Obowiązek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

Fragment:

Powyższe unormowania dopuszczają możliwość przeniesienia udziału rozumianego jako ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na osoby trzecie lub pozostałych wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Z regulacji art. 10 omawianej ustawy wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw w spółkach osobowych, ponieważ nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2018
14
maj

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży kart przepłaconych dokonywanej w imieniu lub na rzecz innych podatników.

Fragment:

Jak wynika z powołanych przepisów dotyczących ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, co do zasady pośrednik, który obok sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów/usług własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy. Jednocześnie przepisy te wskazują, że to zleceniodawca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi (pośrednikowi), zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. Zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Należy jednak zauważyć, że obowiązek ewidencjonowania przez pośrednika sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, uwarunkowany jest wystąpieniem tego obowiązku u zleceniodawcy. Ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca, ani Wydawcy, ani Kontrahent nie zamierzają podpisywać z nim umowy w formie pisemnej przewidującej zobowiązanie Wnioskodawcy do ujmowania na własnych kasach fiskalnych Wnioskodawcy sprzedaży kart przepłaconych, wskazując że korzystają oni z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kart przepłaconych dokonywanej w imieniu lub na rzecz innych podatników.

2018
16
mar

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku, kiedy nie wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej „local file”.

Fragment:

(...) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej „ local file ” dla określonych powyżej wszystkich transakcji, to tym samym nie powstanie obowiązek sporządzenia analiz porównywalności dla tych wszystkich rodzajów transakcji, nawet w sytuacji, kiedy osiągnięte przez Spółkę przychody lub koszty za rok poprzedni przekroczą równowartość 10.000.000 EUR - w rozumieniu przepisów o rachunkowości? Tym samym, czy jeśli nie pojawi się obowiązek sporządzenia „ local file ” dla danego rodzaju transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, to czy nie pojawi się również obowiązek sporządzenia analiz benchmarkingowych dla tego danego rodzaju transakcji pomimo, że łączna wartość transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi po zsumowaniu w trakcie 2017 r. przekroczyła próg istotności transakcji? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest pytanie nr 2. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie. Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek sporządzenia analizy porównywalności dla wskazanych w stanie faktycznym transakcji (dla których nie powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji „ local file ”), pomimo przekroczenia przez Spółkę za poprzedni rok przychodów lub kosztów o równowartości 10.000.000 EUR w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika

Fragment:

Zapewnienie pracownikowi noclegu przez pracodawcę służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego - pracownik nie ma tutaj żadnej swobody w zarządzaniu i rozporządzeniu świadczeniem; wykorzystuje je w konkretnym celu - dla wykonania swoich obowiązków pracowniczych. Świadczenia ze strony pracodawcy, należy analizować i odnosić w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika pozostania poza dominującym miejscem wykonywania pracy dłużej niż dobę, i na dodatek nocowania w hotelu, aby właściwie wykonać nałożone przez pracodawcę zadanie, to zapewnienie przez pracodawcę możliwości noclegów i pokrycie innych kosztów niezbędnego pobytu poza miejscem zamieszkania pracownika, nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak, aby była ona wydajna i należytej jakości oraz przyniosła pracodawcy konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy.

2017
6
gru

Istota:

Czy zarówno przedsiębiorca przekształcany jak i przekształcona Spółka z o.o. mają obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 za okres przed i po przekształceniu?

Fragment:

Na mocy powołanych wyżej regulacji obowiązki płatnika związane z przejęciem pracowników nie ustały, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejął także obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że Wnioskodawca został następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych przepisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a i art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla pracowników Wnioskodawcy obejmujące dane za rok podatkowy 2017, przed przekształceniem i po przekształceniu powinny zostać sporządzone przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, będącego następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wstępującym we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie uznania zbycia Oddziału za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenia aportu Oddziału z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sukcesji praw i obowiązków Oddziału na rzecz Spółki, obowiązku wystawienia faktur z tytułu transakcji dla których obowiązek powstał przed dniem aportu i po dniu aportu, obowiązku rozliczenia podatku należnego i wystawienia faktury z tytułu otrzymanej zaliczki, prawa do korekty podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności, prawa do wystawienia i uwzględnienia faktury korygującej zmniejszającej bądź zwiększającej podatek należny, prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy przed dniem aportu bądź po dniu aportu, prawa do odliczenia podatku naliczonego dokumentującej nabycie usługi odnoszącej się do okresu po aporcie Oddziału, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zwiększającej podatek do odliczenia, obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 91 ust. 1 i 9 ustawy, prawa do odliczenia podatku z faktury, gdzie jako nabywcę wskazano Oddział, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług doradczych, prawnych oraz najmu

Fragment:

Oznacza to, iż z tym dniem, Oddział przestanie być podmiotem przedmiotowych praw i obowiązków dotyczących aportowanego ZCP. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż: czynnikiem decydującym w zakresie ustalenia podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku należnego oraz dopełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów o VAT w tym zakresie w odniesieniu do opodatkowanych VAT transakcji Oddziału, będzie moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tych transakcji. jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego przypadnie po dniu nabycia Oddziału przez Spółkę, podmiotem obowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu będzie Spółka, jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego przypadnie przed dniem nabycia Oddziału przez Spółkę, podmiotem obowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu będzie Oddział, jednakże, w przypadku niewykonania przez Oddział obowiązków ciążących na Oddziale zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to Spółka - jako następca prawny Oddziału w zakresie praw i obowiązków regulowanych przepisami o VAT - będzie obowiązana do ich dopełnienia, na Spółkę przejdą również, z dniem nabycia Oddziału, wszelkie inne prawa i obowiązki wynikające z przepisów (...)

2017
4
sty

Istota:

W zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT

Fragment:

(...) obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur - jest nieprawidłowe , obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy – jest prawidłowe , obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.

2016
28
lis

Istota:

Istota dotyczy zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług i sprzedawanych towarów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na sprzedaży wysyłkowej towarów bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na świadczeniu usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na świadczeniu usług przez serwisy zakupów grupowych oraz serwisy pośredniczące będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Stanowisko Wnioskodawcy doprecyzowane w złożonym uzupełnieniu: Element stanowiska wspólny dla pytań 1, 2, 3. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
24
cze

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane ze zbyciem przez spółkę komandytową wniesionych do niej wkładów, oraz zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

Fragment:

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej na kilka sposobów, m.in. poprzez: wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 i art. 65 ksh); przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 ksh). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 1 i 2 ksh). Z przepisu art. 10 ksh wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw, w spółkach osobowych bowiem nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na wspólnika przystępującego przechodzi zespół praw i obowiązków w zakresie, który przysługuje wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia.

2016
2
cze

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, oraz konsekwencje podatkowe z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Fragment:

Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późń.zm, dalej: „ ksh ”) przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej na kilka sposobów, m.in. poprzez: wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 i art. 65 ksh); przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 ksh). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 1 i 2 ksh). Z przepisu art. 10 Ksh wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw, w spółkach osobowych bowiem nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na wspólnika przystępującego przechodzi zespół praw i obowiązków w zakresie, który przysługuje wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia.