ILPP2/443-1033/12-2/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku: świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego z pasażerem (PKWiU 51.10.20.0); świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do celów rekreacyjnych i sportowych bez załogi (PKWiU 77.21.10.0).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 8 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 22 grudnia 2008 r., w zakresie usług polegających na wynajmowaniu sprzętu spadochronowego do celów rekreacyjnych i sportowych oraz w zakresie wynajmowania spadochronu do skoku z samolotu w tandemie (dwuosobowego), tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego, zarazem właściciela spadochronu (statku powietrznego) z osobą, która chce z nim skoczyć i nie posiada uprawnień do samodzielnych skoków (usługobiorca).

Wnioskodawca wyjaśnia, że na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, zgodnie z § 6 pkt 13 i załącznikiem nr 1, spadochrony są statkami powietrznymi zdefiniowanymi jako – urządzenia cięższe od powietrza, które wskutek oddziaływania powietrza na ich powierzchnie wytwarzają siłę nośną częściowo równoważącą ich ciężar całkowity i zmniejszającą ich prędkość opadania do zapewniającej bezpieczne zetknięcie z ziemią.

Załogę statku powietrznego – spadochronu stanowi skoczek, który posiada odpowiednie uprawnienia – licencję skoczka spadochronowego zawodowego, wydaną według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wpisaną do Rejestru Personelu. W przypadku skoków 2-osobowych – tandemowych wraz z załogą, czyli skoczkiem licencjonowanym, skacze dodatkowo jeszcze druga osoba – pasażer (usługobiorca).

W celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT na świadczone usługi, Zainteresowany wystąpił w dniu 15 sierpnia 2012 r. do Urzędu Statystycznego Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury, o wydanie opinii dotyczącej sklasyfikowania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Dnia 23 sierpnia 2012 r. Urząd Statystyczny, uznał, że świadczone przez Zainteresowanego usługi mieszczą się w grupowaniach:

  1. wynajmowanie spadochronów do celów rekreacyjnych i sportowych, bez załogi – PKWiU 77.21.10.0 „Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego”,
  2. wynajmowanie spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowany skoczek spadochronowy – załoga i pasażer (usługobiorca) – PKWiU 51.10.20.0 „Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego z pasażerem (PKWiU 51.10.20.0) jest opodatkowane 8% stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi wynajmowana spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowany skoczek spadochronowy i pasażer (usługobiorca) opodatkowane są 8% stawką VAT, zgodnie z art. 4l ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, załącznik nr 3 poz. 162 ustawy o VAT, ponieważ powyższe usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 51.10.20.0 wyszczególnione w zał. 3 poz. 162.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wymieniono, oznaczony symbolem PKWiU 51.10.20.0 (symbol PKWiU 2008) „Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą”.

Zatem z analizy poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy wynika, że na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, usługi wynajmu środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 51.10.20.0 – zostały objęte preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w m.in. zakresie wynajmowania spadochronu do skoku z samolotu w tandemie (dwuosobowego), tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego, zarazem właściciela spadochronu (statku powietrznego) z osobą, która chce z nim skoczyć i nie posiada uprawnień do samodzielnych skoków (usługobiorca). Załogę statku powietrznego – spadochronu stanowi skoczek, który posiada odpowiednie uprawnienia – licencję skoczka spadochronowego zawodowego, wydaną według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wpisaną do Rejestru Personelu. W przypadku skoków 2-osobowych – tandemowych wraz z załogą, czyli skoczkiem licencjonowanym, skacze dodatkowo jeszcze druga osoba – pasażer (usługobiorca). W celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT na świadczone usługi, Zainteresowany wystąpił do Urzędu Statystycznego Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury, o wydanie opinii dotyczącej sklasyfikowania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Urząd Statystyczny, uznał, że świadczone przez Zainteresowanego usługi wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowany skoczek spadochronowy – załoga i pasażer (usługobiorca), mieszczą się w grupowaniu PKWiU 51.10.20.0 „Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą”.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że świadczenie usług wynajmu spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowany skoczek spadochronowy (załoga) i pasażer (usługobiorca), sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 51.10.20.0 – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU. W związku z powyższym, tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie z dnia 3 stycznia 2013 r. Nr ILPP2/443-1033/12-3/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.