IPPP2/443-1105/11-2/KAN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwości odliczenia podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2011r. (data wpływu 20 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych (artykułów spożywczych oraz artykułów żywnościowych dla zwierząt). Bezpośrednimi odbiorcami produktów Spółki na terenie Polski są m.in. hurtownie, które następnie sprzedają produkty Spółki do punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka podejmuje szereg różnorodnych działań handlowych, które mają na celu wsparcie sprzedaży jej produktów wśród konsumentów i kontrahentów. W tym celu Wnioskodawca zawarł porozumienie (zwane dalej: „Porozumieniem”) z wyspecjalizowanym podmiotem – S. Sp. z o.o. (zwanym dalej jako: „Koordynator”), na podstawie którego Koordynator podjął się wykonania kompleksowych działań promocyjnych (zwanych dalej: „usługami marketingowymi”) w ramach realizacji programu motywacyjno-lojalnościowego (zwanego dalej: „Programem”).

Na podstawie Porozumienia, Koordynator zobowiązał się do realizacji na zlecenie Spółki zadań związanych z przeprowadzeniem Programu, w szczególności do:

 • przygotowania mechanizmu i regulaminów Programu,
 • bieżącej obsługi i zarządzania Programem,
 • obsługi logistycznej i magazynowej Programu, w tym zakupu, magazynowania i logistyki towarów, bonów towarowych i usług będących nagrodami z dedykowanego katalogu,
 • obsługi i raportowania zapytań uczestników,
 • pomocy technicznej dla uczestników i osób dedykowanych w Spółce,
 • przygotowania materiałów marketingowych oraz ich aktualizacji,
 • przygotowania i aktualizacji dedykowanego katalogu nagród z zapewnieniem ich dostępności,
 • sporządzania listy nagrodzonych uczestników,
 • archiwizacji dokumentów generowanych w ramach Programu,
 • obsługi prawnej,
 • rozliczenia podatku dochodowego za wydane nagród osobom fizycznym,
 • opracowania strategii na aktywizację uczestników,
 • raportowania i analiz wyników Programu,
 • analiz konkurencji i monitorowania rynku celem ulepszania oferowanych rozwiązań.

Zgodnie z powyższym, Koordynator dokonuje zakupu materiałów i nagród niezbędnych do świadczenia usługi marketingowej. Materiały promocyjne i nagrody przekazywane są uczestnikom bezpośrednio przez Koordynatora, bez pośrednictwa Spółki.

Usługi marketingowe świadczone przez Koordynatora mają na celu m.in. zwiększenie sprzedaży produktów Spółki, wzmocnienie kontaktów z siecią kontrahentów i klientów, zwiększenie znajomości marki. W ramach przedmiotowych usług, kontrahenci Spółki będący uczestnikami Programu premiowani są punktami przyznawanymi za czynności marketingowe obejmujące m.in.:

 • dokonywanie zamówień lub zakupów określonych produktów Spółki,
 • wykonywanie zadań ekspozycyjnych,
 • osiąganie określonego obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów Spółki.

Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego Koordynator dokumentuje wykonanie usług marketingowych wystawiając jedną fakturę VAT odpowiadającą łącznej wartości świadczenia wykonanego w tym czasie. Wartość wynagrodzenia należnego Koordynatorowi za usługi marketingowe obejmuje zarówno wartość zakupionych materiałów promocyjno-reklamowych i nagród (obejmujących towary, bony towarowe i usługi) podlegających wydaniu, jak i wartość pozostałych świadczeń Koordynatora. W związku z powyższym, koszty związane z zakupem przedmiotowych towarów przez koordynatora na cele przekazywanych nagród są w całości uwzględniane w miesięcznej kalkulacji całkowitej ceny za wykonywane w danym okresie usługi na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 • Czy na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawianych przez Koordynatora z tytułu wykonywanych przez niego czynności...
 • Czy na podstawie art. 7 ust 2 oraz art. 8 ust 2 ustawy o VAT, Spółka nie jest zobligowana do rozliczania podatku VAT na zasadzie samonaliczania z tytułu wydań towarów dokonanych w ramach Programu organizowanego przez Koordynatora...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki:

 • na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawianych przez Koordynatora z tytułu wykonywanych przez niego czynności;
 • na podstawie art. 7 ust 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, Spółka nie jest zobligowana do rozliczania podatku VAT na zasadzie samonaliczania z tytułu wydań towarów dokonanych w ramach Programu organizowanego przez Koordynatora.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania pierwszego;

 1. Czynności wykonywane przez Koordynatora jako świadczenie usług w świetle art. 5 oraz art. 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT „przez świadczenie usług (...) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)„.

