Obowiązek | Interpretacje podatkowe

Obowiązek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku, kiedy nie wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej „local file”.
Fragment:
(...) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej „ local file ” dla określonych powyżej wszystkich transakcji, to tym samym nie powstanie obowiązek sporządzenia analiz porównywalności dla tych wszystkich rodzajów transakcji, nawet w sytuacji, kiedy osiągnięte przez Spółkę przychody lub koszty za rok poprzedni przekroczą równowartość 10.000.000 EUR - w rozumieniu przepisów o rachunkowości? Tym samym, czy jeśli nie pojawi się obowiązek sporządzenia „ local file ” dla danego rodzaju transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, to czy nie pojawi się również obowiązek sporządzenia analiz benchmarkingowych dla tego danego rodzaju transakcji pomimo, że łączna wartość transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi po zsumowaniu w trakcie 2017 r. przekroczyła próg istotności transakcji? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest pytanie nr 2. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie. Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek sporządzenia analizy porównywalności dla wskazanych w stanie faktycznym transakcji (dla których nie powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji „ local file ”), pomimo przekroczenia przez Spółkę za poprzedni rok przychodów lub kosztów o równowartości 10.000.000 EUR w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Zapewnienie pracownikowi noclegu przez pracodawcę służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego - pracownik nie ma tutaj żadnej swobody w zarządzaniu i rozporządzeniu świadczeniem; wykorzystuje je w konkretnym celu - dla wykonania swoich obowiązków pracowniczych. Świadczenia ze strony pracodawcy, należy analizować i odnosić w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika pozostania poza dominującym miejscem wykonywania pracy dłużej niż dobę, i na dodatek nocowania w hotelu, aby właściwie wykonać nałożone przez pracodawcę zadanie, to zapewnienie przez pracodawcę możliwości noclegów i pokrycie innych kosztów niezbędnego pobytu poza miejscem zamieszkania pracownika, nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak, aby była ona wydajna i należytej jakości oraz przyniosła pracodawcy konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy.
2018
26
sty

Istota:
Czy zarówno przedsiębiorca przekształcany jak i przekształcona Spółka z o.o. mają obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 za okres przed i po przekształceniu?
Fragment:
Na mocy powołanych wyżej regulacji obowiązki płatnika związane z przejęciem pracowników nie ustały, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejął także obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że Wnioskodawca został następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych przepisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a i art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla pracowników Wnioskodawcy obejmujące dane za rok podatkowy 2017, przed przekształceniem i po przekształceniu powinny zostać sporządzone przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, będącego następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wstępującym we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie uznania zbycia Oddziału za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenia aportu Oddziału z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sukcesji praw i obowiązków Oddziału na rzecz Spółki, obowiązku wystawienia faktur z tytułu transakcji dla których obowiązek powstał przed dniem aportu i po dniu aportu, obowiązku rozliczenia podatku należnego i wystawienia faktury z tytułu otrzymanej zaliczki, prawa do korekty podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności, prawa do wystawienia i uwzględnienia faktury korygującej zmniejszającej bądź zwiększającej podatek należny, prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy przed dniem aportu bądź po dniu aportu, prawa do odliczenia podatku naliczonego dokumentującej nabycie usługi odnoszącej się do okresu po aporcie Oddziału, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony, uwzględnienia w deklaracji faktury korygującej zwiększającej podatek do odliczenia, obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 91 ust. 1 i 9 ustawy, prawa do odliczenia podatku z faktury, gdzie jako nabywcę wskazano Oddział, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług doradczych, prawnych oraz najmu
Fragment:
Oznacza to, iż z tym dniem, Oddział przestanie być podmiotem przedmiotowych praw i obowiązków dotyczących aportowanego ZCP. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż: czynnikiem decydującym w zakresie ustalenia podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku należnego oraz dopełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów o VAT w tym zakresie w odniesieniu do opodatkowanych VAT transakcji Oddziału, będzie moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tych transakcji. jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego przypadnie po dniu nabycia Oddziału przez Spółkę, podmiotem obowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu będzie Spółka, jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego przypadnie przed dniem nabycia Oddziału przez Spółkę, podmiotem obowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu będzie Oddział, jednakże, w przypadku niewykonania przez Oddział obowiązków ciążących na Oddziale zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to Spółka - jako następca prawny Oddziału w zakresie praw i obowiązków regulowanych przepisami o VAT - będzie obowiązana do ich dopełnienia, na Spółkę przejdą również, z dniem nabycia Oddziału, wszelkie inne prawa i obowiązki wynikające z przepisów (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
Fragment:
(...) obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur - jest nieprawidłowe , obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy – jest prawidłowe , obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.
2017
4
sty

