1473/629/WD/423/66/06/EK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnicy mogą obniżać do 0 czyli zaniechać dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez określony czas, w związku z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1473/629/WD/423/66/06/EK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. obniżka (obniżenie)
  3. odpisy amortyzacyjne
  4. stawka amortyzacyjna
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z miesiąca czerwca 2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie możliwości obniżenia do 0 czyli zaniechania dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez określony czas.

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: Spółka jest podmiotemo rozbudowanym przedmiocie działalności. Dla celów amortyzacji podatkowej stosuje zarówno amortyzację liniową – lub jej odmiany- zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16i jak i degresywną zgodnie z art. 16 k ustawy. Obecnie Spółka, zastanawia się nad możliwością skorzystania z obniżenia stawek amortyzacyjnych stosowanych do celów amortyzacji podatkowej posiadanych środków trwałych.

Pytanie Podatnika:

Czy podatnicy mogą obniżać do 0 czyli zaniechać dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez określony czas, w związku z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Podatnika:

Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może obniżać stawki amortyzacyjne począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń co do wielkości obniżki stawki amortyzacyjnej – a więc kwestia tej obniżki leży całkowicie w woli Spółki. Ustawodawca nie wprowadził też ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj środków trwałych, w stosunku do których można obniżać stawki amortyzacyjne.

Skoro Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w stosunku do obniżki stawki amortyzacyjnej to Spółka uznaje, że jest możliwa ta obniżka do zera.

Podatnik powołuje się na stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15 lipca 2003r. I stwierdza iż stan prawny przepisów w przedmiotowym zakresie nie uległ zmianie więc stanowisko to jest także aktualne w dzisiejszym stanie prawnym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza co następuje:

Zgodnie z treścią art. 16h ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowymod osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicyz zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i – 16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Przez metody amortyzacji w rozumieniu w/w przepisów art. 16h ust. 2 należy rozumieć

1.metodę dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek z Wykazu (z możliwością ich podwyższania i obniżania tj. przewidziana w art. 16i)

2. metodę dokonywania tych odpisów przy zastosowaniu stawek ustalonych indywidualnie przez podatnika przewidzianą w art. 16j

3. metodę degresywno – liniową, przewidzianą w art. 16k.

W myśl art. 16i ust. 5 w/w ustawy podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca , w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

W świetle przytoczonego powyżej przepisu ustawodawca nie określa limitu, do którego mogą być obniżone stawki amortyzacyjne. Podatnik sam decyduje czy obniżyć stawkę amortyzacyjną środka trwałego i do jakiego poziomu. Jednakże wysokość obniżonej stawki dla określonych środków trwałych winna być ustalona z uwzględnieniem okresu efektywnej użyteczności gospodarczej danego środka trwałego.

W kontekście zapytania Spółki obniżenie stawki amortyzacyjnej do zera, oznacza zaprzestanie amortyzacji podatkowej środka trwałego. Przepis art. 16c pkt 5 w/w ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z amortyzacji składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Obowiązek rezygnacji z amortyzacji tych składników występuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności. Powyższy przepis pozbawia podatnika prawa do amortyzacji środków trwałych w każdym przypadku zaprzestania działalności. Jeżeli istnieją przesłanki ekonomiczne, które uzasadniają naliczanie dla celów bilansowych amortyzacji (umorzenia) od poszczególnych składników majątku w okresie ich czasowego wyłączenia to dla potrzeb podatku dochodowego nie przedłużany będzie całkowity okres ich amortyzowania. Zgodnie bowiem z przepisem zawartymw art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W złożonym wniosku Podatnik powołuje się na stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15 lipca 2003r. (brak numeru pisma). Wśród urzędowych interpretacji Ministerstwa Finansów z w/w dnia nie odnaleziono pisma w przedmiotowym zakresie.

Odnosząc treść wyżej powołanych przepisów do opisanego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że podatnicy nie mogą ustalać stawki zero w świetle art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W naszej ocenie obniżenie stawki do zera czyli zaniechanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez określony czas zostało uregulowane w art. 16c pkt 5 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Reasumując postanowiono jak w sentencji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.