0114-KDIP1-1.4012.555.2017.2.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro - jak wskazał Wnioskodawca - Indywidualne Pakiety do likwidacji Skażeń IPLS-1 zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 20.59.59.9 „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, nie są produktami i preparatami do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, nie są wyrobem ceramiki szklanej, dla ich dostawy należy zastosować podstawową podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie nie są bowiem spełnione przesłanki wynikające z treści poz. 87 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu 17 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 25 października 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy indywidualnego Pakietu do Likwidacji Skażeń IPLS 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2017 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy indywidualnego Pakietu do Likwidacji Skażeń IPLS 1.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - jako Zamawiający - prowadziła w 2017 roku postępowanie o zamówienie publiczne w oparciu o art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) i art. 70¹ K.C. na „dostawę Indywidualnego Pakietu do Likwidacji Skażeń IPLS-1”.

Pakiet ten (IPLS-1) przeznaczony jest do:

 • profilaktycznego zabezpieczenia skóry przed skażeniami bojowymi środkami trującymi,
 • odkażania odkrytych powierzchni skóry,
 • odkażania elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej.

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyło 5 wykonawców. Czterech z wykonawców obliczając cenę brutto przedmiotu zamówienia zastosowało stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Jeden z wykonawców obliczając cenę brutto przedmiotu zamówienia zastosował natomiast stawkę podatku VAT w wysokości 8 %. Zamawiający (Wnioskodawca) w „warunkach przetargu” zamieścił zapis: „W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek”. Wykonawca ten wezwany przez Wnioskodawcę (Zamawiającego) do wyjaśnienia treści oferty w zakresie zastosowania zmniejszonej stawki podatku VAT powołał się na stanowiska jakie zajęły wcześniej w tej sprawie takie instytucje jak: Ośrodek Kwalifikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie. Do wyjaśnień dołączył kopię pisma skierowanego do niego w dniu 13 maja 2015 roku przez Urząd Statystyczny w Łodzi, z którego wynika, iż IPLS-1 Atlas przeznaczony do prowadzenia skutecznych, indywidualnych procesów likwidacji skażeń Bojowymi Środkami Trującymi, odkrytych powierzchni skóry i elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej, składający się z:

 • maści profilaktyczno - odkażającej o składzie na 100 g: nadsiarczan sodu 35,6 - 37,8 g, stearynian magnezu 13,3 h, mocznik 3,3 g, olej metylosilikonowy 1000 - 46,7 g,
 • odkażalnika organicznego (sód metaliczny, aminoetanol (monoetanoloamina), alkohol etylowy bezwodny, dimetylosulfotlenek),
 • odkażalnika proszkowego, o składzie na 100 g: tlenek magnezu 82 g, arsil 18 g

mieści się w grupowaniu PKWiU 20.59.59.9 - „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Ponadto, Wykonawca dołączył kopię pisma skierowanego do niego w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, z którego wynika, iż „przeznaczenie pakietu (IPLS-1) i funkcje spełniane przez takie elementy składowe jak maść profilaktyczno-odkażająca i odkażalnik proszkowy, pozwalają na zakwalifikowanie pakietu jako wyrobu, który ratuje ludzkie życie.

Wykonawca wyjaśnił też, że IPLS-1 ma za zadanie zabezpieczenie skóry przed skażeniem Bojowymi Środkami Trującymi (BTS) oraz odkażenie i usunięcie BST (przyczyny zatrucia i choroby). W związku z powyższym podtrzymał swoje stanowisko w kwestii zastosowania podatku VAT w wysokości 8 %.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Indywidualny Pakiet do likwidacji Skażeń IPLS-1 przeznaczony jest do:

 • profilaktycznego zabezpieczenia skóry przed skażeniami bojowymi środkami trującymi;
 • odkażania odkrytych powierzchni skóry;
 • odkażania elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej.

