Obniżka (obniżenie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obniżka (obniżenie). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lis

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących realizację projektu.

Fragment:

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2016
28
lis

Istota:

Czy wyp3ata przez spó3ke na rzecz wnioskodawcy dochodu wypracowanego przez przedsiebiorce przekszta3canego (wnioskodawce) przed dniem powstania spó3ki, od którego przedsiebiorca przekszta3cany (wnioskodawca) odprowadzi3 zaliczki na podatek dochodowy, bedzie stanowia dla wnioskodawcy przychód z kapita3ów pienie?nych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT?

Fragment:

U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug. Art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT stanowi, ?e za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie dywidendy i inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udzia3u, w tym równie?: dywidendy z akcji z3o?onych przez cz3onków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach iloociowych, oprocentowanie udzia3ów cz3onkowskich z nadwy?ki bilansowej (dochodu ogólnego) w spó3dzielniach, podzia3 maj1tku likwidowanej osoby prawnej lub spó3ki, wartooa dokonanych na rzecz wspólników spó3ek, nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen, okreolon1 wed3ug zasad wynikaj1cych z art. 11 ust. 2-2b. Podatnicy osi1gaj1cy dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej maj1 obowi1zek obliczania i wp3acania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - art. 44 ust. 1 pkt 1 PIT. Z przepisu tego wynika, ?e podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych osi1gaj1cy dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej ma obowi1zek wp3acaa w ci1gu roku podatkowego od uzyskanego dochodu zaliczki na podatek dochodowy, a po zakonczeniu roku podatkowego z3o?ya zeznanie podatkowe, w którym wykazywane s1 dochody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. Oznacza to, ?e dochód, którego Yród3em jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza podatnicy opodatkowuj1 na bie?1co w trakcie roku podatkowego.

2013
15
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zadania pn. „....” współfinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013?

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystane do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2012
26
wrz

Istota:

Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?

Fragment:

Stosownie bowiem do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty -o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Treść powyższego przepisu oznacza, że amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego w czasie, obniżenia kosztów podatkowych wartością używanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotów, które zużywają się w okresie dłuższym niż 1 rok. Okres amortyzacji jest zwykle zbliżony do standardowego okresu użytkowania danego rodzaju środków trwałych, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości stawek amortyzacyjnych wskazanych w Wykazie.

2012
7
mar

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w odniesieniu do paliwa zakupionego do przedmiotowego pojazdu?

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy: pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; (...)

2011
26
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby rozbudowy Szpitala, opodatkowanie dostawy nieruchomości, prawo do dokonania jednorazowej korekty podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych dotychczas w związku z budową Szpitala

Fragment:

Obok tego mieć należy na uwadze to, że wykorzystanie towarów i usług do wykonywania określonych czynności (opodatkowanych i zwolnionych od podatku bądź niepodlegających opodatkowaniu w ogóle) może ulegać zmianom w czasie. W takim przypadku zastosowanie znajdują zasady określone w przepisach art. 91 ustawy VAT, dotyczące korekty kwot podatku naliczonego (ust. 7 i 8). Z treści wniosku wynika, iż Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka prowadzi działalność w zakresie chirurgii oraz rehabilitacji ortopedycznej (działalność zwolniona z opodatkowania VAT), a także handlu sprzętem ortopedycznym, prowadzenia szkoleń medycznych oraz w niewielkim zakresie najmu pomieszczeń. Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szpitalnym. W chwili obecnej Spółka rozważa rozbudowę Szpitala poprzez zwiększenie jego powierzchni oraz rozszerzenie zakresu funkcjonalności. W tym celu Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości sąsiadującej z gruntem, na którym posadowiony jest Szpital. Rozbudowana część Szpitala nie będzie stanowiła odrębnego środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz będzie zwiększała wartość początkową Szpitala wynikającą z ewidencji Spółki. Plany inwestycyjne Spółki zakładają, że nakłady na rozbudowę Nieruchomości stanowić będą co najmniej 30% wartości początkowej istniejącego budynku Szpitala, wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki.

2011
16
gru

Istota:

Możliwości odliczenia podatku VAT

Fragment:

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. (sygn. III Sa/Wa 1444/07), w którym Sąd wskazał, że „ cel promocji jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów podatnika przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną. Inaczej rzecz ujmując wydatki te mają na celu generowanie sprzedaży opodatkowanej a zatem w związku z tymi wydatkami podatnik ma prawo do określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego ” Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „ Trybunał ”). System odliczania podatku VAT - jak wskazuje Trybunał m.in. w wyroku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 (Abbey National pic y. Commissioners of Customs Excise) —„ (...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT ”.

2011
1
cze

Istota:

Czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób w przyszłości nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy obniżenie zatrudnienia poniżej 100 osób w przyszłości nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem wnioskodawcy: Obniżenie przez Spółkę zatrudnienia poniżej 100 osób, o których mowa w zezwoleniu nie będzie skutkowało utratą zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), gdyż obniżenie takie nie jest naruszeniem warunków zezwolenia, które nie nakładało na Spółkę obowiązku zatrudnienia 100 osób po dniu 1 lipca 2002 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Do wniosku Spółka dołączyła w formie załączników następujące dokumenty: zezwolenie z dnia 8 listopada 1999 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także decyzje właściwych organów zmieniających to zezwolenie.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawke amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?

Fragment:

Zgodnie z art. 16a ust. 1 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,2) maszyny, urządzenia i środki transportu,3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanedo używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Jak stanowi art. 16f ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnychod wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł.

2011
1
maj

Istota:

Czy kwoty uzyskane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej działającej w formie spółki komandytowej, a co za tym idzie obniżenia wartości wkładu Spółki w Spółce Celowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W zażaleniu z dnia 21.09.2007 r wniesionym za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach Spółka wnosi o zmianę postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i uznanie stanowiska Spółki w tej części za prawidłowe. Wnosząc o powyższe Spółka podnosi, że w rozpatrywanym przypadku nieuzasadnione było powołanie przez organ podatkowy przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm./ oraz stwierdzenie organu, że jakiekolwiek wypłaty dokonywane przez spółkę komandytową, stosownie do tego przepisu będą stanowiły przychód podatkowy, jako otrzymane pieniądze. Według Spółki, w tym przypadku znaczenie dla rozstrzygnięcia podniesionej kwestii mają powołane we wniosku przepisy Kodeksu spółek handlowych, a dodatkowo należy wskazać na przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się m.in. umorzonych udziałów lub akcji w spółce w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. W omawianym przypadku kosztem nabycia udziałów będzie wartość otrzymanych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, co wynika z zestawienia przepisów art. 15 ust. 1k pkt 2, art. 15 ust. 11 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. (...)