IPPB2/4511-470/16-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wyp3ata przez spó3ke na rzecz wnioskodawcy dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce przekszta3canego (wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (wnioskodawca) odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy, bedzie stanowia dla wnioskodawcy przychód z kapita3ów pienie?nych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wp3ywu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wyp3aty przez spó3ke przekszta3con1 dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce prowadz1cego indywidualn1 dzia3alnooa gospodarcz1 - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wyp3aty przez spó3ke przekszta3con1 dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce prowadz1cego indywidualn1 dzia3alnooa gospodarcz1.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca (zwany dalej tak?e „ przedsiebiorc1 przekszta3canym” - w odniesieniu do okresu prowadzonej przez siebie dzia3alnooci gospodarczej przed dniem jej przekszta3cenia w spó3ke z ograniczon1 odpowiedzialnooci1) prowadzi3 indywidualn1 dzia3alnooa gospodarcz1, która z dniem 1 czerwca 2016 roku zosta3a przekszta3cona w trybie art. 584 (1) - art. 584 (13) ksh w spó3ke z ograniczon1 odpowiedzialnooci1. Wnioskodawca jest obecnie jedynym wspólnikiem tej spó3ki.

Zgodnie z art. 584 (2) § 1 ksh maj1tek przedsiebiorcy przekszta3canego wypracowany przed dniem przekszta3cenia sta3 sie maj1tkiem spó3ki. Suma aktywów bilansu przedsiebiorcy przekszta3canego, zosta3a ustalona wed3ug stanu na dzien 1 paYdziernika 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporz1dzonym dla celów przekszta3cenia.

Czeoa sumy aktywów zosta3a przeznaczona na pokrycie kapita3u zak3adowego spó3ki. Pozosta3a czeoa sumy aktywów pomniejszona o sume rezerw i zobowi1zan wed3ug stanu na dzien 1 paYdziernika 2015 roku, zosta3a przeznaczona na kapita3 zapasowy spó3ki. Wpis przekszta3cenia do krajowego rejestru s1dowego nast1pi3 w dniu 1 czerwca 2016 roku. Zgodnie z art. 584 (1) § 1 ksh przedsiebiorca przekszta3cany staje sie spó3k1 przekszta3con1 z chwil1 wpisu spó3ki do rejestru. Dat1 powstania spó3ki jest zatem dzien 1 czerwca 2016 roku.

Przedsiebiorca przekszta3cany od dnia 1 paYdziernika 2015 roku (dzien sporz1dzenia sprawozdania finansowego dla celów przekszta3cenia, na podstawie którego ustalono kapita3 zak3adowy i zapasowy spó3ki) do dnia 1 czerwca 2016 roku (dzien powstania spó3ki) kontynuowa3 prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej, z której osi1ga3 dochód. Od tego dochodu przedsiebiorca przekszta3cany odprowadzi3 nale?ne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten nie zosta3 jednak przez przedsiebiorce przekszta3canego - przed dniem powstania spó3ki - wyp3acony.

Zgodnie z przywo3anym powy?ej art. 584 (2) § 1 ksh spó3ce przekszta3canej przys3uguj1 wszystkie prawa i obowi1zki przedsiebiorcy przekszta3canego. Spó3ka sta3a sie zatem dysponentem dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce przekszta3canego przed dniem przekszta3cenia i przed tym dniem nie wyp3aconego na jego rzecz. Spó3ka zamierza w niedalekiej przysz3ooci wyp3acia ten dochód (raz jeszcze nale?y podkreolia, ?e chodzi o dochód wypracowany do dnia przekszta3cenia, od którego przedsiebiorca przekszta3cany odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) wnioskodawcy.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy wyp3ata przez spó3ke na rzecz wnioskodawcy dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce przekszta3canego (wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (wnioskodawca) odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy, bedzie stanowia dla wnioskodawcy przychód z kapita3ów pienie?nych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawcy, wyp3ata przez spó3ke na rzecz wnioskodawcy dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce przekszta3canego (czyli wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (czyli wnioskodawca) odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy, nie bedzie stanowia dla wnioskodawcy przychodu z kapita3ów pienie?nych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT, z nastepuj1cych wzgledów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT Yród3em przychodów jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 PIT za przychód z dzia3alnooci gospodarczej uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug.