W związku z powyższym IPLS-1 nie jest preparatem do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego. Co więcej, z treści SIWZ w żaden sposób nie wynikało, że Zamawiający będzie ów pakiet używał do celów chirurgicznych czy też bliżej nieokreślonych celów farmaceutycznych.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że wyrób IPLS-1 nie jest wyrobem z ceramiki szklanej. Ponadto w skład pakietu (masa pakietu: 480 ± 10 g) wchodzą:

 • odkażalnik proszkowy w torebce (woreczku) polietylenowej zamkniętej na zgrzewarce, zawierający 100 g ± 5 g odkażalnika - 1 szt.,
 • rękawica do noszenia odkażalnika proszkowego - 1 szt.,
 • maść profilaktyczno - odkażająca, tuba zawierająca 90 g ± 5 g maści - 1 szt.,
 • odkażalnik organiczny w spryskiwaczu, butelka zawierająca 200 ml ± 2 ml odkażalnika – 1 szt. + rozpylacz do nakręcenia na butelkę - 1 szt.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonawca składający ofertę na dostawę IPLS-1 ma prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z pkt 87 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), (ustawa o VAT) opodatkowaniu stawką 8% podlegają „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej (ex 20.59.59.9).

Przy klasyfikacji towarów i usług do tej grupy objętej obniżoną stawką podatku VAT istotne znaczenie posiada więc przeznaczenie wyrobu chemicznego. Tak więc mogą to być wyłącznie produkty i preparaty przeznaczone do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego. Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia „użytek farmaceutyczny” należy odwołać się do językowego jego znaczenia w kontekście jakim jest ono używane w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, ze zm.). Chodzi tu o zajmowanie się lekami począwszy od ich projektowania (badania) poprzez produkcję, aż do dystrybucji. Szczegółowo zaś „farmaceutyka” to badania nad lekami i dopuszczanie ich do produkcji, produkcja przemysłowa leków, ochrona patentowa i dopuszczanie do sprzedaży, sporządzanie recepturowe leków w aptekach, przechowywanie i kontrola leków itp.

IPLS- 1 jako zestaw służący do odkażania skóry i wyposażenia żołnierzy nie jest przeznaczony do użytku farmaceutycznego lecz posiada zastosowanie do celów ochrony zdrowia.

Stanowisko wyrażone w piśmie Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczące zakwalifikowania IPLS- 1 w grupowaniu PKWIU 20.59.59.9 - „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane” nie może być wiążące dla organów podatkowych przy obliczaniu stawki podatku VAT.

Wnioskodawca jako Zamawiający uznał, że brak jest podstaw do zastosowania w opisanej sprawie obniżonej stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 87 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymieniono ex 20.59.59.9 – „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów ceramiki szlachetnej”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT - przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W tym miejscu wskazać należy, że do dnia 31 grudnia 2017 r., na potrzeby podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Umieszczenie zapisu ex przy symbolu PKWiU ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do danego wyrobu z danego grupowania.

Użycie przedrostka „ex” oznacza zatem, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

W związku z powyższym zapis „ex 20.59.59.9” oznacza, że z całej pozycji PKWiU 20.59.59.9 pod nazwą „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, opodatkowaniu stawką 8% podlegają wyłącznie pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, ale tylko takie, które przeznaczone są do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów ceramiki szlachetnej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - jako Zamawiający - prowadził w 2017 roku postępowanie o zamówienie publiczne w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i art. 70¹ Kodeksu cywilnego na „dostawę Indywidualnego Pakietu do Likwidacji Skażeń IPLS-1”.

Pakiet ten (IPLS-1) przeznaczony jest do:

 • profilaktycznego zabezpieczenia skóry przed skażeniami bojowymi środkami trującymi,
 • odkażania odkrytych powierzchni skóry,
 • odkażania elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej.