Zatem, by doszło do świadczenia usług, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • musi zaistnieć określone świadczenie (czynność, zachowanie) na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • świadczenie to nie może stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Co więcej, aby doszło do odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT musi zostać spełnionych szereg warunków, wynikających z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „ETS”), a w szczególności:

 1. musi istnieć stosunek prawny (umowa) pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą na podstawie którego występuje świadczenie wzajemne (orzeczenie ETS z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie R. J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (sprawa C16/93));
 2. wynagrodzenie musi pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywaną usługą (orzeczenie ETS z dnia 8 marca 1988 r w sprawie Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise (sprawa 102/86));
 3. musi istnieć beneficjent usługi, którego można scharakteryzować jako konsumenta, tj. osoba na użytek i korzyść której wykonywane jest świadczenie (orzeczenie ETS z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie Jurgen Mohr przeciwko Finanszamt Bad Segeberg (sprawa C-215/94).

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy oraz orzecznictwo ETS należy stwierdzić, iż opisane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Koordynatora na rzecz Wnioskodawcy wypełniają definicję świadczenia usług przewidzianą w art. 8 ustawy o VAT. Transakcje te bezsprzecznie nie stanowią bowiem dostawy towarów (Koordynator nie przenosi bowiem na Wnioskodawcę prawa do dysponowania jakimikolwiek towarami jak właściciel), a jednocześnie, w ich ramach, dochodzi do określonego działania (czynności, zachowania) stanowiącego przejaw działalności gospodarczej, tj. przeprowadzenia Programu, w ramach których Koordynator m.in. wydaje określone towary (nagrody) na rzecz podmiotów uczestniczących w akcji promocyjnej. Co więcej, organizacja Programu jest przeprowadzana przez Koordynatora w ramach Porozumienia zawartego ze Spółką, na podstawie którego Koordynator otrzymuje od Spółki stosowne wynagrodzenie.

Istnieje zatem stosunek prawny pomiędzy Koordynatorem i Spółką, jak również bezpośredni związek pomiędzy wykonywanymi przez Koordynatora czynnościami, a otrzymywanym od Spółki wynagrodzeniem. Co więcej, jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka jest beneficjentem organizowanego Programu, zwiększa on bowiem satysfakcję klientów Spółki i budowana jest ich lojalność, wobec czego Spółka jest beneficjentem tej usługi.

W efekcie, opisane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Koordynatora należy zdaniem Spółki potraktować jako świadczenie na jej rzecz usługi w rozumieniu art. 5 oraz art. 8 ustawy o VAT.

 1. Prawo Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Koordynatora w świetle art. 86 ustawy o VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a i b ustawy o VAT stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z (a) tytułu nabycia towarów i usług oraz (b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

W opinii Spółki, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego należy rozumieć w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zarówno w odniesieniu do towarów i usług, które są przez tego podatnika wykorzystywane bezpośrednio przy dokonywaniu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, jak i w odniesieniu do nabywanych przez niego towarów i usług, które pomimo braku bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi służą prowadzeniu opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika np. zakupy o charakterze ogólnym takie jak najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych czy też usługi marketingowe (np. organizacji programów lojalnościowych, przeprowadzenia kampanii i akcji promocyjnych).

Spółka stoi na stanowisku, iż związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi powinien być rozpatrywany szeroko tj. nieuzasadnione byłoby określenie zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego jedynie poprzez poszukiwanie bezpośredniego związku poszczególnych wydatków wyłącznie z jedną lub kilkoma konkretnymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Zdaniem Spółki, ogólne zasady systemu VAT pozwalają podatnikowi VAT na odliczenie podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki o charakterze ogólnym, których poniesienie służy efektywnemu funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa, pomimo braku bezpośredniego związku tych wydatków z konkretnymi transakcjami. A zatem, w opinii Spółki, w przypadku wydatków o charakterze ogólnym wystarczającą przesłanką do odliczenia wynikającego z nich podatku VAT jest wskazanie opodatkowanej działalności podatnika, której wydatki te dotyczą nawet pośrednio.

