PD3-4231-118/07 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kwoty uzyskane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej działającej w formie spółki komandytowej, a co za tym idzie obniżenia wartości wkładu Spółki w Spółce Celowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

PD3-4231-118/07

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obniżka (obniżenie)
  2. wartość udziału kapitałowego
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.09.2007 r. U. Sp. z o.o. w K. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 18.09.2007 r znak: OG-005/85/PDIII-423/30-5/2007 uznające za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty uzyskanej przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w spółce celowej działającej w formie spółki komandytowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Pismem z dnia 16.05.2007 r Spółka U. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie informacji w przedmiocie stosowania przepisów podatkowych, m. in. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską. Przedmiotową działalność planuje rozszerzyć poprzez utworzenie Spółki Celowej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesie aport w postaci przedsiębiorstwa według wartości rynkowej . W zamian za wniesiony aport Spółka obejmie udziały w Spółce Celowej o wartości nominalnej, odpowiadającej wycenie rynkowej aportu.

W związku z przyjętą strategią działania i prowadzeniem inwestycji w formie zależnych spółek osobowych, po wniesieniu aportu Spółka Celowa przekształci swoją formę prawną w spółkę komandytową.

Aby uregulować posiadane zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego, Spółka przyjmuje koncepcję, że w ramach uczestnictwa w przekształconej Spółce Celowej (spółce komandytowej), jako wspólnik podejmie uchwałę o obniżeniu swojego udziału kapitałowego w Spółce Celowej w drodze obniżenia wartości wniesionego wkładu, w następstwie czego Spółka Celowa (spółka komandytowa) wypłaci Spółce w pieniądzu równowartość wkładu podlegającego obniżeniu.

W tej sytuacji Spółka zwróciła się z zapytaniem czy kwoty uzyskane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej działającej w formie spółki komandytowej, a co za tym idzie obniżenia wartości wkładu Spółki w Spółce Celowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki kwoty otrzymane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej (spółce komandytowej), stanowiące równowartość obniżenia wkładu Spółki w Spółce Celowej (spółce komandytowej) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Spółka powołała przepisy art. 50 § l, art. 54 § 1 oraz art. 65 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 16.05.2007 r o udzielenie pisemnej interpretacji, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanowieniem znak: OG-005/85/PDIII-423/30-5/2007 z dnia 18.09.2007 r uznał przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot uzyskanych przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej za nieprawidłowe.

W zażaleniu z dnia 21.09.2007 r wniesionym za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach Spółka wnosi o zmianę postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i uznanie stanowiska Spółki w tej części za prawidłowe.

Wnosząc o powyższe Spółka podnosi, że w rozpatrywanym przypadku nieuzasadnione było powołanie przez organ podatkowy przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm./ oraz stwierdzenie organu, że jakiekolwiek wypłaty dokonywane przez spółkę komandytową, stosownie do tego przepisu będą stanowiły przychód podatkowy, jako otrzymane pieniądze.

Według Spółki, w tym przypadku znaczenie dla rozstrzygnięcia podniesionej kwestii mają powołane we wniosku przepisy Kodeksu spółek handlowych, a dodatkowo należy wskazać na przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się m.in. umorzonych udziałów lub akcji w spółce w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. W omawianym przypadku kosztem nabycia udziałów będzie wartość otrzymanych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, co wynika z zestawienia przepisów art. 15 ust. 1k pkt 2, art. 15 ust. 11 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Z przepisów tych wynika, że w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części koszt nabycia takich udziałów (akcji), o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej nadzień objęcia tych udziałów (akcji) nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Natomiast umorzenie udziałów nastąpi w części nie przekraczającej kosztu ich objęcia za wniesiony aport.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wnoszonych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Jak wynika z treści powołanego przepisu, regulacja powyższa nie odnosi się do opisanego we wniosku przypadku obniżenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej .

Nie znajduje zatem uzasadnienia zastosowanie do tej sprawy, w drodze analogii, regulacji dotyczącej umorzenia udziałów lub akcji w spółce, zawartej w przedmiotowym art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do tej kwestii nie odnoszą się również pozostałe uregulowania zawarte w art. 12 ust. 4 powoływanej ustawy podatkowej.

Wobec powyższego nie ma podstaw do uwzględniania przy rozpatrywaniu zagadnienia przychodu w związku z obniżeniem udziału kapitałowego w spółce przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tej sytuacji znajduje zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy podatkowej, stosownie do którego przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle tego przepisu kwoty pieniężne otrzymane przez Spółkę z tytułu obniżenia jej udziału kapitałowego w Spółce Celowej /komandytowej/ stanowią przychód podatkowy podlegający uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżka (obniżenie)
PD-P/423-7/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

wartość udziału kapitałowego
PDFD/415-67/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.