Art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT stanowi, ?e za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie dywidendy i inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udzia3u, w tym równie?:

  1. dywidendy z akcji z3o?onych przez cz3onków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach iloociowych,
  2. oprocentowanie udzia3ów cz3onkowskich z nadwy?ki bilansowej (dochodu ogólnego) w spó3dzielniach,
  3. podzia3 maj1tku likwidowanej osoby prawnej lub spó3ki,
  4. wartooa dokonanych na rzecz wspólników spó3ek, nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen, okreolon1 wed3ug zasad wynikaj1cych z art. 11 ust. 2-2b.

Podatnicy osi1gaj1cy dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej maj1 obowi1zek obliczania i wp3acania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - art. 44 ust. 1 pkt 1 PIT. Z przepisu tego wynika, ?e podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych osi1gaj1cy dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej ma obowi1zek wp3acaa w ci1gu roku podatkowego od uzyskanego dochodu zaliczki na podatek dochodowy, a po zakonczeniu roku podatkowego z3o?ya zeznanie podatkowe, w którym wykazywane s1 dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. Oznacza to, ?e dochód, którego Yród3em jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza podatnicy opodatkowuj1 na bie?1co w trakcie roku podatkowego.

Wskazana w art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT dywidenda to rodzaj przychodu z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych, którego podstaw1 uzyskania jest tytu3 prawny w postaci udzia3ów (akcji) stanowi1cych kapita3 osób prawnych. Pojecie dywidendy mo?e miea dwojakie znaczenie. Po pierwsze, mo?na przez to rozumiea czeoa zysku wypracowanego przez spó3ke kapita3ow1, która zosta3a przeznaczona do podzia3u pomiedzy wspólników. Po drugie, dywidend1 nazywa sie samo owiadczenie, które spó3ka wyp3aca wspólnikom z tytu3u ich prawa do udzia3u w zyskach spó3ki (tak A. Bartosiewicz w komentarzu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pt: „PIT. Komentarz” LEX 2015).

Zatem istot1 dywidendy jest to, ?e powstaje ona z zysku wypracowanego przez spó3ke kapita3ow1. Natomiast maj1c na uwadze stan faktyczny, opisywany w niniejszym wniosku, spó3ka wyp3aci wnioskodawcy nie zysk wypracowany przez siebie, ale dochód wypracowany przez przedsiebiorce przekszta3canego (czyli wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (czyli wnioskodawca) odprowadzi3 ju? zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, ?e owiadczenie wyp3acone wnioskodawcy przez spó3ke nie bedzie dywidend1. Wyp3ata, której spó3ka dokona na rzecz wnioskodawcy nie bedzie tak?e „innym przychodem” z tytu3u udzia3u w zysku spó3ki, w szczególnooci wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a-d PIT. Przede wszystkim z tego powodu, ?e jak wskazano powy?ej, wyp3acony zostanie dochód, który zosta3 w ca3ooci wypracowany przez przedsiebiorce przekszta3canego (wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (wnioskodawca) odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Reasumuj1c, spó3ka bedzie wy31cznie wyp3acaj1cym orodki pochodz1ce z dochodów uzyskanych przed przekszta3ceniem przez przedsiebiorce przekszta3canego (wnioskodawce), które podlega3y przez niego wczeoniej (na bie?1co w trakcie roku podatkowego) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód po stronie wnioskodawcy nie powstanie w momencie wyp3aty orodków przez spó3ke, poniewa? w takim przypadku zostan1 mu wyp3acone te same orodki, które zosta3y ju? opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego w niniejszym wniosku zaj13 tak?e Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 paYdziernika 2013 roku, sygn. IPPB1/415-734/13-2/ KS.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Niniejsza interpretacja stanowi ocene stanowiska Wnioskodawcy tylko i wy31cznie w odniesieniu do zadanego pytania.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.