PD-P/423-7/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawke amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?

PD-P/423-7/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obniżka (obniżenie)
  2. podatek dochodowy od osób prawnych
  3. stawka amortyzacyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Stawki amortyzacyjne

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 21.06.2007 r. (data złożenia do tutejszego organu podatkowego – 21.06.2007 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich stwierdza, że stanowisko Spółki zawartewe wniosku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z treścią art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, albo marszałek województwa, stosownie do swej właściwości, mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 21.06.2007 r. do tutejszego organu podatkowego został złożony wniosek Spółkiw sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka w ostatnich latach prowadziła szereg inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz okolicznych wsi. Ze względu na dużą wartość przekazanejw użytkowanie sieci już obecnie koszt jej amortyzacji jest bardzo wysoki. W najbliższych latach Spółka zamierza realizować budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy przy współfinansowaniu ze środków europejskich. Przy tak dużych inwestycjach w infrastrukturę koszt amortyzacji będzie miał wpływ na wysokość opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw działających na terenie naszej Gminy i może osiągnąć poziom wyższy niż dotychczasowy.

W związku z powyższym Spółka zwraca się do tutejszego organu podatkowegoo wyczerpujące zajęcie stanowiska w sprawie :
Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawkę amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki ?

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j – 16ł wyżej cytowanej ustawy, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Jednak, zgodniez art. 16i ust. 5 podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca,w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Jednocześnie, art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w żaden sposób nie limituje obniżenia stawki amortyzacyjnej, tj. np. do 1 %. Nie zawiera także warunków wymagających uzasadnienia obniżenia stawki amortyzacyjnej. Brak katalogu środków trwałych, dla których stawki amortyzacyjne mogą być obniżone świadczyć możeo tym, że przepis ten będzie miał również zastosowanie do sieci kanalizacyjnej.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich informuje:

Zasady dotyczące dokonywania odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (odpisów amortyzacyjnych) zamieszczone zostały w przepisach art. 16a – 16m ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654ze zm.).

Zgodnie z art. 16a ust. 1 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,2) maszyny, urządzenia i środki transportu,3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanedo używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jak stanowi art. 16f ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnychod wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art.16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W myśl art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy,z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonychw art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Z treści wniosku wynika, że Spółka zamierza zastosować metodę amortyzacji określonąw art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16i ust.1 odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnychi zasad, o których mowa w art.16h ust. 1 pkt 1. W myśl art. 16i ust. 5 wyżej wymienionej ustawy podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albood pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Cytowany przepis, jak słusznie zauważa Spółka, nie limituje obniżenia stawki amortyzacyjnej, jak również nie wymienia kategorii środków trwałych, w stosunku do których może mieć zastosowanie oraz nie określa warunków, od spełnienia których zależy zastosowanie obniżonej stawki amortyzacyjnej.

Zatem zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Podatnik możena podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dowolnie obniżyć stawkę amortyzacyjną wynikającą z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Spółka sama decyduje, czy oraz o jaką wartość obniżyć stawkę amortyzacyjną danego środka trwałego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast zgodnie z art. 14b § 2 tej ustawy wiąże właściwe organy podatkowei organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie w trybie art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opoluza pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie zgodnie z art. 222 ustawy w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem postanowienia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.