1471/VTR1/443-440/06/MA | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi instalacji automatów drzwiowych. Realizując zamówienie na instalację automatycznych drzwi przesuwnych w Domu Opieki Społecznej Strona zleciła wykonanie zamówienia swojemu podwykonawcy, które będzie obejmowało zarówno usługę montażu jak i dostawę towaru. Z uwagi na fakt, iż instalacja będzie realizowana w budynku mieszkalnym, sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek zbiorowego zamieszkania (ex 1130) Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż ww. transakcja opodatkowana będzie w całości stawką 7%.

1471/VTR1/443-440/06/MA

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obniżenie stawki podatku
  2. usługi budowlano-montażowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi instalacji automatów drzwiowych. Realizując zamówienie na instalację automatycznych drzwi przesuwnych w Domu Opieki Społecznej Strona zleciła wykonanie zamówienia swojemu podwykonawcy, które będzie obejmowało zarówno usługę montażu jak i dostawę towaru. Z uwagi na fakt, iż instalacja będzie realizowana w budynku mieszkalnym, sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek zbiorowego zamieszkania (ex 1130) Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż ww. transakcja opodatkowana będzie w całości stawką 7%. Zgodnie z art. 146. ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę w wysokości 7 % stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przepis ten stanowi jednak wyjątek od zasady określonej w art. 41 ust. 1 ustawy i ma charakter przejściowy. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wymieniona stawka ma również zastosowanie do usług (robót) budowlano-montażowych o charakterze kompleksowym, obejmujących m.in. wykorzystanie (zużycie) towarów (materiałów budowlanych) własnych dostawcy. Oznacza to, iż dostawę i montaż drzwi przesuwnych, jak trafnie zauważyła Strona, należy traktować jako jedną usługę opodatkowaną jednolitą stawką, a nie jak dostawę towaru (tj. drzwi przesuwnych) oraz usługę w postaci montażu. Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który m.in. w wyroku w sprawie C-231/94 pomiędzy Faaborg-Gelting Linien A/S a Finanzamt Flensburg (Niemcy) stwierdził, iż w celu ustalenia, czy dana transakcja stanowi dostawę towaru czy świadczenie usług, należy „uwzględnić wszystkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji w celu zidentyfikowania jej cech charakterystycznych”. Jeśli w danej transakcji dostawa towaru jest jedynie częścią kompleksowego świadczenia, a usługi nadają temu świadczeniu zasadniczy charakter i przeważają, to w takim przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem usług. W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie obniżonej stawki jest uzależnione od tego, czy roboty budowlano-montażowe, o których mowa w powołanym art. 146 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, związane są z budownictwem mieszkaniowym. Należy w tym miejscu zauważyć, iż ustawa nie definiuje samego pojęcia budownictwo mieszkaniowe, natomiast wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego. W myśl art. 2 pkt 12 ww. ustawy pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle ww. przepisu należy stwierdzić, iż domy opieki społecznej nie zostały uznane za obiekty budownictwa mieszkaniowego, mimo iż zaklasyfikowane zostały zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z póź. zm.) do budynków zbiorowego zamieszkania (ex. 113), do których zalicza się:1.budynki zbiorowego zamieszkania, w tym : domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.,2.budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,3.budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.Powyższe oznacza, iż art. 146 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie daje podstawy w opisanym stanie faktycznym do zastosowania obniżonej stawki podatku. Jednakże zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Stosownie do poz. 20 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia stawka 7% ma zastosowanie do budowy, remontu i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):domach opieki społecznej, internatach i bursach szkolnych, domach studenckich, domach dziecka, domach dla bezdomnych,budynkach mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, Wobec powyższego w ocenie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w opisanym stanie faktycznym będzie miała zastosowanie stawka 7% w stosunku do całej transakcji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.