ITPP2/443-1667/11/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawki podatku obowiązujące przy dostawie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu 29 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniach 30 listopada oraz 8, 12 i 19 grudnia 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy dostawie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 30 listopada oraz 8, 12 i 19 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy dostawie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan dokonać dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (Zespołów Szkół). Koordynacją zakupu dla tych placówek, zgodnie ze swoją właściwością, kieruje Powiatowy Zespół. W dokumentach przetargowych są precyzyjnie podane miejsca dostaw. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to dostawa do placówek oświatowych. Przed dostawą będzie Pan posiadał zamówienie z placówek oświatowych potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę, ponieważ zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Placówka oświatowa i organ ją nadzorujący nie może odmówić takiego zamówienia, ponieważ nie byłoby to zgodne z postanowieniem powyższej ustawy.

Nabywcą przedmiotowego sprzętu komputerowego będzie Powiatowy Zespół, który kupuje go dla wymienionych szkół. Sprzęt będzie bezpośrednio do nich dostarczony. W związku z dostawą będzie wystawiona faktura, na której będzie wskazany „płatnik”, tj. ww. Powiatowy Zespół oraz „odbiorcy”, tj. szkoły. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówień zostaną przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) nawet w przypadku, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem za ten sprzęt i dostawa zostanie dokonana za pośrednictwem jednostki nadzorującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, dokonując przedmiotowej dostawy przysługuje prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ jest to dostawa do placówek oświatowych, na co wskazuje umowa i fakt, że szkoły są faktycznymi odbiorcami sprzętu komputerowego. Jest to zgodne z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 ustawy). Wskazał Pan, że w momencie dostawy będzie posiadał zamówienia ze szkół, potwierdzone przez organ je prowadzący. Na poparcie swojego stanowiska powołał Pan wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 1473/06), w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 882/07) i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. (sygn. akt I FSK 1304/08), stwierdzając, że potwierdzają one Pana stanowisko, iż nie ma znaczenia, czy kupujący tj. Gmina jest nabywcą oraz płatnikiem dostawy do placówki oświatowej, ponieważ w żaden sposób nie może to „niwelować” spełnienia powołanej powyżej przesłanki z pkt 26a. Zwrócił Pan także uwagę na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaprezentowane w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. (sygn. III SA/Wa 1916/08), stwierdzając, iż przedstawione orzecznictwo ma normatywne przełożenie na tworzenie warunków jednolitego stosowania prawa podatkowego w płaszczyźnie ogólnej oraz odgrywa rolę w zakresie eliminowania wadliwych interpretacji. Tym samym orzecznictwo sądów stało się przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych. Pana zdaniem, skoro organ wydający interpretacje indywidualne może w ramach działania ex oficio zmienić wydaną uprzednio interpretację z racji stwierdzenia jej wadliwości w świetle orzecznictwa sądowego, to tym bardziej ma obowiązek dokonywać analizy tego orzecznictwa w postępowaniu zmierzającym do wydania interpretacji, zwłaszcza w przypadku, gdy powołuje je osoba składająca wniosek. Wskazał Pan, że obowiązujący od dnia 1 lipca 2007 r. art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Od tej daty orzecznictwo to stało się istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych, a jego nieuzasadnione pomijanie narusza zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej i może skutkować uchyleniem interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Według art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
  2. Drukarki
  3. Skanery
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a).

Zgodnie z ust. 15 tego artykułu, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Z powołanych regulacji wynika, że podstawą do zastosowania preferencyjnej, 0% stawki podatku od towarów i usług przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, jest przede wszystkim to, aby dostawa dokonana była bezpośrednio na rzecz powyższych placówek, a dostarczane towary należały do grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pan dokonać dostawy sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych. Koordynacją zakupu, zgodnie ze swoją właściwością, kieruje Powiatowy Zespół, który będzie nabywcą sprzętu. W dokumentach przetargowych są precyzyjnie podane miejsca dostaw. Przed dostawą będzie Pan posiadał zamówienie z placówek oświatowych potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę. W związku z dostawą zostanie wystawiona faktura, na której będzie wskazany „płatnik” (ww. Powiatowy Zespół) oraz „odbiorcy”, tj. szkoły. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówień zostaną przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, iż przedmiotowa dostawa nie będzie podlegała opodatkowaniu obniżoną, 0% stawką podatku. Z opisu sprawy wynika bowiem, że dostawy sprzętu komputerowego nie nastąpią na rzecz poszczególnych placówek oświatowych, lecz na rzecz organu nadzorującego, tj. Powiatowego Zespołu. W konsekwencji przedmiotowa dostawa będzie opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż powołane przez Pana wyroki nie mogą mieć wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Wskazuje się, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych, gdyż w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych. W związku z powyższym, nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Zatem wyroki sądów są wydane w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły. Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy. Zatem trudno jest określić w jakim stopniu sprawy będące przedmiotem autonomicznych rozstrzygnięć sądów, które Pan powołał, mogą odzwierciedlać sytuację przedstawioną przez Pana we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Wobec powyższego należy podkreślić, że wskazane we wniosku orzeczenia stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach o charakterze indywidualnym i tylko do nich się zawężają, w związku z czym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.