Stanowisko Spółki, tj. pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami o charakterze ogólnym (np. związane z usługami marketingowymi), znajduje odzwierciedlenie również w praktyce organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2009 r. (sygn. IPPP3/443-169/08-2/KT) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni (...) o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż: lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów”.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. (sygn. III Sa/Wa 1444/07), w którym Sąd wskazał, że „cel promocji jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów podatnika przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną. Inaczej rzecz ujmując wydatki te mają na celu generowanie sprzedaży opodatkowanej a zatem w związku z tymi wydatkami podatnik ma prawo do określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „Trybunał”). System odliczania podatku VAT - jak wskazuje Trybunał m.in. w wyroku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 (Abbey National pic y. Commissioners of Customs Excise) —„(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”.

Także w wyroku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur regional des impots do Nord-Pas-de-Calais) Trybunał podkreślił, iż prawo do odliczenia podatku przysługuje, co do zasady, gdy istnieje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Jak wynika z przywołanych orzeczeń Trybunału, prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym uprawnieniem podatnika podatku VAT wynikającym z naczelnych zasad funkcjonowania tego podatku. Biorąc pod uwagę fakt, iż art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ogranicza prawa do odliczenia VAT do przypadków, gdy związek podatku naliczonego z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi jest bezpośredni należy uznać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom także wtedy, gdy istnieje jedynie pośredni związek podatku naliczonego z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną VAT.

W przedmiotowym stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, iż nabycie usług marketingowych świadczonych przez Koordynatora ma związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej w Spółce. Tym samym przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest, w przedmiotowym stanie faktycznym, spełniona. W efekcie, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Koordynatora.

 1. Brak przesłanek ograniczających prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Koordynatora, wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów lub usług uzależnione jest zarówno od spełnienia przesłanki pozytywnej, tj. związku zakupu z czynności opodatkowanych, jak również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabywa od Koordynatora usługi marketingowe polegające min. na wydaniu nagród uczestnikom Programu. Przedmiotowe towary i usługi przeznaczone na nagrody są nabywane i wydawane przez Koordynatora, a koszt zakupu oraz przekazania nagrody stanowi element składowy wynagrodzenia należnego Koordynatorowi za wykonanie usług marketingowych.

Spółka otrzymuje od Koordynatora faktury VAT dokumentujące wykonanie na jej rzecz usługi marketingowej, na których wykazany jest podatek VAT naliczony od całkowitej wartości wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usługi.

W ocenie Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym nie zachodzą żadne przesłanki wynikające z przytoczonego przepisu, ograniczające jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od Koordynatora. W szczególności, zdaniem Spółki, uwzględnianie wartości nagród wydanych w ramach Programu organizowanego przez Koordynatora w podstawie opodatkowania VAT świadczonej usługi reklamowej i w efekcie rozliczanie od tej wartości podatku należnego w treści faktury wystawionej dla Spółki jest działaniem prawidłowym.

Koszt zakupu wydawanych towarów (nagród) stanowi bowiem element kalkulacyjny wynagrodzenia Koordynatora za świadczone usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu Programu. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, „podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Skoro zatem koszt nagród wliczony jest w cenę usługi świadczonej przez Koordynatora dla Spółki, kwota ta powinna zostać przez Koordynatora opodatkowana VAT w fakturze wystawionej dla Wnioskodawcy, dokumentującej wykonaną usługę. Jednocześnie, podatek VAT wynikający z takiej faktury będzie podlegał odliczeniu po stronie Spółki.

Warto w tym miejscu przywołać stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w dniu 10 listopada 2004 r. (sygn. ZP/443-306/04), z której wynika, iż „opodatkowaniu podatkiem VAT podlega kompleksowa usługa marketingowa, a nie poszczególne jej elementy, takie jak przygotowanie koncepcji działań marketingowych, zakup materiałów reklamowych, rozdanie gadżetów reklamowych itp.”.

Tym samym należy stwierdzić, iż przekazanie materiałów promocyjnych oraz nagród jest opodatkowane VAT jako element podstawy opodatkowania VAT świadczonej przez Koordynatora usługi marketingowej. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstają żadne obowiązki związane z nieodpłatnymi przekazaniami materiałów promocyjnych oraz nagród.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania drugiego;

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Oznacza to więc, iż opodatkowaniu VAT powinno podlegać każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, pod warunkiem jednak, iż podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów. Przy czym nie ma znaczenia, czy przekazanie towarów zostanie dokonane na cele związane czy inne niż związane z przedsiębiorstwem podatnika.

