III/443-19/07/MC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nadesłane faktury korygujące z tytułu użytkowania wieczystego winny być rozliczone w bieżącej deklaracji VAT-7, czy odliczenie podatku VAT dokonane w latach 2005 i 2006 powoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę z tytułu zaniżenia podatku należnego ?

III/443-19/07/MC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura korygująca
  2. obniżenie stawki podatku
  3. użytkowanie wieczyste
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2007r. (data wpływu 25 czerwca 2007r.), w części dotyczącej udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie strony, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie rozliczenia faktur korygujących dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym”.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka wykorzystuje w działalności gospodarczej grunty, nabyte w drodze wieczystego użytkowania i z tego tytułu poniosła w latach 2005 i 2006 opłaty roczne zawierające podatek VAT w wysokości 22%. W związku z uchwałą NSA z dnia 8 stycznia 2007r. sygn.akt I FPS 1/06 spółka otrzymała faktury korygujące zmniejszające podatek naliczony, gdyż opłaty te nie podlegają podatkowi VAT.

W związku z tym strona pyta czy nadesłane faktury korygujące winny być rozliczone w bieżącej deklaracji VAT-7, czy odliczenie podatku VAT dokonane w latach 2005 i 2006 z tytułu użytkowania wieczystego powoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę z tytułu zaniżenia podatku należnego.

W opinii strony korekty faktur otrzymane w 2007r. powinny być ujęte w rejestrze zakupów VAT zgodnie z datą otrzymania, co nie powoduje konieczności naliczania odsetek.

Odnosząc się do zaprezentowanego przez stronę stanowiska tutejszy Organ stwierdza, co następuje.

Przepisy art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowią, że podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług.

W przepisach § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) określone zostały przypadki, w których sprzedawca może wystawić fakturę korygującą.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia „Fakturę korygującą wystawia się (...) w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.” Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2) wyżej wymienionego rozporządzenia „Nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał (...).”.

Z powyższego wynika zatem, że korekty faktur otrzymane w 2007r. powinny być ujęte w rejestrze zakupów VAT zgodnie z datą ich otrzymania, a to oznacza, że nie ma konieczności naliczania odsetek za zwłokę z tytułu zaniżenia podatku należnego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja - zgodnie z art. 14b § 1 - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast – zgodnie z art. 14b § 2 – organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.