Istota:
Istota dotyczy zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług i sprzedawanych towarów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na sprzedaży wysyłkowej towarów bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na świadczeniu usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności skupiającej się na świadczeniu usług przez serwisy zakupów grupowych oraz serwisy pośredniczące będzie pozwalał mu na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji wynikającego z pozycji 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Stanowisko Wnioskodawcy doprecyzowane w złożonym uzupełnieniu: Element stanowiska wspólny dla pytań 1, 2, 3. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane ze zbyciem przez spółkę komandytową wniesionych do niej wkładów, oraz zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
Fragment:
Ustawa Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej na kilka sposobów, m.in. poprzez: wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 i art. 65 ksh); przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 ksh). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 1 i 2 ksh). Z przepisu art. 10 ksh wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw, w spółkach osobowych bowiem nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na wspólnika przystępującego przechodzi zespół praw i obowiązków w zakresie, który przysługuje wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia.
2016
24
cze

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, oraz konsekwencje podatkowe z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
Fragment:
Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późń.zm, dalej: „ ksh ”) przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej na kilka sposobów, m.in. poprzez: wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 i art. 65 ksh); przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 ksh). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 1 i 2 ksh). Z przepisu art. 10 Ksh wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw, w spółkach osobowych bowiem nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na wspólnika przystępującego przechodzi zespół praw i obowiązków w zakresie, który przysługuje wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia.
2016
2
cze

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, oraz konsekwencje podatkowe z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
Fragment:
Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późń.zm, dalej: „ ksh ”) przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej na kilka sposobów, m.in. poprzez: wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 i art. 65 ksh); przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 ksh). Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 1 i 2 ksh). Z przepisu art. 10 Ksh wynika, że zbyty może być tylko ogół praw i obowiązków. Nie można więc rozszczepiać praw i obowiązków (reguła nierozszczepialności jakichkolwiek praw od jakichkolwiek obowiązków wspólnika). Nie jest również możliwe zbycie pojedynczych praw, w spółkach osobowych bowiem nie jest dopuszczalny obrót prawami ze względu na ich związek z osobą wspólnika. Reguła nierozszczepialności praw i obowiązków wspólnika determinuje konieczność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika zawsze jako niepodzielnej (nierozłącznej) całości. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na wspólnika przystępującego przechodzi zespół praw i obowiązków w zakresie, który przysługuje wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia.
2016
2
cze

Istota:
1. Czy S. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z tytułu przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe (po ich wniesieniu do S.) oraz z tytułu zysków osiąganych przez Spółki Inwestycyjne po przekształceniu w spółki komandytowe w związku z prowadzoną działalnością na rynku nieruchomości ?2. Czy na S. będzie ciążył obowiązek składania rocznego zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym ?
Fragment:
Na S. nie będzie zatem ciążył obowiązek składania zeznania określonego we wskazanym przepisie. W przypadku spółki transparentnej podatkowo taką jest S.), to jej wspólnicy, a nie sama S., będą występowali w charakterze podatników w odniesieniu do przychodów osiąganych przez S. (i to ewentualnie na nich, a nie na S., może ciążyć obowiązek składania zeznań CIT-8). W świetle powyższego na S. nie będzie ciążył obowiązek składania rocznego zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 - jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
22
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obowiązek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.