IP-PB3/423-473/08/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób w przyszłości nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób zatrudnionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie będzie skutkowało utratą zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób zatrudnionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie będzie skutkowało utratą zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego wydanego przez Zarząd z 08 listopada 1999 r. zmienianego następnie decyzjami: Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r., Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2003 r. oraz Ministra Gospodarki z dnia 09 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z treścią zezwolenia warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej było m.in. „zatrudnienie na terenie strefy co najmniej 100 osób do dnia 01 lipca 2002 r.

W roku 2007 r. Spółka wystąpiła do Ministra Gospodarki o zmianę zezwolenia w trybie art. 6 ustawy z 02 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) oraz o zgodę na obniżenie wymaganego poziomu zatrudnienia ze 100 do 60 osób.

W odpowiedzi na ten wniosek Minister Gospodarki wydał decyzję z dnia 29 lutego 2008 r. w której przychylił się do pierwszego wniosku Spółki, co do drugiego zaś – umorzył postępowanie na podstawie art. 105 § 1 kpa jako bezprzedmiotową. Stanął bowiem na stanowisku, że zezwolenie zobowiązywało Spółkę do zatrudnienia 100 osób jedynie na wyznaczony dzień, co zostało zrealizowane. Zobowiązanie to nie obejmowało konieczności utrzymywania przez Spółkę stuosobowego poziomu zatrudnienia w późniejszym czasie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób w przyszłości nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem wnioskodawcy:

Obniżenie przez Spółkę zatrudnienia poniżej 100 osób, o których mowa w zezwoleniu nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), gdyż obniżenie takie nie jest naruszeniem warunków zezwolenia, które nie nakładało na Spółkę obowiązku zatrudnienia 100 osób po dniu 1 lipca 2002 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Spółka dołączyła w formie załączników następujące dokumenty: zezwolenie z dnia 8 listopada 1999 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także decyzje właściwych organów zmieniających to zezwolenie.

Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu a piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.