Jeden z wykonawców obliczając cenę brutto przedmiotu zamówienia zastosował natomiast stawkę podatku VAT w wysokości 8 %. Zamawiający (Wnioskodawca) w „warunkach przetargu” zamieścił zapis: „W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek”. Wykonawca ten wezwany przez Wnioskodawcę (Zamawiającego) do wyjaśnienia treści oferty w zakresie zastosowania zmniejszonej stawki podatku VAT powołał się na stanowiska jakie zajęły wcześniej w tej sprawie takie instytucje jak: Ośrodek Kwalifikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie. Do wyjaśnień dołączył kopię pisma skierowanego do niego w dniu 13 maja 2015 roku przez Urząd Statystyczny w Łodzi, z którego wynika, iż IPLS-1 Atlas przeznaczony do prowadzenia skutecznych, indywidualnych procesów likwidacji skażeń Bojowymi Środkami Trującymi, odkrytych powierzchni skóry i elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej, składający się z:

 • maści profilaktyczno - odkażającej o składzie na 100 g: nadsiarczan sodu 35,6 - 37,8 g, stearynian magnezu 13,3 h, mocznik 3,3 g, olej metylosilikonowy 1000 - 46,7 g,
 • odkażalnika organicznego (sód metaliczny, aminoetanol (monoetanoloamina), alkohol etylowy bezwodny, dimetylosulfotlenek),
 • odkażalnika proszkowego, o składzie na 100 g: tlenek magnezu 82 g, arsil 18 g

mieści się w grupowaniu PKWiU 20.59.59.9 - „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ponadto, Wykonawca dołączył kopię pisma skierowanego do niego w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, z którego wynika, że „przeznaczenie pakietu (IPLS-1) i funkcje spełniane przez takie elementy składowe jak maść profilaktyczno-odkażająca i odkażalnik proszkowy, pozwalają na zakwalifikowanie pakietu jako wyrobu, który ratuje ludzkie życie.

Wykonawca wyjaśnił też, że IPLS-1 ma za zadanie zabezpieczenie skóry przed skażeniem Bojowymi Środkami Trującymi (BTS) oraz odkażenie i usunięcie BST (przyczyny zatrucia i choroby). W związku z powyższym podtrzymał swoje stanowisko w kwestii zastosowania podatku VAT w wysokości 8 %.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Indywidualny Pakiet do likwidacji Skażeń IPLS-1 przeznaczony jest do:

 • profilaktycznego zabezpieczenia skóry przed skażeniami bojowymi środkami trującymi;
 • odkażania odkrytych powierzchni skóry;
 • odkażania elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej.

Wnioskodawca wskazał, że IPLS-1 nie jest preparatem do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego. Co więcej, z treści SIWZ w żaden sposób nie wynikało, że Zamawiający będzie ów pakiet używał do celów chirurgicznych czy też bliżej nieokreślonych celów farmaceutycznych.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że wyrób IPLS-1 nie jest wyrobem z ceramiki szklanej. Ponadto w skład pakietu (masa pakietu: 480 ± 10 g) wchodzą:

 • odkażalnik proszkowy w torebce (woreczku) polietylenowej zamkniętej na zgrzewarce, zawierający 100 g ± 5 g odkażalnika - 1 szt.,
 • rękawica do noszenia odkażalnika proszkowego - 1 szt.,
 • maść profilaktyczno - odkażająca, tuba zawierająca 90 g ± 5 g maści - 1 szt.,
 • odkażalnik organiczny w spryskiwaczu, butelka zawierająca 200 ml ± 2 ml odkażalnika – 1 szt. + rozpylacz do nakręcenia na butelkę - 1 szt.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - Indywidualne Pakiety do likwidacji Skażeń IPLS-1 zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 20.59.59.9 „Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, nie są produktami i preparatami do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, nie są wyrobem ceramiki szklanej, dla ich dostawy należy zastosować podstawową podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie nie są bowiem spełnione przesłanki wynikające z treści poz. 87 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.