokonywane głównie z myślą o gromadzeniu środków na dalszą naukę Wnioskodawcy i jego siostry, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca uważa, że rodzice starali się w ten sposób wykonać obowiązek alimentacyjny, wynikający z Kodeksu rodzinnego, obejmujący również zabezpieczenie środków finansowych na studia. Gromadzenie środków pieniężnych na dalsze kształcenie dzieci w ramach obowiązku alimentacyjnego nie mieści się w przypadkach wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, określających przedmiot opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że rodzice Wnioskodawcy dokonywali przelewów na konto Wnioskodawcy. Opisane we wniosku przelewy dokonywane były tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Nie była to darowizna ani żaden inny tytuł wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788, ze zm.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Skoro przelewy pieniężne opisane we wniosku dokonywane były tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i – jak wskazał Wnioskodawca – nie była to darowizna ani żaden inny tytuł wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dokonane wpłaty środków pieniężnych przez rodziców na rachunek bankowy Wnioskodawcy nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek alimentacyjny
IPTPB2/4511-203/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

przelew bankowy
IPPB4-415-152/08-2/PJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.