1434/PV/443-196/06/MAS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu związanego z obiektem budownictwa mieszkaniowego.

1434/PV/443-196/06/MAS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obiekt budowlany
  2. obniżenie stawki podatku
  3. sprzedaż gruntów
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 08.11.2006 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu związanego z obiektem budownictwa mieszkaniowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży rozpoczętej inwestycji budowlanej, polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na gruncie stanowiącym własność spółdzielni. W chwili sprzedaży wznoszony obiekt jest obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych, sklasyfikowanym wg PKOB 111. W przedmiotowej sprawie Spółdzielnia przedstawia stanowisko, iż dostawa gruntu związanego z ww. obiektem budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów;3)import towarów;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego wynika, że dostawa gruntu, na którym posadowiony jest sprzedawany budynek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki właściwej dla tego budynku.W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Reasumując, dostawa gruntu, z którym trwale związany jest obiekt budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowany w PKOB w grupie 111, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki właściwej dla tego budynku, określonej ww. przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, tj. 7%.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej–do czasu jej zmiany lub uchylenia–zgodnie z art. 14b §1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.