Podobnie opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in.: do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów.

W przedmiotowym stanie faktycznym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami wydawanymi przez koordynatora. W istocie, Spółka nigdy nie nabywa prawa do dysponowania przedmiotowymi towarami jak właściciel. Należy również podkreślić, że wydanie nagród stanowi element usługi świadczonej przez Koordynatora na rzecz Spółki, wydanie to nie może zatem stanowić jednocześnie dostawy towarów. Co więcej, jak zaznaczono wyżej, wartość przekazywanych nagród podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jako element wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Spółki usługi. Przyjęcie założenia, że Spółka powinna dokonać naliczenia podatku należnego od towarów przekazywanych przez koordynatora, zdaniem Spółki, naruszałoby zasadę neutralności podatku VAT i prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności:

Biorąc pod uwagę powyższe, po stronie Wnioskodawcy nie powstają żadne obowiązki związane z nieodpłatnymi przekazaniami towarów w ramach Programu organizowanego na rzecz Spółki przez koordynatora.

Spółka podkreśla, iż zasadność jej stanowiska potwierdza również wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 2 lutego 2007 r. (sygn. Akt 1 SA/Kr 963/05). W wyroku tym Sąd stwierdził, że: „(...) sam fakt wręczenia nabytej przez Spółkę nagrody nie stanowi w analizowanym przypadku oddzielnej dostawy towarów (...). Wręczenie nagrody jest natomiast nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez wnioskodawcę na rzecz zlecającego usługę reklamową. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wskazanej czynności prowadziłoby do podwójnego opodatkowania towaru (nagrody), którego wartość została już uwzględniona w opodatkowaniu usługi świadczonej przez Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane wyżej wnioski będą mieć zastosowanie również w przypadku, gdy wydania dokonywane przez Koordynatora nie będą miały postaci materialnej (np. będzie to wycieczka lub bilet do teatru). Również w takim przypadku, wyświadczenie obecnemu / potencjalnemu klientowi Spółki usługi będzie stanowić integralny element usługi świadczonej przez Koordynatora dla Wnioskodawcy, a wartość wspomnianej usługi będzie ujęta w wynagrodzeniu należnym Koordynatorowi od Spółki, które to wynagrodzenie w całości będzie podlegać opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, przekazanie takiej nagrody również nie może podlegać opodatkowaniu u Wnioskodawcy z uwagi za zakaz podwójnego opodatkowania VAT tej samej czynności. Co więcej, warto zauważyć, iż nawet gdyby przyjąć, iż wyświadczenie wspomnianej usługi mogłoby stanowić nieodpłatne świadczenie usług to również nie podlegałoby ono opodatkowaniu VAT. Należy, bowiem pamiętać, iż w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT tylko, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tymczasem, nie ulega wątpliwości, iż takie wyświadczenie usługi stanowi element Programu pozostającej w ścisłym związku z prowadzonym przedsiębiorstwem Spółki.

Podsumowując powyższe, zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, po jej stronie brak będzie obowiązku rozliczania podatku należnego w związku z wydawaniem przez Koordynatora towarów w ramach organizowanego na rzecz Spółki Programu.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki do wydatków o charakterze ogólnym, o których mowa powyżej, należy zaliczyć wydatki na nabycie usług marketingowych od Koordynatora. Nabywanie usług marketingowych stanowi dodatkowe działania podejmowane przez Spółkę w celu wsparcia jej sprzedaży opodatkowanej VAT, co przesądza o tym, że te wydatki związane są ze sprzedażą opodatkowaną Spółki. Skoro, zatem wydatki te są ponoszone są przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem sprzedaży opodatkowanej VAT, to Spółce przysługuje przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup usług marketingowych.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami wydawanymi przez Koordynatora oraz w świetle systemowej zasady podatku VAT zakładającej brak podwójnego opodatkowania tej samej czynności, zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Spółki brak będzie obowiązku rozliczania podatku należnego w związku z wydawaniem przez Koordynatora towarów w ramach organizowanego Programu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.